Ceny energií išli hore. Zálohy sa nemenia

Dodávatelia plynu a elektriny posielajú postupne faktúry s vyúčtovaním za predchádzajúce obdobie. Niektorí robia mimoriadne odpočty.

(Zdroj: Ilustračné - SITA)

BRATISLAVA. Od januára opäť narástli ceny plynu pre domácnosti. Najväčší dodávateľ plynu, Slovenský plynárenský priemysel, zdvihol ceny v priemere o viac ako päť a pol percenta.

Ceny však zdvihla aj väčšina alternatívnych dodávateľov. RWE Gas Slovensko zdraželo v priemere o 4,5 percenta. V jednotlivých sadzbách sa však zdraženie odráža u dodávateľov rozdielne.

Viac platíme od tohto roka aj za elektrinu. ZSE Energia hovorí o priemernom zvýšení cien o 1,8 percenta.

Alternatívny dodávateľ Magna E.A. o náraste v priemere o 4,9 percenta.

Nereálne dáta odhalia

Dodávatelia pre zmenu cien robia nové odpočty. Stav plynomeru si však musíte nahlásiť sami.

V takom prípade vám za vlaňajšiu cenu, teda nižšiu, ako je tohtoročná, vypočítajú reálnu spotrebu.

Ak si nenahlásite stav plynomerov sami, odpočtári k vám neprídu. Vašu spotrebu vypočítajú odhadom podľa predchádzajúcej spotreby.

Môže to byť výhoda aj nevýhoda. Podľa toho, či ste mali predtým vyššiu, rovnakú, alebo nižšiu spotrebu ako doteraz.

Ak vyššiu, v konečnom výsledku môžete ušetriť. Ak nižšiu, môže sa vám to predražiť.

Dnes je napríklad posledný deň, keď môžete stav plynomeru nahlásiť, ak je vaším dodávateľom plynu SPP.

Ak však nahlásite nereálnu spotrebu, ktorá by bola výrazne rozdielna oproti minulosti, systém vás odhalí.

Rovnakým spôsobom odpočítavajú plyn aj iní dodávatelia. Konkrétne termíny, dokedy im treba nahlásiť zmeny, však neposkytli.

Vo faktúre menia preddavky

Dodávatelia plynu aj elektriny postupne začínajú tiež posielať vyúčtovacie faktúry za predchádzajúci obdobie.

Faktúry neposielajú naraz, takže ak vám ešte žiadna neprišla, neobávajte sa, určite sa tak stane.

V rámci faktúry za plyn si nájdete aj informáciu, či ste spotrebovali väčšie, alebo menšie množstvo, než za aké ste zaplatili.

V prípade nedoplatku ho budete musieť uhradiť do určeného dátumu, inak sa vám môže stať, že vás plynári vypnú od dodávky.

Vo vyúčtovacej faktúre vám tiež zároveň predpíšu nové mesačné preddavky.

Ak medzičasom dodávatelia zdvihnú ceny, nové zálohové predpisy vám posielať nebudú. A tak sa až v ďalšom vyúčtovaní, ktoré môže byť až koncom roka či začiatkom budúceho roka, dozviete, či nemáte nedoplatok. Zmeniť zálohové platby si však môžete aj z vlastnej iniciatívy.

ico

Nesúhlasíte, ale zaplaťte

Ako sa zachovať, ak vám dodávateľ fakturuje sumu, ktorá je podľa vás privysoká? Na koho sa môžete obrátiť? Odpovedá advokát Tomáš Niepel z bnt.

Čo môžu robiť ľudia, ak sa im fakturovaný nedoplatok vidí privysoký?

V tomto prípade odporúčame faktúru s nedoplatkom reklamovať priamo u dodávateľa. Spôsob a postup pri reklamácii je upravený v reklamačnom poriadku, ktorý má dodávateľ spravidla zverejnený na internetovej stránke. O vybavení reklamácie rozhodne dodávateľ väčšinou v lehote do 30 dní.

Vyfakturovaný nedoplatok však odporúčame zaplatiť, pretože dodávatelia majú vo svojich všeobecných obchodným podmienkach ustanovené, že reklamácia nemá odkladný účinok, a teda nezaplatenie faktúry načas môže mať za následok sankcie za omeškanie, prípadne aj prerušenie dodávky energií.

Ak sa spotrebiteľovi vybavenie reklamácie nepozdáva, môže podať podnet na prešetrenie na Štátnu energetickú inšpekciu.

Čo môžu spotrebitelia požadovať, ak ich dodávateľ neoprávnene vypojí? Napríklad sa platba po ceste k dodávateľovi stratí?

Pokiaľ odberateľ neuhradí splatnú faktúru včas, spravidla dostane od dodávateľa výzvu na úhradu nezaplatenej faktúry s určením dodatočnej lehoty a s upozornením, že po nezaplatení aj v rámci dodatočnej lehoty mu môžu prerušiť dodávku energií.

Čo sa týka nesprávnej úhrady, napríklad nesprávne zadaného čísla faktúry, obsahujú všeobecné obchodné podmienky dodávateľov ustanovenia, že takáto úhrada sa nepovažuje za riadnu úhradu a odberateľ sa tým dostáva do omeškania. Odporúčame preto pri úhrade faktúr dbať na správne platobné údaje vrátane variabilného symbolu a podobne.

Ak dodávateľ preruší dodávky, nemusí automaticky nastať ukončenie zmluvného vzťahu s odberateľom. V každom prípade pri preruší dodávky odporúčame túto situáciu riešiť najprv priamo s dodávateľom, teda žiadať o vysvetlenie dôvodov prerušenia, a žiadať o obnovu dodávok.

Ak spotrebiteľ neuspeje s takýmto postupom?

V prípade neúspechu môže odberateľ podať podnet na prešetrenie postupu na Štátnu energetickú inšpekciu.

Ak dodávateľ neoprávnene prerušil dodávku, má odberateľ tiež nárok na náhradu spôsobenej škody, ktorú môže vymáhať súdnou cestou.

Môžu si obchodníci s energiami prispôsobovať lehotu, dokedy musí byť uhradená pohľadávka?

Lehota splatnosti faktúr je taktiež upravená vo všeobecných obchodných podmienkach dodávateľa. Dátum splatnosti je uvedený aj v zaslanej vyúčtovacej faktúre.

Keďže splatnosť faktúr za dodávky energií je väčšinou upravená v obchodných podmienkach, svojvoľná jednostranná zmena splatnosti faktúry nie je štandardným postupom.

Dodávateľ si však môže vyhradiť právo jednostranne meniť svoje všeobecné obchodné podmienky. V takomto prípade by tiež mohol zmeniť ustanovenia o splatnosti faktúr.

ico

Čo robiť, ak chcete platiť menej

Všetci dodávatelia energií umožňujú zákazníkom zmeniť zálohové platby. Výšku si treba dobre premyslieť. Ak ju nastavíte zle, môžete čakať veľké nedoplatky. Ako na to:

SPP

 • Telefonicky: 0850 111 363
 • Faxom: 02 58 69 90 00
 • E–mailom: zakaznickalinka@spp.sk, naskenovaním vyplnenej a podpísanej žiadosti
 • Písomne na adresu: SPP, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

ZSE Eneegia

 • Telefonicky: na zákazníckej linke 0850 111 555, uveďte výšku preddavku.

SSE

 • Telefonicky: na zákazníckej linke 0850 111 468
 • Osobne: V niektorom zo zákazníckych centier v Banskej Bystrici, Dolnom Kubíne, Lučenci, Považskej Bystrici, Prievidzi, Rimavskej Sobote a Žiline.
 • E–mailom: domacnosti@sse.sk

VSE

 • Telefonicky: 0850 123 333
 • Osobne: v zákazníckej kancelárii v Bardejove, Humennom, Košiciach, Michalovciach, Poprade, Prešove, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a Trebišove.
 • E–mailom: info@vse.sk
 • Písomne na adresu: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice

SE Predaj

 • Telefonicky: 02 5866 3500
 • E–mailom: doma@sepredaj.sk
 • Písomne na adresu: SE Predaj, s. r. o. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2

Magna E.A

 • Telefonicky: 033 7720731
 • Faxom: 033 7720732
 • E–mailom: magna@magnaea.sk
 • Písomne na adresu: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

RWE Gas Slovensko

 • Telefonicky: na infolinke 0850 123 998
 • Osobne: v zákazníckej kancelárii v Bardejove, Humennom, Košiciach, Michalovciach, Poprade, Prešove, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a Trebišove.
 • E–mailom: info@rwegas.sk
 • Písomne na adresu: RWE Gas Slovensko, Mlynská 31, 042 91 Košice

ČEZ

 • Telefonicky: na zákaznícku linku: 0850 888 444

Energetické Centrum

 • Telefonicky: na infolinke 0850 000 888
ico

Kedy vás vypnú, záleží na firme

SPP

SPP eviduje nedoplatok za dodávku zemného plynu ako pohľadávku prvý deň po uplynutí lehoty splatnosti vyúčtovacej faktúry, či preddavku.

Lehota splatnosti je zvyčajne 15 kalendárnych dní. V prípade neuhradenej platby, preddavku či vyúčtovacej faktúry zákazníkov oslovujú písomne, a to formou spoplatnenej upomienky alebo SMS.

V upomienke je dodatočný termín splatnosti záväzku, ako aj upozornenie na prípadné prerušenie dodávky ak záväzok nebude zaplatený. Za každý deň omeškania platby má SPP nárok na úroky z omeškania.

ZSE Energia

Obchodné podmienky firmu oprávňujú k prerušeniu dodávky po neuhradení zálohovej faktúry, ktorá má splatnosť 14 dní. Výška nedoplatku nerozhoduje. Sedemnásť dní od vystavenia faktúry posielajú SMS alebo e–mail s upozornením o nezaplatení, do 19. dňa zasielajú poštou doporučenú upomienku.

V nej uvádzajú dátum možného odpojenia od dodávky. K tomuto dátumu, viac ako 30 dní po splatnosti faktúry, môžu, no nemusia zákazníka odpojiť – rozhoduje o tom viac faktorov, ako vyťaženie technikov, druh zákazníka.

VSE

V prípade, že zákazník neuhradí pohľadávku, VSE mu pošle spoplatnenú upomienku. Ak zákazník na upomienku nereaguje, odpojiť ho môžu bezodkladne po uplynutí náhradného termínu stanoveného v upomienke. Po prerušení distribúcie musí zákazník uhradiť poplatok za znovupripojenie.

Ak zákazník nezaplatí pohľadávky ani po odpojení od distribúcie elektriny, písomne mu oznámia odstúpenie od zmluvy a vystavia faktúru.

SSE

Splatnosť faktúry je 14 dní od jej odoslania zákazníkovi. SSE zasiela svojim zákazníkom SMS upomienku po štyroch dňoch po splatnosti, následne zasielajú písomnú upomienku, a to formou doporučenej zásielky. Odberné miesto odpájajú po uplynutí dodatočnej lehoty určenej v písomnej upomienke.

RWE Gas Slovensko

Zákazník by mal nedoplatok uhradiť do 14 dní. V prípade, že tak neurobí v termíne, zasielajú mu na tretí deň upomienku s náhradným termínom a dostane na zaplatenie ďalších sedem dní. Ak ani v tomto termíne svoju pohľadávku neuhradí, môžu mu do 15 dní prerušiť dodávku zemného plynu.

SE Predaj

Po neuhradení zálohy v stanovenom dátume splatnosti zákazníkovi posielajú upomienky a výzvu na úhradu nedoplatku. V prípade, že zákazník neuhradí záväzok do 14 dní od doručenia upomienky, odpoja ho.

Magna E. A

Ak odberateľ mešká s platbou viac ako 10 dní a do ďalších 14 dní neuhradí svoj dlh, požiadajú distribučnú spoločnosť o prerušenie dodávky.

ČEZ

Vyúčtovanie posielajú zákazníkom do 15 dní od získania dát o spotrebe zákazníka. Nedoplatok je potrebné uhradiť do 15 dní, odkedy zákazník dostane faktúru. Keď si zákazník neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, zasielajú mu dve upomienky.

V prvom rade ho upozornia, aby uhradil faktúru. Ak sa s ním nedohodnú, postupujú v zmysle obchodných podmienok.

Energetické centrum

Vyúčtovacia faktúra má splatnosť najmenej 14 dní. Zákazníka v prípade, ak neuhradí nedoplatok, opakovane vyzývajú k úhrade cez SMS, telefonicky, alebo písomne. K vypojeniu pristúpia približne po troch mesiacoch.

Pozn.: Vybraní dodávatelia

Zdroj: spoločnosti


Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
 2. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 3. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
 4. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
 5. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
 6. Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League na Fakulte informatiky PEVŠ
 7. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
 8. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
 9. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 10. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 9 567
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 8 110
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 380
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 453
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 389
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 876
 7. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 584
 8. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 4 440
 9. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 439
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 858

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

SaS sa približuje k antisystémovému voličovi, odchodom Mihála stráca výhodu

Z mnohých výrazných osobností, ktoré boli v strane od jej vzniku v roku 2009, v nej dnes zostávajú už len niekoľkí.

EKONOMIKA

Land Rover z Nitry budú rozvážať Nemci, Cargo neuspelo

Štátny prepravca rokuje s Deutsche Bahn Cargo.

KOMENTÁRE

Aby nás z čara prieskumov nevytrhol ľud v uliciach

Kaliňák je stále ministrom, Bašternák na slobode.

SVET

Keď už sa dostanete do štádia hladomoru, je príliš neskoro

OSN po šiestich rokoch znovu vyhlásila hladomor.

Neprehliadnite tiež

Holjenčíkovho nástupcu oslabia, vláda rozdelí funkcie

Nový predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví už nebude šéfom regulačnej rady.

Sberbank ruší kreditky aj niektoré účty. Chystá sa na spojenie s Prima bankou?

Ľuďom prišiel list, že musia minuté peniaze z kreditky zaplatiť do dvoch mesiacov.

Prečo je pre ľudí dobré, že začali ceny opäť rásť?

Výška prídavkov a dávok by sa mala rozmraziť a ich suma by mala opäť začať rásť.

Land Rover z Nitry budú rozvážať Nemci, slovenské Cargo v súťaži neuspelo

Štátny nákladný prepravca rokuje s Deutsche Bahn Cargo o subdodávkach na slovenskom a českom úseku.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop