Študovať na vysokej sa dá aj za štátne

Štúdium na vysokej škole nie je lacné. Pre niektoré rodiny znamená veľký zásah do rodinného rozpočtu. Situáciu im môžu uľahčiť sociálne podpory, ktoré vysokoškolákom dáva štát.

(Zdroj: Ilustračné - SME - Vladimír Šimíček)

BRATISLAVA. V minulom kalendárnom roku riadne skončilo vysokoškolské štúdium na verejných a súkromných vysokých školách 72 231 študentov. Oproti predchádzajúcemu roku to bolo o 1761 študentov viac.

Aby bolo štúdium sprístupnené všetkým študentom v sociálnej núdzi, môžu využiť sociálne štipendiá alebo zvýhodnenú pôžičku zo Študentského pôžičkového fondu.

Vlani tak verejné vysoké školy vyplatili na sociálnych štipendiách vyše 23 miliónov eur. Ku koncu decembra ich poberalo 15 907 študentov. Maximálna výška sociálneho štipendia bola 210 eur.

Záujem je veľký

Na študijných oddeleniach jednotlivých fakúlt hovoria, že záujem o sociálne štipendiá je veľký. V tomto akademickom roku žiadosti uchádzači ešte len začínajú podávať.

Výška sociálneho štipendia
 • Minimálna výška sociálneho štipendia je 10 eur.
 • Maximálna výška sociálneho štipendia študenta študujúceho v mieste trvalého bydliska (okruh do 29 kilometrov od sídla vysokej školy) je 220 eur.
 • Maximálna výška sociálneho štipendia študenta študujúceho mimo miesta trvalého bydliska (okruh od 30 kilometrov od sídla vysokej školy) je 265 eur.

Zuzana Kratyinová zo študijného referátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach povedala, že v minulom akademickom roku u nich malo záujem o štipendium 1822 uchádzačov, ale počet tých, ktorí ho naozaj dostali, bol oveľa nižší.

„Mnohí totiž po kontrole všetkých potrebných dokladov, a tých je dosť, nesplnili podmienky na jeho nárok,“ povedala.

Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sociálne štipendiá priznali 1164 študentom. Je to zhruba desať percent z celkového počtu študentov prvého a druhého stupňa, povedala prorektorka Milota Vetráková. Škola celkovo na tento účel vyplatila 1, 4 milióna eur.

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku bola priemerná výška štipendia 206 eur. Jej hovorca Vladimír Buzna však povedal, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo poberateľov menej, lebo na univerzite poklesol počet študentov.

Kedy treba požiadať

O sociálne štipendium môžu študenti požiadať hneď na začiatku akademického roka alebo kedykoľvek v jeho priebehu, a to až do 30. júna.

Formuláre žiadostí sú na študijných oddeleniach univerzít. Toto štipendium sa priznáva k prvému dňu v mesiaci, v ktorom študent podal žiadosť.

Tým, ktorým by sociálne štipendium nepostačovalo, alebo by ho nedostali, môže s financiami pomôcť Študentský pôžičkový fond.

Jeho riaditeľ Ľubomír Zburin povedal, že za posledné tri roky ho fond poskytol každému, kto si podal žiadosť.

V minulom akademickom roku fond poskytol 2404 pôžičiek, z toho 301 žiadateľom študujúcim externou formou.

Celkovo na pôžičkách vyplatili 2 918 096 eur.

V poslednom období najviac študenti žiadajú o maximálnu výšku pôžičky a to 1 327,76 eur na akademický rok. „To svedčí o tom, že celkové náklady na štúdium sa z roka na rok zvyšujú,“ povedal riaditeľ Študentského pôžičkového fondu Zburín.

ico

Ako sa dá ušetriť na cestovnom

Až do ukončenia denného štúdia druhého stupňa, no najdlhšie do 26. roku majú vysokoškoláci nárok na zľavnené cestovné na železnici i v autobuse. Treba mať čipovú kartu, študentom ju vydá škola.

Výška zľavy

Pri jednorazových cestovných lístkoch si študent môže uplatniť 50­percentnú zľavu. Pri časových, mesačných alebo týždenných 60­percentnú.

Zľavy aj do zahraničia

Na zľavnené cestovné majú nárok aj študenti, ktorí študujú v zahraničí vrátane Českej republiky. Tí na zľavu potrebujú žiacky preukaz, ktorý im prepravca vydá na základe potvrdenia o návšteve školy a bude platiť od septembra tohto roka najviac do 30. 9. 2012.

Pokiaľ by bol doklad o návšteve školy vydaný v cudzom jazyku, musí študent predložiť úradný preklad. Netýka sa to češtiny.

Zápis a zľava

Študent, ktorý ide na zápis do prvého ročníka denného štúdia na prvom stupni vysokej školy, pri ceste do školy ešte nemá nárok na zľavu.

Až po zápise a po vydaní bezkontaktnej čipovej karty s aktivovanou dopravnou časťou na termináli školy a holografickou známkou platnosti si už na cestu späť môže kúpiť zľavnený cestovný lístok.

Neplatí pre augustové termíny.

Pokiaľ by študentovi prvého ročníka škola z nejakého dôvodu nemohla zabezpečiť vydanie bezkontaktnej čipovej karty, môže na zľavu domov cestovať s papierovým potvrdením o návšteve školy. Tá by platila len do 31. októbra 2011.

Externisti

Zľavy na cestovné sa netýkajú študentov externej formy štúdia.

ico

Odmena za prospech

Už po prvom roku štúdia na vysokej škole môže študent dostať štipendium za prospech.

BRATISLAVA. Tí, ktorí nebudú mať problém s plnením si študijných povinností, si môžu rozpočet zlepšiť odmenou za prospech, a to už po prvom semestri.

Podmienky na udeľovanie prospechových štipendií si stanovujú samotné vysoké školy, nie sú teda všade rovnaké. Študent o štipendium nežiada a ani naň nemá nárok. Či ho získa, závisí od jeho študijného priemeru, ktorý nesmie byť horší ako 1,2 až 1,5 a v jeho výkaze sa nesmie objaviť ani jedno ohodnotenie FX.

Nemôže tiež prekročiť štandardnú dĺžku štúdia, nesmie mu byť udelené disciplinárne opatrenie a nemôže mať v predchádzajúcom akademickom roku prerušené štúdium. Výška štipendia je rôzna, určujú ju jednotlivé fakulty.

ico

Štipendium vypočíta aj web

Od júla funguje stránka Študentské financie, kde si každý záujemca alebo študent vysokej školy môže sám vypočítať cez online kalkulačku, či má, alebo nemá nárok na sociálne štipendium.

BRATISLAVA. Webovú stránku Študentské financie od jej spustenia počas tohtoročných prázdnin využilo už 6000 záujemcov. Chodia na ňu nielen študenti, ale aj ich rodičia, ktorých zaujíma financovanie vysokoškolského štúdia.

V online kalkulačke si môžu informatívne prepočítať výšku sociálneho štipendia alebo výšku študentskej pôžičky a jej porovnanie s komerčnými produktmi.

Kalkulačka na výpočet výšky sociálneho štipendia nadväzuje na obdobnú službu, ktorá bola na neexistujúcej internetovej stránke ministerstva školstva Moderná škola.

Prečo stránka vznikla

Webovú stránku vytvoril a spustil Patrik Lučan, absolvent bratislavskej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý ako študent sociálne štipendium poberal.

Hovorí, že práve táto skutočnosť ho motivovala na vytvorenie užitočnej stránky, ktorá by komplexne a aktuálne informovala o možnostiach financovania štúdia ako takého.

„Ako webový programátor som mal neužitočných projektov už plné zuby. Vysokoškolské štúdium niečo stojí, nemá naň každý, a v praxi rodiny riešia veľa finančných problémov, s ktorými si vlastne nevedia poradiť a netušia, na čo všetko majú nárok,“ povedal Lučan.

Pri otázkach na sociálne štipendiá odpovedá Lučan spolu s priateľkou na základe naštudovaných materiálov a v spolupráci s viacerými odbornými pracovníkmi študijných oddelení vysokých škôl.

Projekt úzko spolupracuje so Študentským pôžičkovým fondom, jeho riaditeľ Ľubomír Zburín odpovedá na otázky týkajúce sa tejto oblasti.

Informatívny charakter

Študentské financie nie sú dotované žiadnou organizáciou pôsobiacou vo finančnom sektore. Stránka má informatívny charakter, ak študent do kalkulačky vloží pravdivé informácie, mal by sa dozvedieť skutočnú výšku sociálneho štipendia, alebo aj nemilú správu, že naň nemá nárok.

Lučan však upozorňuje, že pri osobných konzultáciách môže študijný referent natrafiť na skutočnosti, ktoré študenti na stránke neuviedli, a teda výška štipendia môže byť aj iná.

ico

Niektoré univerzity požičajú aj zo svojho fondu

Univerzity v rámci svojich možností môžu študentom vo finančnej tiesni pomôcť aj pôžičkami zo svojho štipendijného fondu.

BRATISLAVA. Študentom vysokých škôl môže v núdzi vypomôcť aj štipendijný fond univerzity.

Podrobnosti o finančnej výpomoci cez štipendijné fondy fakúlt rieši štipendijný poriadok, preto je vhodné si ho preštudovať. Štipendijné fondy, z ktorých by mohol študent čerapť pôžičku, však nemá každá vysoká škola.

Každá fakulta ale dokáže študentovi v prípade udalosti s vážnymi zdravotnými následkami, alebo náhlej nepriaznivej sociálnej situácie v rodine jednorazovo alebo opakovane pomôcť.

Málo známe pôžičky

Najväčšia Univerzita Komenského v Bratislave podľa vyjadrenia Jána Pekára, prorektora pre študijné veci, pôžičky zo štipendijných fondov neposkytuje.

To isté nám oznámili z rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Aj hovorca Katolíckej univerzity v Ružomberku Vladimír Buzna potvrdil, že takáto možnosť u nich nie je zakotvená. Podľa neho poslucháči využívajú pôžičky zo Študentského pôžičkového fondu.

Naopak, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici túto možnosť ponúka. Nevyužíva sa však hromadne. Podľa prorektorky Miloty Vetrákovej pôžičku zo štipendijného fondu univerzity v súčasnosti čerpajú štyria študenti – jeden absolvent pôžičku spláca a traja začínajú so splátkami od tohto akademického roku.

Rovnako je to na fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave. Prorektor Ferdinand Daňo však povedal, že v minulom kalendárnom roku nepožiadal ani jeden študent o takúto pôžičku. Milan Trunkvalter, prorek Žilinskej univerzity v Žiline, hovorí, že ich fakulty pôžičky poskytujú.

Disciplinárny priestupok

Žiadne zo štipendií nemôže študent použiť na iný účel, než boli určené.

Pokiaľ by ho využil napriek tomu, že by naň nemal nárok alebo by ho ináč zneužil, dopustil by sa disciplinárneho priestupku.

ico

Ako žiadať o študentskú pôžičku

Kto si môže požičať?

O pôžičku zo Štátneho pôžičkového fondu môže požiadať študent prvého denného a externého vysokoškolského štúdia a to do výšky 1327,67 eura v každom akademickom roku.

Nárok majú aj študenti, ktorí študujú na zahraničnej vysokej škole s trvalým pobytom na Slovenku, alebo študent, ktorý študuje na vysokej škole v Slovenskej republike v postavení zahraničného Slováka.

Ako sa vypláca

Pôžička sa vypláca v dvoch dávkach, prvá do 14 dní od doručenia podpísanej zmluvy o pôžičke s príslušnými dokladmi, druhá časť k 15. februáru akademického roka.

Termín na podanie

Študenti denného, externého i nadštandardného štúdia musia stihnúť žiadosť podať do 10. októbra tohto roka.

Ak študujú na zahraničnej vysokej škole, tak do 20. októbra.

Ako zaplatiť školné

Ak študent potrebuje vyplatiť školné jednorazovo pred termínom zápisu, možno sumu na jeho žiadosť vyplatiť v predstihu. Doklad o zápise potom doručí fondu dodatočne.

Ak študent potrebuje zaplatiť vyššie školné, ako je suma 1327,67 eura, respektíve sa približuje k tejto sume, môže požiadať o pôžičku do dvojnásobku uvedenej sumy, teda do výšky 2655,52 eura.

Postup pri žiadosti

1. Žiadosť, ktorá je na každej webovej stránke vysokej školy alebo fondu, treba vyplnenú odovzdať fakulte, na ktorej žiadateľ študuje.

2. Študijné oddelenie fakulty po kontrole a potvrdení správnosti údajov žiadateľa v žiadosti zostaví abecedný zoznam žiadateľov o pôžičku a posunie ho fondu.

3. Schválenie pôžičky fond oznámi žiadateľovi do 30 dní od doručenia žiadosti fondu na trvalú adresu.

4. Žiadatelia o pôžičku musia mať jedného ručiteľa, občana SR s trvalým pobytom na Slovensku. V čase ručenia musí mať zabezpečený príjem najmenej vo výške životného minima a v roku ručenia nesmie prekročiť vek 55 rokov.

5. Podpisom zmluvy o pôžičke je študent v rámci skupinového poistenia klientov fondu poistený pre prípad trvalých následkov úrazu a smrti, takže mu nevznikajú žiadne povinnosti v súvislosti s poistením. Poistné (vo výške 3,5 promile zo zostatku dlhu) formou pôžičky uhrádza fond, ktoré pripisuje na ťarchu účtu klienta.

Ako sa spláca

Najdlhšia lehota splatnosti pôžičky je 10 rokov od uzavretia zmluvy o pôžičke. Do lehoty splatnosti pôžičky sa nezapočítava čas štúdia a zákonný odklad splátok.

Odpustenie pôžičky

V mimoriadnych prípadoch, najmä ak sa dlžník nedostal do hmotnej núdze z vlastnej viny a je odkázaný na sociálnu pomoc, môže rada fondu rozhodnúť o odpustení časti pôžičky.

Aký je záujem

V minulom akademickom roku fond poskytol 2404 pôžičiek, z toho 301 žiadateľom študujúcim externou formou. Celkovo na pôžičkách vyplatil 2 918 096 eur. V poslednom období najviac študenti žiadajú o maximálnu výšku pôžičky, a to 1327,76 eura na príslušný akademický rok, čo svedčí o tom, že celkové náklady na štúdium sa zvyšujú.

Za posledné tri roky fond pôžičku poskytol každému žiadateľovi.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. Infografika: Slováci minuli na Pohode historicky najviac peňazí
 2. OMV robí dovolenku pre vodičov oddychom
 3. S kreditkou začína pohodová dovolenka už na letisku
 4. Zmrzlina v Mekáči má u nás kratšiu záruku ako v Rakúsku. Prečo?
 5. Veríte brusniciam pri zápaloch močových ciest? Nemusia stačiť
 6. Aká je ideálna vlhkosť a teplota v byte? Výskum hovorí jasne
 7. Dobrú chuť: Letné šaláty a bizarné praktiky food fotografie
 8. Vyberiete si radšej romantický Paríž alebo slnečné Nice?
 9. O asistovanej reprodukcii sa šíri množstvo zavádzajúcich tvrdení
 10. Pivovar Šariš rozdá tisíce eur, o časti peňazí rozhodnú ľudia
 1. OMV robí dovolenku pre vodičov oddychom
 2. OMV robí dovolenku pre vodičov oddychom
 3. S kreditkou začína pohodová dovolenka už na letisku
 4. Zmrzlina v Mekáči má u nás kratšiu záruku ako v Rakúsku. Prečo?
 5. Dubravské Čerešne majú sladké prekvapenie pre najrýchlejších!
 6. Aká je ideálna vlhkosť a teplota v byte? Výskum hovorí jasne
 7. Veríte brusniciam pri zápaloch močových ciest? Nemusia stačiť
 8. Infografika: Slováci minuli na Pohode historicky najviac peňazí
 9. Vyberiete si radšej romantický Paríž alebo slnečné Nice?
 10. Dobrú chuť: Letné šaláty a bizarné praktiky food fotografie
 1. Aká je ideálna vlhkosť a teplota v byte? Výskum hovorí jasne 25 108
 2. Infografika: Slováci minuli na Pohode historicky najviac peňazí 18 459
 3. Zmrzlina v Mekáči má u nás kratšiu záruku ako v Rakúsku. Prečo? 17 374
 4. Dobrú chuť: Letné šaláty a bizarné praktiky food fotografie 12 567
 5. Vyberiete si radšej romantický Paríž alebo slnečné Nice? 9 067
 6. O asistovanej reprodukcii sa šíri množstvo zavádzajúcich tvrdení 3 992
 7. Ulovte si last minute dovolenku so zľavou do 70% 3 464
 8. Pivovar Šariš rozdá tisíce eur, o časti peňazí rozhodnú ľudia 3 207
 9. Veríte brusniciam pri zápaloch močových ciest? Nemusia stačiť 2 893
 10. Volkswagen Golf GTI TCR naživo na Slovakia Ringu! 2 019

Hlavné správy zo Sme.sk

Podcast Dobré ráno

Dobré ráno: V akom stave sú slovenské autobusy, ak ich nepustia do Rakúska

Aká je kvalita autobusov na cestách.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Majstra populizmu nemá kto nahradiť

Skutočný talent vie škodiť aj z opozície.

Neprehliadnite tiež

Na dostavbu Mochoviec si elektrárne požičajú 700 miliónov eur

Akcionári majú záujem uviesť elektráreň do komerčnej prevádzky v čo najkratšom čase.

Ako môže pasažier skontrolovať autobus

Ročne neprejde technickou kontrolou každý desiaty autobus.

Ročne idú na technickú kontrolu tisícky autobusov. Desatina ňou neprejde

Rakúska polícia koncom júna zastavila spoj pre jeho zlý technický stav neďaleko Viedne.

Ryanair zrušil na budúci týždeň tristo letov

Dôvodom je hrozba štrajku členov palubného personálu.

Producenti ropy v USA zaznamenali rekordný týždeň

Motorom rastu je pokračujúci boom v oblasti ťažby z bridlíc.