Živnostník potrebuje tlačivo typu B

Rozhodnite sa, či sa do toho pustíte na vlastnú päsť, alebo si to dáte urobiť za peniaze. Termín uplynie 31. marca.

(Zdroj: Ilustračné - TASR)

BRATISLAVA. Mali ste v roku 2010 živnosť a príjmy vyššie ako 2012,85 eura? Ak áno, tak sa začnite nimi zaoberať. Potrebujete daňové priznanie – typ B.

Účtovníci a daňoví poradcovia budú mať opäť čo robiť. Vlani priznalo príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyše 421-tisíc ľudí. Tento rok ich nemá byť prečo menej.

Ekonomickí ministri tvrdia, že zamestnávatelia zasiahnutí neistotou objednávok si zvykli nútiť zamestnancov prejsť na živnosť. Podiel samostatnej zárobkovej činnosti počas krízy stúpal.

Tlačivo nie je ideálne

Prvé, čo musíte vypísať, je daňové identifikačné číslo. Opakuje sa v záhlaví každej strany. Pre tento prípad je lepší interaktívny formulár a nielen preň – priznania sú stále plné zbytočných chýb.

„Nie sú vyplnené všetky súvisiace riadky, chýba dátum vyplnenia priznania," hovorí Gabriela Dianová z daňového riaditeľstva. Nasledujú problémy s prílohami, často chýba údaj o ich počte.

Právny jazyk je väčšine ľudí cudzí. Neúplné priznanie či nezaškrnuté políčko pred textom „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona", čo je možnosť venovať dve percentá na charitu, nemusí byť chybou z nedbanlivosti.

Remeslo stratí výnimku

Najľahší spôsob administratívy sú takzvané paušálne výdavky. Z príjmov odčítate 40 percent, pripočítate zaplatené odvody, prípadne nedoplatky do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Remeselníci si môžu uplatniť až 60 percent, ale túto výnimku majú naposledy.

„Vedeli sme, že každá prichádzajúca vláda bude hľadať prostriedky na riešenie schodku verejných financií. Ale sme nečakali, že práve pravicová vláda, vláda odborníkov, siahne na výdavky najslabšej skupiny podnikateľov," povedala Viola Kromerová zo Slovenského živnostenského zväzu.

Remeselník sa musí rozhodnúť. Ak jeho náklady na prácu prevyšujú 40 percent príjmov, budúci rok sa mu oplatí preukázať reálne výdavky. Zvýši sa však jeho administratívne zaťaženie.

Čaká ich reforma

Daňovníci prídu aj o možnosť znížiť si základ dane o životné poistenie či doplnkové dôchodkové sporenie.

Novela zákona o dani z príjmov, účinná od 1. januára, ju dáva naposledy. A to nemusí byť jediná strata.

Minister financií Ivan Mikloš (SDKÚ) hovorí, že 70 percent živnostníkov platí minimálne odvody. „Dá sa logicky usúdiť, že (...) značná časť optimalizuje základ dane a má v skutočnosti vyššie príjmy, ako sú príjmy, z ktorých platí," citovala ho SITA. Experti vládnej koalície sa dohodli na tom, že základ dane by nemohli znížiť ani odvody.

Koho sa to týka

 • Daňové priznanie musí podať každý, kto za rok 2010 dosiahol zdaniteľné príjmy vyššie ako 2012,85 eura. Živnostníka sa to však môže týkať aj vtedy, ak mal nižšie príjmy. Ide o prípad, keď vykázal daňovú stratu. Druhá vec je, že práve preto sa priznanie môže oplatiť. Záleží na výdavkoch. Ak ich má človek vyššie ako príjmy, môže dostať späť preddavky, ktoré mu strhli z autorskej odmeny či z úrokov v banke.

2012,85 eura

 • Do tejto sumy sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak tým je splnená daňová povinnosť, alebo ak sa daňovník rozhodne, že ich nezapočíta do príjmov a zrazenú daň vyrieši ako preddavok.

Typ B

 • Daňové priznanie tohto typu je určené pre každého, kto mal iba alebo aj iné príjmy ako zo závislej činnosti. Ide o príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z kapitálového majetku a ostatné príjmy, ktoré nie sú oslobodené od dane.

Novinky

 • Pod tabuľkou číslo 1 na tretej strane treba vyplniť aj počet mesiacov samostatnej zárobkovej činnosti v roku 2010. Je to pre potreby Sociálnej poisťovne. Už jej totiž nemusíte predložiť výpis z daňového priznania. Nová aj kolónka, že daňovník uplatňuje preukázateľné, teda reálne výdavky.

Zníženie základu

 • Tento rok si zatiaľ naposledy možno znížiť základ dane za životné poistenie, doplnkové dôchodkové sporenie alebo účelové sporenie. Môže ísť o 398,33 eura.

Štvrtok 31. marca

 • Do tohto dňa treba podať daňové priznanie a zaplatiť daň, ak je výsledkom priznania kladné číslo. Tiež to je termín na podanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Nestíhate to? Je možnosť odkladu - na tri mesiace. Daňovému úradu to musíte oznámiť a zdravotnej poisťovni predložiť doklad o tom, že ste to urobili.

Preplatok

 • Štát vráti preplatok vyšší ako 3,31 eura. Daňovník musí vyplniť žiadosť o jeho vrátenie, ktorá tvorí súčasť daňového priznania. Daňové riaditeľstvo musí preplatok vrátiť do 10. mája 2011. (joč, ht)

Všeobecné prílohy

 • kópie všetkých potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani zrazenej z preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia,
 • kópie potvrdení o príjmoch zdanených zrážkou, ako sú úroky na vkladných knižkách, účtoch či vyplatené podielové listy, pri ktorých sa vybratá daň považuje za preddavok,
 • kópia výpisu z účtu - pri kreditných úrokoch na bežnom účte podnikateľa sa akceptuje akýkoľvek doklad preukazujúci výšku príjmu a zrazenej dane z úrokov,
 • doklady o nároku na daňový bonus - kópia rodného listu, potvrdenie školy o štúdiu dieťaťa, potvrdenie úradu práce, že dieťa nemôže študovať alebo pracovať pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdenie o prídavku na dieťa (deti),
 • kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2010, ak ho zamestnávateľ vykonal,
 • kópie potvrdení o vyplatených podielových listoch obstaraných do 31. decembra 2003 a o vybranom preddavku,
 • potvrdenie na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie alebo životné poistenie (nepovinná, ale odporúčaná príloha).

Špecifické prílohy

 • Jednoduché účtovníctvo si vyžaduje dva výkazy - o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch.
 • Podvojné účtovníctvo je náročnejšie. Daňovník musí predložiť súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky.
 • Kto robí iba paušálne výdavky alebo vedie zjednodušenú daňovú evidenciu, podáva priznanie bez účtovných výkazov.

Strana 1


 • Prvé, čo živnostník musí vypísať, je DIČ – daňové identifikačné číslo. Opakuje sa v záhlaví každej strany.
 • Označí druh daňového priznania (prvá z troch možností) a dopíše rok, za ktorý ho podáva (2010).
 • Nasleduje I. oddiel. Stačí vypísať priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu. Adresu obvyklého pobytu alebo adresu na doručovanie vypĺňa len ten, kto nemá trvalý pobyt na Slovensku.

Strana 2

 • V riadku 25 napíše názov banky, kde má bežný účet na príjmy z podnikania, číslo účtu a kód banky. Ďalšie takéto účty sa uvádzajú v XIII. oddiele (miesto na osobitné záznamy daňovníka).
 • Milan má manželku. V prvej polovici roka 2010 bola na rodičovskej dovolenke, nemohla mať žiadny príjem. Prvého júla 2010 nastúpila do zamestnania, po odčítaní odvodov je jej celoročný príjem nižší ako 4025,70 eura. Pre neho to znamená, že si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku zníženú o výšku jej vlastného príjmu. Čo musí urobiť, je vypísať riadok 31 vrátane počtu mesiacov v roku 2010, ktoré prežili v jednej domácnosti (12).
 • Vlastný príjem manželky je znížený o zaplatené odvody. Štátne sociálne dávky sa doň nezahŕňajú.
 • Podnikaví majú jedno malé dieťa. Živnostník má nárok na daňový bonus, ak mal v roku 2010 príjmy aspoň 1902 eura a vykázal základ dane. Milan vypíše riadok 32. O daňový bonus na každé vyživované dieťa v domácnosti sa mu zníži daň.

Strana 3

 • Nasleduje tabuľka č. 1. Pán Podnikavý mal príjmy zo živnosti aj autorské odmeny za články do novín a podľa toho ich musí zatriediť. Má však ešte jeden problém - preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
 • Príjmy zo živnosti a preplatok v celej výške zapíše do riadku 2. Odmeny za články do novín sa zapisujú do riadku 5. Súčet príjmov patrí do riadkov 9 a 11.
 • Milan volí paušálne výdavky vo výške 40 percent. Kým ich vypočíta, však potrebuje údaj o zaplatených odvodoch. Pod tabuľkou zaškrtne, že uplatňuje výdavky percentom z príjmov, a doplní súčet zaplatených odvodov vrátane dvoch nedoplatkov do zdravotnej poisťovne (2865,28 eura).
 • Túto sumu pripočíta k paušálnym výdavkom zo živnosti a súčet dosadí do riadku 2 druhého stĺpca (7324,74 eura). Výdavky vypočítané z druhého zdroja príjmov uvedie v riadku 5 a celkové výdavky dosadí do riadkov 9 a 11.
 • Pod tabuľkou je ešte jedna kolónka - počet mesiacov samostatnej zárobkovej činnosti v roku 2010. Pán Podnikavý napíše číslo 12.

Strana 4

 • Príjmy mínus výdavky z predchádzajúcej tabuľky rovná sa čiastkový základ dane: Milan ho uvedie v riadkoch 40 a 44. Daňovú stratu nemal.
 • Záporný rozdiel by signalizoval stratu. Nie je to možné, ak máte paušálne výdavky, takže túto možnosť má iba ten, kto uplatňuje preukázateľné výdavky.
 • Ďalší čiastkový základ dane môže pochádzať z cenných papierov, vkladných knižiek, zo životného poistenia a podobne. Milanovi sa vrátilo 505,83 eura z jedného podielového fondu, do ktorého investoval v roku 2006. Vzhľadom na to, že šlo o slovenské podielové listy, mu však z tohto príjmu zrazili daň, a tak ho nemusí uviesť.
 • Príjmy z vrátenia zahraničných podielových listov by musel zdaniť.

Strana 6

 • Oddiel IX vypĺňa iba živnostník, ktorý má daňovú stratu. Milana sa to netýka. Dôležitý je výpočet celkového základu dane.
 • Má iba základ dane z príjmov z podnikania, takže vyplní riadok 59 a rovnakú sumu doplní v riadkoch 62, 64, 66, 67 a 68. Až posledný z nich je celkový základ dane.

Strana 7

 • Pán Podnikavý má pred sebou X. oddiel, ktorý sa začína duplicitnou informáciou o základe dane. Stačí opísať riadok 68.
 • Pokračuje znížením základu dane zo zákonom vymedzených dôvodov. Prvé si uplatní na seba ako na daňovníka (4025,70 eura). Druhý prípad je zníženie základu dane na manželku, ktoré sa rovná rozdielu medzi 4025,70 eura a jej vlastného príjmu (615,70 eura). Ešte stále sa dá využiť aj životné poistenie. Milan napíše výšku poistky zaplatenej v minulom roku (668,26 eura). Úhrn riadkov 72 až 74 však nemôže presiahnuť 398,33 eura.
 • Spočíta riadky 70, 71 a 75, súčet napíše do riadku 77. Z tejto sumy vypočíta daň vo výške 19 percent a výsledok dosadí do nasledujúceho riadku. Zopakuje ho v riadkoch 87 a 91.
 • Teraz si uplatní nárok na daňový bonus na jedno dieťa (240,12 eura).

Strana 8

 • Pán Podnikavý má daň nižšiu ako daňový bonus, preto je rovná nule. Zaznamená to v riadku 93. Keďže nemá zamestnávateľa, vyplní aj riadok 95. Opíše sem sumu z riadka 92. Dôležitý je riadok 96. Milan vypočíta, akú časť daňového bonusu mu poukáže daňový úrad.
 • Ďalšie zníženie dane dosiahne vďaka preddavkom. Ide o daň zrazenú z príjmov za príspevky do novín a z preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Súčet zrazených preddavkov uvedie v riadku 99. Keby mu banka pripísala na účet úroky, zahrnul by sem aj z nich zrazenú daň, ale tentoraz má debetné úroky.
 • Pán Podnikavý má ešte jednu príležitosť na zníženie dane. V marci 2010 musel odviesť posledný štvrťročný preddavok na daň z príjmov (490,53 eura), lebo si to vyžadovalo jeho predchá­dzajúce priznanie. Táto suma patrí do riadku 103.
 • Výsledok priznania Milana poteší. Nemusí nič doplatiť, daňový úrad mu vráti sumu z riadku 106. Musí však o to požiadať.

Strana 9

 • Pán Podnikavý nemá možnosť venovať dve percentá dane na verejnoprospešné účely. Nemá ich totiž z čoho odviesť. Začiarkne, že neuplatňuje postup podľa § 50 zákona.
 • Milana sa týka nasledujúci oddiel. Začiarkne, že uvádza osobitné záznamy, a potom napíše, že 30. marca 2010 zaplatil preddavok na daň vo výške 490,53 eura.

Strana 10

 • Paradoxne, možno najviac chýb sa daňovníci dopúšťajú v tejto časti priznania. Často chýba dátum, podpis alebo dokonca oboje. Okrem toho treba uviesť počet príloh. Milan ich napočítal štyri: potvrdenie o zrážkovej dani z novín, do ktorých prispieva, kópia oznámenia o vrátení preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, kópia rodného listu dieťaťa a potvrdenie o platbe za životné poistenie od poisťovne.
 • Teraz požiada o vyplatenie daňového bonusu a o vrátenie daňového preplatku. V jednom i druhom prípade vyznačí, o čo žiada, označí spôsob (na účet), uvedie číslo účtu a kód banky. Opäť napíše dátum a nakoniec sa podpíše.

(príklad vypracovali Jozef Čavojec a Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 1. Neviete si rady s vaším ročným vyúčtovaním? Pomôže vám FiiFree
 2. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
 3. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 4. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 5. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 6. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 7. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 8. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 9. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 10. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 16 629
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 15 447
 3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 13 126
 4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 9 817
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 992
 6. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 451
 7. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 409
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 247
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 570
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 016

Téma: Daňové priznania


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Sudca Hrubala: Neviem, či bol Procházka politická objednávka. Vyzerá to tak

Združenie Za otvorenú justíciu sa zrejme zmení na think-tank.

DOMOV

Kaliňák nechal schátrať ubytovňu pre policajtov. Teraz sa jej chce zbaviť

Ministerstvo zaplatilo 175-tisíc za projekt, ktorý skončil v koši.

KULTÚRA

Nie je to dosť dobré. Slovenským filmárom chýba niekto, kto by im to povedal

Režisér György Kristóf oslávil úspech v Cannes v policajnej cele.

KOMENTÁRE

Kto robí Slovensku v Amerike reklamu? Aj statočný pes a splašený medveď

Krajinu často zviditeľnia iba virály.

Neprehliadnite tiež

Daňová kobra vyšetruje Remetovu Dúhu, ktorá stavia Višňové

Stavebná firma Dúha buduje tunel Višňové za 410 miliónov eur spolu s talianskou spoločnosťou Salini Impregilo.

Bývalý partner J&T sa cez Swan blíži aj k verejným IT zákazkám

Swan sa spojí s operátorom Benestra, investičná skupina Martina Fedora bude mať v novom podniku polovičný podiel.

Za elektrinu a plyn zaplatili Slováci menej, ako je priemer Únie

Stredne veľká domácnosť zaplatila vlani za sto kilowatthodín necelých 15 eur.

Čínska továreň na pneumatiky môže byť aj v Košiciach (rozhovor)

Spoločnosť Linglong by v Európe mohla preinvestovať pol miliardy dolárov a zamestnať viac ako tisíc ľudí.