Ste bez práce? Na úrade máte povinnosti

Zákon nerobí rozdiel medzi uchádzačom o zamestnanie, ktorý prišiel o prácu nedobrovoľne a takým, ktorý skončil na základe dohody so zamestnávateľom.

(Zdroj: Ilustračné - Fotolia)

BRATISLAVA. Príspevok na podnikanie a protipovodňový príspevok boli vlani najúčinnejšou podporou štátu, vďaka ktorej si takmer 23-tisíc nezamestnaných obstaralo prácu.

Hoci štatistiky hovoria, že zamestnanie si počas posledného mesiaca roka našlo viac ľudí ako za ktorýkoľvek iný december za posledných osem rokov, nič to nemení na smutných faktoch.

Slovenské úrady za vlaňajšok zaznamenali nezamestnanosť vyššiu ako 13 percent. Počet ľudí evidovaných úradmi schopných ihneď nastúpiť do práce prekročil v poslednom mesiaci vlaňajška počet 362-tisíc.

Trojdňová pohotovosť

Úrady práce ľudom majú pomôcť hľadať si prácu – ponukou voľných miest, poradenstvom, zabezpečením ďalšieho vzdelávania i poskytovaním príspevkov.

info
Čo predložiť
 • Na to, ako preukázať úradu práce, že si aj sami hľadáte počas evidencie zamestnanie, predpisujú úrady práce niekoľko foriem.
 • Najčastejšie sa predkladá potvrdený doklad od potenciálneho zamestnávateľa.
 • Na úradoch je k dispozícii aj tlačivo.
 • Snahu zamestnať sa možno preukázať aj vytlačenou žiadosťou o zamestnanie, o ktoré ste sa uchádzali prostredníctvom internetu.

Dávku v nezamestnanosti vypláca Sociálna poisťovňa. O tom, kto ju dostane, rozhoduje dĺžka predchádzajúceho poistenia, výška závisí od vášho denného vymeriavacieho základu, z ktorého ste platili poistné.

Zákon o službách zamestnanosti nerobí rozdiel medzi uchádzačom o zamestnanie, ktorý prišiel o prácu nedobrovoľne a takým, ktorý skončil na základe dohody.

Nezamestnaní majú k úradu aj Sociálnej poisťovni povinnosti. Musia sa hlásiť každý mesiac najmenej raz na úrade práce (úrad môže určiť aj kratšiu lehotu) a preukazovať, že si sami hľadajú zamestnanie.

Musia byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní, ak ich vyzve dostaviť sa. K úradu práce aj Sociálnej poisťovni majú aj informačnú povinnosť – musia ohlásiť čokoľvek, čo by malo vplyv na ich zápis v evidencii (do troch pracovných dní) alebo nárok na dávku (do ôsmich dní).

Trestom je vyradenie z evidencie a povinnosť vrátiť dávku. Sociálna poisťovňa, ak neuposlúchnete výzvu, posiela exekútora. Napriek tomu v súčasnosti eviduje na preplatkoch na dávke v nezamestnanosti 461–tisíc eur. Zväčša pre nesplnenú informačnú povinnosť.

Čo znamená vhodné

Kým ste zapísaní v evidencii, úrad práce je zo zákona povinný vám najmenej raz za mesiac ponúknuť vhodné zamestnanie alebo účasť na aktívnom opatrení na trhu práce. Ak takúto ponuku bez vážnych dôvodov odmietnete, trestom je opäť vyradenie z evidencie – na tri mesiace.

Vhodné znamená, že ide o zamestnanie, ktoré „zohľadňuje zdravotný stav, prihliada na kvalifikáciu alebo druh doteraz vykonávanej práce,“ píše ministerstvo práce.

Znamená to, že pre vysokoškolsky vzdelaného človeka sa nepovažuje ako vhodná napríklad práca zametača v technických službách či vrátnika.

Týždenný pracovný čas ponúknutého zamestnania nesmie byť kratší ako pol úväzku.

Slabý trest?

V praxi sa stáva, že trojmesačné vyradenie nie je dostatočnou hrozbou.

„Mnohí odmietajú ponúkanú prácu. Nechajú sa vyradiť a opäť sa vrátia. Dôvodom je často to, že pracujú načierno a prijať oficiálne zamestnanie by bolo pre nich nevýhodné,“ píše Andrea Hajdúchová z ústredia práce.

Aktívne opatrenie na trhu práce znamená, že vám úrad ponúkne vzdelávací program alebo viaceré príspevky.

Dlhodobo nezamestnaným ľuďom (to znamená, že sú v evidencii najmenej 12 mesiacov z predchádzajúcich 16) v hmotnej núdzi zasa aktivačnú činnosť formou menších služieb pre obec, kraj (dobrovoľné) alebo dobrovoľnícku službu (možno odmietnuť).

ico

Evidencia a dávky

Základné fakty a pravidlá pre ľudí zapísaných v evidencii nezamestnaných na úrade práce.

Ako je to s odvodmi

Evidencia je dobrovoľná. Ak sa však nenahlásite, musíte platiť zdravotné poistenie.

 • Zdravotné poistenie – povinné – od januára minimálne 47,58 eura.
 • Sociálne poistenie – dobrovoľné. Od februára bude samostatným dobrovoľným poistením len dôchodkové poistenie. Minimálne poistné je 97,71 eura.
 • Kto chce mať aj nemocenské poistenie, musí mať aj ostatné druhy: dôchodkové a poistenie v nezamestnanosti. Minimálne poistné je 119,45 eura.

Koho nezapíšu

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemôže byť zaradený občan, ktorý:

 • plní povinnú školskú dochádzku, a to do konca školského roku, v ktorom dovŕši 16 rokov veku,
 • sústavne sa pripravuje na povolanie,
 • je na péenke,
 • má nárok na materské,
 • priznali mu starobný dôchodok alebo občan, ktorý má invalidný dôchodok a dovŕšil vek na starobný dôchodok,
 • bol vyradený z evidencie na vlastnú žiadosť alebo pre nespoluprácu s úradom - sankčne na tri mesiace,
 • prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, na ktorú mu úrad poskytol príspevok pred uplynutím povinnej lehoty dvoch rokov,
 • vykonáva zárobkovú činnosť, ktorej mzda alebo odmena presiahla stanovenú sumu 139,90 eura.

Na ktorý úrad patríte

 • Občan podáva písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce v mieste trvalého pobytu. Potom môže požiadať o delegovanie práv a povinností na úrad práce do miesta prechodného pobytu.

Dávka v nezamestnanosti

 • Dostane ju evidovaný nezamestnaný.
 • Musí však byť v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, to znamená 730 dní.
 • Spôsob skončenia pracovného pomeru nemá vplyv.

Koľko to je

 • Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni a jej výška je 50 % denného vymeriavacieho základu.
 • Lepšie je vyskúšať si kalkulačku na http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/.

Na ako dlho

 • Na 6 mesiacov (ak nárok na dávku v nezamestnanosti vznikol splnením podmienky poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných troch rokoch).
 • Na 4 mesiace (ak vznikol splnením podmienky poistenia najmenej 730 dní v posledných štyroch rokoch).

Hmotná núdza

 • Popri dávke v nezamestnanosti sa dá poberať aj dávka v hmotnej núdzi.
ico

Môžete si prilepšiť, ale len obmedzene

Napriek tomu, že ste v evidencii na úrade práce, môžete pracovať. No váš príjem je obmedzený.

Zákon zárobkovú činnosť popri vedení v evidencii nezamestnaných limituje. Mzda alebo odmena nesmú presiahnuť 65 percent zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu plus odvody a daň. V súčasnosti ide o sumu 139,90 eura v hrubom.

Prácu na dohodu ku koncu vlaňajška úradom práce nahlásilo viac ako 68-tisíc osôb v evidenciinezamestnaných. Výhodou pre nich je, že štát platí povinné zdravotné poistenie.

Aby ste mohli v evidencii takto pracovať, musíte okrem výšky príjmu splniť niektoré formality. „Uchádzač o zamestnanie je povinný vopred oznámiť úradu výkon zárobkovej činnosti a predpokladaný príjem z nej najneskôr v deň pred začiatkom vykonávania tejto činnosti,“ píše Andrea Hajdúchová z ústredia práce.

Výšku mzdy alebo odmeny za uplynulý kalendárny mesiac musí napokon aj každý mesiac preukázať v termíne, keď si plní ostatné povinnosti na úrade práce a ktorý mu úrad určil.

Ak limit prekročíte, úrad vás vyradí z evidencie. V praxi úrady začnú správne konanie okamžite.

Sumu v potvrdení, ktoré donesiete, si úrad môže preveriť. Najčastejšie podľa Hajdúchovej v spolupráci so Sociálnou poisťovňou a zamestnávateľom.

ico

Nezamestnanosť automaticky nechráni

Ak je niekto nezamestnaný, zákony mu spravidla žiadne úľavy nepriznávajú.

V prípade zákona o súdnych poplatkoch nie je nezamestnaný automaticky oslobodený od súdneho poplatku.

Hoci, ako hovorí advokát Dávid Štefanka, u nezamestnaného je spravidla vyššia šanca na dosiahnutie oslobodenia od platenia súdneho poplatku než u zamestnanej osoby. Taktiež aj exekútor je oprávnený siahnuť na váš majetok, aj keď ste nezamestnaní.

Ak je nezamestnaný zároveň občanom v hmotnej núdzi, tak môže mať napríklad daňové úľavy z miestnych daní, ak tak stanoví správca dane, prípadne ďalšie úľavy – napríklad vďaka dotáciám symbolické platby za obedy dieťaťa v škole a podobne.

ico

Polovica vopred

Peniaze z dávky vopred? Dá sa, no len polovica a len niekedy.

Nezamestnaný má nárok na jednorazové vyplatenie 50 percent dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak obdobie poberania dávky trvalo aspoň tri mesiace. Vlani tak spravilo zhruba dvetisíc ľudí.

„Jednorazovým vyplatením dávky v nezamestnanosti poistencovi zaniká nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti po zostávajúcu časť podporného obdobia (pozn. red. obdobia, počas ktorého máte nárok na dávku) po opätovnom zaradení do evidencie,“ upozorňuje Sociálna poisťovňa.

Platí totiž, že ak odídete z evidencie nezamestnaných skôr ako napríklad po šiestich mesiacoch, pri opätovnom zaradení v čase kratšom ako dva roky budete mať nárok na výplatu dávky v predchádzajúcej výške len za zostávajúce podporné obdobie.

Aby vám vyplácali dávku nanovo, museli by ste znovu splniť podmienku 730 dní poistenia v nezamestnanosti.

ico

Choré dieťa až tak nezaváži

Od povinností na úrade vás oslobodí péenka. Pre OČR platia iné pravidlá.

Aj nezamestnaný človek môže byť na péenke alebo na OČR. V prvom prípade je takýto nezamestnaný ospravedlnený z bežných povinností voči úradu práce.

„Ak uchádzač o zamestnanie predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, nie je povinný preukazovať hľadanie si zamestnania a dostaviť sa na stanovené kontakty úradu,“ informuje ústredie práce.

Chorobu však musí ihneď ohlásiť a odniesť na úrad doklad tak, ako keby bol zamestnaný. Oznámiť chorobu úradu môže osobne, telefonicky i poštou.

„Začiatok dočasnej pracovnej neschopnosti treba preukázať do troch dní odo dňa vystavenia; ukončenie sa preukazuje osobne v pracovnom dni, ktorý nasleduje po skončení péenky, informuje ústredie práce.

Toto však neplatí v prípade OČR. „Uchádzač o zamestnanie, ktorý je predvolaný na riadny termín - návštevu úradu najmenej raz za kalendárny mesiac a náhle mu ochorie dieťa, nie je na úrade z tohto dôvodu ospravedlnený,“ píše sa na webovej stránke ústredia.

Úrad práce akceptuje takto zdôvodnenú neúčasť uchádzača o zamestnanie len pri vzdelávaní a príprave pre trh práce.

Počas péenky a OČR sa nezamestnanému zastaví vyplácanie dávky v nezamestnanosti. Sociálna poisťovňa mu v tomto období vypláca buď nemocenské, alebo ošetrovné.

Vyplácaná suma však podľa nášho príkladu bude nižšia. Ak nezamestnaný poberá dávku v nezamestnanosti a ochorie na dva týždne, rozdiel (v prípade človeka, ktorý mal vymeriavací základ pre výpočet dávky 800 eur počas celého roka 2011) bude podľa výpočtu Sociálnej poisťovne za dva týždne okolo päť eur. Poisťovni predkladá II. diel potvrdenia péenky.

ico

Rekvalifikačné kurzy

Organizuje si ich každý úrad práce samostatne, pre uchádzača o zamestnanie je bezplatný.

Zároveň má nárok na úhradu výdavkov na cestovné, ubytovanie a stravné podľa zákona o cestovných náhradách.

Úrad môže poskytnúť príspevok na službu pre rodinu s deťmi – najviac 43,16 eura/mesiac/dieťa a na každé ďalšie dieťa najviac 33,20 eura mesačne počas účasti na vzdelávaní.

Ak vzdelávanie a príprava na prácu trvá viac ako mesiac, má účastník nárok na dávku vo výške životného minima (okrem dní, keď má nárok na dávku v nezamestnanosti).

Z príspevkov, ktoré občania najčastejšie využívajú

 • Príspevok na podnikanie (samostatnú zárobkovú činnosť) – je najčastejšie využívaným, no aj zneužívaným príspevkom.
 • Podmienkou je byť v evidencii nezamestnaných najmenej tri mesiace, absolvovať prípravu, vypracovať podnikateľský plán a podnikať nepretržite najmenej dva roky. O príspevok sa žiada na úrade práce v mieste, kde sa vytvorí pracovné miesto.
 • Výška príspevku závisí od regiónu a úrovne nezamestnanosti. Vlani bol 2 575,05 eura a 4 023,52 eura. Sumy na tento rok ústredie práce vyhlási v najbližších dňoch.
 • Príspevok na dochádzku za prácou – úrad práce ho vypláca najviac 12 mesiacov po nástupe do zamestnania alebo začatia podnikania a v sume preukázaných cestovných výdavkov. Najviac však 135 eur mesačne.
 • Príspevok – náhrada časti cestovných výdavkov na pracovný pohovor alebo výberové konanie – poskytuje ho úrad práce vo výške 70 % z preukázaných cestovných výdavkov najviac v sume 26,56 eura mesačne.
 • Príspevok na absolventskú prax – do 26 rokov veku, prax musí byť najmenej 3 mesiace, najviac pol roka, 20 hodín týždenne. Ide o mesačný paušálny príspevok vo výške životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Zdroj: ústredie práce

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
 2. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
 3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 6. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 8. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 9. Inteligencia vo všetkom
 10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 1. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 2. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 3. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
 4. Poslanci dnes dali jasne najavo, že plot na námestí nechcú
 5. HB Reavis so silnými výsledkami za rok 2016
 6. 3 šťavnaté spôsoby, ako povzbudiť výkon mozgu
 7. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
 8. Budúcnosť EÚ a inteligentných miest
 9. Todos predstaví 4 americké premiéry na Autosalóne
 10. Ekonomický a účtovný softvér Humanet oslavuje
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 24 202
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 604
 3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 6 553
 4. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 446
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 6 263
 6. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 4 845
 7. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 4 337
 8. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 3 703
 9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 2 948
 10. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 564

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Milan Kňažko: Fico klame, keď tvrdí, že nevedel, kam sa sťahuje

Keď nie ste aktívny v obrane svojich práv, prídete o ne, tvrdí MILAN KŇAŽKO.

DOMOV

Pri kontrole pošty sa Danko môže pozrieť do zahraničia

Preverovanie zásielok robí aj pošta. Obálky však neotvárajú.

KOMENTÁRE

Bez Radičovej, bez Kisku a bez obáv: v čom majú Mihál s Beblavým nevýhodu

Postačia úroveň a normálnosť na úspech v politike? Alebo budú práve naopak, hendikepom?

Neprehliadnite tiež

Európska komisia prijala návrh piliera sociálnych práv

Pilier pozostáva z 20 kľúčových zásad a práv na podporu dobre fungujúcich trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia.

Prečo by sme Uber či Airbnb mali podporovať?

Európsky parlament odhaduje, že v najbližších rokoch by mohla zdieľaná ekonomika zvýšiť potenciál HDP Európy o 500 miliárd eur ročne.

Richter zavádza 90-ročných dôchodcov, penzie všetkým nezvýši

Minister práce sľubuje, že zvýši penzie najstarším dôchodcom. Viac dostane len každý štvrtý.

Trump sa chystá zredukovať dane najviac v histórii

Šéf rezortu financií uviedol, že prezidentov plán bude najrozsiahlejšou daňovou reformou.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop