Výpoveď a dohoda nie je to isté

Výpovedí podľa predpovedí analytikov v tomto roku pribudne.

(Zdroj: Ilustračné - Archív SME - Pavol Funtál)

BRATISLAVA. Hoci zamestnávatelia nebudú prepúšťať tak veľa, ako počas prvej vlny krízy, nezamestnanosť by predsa len mala o čosi stúpnuť.

Pre takéto prípady je dobré vedieť, čo si zamestnávateľ môže dovoliť a na čo máte nárok vy.

„Dôvody výpovede sú výslovne uvedené v Zákonníku práce. Zamestnávateľ teda nemôže byť pri výpovednom dôvode kreatívny, musí sa držať zákonných možností,“ povedala advokátka Zuzana Chudáčková z advokátskej kancelárie bnt.

Dva mesiace sú málo?

Posledná novela Zákonníka práce, ktorá platí od septembra minulého roka, sa výpovedných dôvodov dotkla len okrajovo a to konkrétne výpovede pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh.

Kým v minulosti musel zamestnávateľ zamestnanca písomne vyzvať na odstránenie nedostatkov v posledných šiestich mesiacoch, teraz má na to už len dvojmesačnú lehotu.

Podľa právničky ju firmy často nestíhajú. „Kým zamestnávateľ stihne konkrétnu situáciu vyhodnotiť, nedostatky spísať a riadne ich zamestnancovi doručiť, často túto lehotu nestihne dodržať. Najmä ak výpoveď doručuje poštou,“ povedala Chudáčková.

Naopak, jednoduchšie to majú firmy v tom, že výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru už nemusia prerokovávať so zástupcami zamestnancov. Výpoveď je teda platná aj bez prerokovania.

Firma podpis nepotrebuje

Najväčším problémom je stále to, že zamestnanci nerozlišujú, podľa akého paragrafu dostávajú výpoveď. A majú priam panický strach čokoľvek podpísať.

Pritom výpoveď zo strany zamestnávateľa a rozviazanie pracovného pomeru dohodou je veľký rozdiel.

„Výpoveď je jednostranný právny úkon, takže súhlas zamestnanca nie je potrebný,“ hovorí právnička. Platná výpoveď musí byť písomná a doručená.

Keďže zamestnávateľ väčšinou doručuje výpoveď osobne na pracovisku, podpis zamestnanca slúži ako potvrdenie prevzatia výpovede, nie ako súhlas s jej obsahom.

Pri osobnom doručovaní výpovede môže síce zamestnanec jej doručenie odmietnuť, tým sa však nevyhne jej platnosti. Stačí, aby odmietnutie prevzatia dosvedčili dvaja svedkovia a výpoveď sa považuje za doručenú.

Kedy nepodpisovať

Obavy z podpisovania akýchkoľvek dokumentov však u zamestnancov pramenia z toho, že nepoctivé firmy ich často nútia pristúpiť na skončenie pracovného pomeru dohodou.

Trvajú na tom, aby zamestnanec podpísal „dohodu“, nedajú mu však žiadne odstupné a na úrade práce je hneď, nevyužije ani výpovednú lehotu.

Ako však upozorňuje Chudáčková, ako akákoľvek iná dohoda, aj dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranný právny úkon a na jej podpis je potrebná vôľa nielen zamestnávateľa, ale aj zamestnanca.

„Ak zamestnanec nesúhlasí, nemôže sa táto dohoda uskutočniť,“ hovorí advokátka. V takom prípade musí zamestnávateľ pristúpiť k výpovedi, ktorá je jednostranným právnym úkonom so všetkým, čo k tomu patrí.

ico

Najčastejšie dôvody výpovedí

1. Z organizačných dôvodov – firma zefektívňuje svoje činnosti, napríklad nákupom nových technológií či strojov, ktoré nahradia prácu ľudí a zamestnanci sa tak stanú nadbytočnými.

2. Výpovede disciplinárneho charakteru – pre závažné či opakované menej závažné porušovanie pracovnej disciplíny.

3. Výpovede pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh – sú zriedkavejšie, hoci práve tento výpovedný dôvod býva pre zamestnávateľa najreálnejší.

ico

Ako sa dá v práci skončiť

Spôsobov, ako vás môžu z práce prepustiť, je viac.

1. V skúšobnej lehote

Ak s vami firma končí pracovný pomer v skúšobnej lehote, dôvod nepotrebuje. Jedinou podmienkou je, že vám aspoň tri dni pred skončením skúšobnej lehoty písomne oznámi, že s vami ďalej nepočíta.

2. Obojstrannou dohodou

Pre firmu je najjednoduchšie, ak sa s vami dohodne. Firma s vami vlastne uzatvorí dohodu, akým spôsobom ukončíte pôsobenie vo firme, k akému dátumu a za akých podmienok.

Dôvod výpovede v nej uvedený byť nemusí. Samozrejme, je na vás, či takúto dohodu uzatvoríte, či s ňou budete súhlasiť. Aby bola takáto výpoveď platná, zamestnávateľ potrebuje váš súhlas a podpis.

3. Jednostrannou výpoveďou

Ak sa firma so zamestnancom nechce doťahovať, môže mu dať aj jednostrannú výpoveď, na ktorú jeho súhlas nepotrebuje. Zákonník práce však určuje len niekoľko presne vymedzených dôvodov, kedy tak firma môže urobiť.

Ide napríklad o nadbytočnosť, keď firma nakúpi novú technológiu alebo ak ruší prevádzku, prípadne ak máte zdravotné problémy a nemôžete už na danej pozícii pracovať. V takýchto prípadoch však máte nárok na odstupné.

Výpoveď môžete dostať aj v prípade, že váš zamestnávateľ nie je s vaším výkonom v práci spokojný. Tu však platí, že vás na to musel písomne upozorniť a dať vám šancu na odstránenie nedostatkov.

4. Okamžitou výpoveďou

Firma tak môže urobiť napríklad vtedy, ak ste v zamestnaní hrubo porušili pracovnú disciplínu alebo ak ste boli právoplatne odsúdení za trestné činy.

ico

S firmou sa už súdiť neoplatí

V prípade, že v súdnom spore prehráte, budete možno musieť uhradiť trovy advokátovi, ktorého si najal váš bývalý zamestnávateľ.

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej lehote alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ napadnúť na súde.

Máte však na to len dva mesiace odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. „Posledný deň tejto lehoty musí byť návrh doručený súdu, nestačí poštová pečiatka o podaní na pošte,“ upozorňuje advokát Dávid Štefanka.

Ak nik nárok neuplatnil na súde, zaniká.

Návrh o určenie neplatnosti výpovede sa podáva vždy voči subjektu, s ktorým ste v pracovnoprávnom vzťahu, teda voči podnikateľovi, firme, inštitúcii.

Poplatky neplatíte, ale...

Zákon hovorí, že navrhovateľ je v konaní o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru a tiež pri uplatnení nárokov z takto neplatného skončenia pracovného pomeru od poplatkov oslobodený.

„Súdny poplatok sa teda neplatí. Avšak nie sú vylúčené iné poplatky,“ upozorňuje advokát.

Napríklad za znalecké dokazovanie, ak by bolo nevyhnutné a nariadené.

Čo sa týka trov právneho zastúpenia, tak v prípade úspechu, ak ste zastúpení advokátom, je spravidla protistrane uložená povinnosť nahradiť trovy právneho zastúpenia.

Ale pozor, platí to aj opačne, ak ste neúspešní a firma vášho bývalého zamestnávateľa je zastúpená advokátom, budete musieť jeho výdavky uhradiť.

Súd trvá aj tri roky

Ako dlho pracovnoprávne spory trvajú, ťažko povedať.

„Z praxe možno hovoriť v priemere až o jeden a pol až troch rokoch,“ hovorí Štefanka.

Záleží napríklad od počtu vypočúvaných svedkov, prípadne od skutočnosti, či je vedené aj odvolacie konanie.

Koľko peňazí nakoniec dostanete, vopred nikto nevie. Predpokladom je, aby súd rozhodol, že skončenie pracovného pomeru bolo neplatné. Ak sa tak stane, záleží na tom, či zamestnanec trvá na ďalšom zamestnávaní, alebo nie.

„Ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho ďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí,“ vysvetlil advokát.

Existuje však výnimka – ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával, pracovný pomer sa končí.

Nárok na náhradu mzdy

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku.

A to odo dňa, keď oznámil, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu firma umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.

Ak sa teda domnievate, že s vami neplatne skončili pracovný pomer a máte v úmysle sa svojich nárokov domáhať na súde, nezabudnite: treba oznámiť zamestnávateľovi, že trváte na tom, aby vás naďalej zamestnával, lebo považujete pracovný pomer za skončený neplatne.

„Zároveň odporúčam uviesť, že ste pripravení nastúpiť ihneď do práce,“ radí advokát.

Existuje však strop. Podľa súčasného znenia Zákonníka práce náhrada mzdy nemôže prekročiť deväť mesiacov. V minulosti to tak nebolo.

Tí, ktorí boli v pracovnom spore so zamestnávateľom úspešní, vysúdili za dlhé obdobie, počas ktorého sa spor vliekol, veľa peňazí.

Hoci už pracovali v inej firme, bývalý zamestnávateľ im peniaze musel doplatiť, ako keby pracovný pomer stále trval. V súčasnosti to už nie je možné.

Len dva platy

V súčasnosti tiež platí, že ak zamestnávateľ skončil podľa rozhodnutia súdu pracovný pomer neplatne a zamestnanec nechce u neho ďalej pracovať, má nárok na náhradu mzdy.

Tú mu vyplatia v sume jeho priemerného zárobku za výpovednú lehotu dvoch mesiacov.

ico

Na čo máte nárok pri odchode

Odstupné alebo výpovedná lehota

 • Zamestnanec si musí vybrať, či vezme odstupné a odíde hneď, alebo zostane pracovať počas výpovednej lehoty a nárok na odstupné už mať nebude.
 • Odchádzajú tí, ktorí už majú druhú prácu alebo si ju chcú intenzívne hľadať. Zostávajú napríklad tí, ktorí potrebujú dokladovať čo najdlhšie trvanie pracovného pomeru – napríklad pri nároku na dôchodok.

Ak chcete odísť hneď

 • Zamestnanec môže požiadať zamestnávateľa o ukončenie pracovného pomeru pred začatím plynutia výpovednej lehoty a zamestnávateľ mu musí vyhovieť.
 • Má nárok na odstupné, najviac však za tri mesiace.

Aká dlhá je výpoveď

 • Dĺžka výpovednej lehoty pre ľudí, ktorí vo firme pracujú kratšie ako rok, je iba jeden mesiac.
 • Tí, ktorí vo firme pracujú viac ako rok a menej ako päť rokov, majú výpovednú lehotu dva mesiace.
 • Pre tých, ktorí odpracovali pre jednu firmu viac ako päť rokov, sú to tri mesiace.
 • Tieto lehoty platia pre prípady, keď výpoveď dáva zamestnávateľ.

Ak chcete odísť sami

 • Ak sa pre ukončenie pracovného pomeru rozhodne zamestnanec, sú len dve lehoty.
 • Jeden mesiac pre tých, ktorí vo firme pracovali menej ako rok a dva mesiace pre tých, ktorí vo firme robili dlhšie.

Zdroj: Zákonník práce, jpa

ico

E-mailom nie, kuriérom áno

Výpoveď zo zamestnania je platná, aj keď si ju nechcete prevziať. Stačia svedkovia.

Výpoveď by mal zamestnancovi odovzdať do rúk konateľ firmy, respektíve šéf alebo aj iná osoba, ktorá má na to od firmy písomné splnomocnenie.

„Mnoho chýb robia zamestnávatelia pri doručovaní výpovede do vlastných rúk zamestnanca, keď si napríklad nezabezpečia svedkov odovzdania výpovede alebo výpoveď zašlú e-mailom,“ hovorí Zuzana Chudáčková z advokátskej firmy bnt.

Novinkou od septembra minulého roka pre zamestnávateľov je pri výpovedi možnosť využiť okrem pošty aj kuriérske služby.

Neplatným je aj doručenie inej osobe, napríklad manželke zamestnanca, hoci bola zásielka adresovaná do vlastných rúk zamestnanca.

V tomto prípade síce urobila chybu pošta, napriek tomu je výpoveď neplatná. Zamestnancovi ani nezačne plynúť štandardná dvojmesačná lehota na podanie žaloby, môže teda žalobu podať kedykoľvek bez ohľadu na lehoty.

ico

Výpoveď nedáva vrátnik

Ak mi výpoveď pri odchode z firmy dá do ruky vrátnik a nič nepodpíšem, je platná?

Výpoveď doručovaná vrátnikom nebude platná. Dôvodom neplatnosti však nebude chýbajúci podpis zamestnanca, ale fakt, že ju doručil vrátnik.

Podľa Zákonníka práce totiž výpoveď musí doručiť zamestnávateľ. V praxi doručuje tento dokument konateľ, prípadne iná oprávnená osoba v zmysle organizačného poriadku firmy.

Ak si ma do kancelárie zavolá šéf a je tam aj ďalší riaditeľ, výpoveď si síce prečítam, ale nesúhlasím s ňou, nechám im ju na stole, aj tak platí?

Výpoveď je platná napriek tomu, že s ňou zamestnanec nesúhlasí. Pri posudzovaní platnosti výpovede musí byť splnená podmienka jej písomnej formy, doručovania zamestnávateľom alebo oprávnenou osobou a samotného doručenia.

Ak zamestnanec nepodpíše prevzatie výpovede, šéf i riaditeľ v prípadnom súdnom spore budú môcť dosvedčiť odmietnutie doručenia výpovede do vlastných rúk zamestnanca, čo sa podľa Zákonníka práce považuje za jej doručenie.

Ak pôjdem na péenku, môžu mi výpoveď aj poslať poštou?

Zamestnávateľ nemôže zamestnancovi doručiť výpoveď počas jeho práceneschopnosti. V tomto prípade platí zákaz výpovede bez ohľadu na spôsob jej doručenia.

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď až po jeho návrate do práce.

Iná situácia však nastáva, ak zamestnanec dostane doobeda výpoveď a neskôr počas dňa sa stane práceneschopným.

Napríklad počas obednej prestávky navštívi lekára, ktorý mu vypíše potvrdenie o práceneschopnosti. V prípadnom súdnom spore by súd ľahko zistil časovú postupnosť udalostí a v tom prípade by musel výpoveď považovať za platnú.

Zdroj: advokátska kancelária bnt

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 1. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 4. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 5. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 6. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 7. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 8. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 9. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 10. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 16 347
 2. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 15 398
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 15 267
 4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 10 946
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 8 169
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 663
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 441
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 271
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 495
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 119

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kaliňák nechal schátrať ubytovňu pre policajtov. Teraz sa jej chce zbaviť

Za projekt opravy, ktorý sa nikdy nevyužil, ministerstvo zaplatilo takmer 175-tisíc eur.

DOMOV

Amnestie, Roháč a Sýkora. Čo má vplyv na prípad vraždy Remiáša

Na rozhodnutie o amnestiách má Ústavný súd posledné dni.

KOMENTÁRE

Kaliňák je Ficov Lexa

Minister vnútra vyrástol na symbol zrastenia politickej a ekonomickej moci.

Neprehliadnite tiež

Ikea začína hľadať nové chute. Známe mäsové gule nestačia

Na predaji jedla a nápojov zarába reťazec 1,7 miliardy eur ročne.

Bývalý partner J&T sa cez Swan blíži aj k verejným IT zákazkám

Swan sa spojí s operátorom Benestra, investičná skupina Martina Fedora bude mať v novom podniku polovičný podiel.

Doprava a logistika

Firmy chcú uľahčiť kamionistom prejazd Európou, tlačia na spoločné mýto

Európska komisia pripravuje reformu. Predstaviť ju chce v najbližších dňoch

Známe e-shopy kopírujú nové trendy rýchlejšie než Zara

Kým sa oblečenie inšpirované najnovšími trendmi dostane do on-line obchodov, trvá to len pár týždňov.