Dane zníži dieťa i partner bez príjmu

Ak ste mali popri zamestnaní vedľajšie príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu, musíte si s podaním priznania poradiť sami.

Pri predčasnom zrušení životnej poistky treba uplatnenú daňovú úľavu vrátiť.(Zdroj: Ilustračné - Archív SME - Peter Žákovič)

BRATISLAVA. Ak ste boli vlani zamestnaní, ale nepožiadali ste zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, neodovzdali ste mu všetky potrebné doklady, prípadne ste mali okrem zamestnania ďalšie príjmy, ktoré treba zdaniť, budete si musieť vyplniť daňové priznanie.

Termín je aj v tomto roku rovnaký mali by ste to stihnúť do štvrtka 31. marca. Daňové priznanie treba dovtedy nielen vyplniť a zaslať daňovému úradu, ale vypočítanú daň musíte aj zaplatiť.

„Daň sa neplatí, ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 3,32 eura," povedala Beáta Uhrinová z Daňového riaditeľstva.

Komu peniaze vrátia

S daňami sa budú trápiť najmä tí zamestnanci, ktorí vlani prenajímali byt, zrušili životné poistenie a odpočítavali si ho z daní, vyhrali v súťaži, napísali knihu, popri zamestnaní mali aj živnosť a podobne. Väčšina z nich bude na daniach doplácať.

Naopak, preplatky môžu mať tí zamestnanci, ktorí si počas roka neuplatňovali nezdaniteľnú časť základu dane, zamestnávateľ im zrážal preddavky a ich príjmy spolu vlani nepresiahli 15 387,12 eura.

Z daňového základu si tak budú môcť odpočítať 4025,70 eura. Ak by mali vyššie príj-my, ich odpočet by bol nižší, až k nule. Ide o takzvanú milionársku daň.

Nižšie dane, prípadne preplatky na daniach, môže mať aj ten zamestnanec, ktorý mal manželku či manžela bez príjmu, napríklad na rodičovskej dovolenke či bez zamestnania. O tom, akú časť nezdaniteľného minima si bude môcť uplatniť na svojho partnera, rozhoduje to, aký príjem partner mal.

Do vlastného príjmu partnera sa započítava napríklad plat, vyplatené materské, náhrada príjmu pri práceneschopnosti či dávky v nezamestnanosti. Naopak, nezapočítava sa sem rodičovský príspevok či iné štátne sociálne dávky.

Daň, ktorú treba daňovému úradu zaplatiť, výrazne zníži aj dieťa, ak si ho daňovník neuplatňoval už v zamestnaní.

Poistenie sa odpočíta naposledy

Menej zaplatia aj tí, ktorí si sporia na dôchodok. Majú totiž možnosť odpočítať si uhradené príspevky na účelové sporenie alebo životné poistenie či doplnkové dôchodkové sporenie z daňového základu.

Túto možnosť majú daňovníci poslednýkrát, pri podávaní daňového priznania z príjmov za tento rok to už nebude možné.

Naopak, tí, ktorí napríklad vlani pre krízu životné poistenie predčasne zrušili a uplatňovali si v minulých rokoch odpočet, budú musieť peniaze vrátiť a to tak, že si do troch rokov zvýšia daňový základ.

Napríklad ak daňovník zrušil poistku v roku 2009 a zaplatený príspevok na životné postenie si uplatnil už aj v roku 2006 až 2008, je povinný zvýšiť si daňový základ o prislúchajúcu sumu, a to najneskôr do konca roka 2012.

„V daňovom priznaní uvedie túto sumu v riadku 67. Môže sa pritom rozhodnúť, či úľavu na dani pripočíta jednorazovo, alebo si ju rozdelí na dva, prípadne tri roky," vysvetľuje daňová poradkyňa Dagmar Bednáriková.

Urobiť to môže buď rovnomerne, alebo ako je to pre neho z hľadiska zdanenia najvýhodnejšie. Napríklad prvé dva roky nezdaní nič a potom celú sumu.

Termíny

 • 31. marca – je termín, do ktorého treba podať daňové priznanie. Do tohto dátumu treba daň aj zaplatiť. Ten, kto to nestíha, môže daňovému úradu do konca marca oznámiť, že to urobí neskôr, termín si možno posunúť do konca júna, ak mal daňovník iba príjmy na Slovensku, ak mal príjmy zo zahraničia, môže podanie daňového priznania odložiť až do konca septembra.
 • 10. máj – je termín, dokedy vám daňový úrad vráti peniaze, ak ste mali preplatok na dani.

Tlačivá

 • Typ A – sa týka zamestnancov, ktorí mali len príjem zo zamestnania a z dohôd, ale nepožiadali zamestnávateľa o zúčtovanie daní, takisto tlačivo A vypĺňajú tí, ktorí mali príjmy zo závislej činnosti zo zahraničia a neuplatnili vyňatie zo zdanenia.
 • Typ B – sa týka tých zamestnancov, ktorí mali aj iné príjmy podliehajúce zdaneniu - napríklad z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z kapitálového majetku a ostatné príjmy.

Predaj nehnuteľnosti

 • zdaňuje sa vtedy, ak mal majiteľ v prípade bytu alebo rodinného domu v nehnuteľnosti prihlásený trvalý pobyt menej ako dva roky pred predajom alebo mal nehnuteľnosť vo vlastníctve menej ako päť rokov. V prípade predaja chaty, pozemku či garáže platí daň ten, kto nehnuteľnosť vlastnil kratšie ako päť rokov pred predajom.

Prenájom bytu

 • príjem z prenájmu bytu sa nezdaňuje a nezahŕňa do daňového priznania, ak bol vlani nižší ako 925,95 eura. Ak bol príjem z prenájmu vyšší, zdaňuje sa len príjem nad túto sumu. Pri prenájme sú vo výhode manželia, ktorí majú prenajímanú nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve. Tí si môžu príjem medzi sebou rozdeliť (v ľubovoľnom pomere), nárok na oslobodených 925,95 eura majú potom obaja. Z príjmu pri prenájme si možno uplatniť výdavky vo výške 40 percent. Treba ich pomerne znížiť, tak, ako sa znížil príjem.

Prebytky zo záhrady

 • príjmy za predaj paradajok, papriky či zemiakov ako prebytkov zo záhradky sa nezdaňuje do výšky 925,95 eura za rok. Ak ste zarobili viac, zdaníte len príjem nad túto sumu. Výdavky možno uplatniť vo výške 25 percent.

Honoráre

 • na rozdiel od umelcov, pre ktorých je honorár hlavným zdrojom príjmov a dostávajú ich nezdanené, zamestnanec, ktorý napíše článok do časopisu a dostane za to honorár, ten je väčšinou už zdanený.
 • Daňové priznanie vtedy podávať netreba. Ak je však honorár napríklad za knihu vyplatený na základe vydavateľskej zmluvy, nezdanený, treba ho do daňového priznania zahrnúť. Výdavky si možno uplatniť vo výške 40 percent.

Výhry

 • výhru v lotérii alebo v podobnej hre, ktorú povolil štát, zdaňovať nemusíte, nezapisujete ju ani do daňového priznania. Ostatné výhry a ceny sú od dane oslobodené, ak ich hodnota neprevyšuje 165,97 eura. Peňažné výhry nad túto sumu zdaňuje organizátor, do priznania ich preto netreba zapisovať, nepeňažné výhry však daňovník musí zdaniť, organizátor súťaže mu musí oznámiť ich hodnotu.
Ako vyplniť daňové priznanie (príklad)

1. Zamestnanec Jozef Kováč pracoval celý rok v účtovníckej firme ako správca počítačovej siete. Dosiahol príjmy 14 580 eur, z toho mu zamestnávateľ zrazil poistné 1853,11 eura a preddavky 1782,63 eura.

2. Pán Kováč mal manželku, ktorá sa doma stará o dieťa. Najprv bola na materskej, potom na rodičovskej dovolenke. Materskú dostala začiatkom roka vo výške 725 eur, z ročného zúčtovania zdravotného poistenia jej vy-šiel nedoplatok 47,70 eura, ktorý si zaplatila sama. Iné príjmy vlani nemala. Jej vlastný príjem po odpočítaní poistného bol teda vlani 677,30 eura

3. Pán Kováč má dieťa, o ktoré sa stará jeho manželka. Počas roka si naň uplatňoval daňový bonus. Bol však jeden mesiac chorý, preto v jednom mesiaci nesplnil nároky na uplatnenie bonusu.

4. V roku 2009 nevládal platiť životné poistenie, preto ho predčasne zrušil. V roku 2010 sa rozhodol vyrovnať neoprávnene uplatnenú nezdaniteľnú časť vo výške 398,33 eura.

5. Vlani mal pár dohôd o vykonaní práce, tri mesiace po 150 eur a štvrtý me-siac 100 eur. Firma, v ktorej si privyrábal, mu z príjmov zrazila preddavky vo výške 104,50 eura.

6. Koncom roka 2009 prebehlo dedičské konanie a pán Kováč sa stal vlastníkom bytu po starých rodičoch, ktorý vlani celý rok prenajímal. Byt teda nie je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Z prenájmu mal príjem 200 eur mesačne, výdavky si bude uplatňovať paušálne.

7. Pán Kováč vlani prispieval do časopisu. Napísal dva články, za ktoré dostal honorár 280 eur. Z nich mu vydavateľ zrazil odvod do Literárneho fondu (5,60 eura), uplatnil výdavky a zrazil daň (31,92 eura). Okrem toho sa na základe vydavateľskej zmluvy podieľal na príprave odbornej knihy o správe počítačovej siete, z toho dostal honorár vo výške 700 eur, vydavateľ odviedol iba príspevok do Literárneho fondu (14 eur), honorár za knihu mu vyplatil nezdanený.

8. Vlani pán Kováč vyhral ešte v súťaži v časopise víkendový pobyt. Organizátor súťaže mu oznámil, že výhra je v hodnote 500 eur.

Strana 1

 • Do daňového priznania vypĺňa pán Kováč svoje rodné číslo. Opakuje sa v záhlaví každej strany, ak priznanie vypĺňa ručne, ak vypĺňa interaktívne tlačivo, do záhlavia tlačiva sa rodné číslo skopíruje automaticky.
 • Krížikom označí druh daňového priznania (daňové priznanie, prvá z troch možností) a dopíše rok, za ktorý priznanie podáva (2010).
 • Nasleduje I. oddiel. Treba v ňom vypísať údaje o daňovníkovi – priezvisko, meno, titul a adresu trvalého pobytu.
 • Adresu obvyklého pobytu či adresu na doručovanie vypĺňa len ten, kto nemá na Slovensku trvalý pobyt.

Strana 2

 • Pána Kováča sa ďalej týka III. oddiel. Manželka bola vlani na materskej a rodičovskej dovolenke, môže si na ňu uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Do vlastného príjmu manželky sa nezapočítava rodičovský príspevok ani rôzne príspevky pri narodení dieťaťa či iné štátne sociálne dávky, materský príspevok však áno. Z vlastných príjmov sa odpočítavajú zaplatené poistné a príspevky. V tomto prípade 725 eur mínus 47,70 eura, teda 677,30 eura.
 • V stĺpci počet mesiacov sa uvádza počet kalendárnych mesiacov, počas ktorých žili manželia v spoločnej domácnosti.
 • Pána Kováča sa týka aj IV. oddiel, Kováčovci majú jedno dieťa, na riadok 32 vypíše jeho meno, rodné číslo a zaškrtne krížikom, že s ním žilo v domácnosti celý rok. Iný počet mesiacov sa zaškrtáva napríklad pri novonarodených deťoch, prípadne pri deťoch, ktoré dokončili strednú či vysokú školu a zamestnali sa.
 • Počas roka si pán Kováč uplatňoval daňový bonus u zamestnávateľa. Jeden mesiac nemal na uplatnenie nárok, uplatní si ho pri podaní priznania.

Strana 3

 • Riadok 34 slúži na príjmy od všetkých zamestnávateľov. Spočítajú sa tu príjmy z hlavného zamestnania aj príjmy z dohôd. Pán Kováč teda spočíta príjem zo zamestnania a dohody – 14 580 + 550. Na riadok 35 napíše poistné, ktoré mu odviedli v zamestnaní a do riadku 37 vypočíta základ dane. (15 130 – 1853,11 = 13 276,89)
 • Do VI. oddielu patria spomedzi Kováčových príjmov honoráre a prenájom nehnuteľnosti. Honorár, ktorý dostal od časopisu za dva články, nebude do daňového priznania zahŕňať, zrazením preddavku bude daňovú povinnosť považovať za vyrovnaní. Zdaňovať však bude honorár za knihu podľa vydavateľskej zmluvy. Príjem vo výške 700 eur zapíše do tabuľky na riadok 5. Uplatní si výdavky vo výške 40 percent, teda 280 eur.
 • Za prenájom zdedeného bytu, ktorý nie je v bezpodielovom spoluvlastníctve, získal pán Kováč 2400 eur, pri tomto príjme má nárok na oslobodenie vo výške 925,95 eura, zdaňovať teda bude sumu 1474,05 eura. Takisto si uplatní výdavky vo výške 40 percent, teda 589,62 eura.
 • Pod tabuľkou vyznačí krížikmi, že si uplatňuje výdavky percentom z príj-mov (druhý a tretí krížik).

Strana 4

 • Na túto stranu sa prenesú údaje z tabuľky na strane 3, do príjmov zahrnie sumu 2174,05 (riadok 38), do výdavkov 869,62 (riadok 39), -čiastkovým základom dane z príj-mov podľa paragrafu 6 bude teda 1304,43 eura (riadky 40 a 44).

Strana 5

 • Pána Kováča a jeho výhry v súťaži sa týka VIII. oddiel, príjem vo výške 500 eur uvedie do tabuľky na riadok 9 a 13 a do priznania na riadok 49 a 51.
 • Výdavky si pri výhre uplatniť nemôže.

Strana 6

 • Na tejto strane daňového tlačiva je sumárna tabuľka, v ktorej sa počíta celkový základ dane. Spočítajú sa v nej základy z jednotlivých druhov príjmov.
 • Na riadok 58 čiastkový základ dane zo zamestnania a z dohody, na riadok 59 základ dane týkajúci sa prenájmu a honoráru a na riadok 61 čiastkový základ dane týkajúci sa výhry v súťaži.
 • Na riadky 62, 64 a 66 ide súčet čiastkových základov dane z paragrafov 6 až 8, teda suma 1804,43 eura, na riadku 67 k nej pripočítame neoprávnene uplatnenú nezdaniteľnú časť z predčasne zrušeného životného poistenia.
 • Spoločný základ dane týkajúci sa všetkých príjmov vo výške 15 479,65 eura, zapíše pán Kováč do riadku 68

Strana 7

 • V X. oddiele sa vypočíta daň. V riadku 69 odpíše z predchádzajúcej strany základ dane.
 • Na riadok 70 si môže uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka. Má na ňu nárok, nie však v plnej výške, vzhľadom na príjmy sa pána Kováča týka takzvaná milionárska daň, nezdaniteľnú časť bude mať krátenú. Keďže na riadku 69 je suma vyššia ako 15 387,12 eura, nezdaniteľná časť sa vypočíta ako 7872,48 –
 • 1/4 x 15 479,65 = 4002,57 eura.
 • Takisto si na riadku 71 môže uplatniť odpočet na manželku, ktorá mala nízke príjmy. Odpočet sa vypočíta ako 4025,70 – vlastné príjmy manželky z riadku 31 daňového priznania, odpočítať si teda môže 3348,40 eura.
 • Do riadku 76 spočíta všetky odpočty, v tomto prípade 7350,97 eura a základ dane na riadku 77 mu vyjde vo výške 8128,68 eura.
 • Na riadok 78 vypočíta daň vo výške 19 percent.
 • Na strane 7 ešte do riadku 92 zapíše nárok na daňový bonus, ten si môže na dieťa odpočítať v plnej výške teda 240,12 eura.

Strana 8

 • Daňová povinnosť znížená o daňový bonus bude v riadku 93 vo výške 1304,32 eura.
 • Ďalej vpisuje na riadok 94 sumu 220,10 eura, túto sumu daňového bonusu mu priznal zamestnávateľ, v jednom mesiaci pre chorobu pán Kováč podmienky nesplnil. Rozdiel z daňových bonusov treba zaznačiť na riadok 95.
 • Do daňového priznania treba ďalej zaznačiť preddavky, z dohôd na riadok 99 a zo zamestnania na riadok 101.
 • Zamestnancovi vyjde za minulý rok preplatok na daniach vo výške 362,71 eura..

Strana 9

 • Na tejto strane daňového priznania môže pán Kováč venovať dve percentá zo svojich daní, výšku podielu zaplatenej dane zaznačí na riadok 116 a vedľa sumy sa podpíše, takisto vyplní údaje o združení či nadácii, ktorej sa dane rozhodol venovať.
 • Vyberať si možno spomedzi prijímateľov dvoch percent zaplatených daní uvedených v zozname na internetovej stránke notárskej komory www.notar.sk.

Strana 10

 • Na poslednej strane tlačiva treba uviesť na riadok 118 počet príloh daňového priznania, v tomto prípade tri – kópia potvrdenia o príjme od zamestnávateľa, kópia potvrdenia o príjmoch z dohody a kópia rodného listu dieťaťa.
 • Takisto treba uviesť dátum a nezabudnúť na podpis.
 • V tomto prípade má pán Kováč preplatok, rovno v daňovom priznaní môže požiadať o vrátenie preplatku (zaznačiť krížikom) a takisto si možno zvoliť, či budú peniaze vyplatené na účet (v tom prípade treba uviesť číslo účtu), alebo ich daňový úrad zašle poštovou poukážkou. Znova sa treba podpísať a uviesť dátum.
 • Oddiel XVII slúži na pomocné výpočty, uvedie sa tu výpočet odpočtu na daňovníka aj na jeho manželku.

Príklad vypracovala Jana Hvozdovičová, skontrolovala Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Dajte Vašim kĺbom zelenú a to doslova
 2. Slovenské víno ponúkajú v michelinovských reštauráciách
 3. Sedemnásť skvelých dovolenkových ostrovov v Stredomorí
 4. Hyundai má SUV pre každého
 5. Modernú predajňu Fresh potravín otvorili už aj v Solivarii
 6. Prečo odchádzajú malí dodávatelia energií z trhu?
 7. Lanovka môže vrátiť Smokovce na lyžiarsku mapu
 8. Testovali sme za vás, čo všetko vydržia solárne kolektory
 9. Expert odporúča: Šesť rád, ako si ochrániť domácu sieť
 10. Projekt Zelené Grunty si získal priazeň Košičanov
 1. Naše finančné družstvo - príbeh Martina Volka
 2. Nová separačná linka spracuje 3 tony plastov za hodinu
 3. Slovenské víno ponúkajú v michelinovských reštauráciách
 4. Sedemnásť skvelých dovolenkových ostrovov v Stredomorí
 5. Opäť je tu otázka: kam na vysokú?
 6. Dajte Vašim kĺbom zelenú a to doslova
 7. Atos predstavil revolučný systém testovania napájania satelitov
 8. Naše finančné družstvo - príbeh Marcely Peškovej
 9. Hyundai má SUV pre každého
 10. Modernú predajňu Fresh potravín otvorili už aj v Solivarii
 1. Tipy od sprievodkyne: Spoznajte tajné zákutia Barcelony 13 482
 2. Expert odporúča: Šesť rád, ako si ochrániť domácu sieť 11 222
 3. Sedemnásť skvelých dovolenkových ostrovov v Stredomorí 8 582
 4. Najväčší veľtrh na východe sa blíži - od zvoncov po rodinné domy 8 165
 5. Lanovka môže vrátiť Smokovce na lyžiarsku mapu 5 705
 6. Hyundai má SUV pre každého 5 224
 7. Prepojenie Smokovcov s Lomnicou pomôže obom strediskám 4 548
 8. Testovali sme za vás, čo všetko vydržia solárne kolektory 3 697
 9. Projekt Zelené Grunty si získal priazeň Košičanov 3 657
 10. Volkswagen v Ženeve: kruh sa uzatvára 3 613

Téma: Daňové priznanie


Článok je zaradený aj do ďalších tém Daňové priznanie 2018

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Leško: Bugár sa po prvý raz ocitol na zlej strane histórie

Je legitímne žiadať predčasné voľby, tvrdí novinár Marián Leško.

EKONOMIKA

Pellegrinimu roky na úspech nestačili

Firmy štát stále vyberá bez súťaží, úspech majú spriaznení podnikatelia.

Neprehliadnite tiež

Z Bratislavy sa bude od novembra lietať do Kyjeva

Linka na Ukrajinu je siedmou novou pravidelnou linkou, ktorú otvorí Ryanair z Bratislavy počas tohto roka.

Burzy po celom svete padajú pre obavy z obchodnej vojny

Nervozitu na svetových trhoch spôsobili clá, ktoré Trump uvalí na čínsky dovoz.

Cena zlata stúpla pre obavy z globálnej obchodnej vojny

Uvalenie ciel na čínsky dovoz zvyšujú obavy z vypuknutia obchodnej vojny.

Čína vracia úder Spojeným štátom, Peking zaútočil na americké bravčové mäso

Čína plánuje 25-percentnú daň z dovozu amerického bravčového mäsa, v hre sú aj nové clá na ďalšie americké výrobky.

Trump smeruje k uvaleniu ciel na čínske tovary za 60 miliárd dolárov

Dôvodom nových ciel sú podľa Washingtonu krádeže technológií zo strany Číny.