Právnika vám môže dať zadarmo štát

Centrum bezplatnej právnej pomoci ľuďom pomôže, no musia splniť podmienky. Musia mať nízky príjem, nesmú mať majetok a nemôže ísť o ľubovoľný spor.

(Zdroj: Ilustračné - Stock.XCHNG)

Centrum bezplatnej právnej pomoci ľuďom pomôže, no musia splniť podmienky. Musia mať nízky príjem, nesmú mať majetok a nemôže ísť o ľubovoľný spor. Po splnení podmienok ich v súdnom spore bude zastupovať právnik, ktorého zaplatí štát.

Takmer dve tretiny rozhodnutí Centra právnej pomoci o priznaní nároku na bezplatnú právnu pomoc predstavujú rodinno-právne veci. „Najčastejšie sú to spory o výživné, starostlivosť o deti, rozvody či vyrovnanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov," hovorí Marta Turčániová z Centra právnej pomoci.

Na koho sa obrátiť
 • So svojím problémom sa možno obrátiť priamo na Centrum právnej pomoci. Sídli v Bratislave, má však kancelárie aj konzultačné pracoviská po celom Slovensku,
 • na konzultačných pracoviskách vám iba poradia, dajú základné právne rady a pomôžu vám vyplniť žiadosť. Nevydávajú však rozhodnutia o tom, či máte, alebo nemáte nárok na bezplatnú právnu pomoc od štátu. Vašu žiadosť postupujú príslušným kanceláriám,
 • centrum poskytuje poradenstvo, spisuje podania na súdy, zastupuje ľudí v súdnom konaní,
 • úplne alebo čiastočne hradí náklady s tým spojené,
 • venuje sa aj exekúciám, na centrum sa možno obrátiť aj v prípade, ak je vec už u exekútora,
 • od januára tohto roka môže účastníkovi súdneho konania priznať bezplatnú právnu pomoc prostredníctvom Centra právnej pomoci aj sudca.

Prevažnú časť klientov podľa nej tvoria ženy. Časté sú aj žiadosti o pomoc pri vyrovnaní pozemkov a tiež problémy s nebankovými subjektmi, keď ľudia uzatvoria nevýhodné zmluvy o pôžičkách, ktoré potom neplatia.

„Dôchodcovia sa na centrum neobracajú často a ak áno, potom sú to problémy s deťmi a rodinou v súvislosti s darmi - najčastejšie byt či rodinný dom, susedské vzťahy, nehnuteľnosti," hovorí Turčániová.

Výnimočné nie sú ani prípady, keď sa na centrum právnej pomoci obracajú plnoleté deti, často študenti vysokých škôl, ktoré idú do sporov so svojimi rodičmi, hlavne otcami, o zvýšenie výživného.

Tri podmienky

Aby ste bezplatnú právnu pomoc od centra získali, musíte splniť podmienky. Sú tri a stanovuje ich zákon.

Prvou je, že klient sa musí nachádzať v materiálnej núdzi. Znamená to, že jeho príjem musí byť nižší ako 1,4-násobok životného minima, v súčasnosti je to 259,53 eura pri jednej posudzovanej osobe. Za príjem sa považuje čistý príjem po odpočítaní zákonného poistného (zdravotné, nemocenské, starobné, invalidné, poistenie v nezamestnanosti).

Druhou podmienkou je, že nesmie ísť o spor, ktorý už na prvý pohľad nemá šancu na úspech. Klient musí mať dostatočné doklady na to, aby svoje právo uplatnil na súde a tiež spor nesmie byť napríklad premlčaný.

Tretia podmienka hovorí, že spor musí mať určitú hodnotu. Má to byť aspoň 307,70 eura, čo je hodnota minimálnej mzdy. Táto podmienka neplatí vtedy, ak sa hodnota sporu nedá vyčísliť, napríklad pri rozvode manželov alebo ak matka žiada o zverenie dieťaťa do výchovy a podobne.

„Z týchto troch podmienok ľudia najčastejšie nespĺňajú podmienku materiálnej núdze," hovorí Turčániová. Napríklad dôchodcovia majú často pocit, že ich dôchodky sú nízke. Je to síce pravda, ale limit vo výške 259,53 eura zvyčajne prekračujú. Vďaka výnimke zo zákona možno od začiatku tohto roka pristupovať individuálne k prípadom, v ktorých klient presahuje príjmový limit o 0,5 percenta - 1,30 až 6,30 eura v závislosti od počtu posudzovaných osôb. Pri vyšších príjmoch však centrum pri žiadosti o bezplatnú právnu pomoc musí žiadateľa odmietnuť.

Pozor na spoločné príjmy

Ťažkosti so splnením podmienky nízkeho príjmu naopak nemajú osamelé matky s deťmi. Ide najčastejšie o ženy na materskej alebo rodičovskej dovolenke, ktoré žijú bez partnera a ten neplatí výživné, alebo sú pred rozvodom - jeden príjem sa delí na dve osoby. Problém nastane, ak osamelá matka - študentka s dieťaťom býva v spoločnej domácnosti so svojimi rodičmi. Ich príjem, hoci dcére finančne nijako nepomáhajú, sa do posudzovaného príjmu započítava. Na pomoc tak matka nemusí dosiahnuť.

Ak ide o rozvádzajúcich sa manželov, vtedy sa príjem manžela do spoločného príjmu nezapočítava.

Príjmový limit zvyčajne nemajú problém splniť ani nezamestnaní.

Rastie záujem o poradenstvo

Sporov, ktoré centrum právnej pomoci rieši, nie je málo. Vlani sa na súd dostalo takmer 2000 prípadov. Tento rok do konca júla centrum prijalo 1051 písomných žiadostí o právnu pomoc v súdnom konaní, v 644 prípadoch rozhodlo o priznaní nároku na právnu pomoc formou zastupovania na súde a v šiestich prípadoch formou mediácie (pozn. red. cieľom mediačného konania je dosiahnuť dohodu medzi sporiacimi sa stranami bez potreby riešiť spor na súde).

„Právnici centra alebo centrom určení advokáti vstupujú do už začatých sporov - či už za navrhovateľov, alebo odporcov, alebo v mene klientov podávajú návrhy na začatie súdneho konania," vysvetlila Turčániová.

Rastie aj záujem o konzultácie a poradenstvo. „Predbežné konzultácie sú jednou z foriem právnej pomoci podľa zákona a sú rovnako určené osobám v materiálnej núdzi," upozornila Turčániová. Zaplatiť za ne treba 4,5 eura, trvajú hodinu.

Do konca júla poskytli právnici centra 1431 platených konzultácií. Okrem toho centrum navštívilo v tomto období takmer 10- tisíc osôb, ktoré sa napríklad informovali o podmienkach poskytnutia právnej pomoci, či ich právny problém vôbec patrí do pôsobnosti centra, priniesli dokumenty týkajúce sa ich právneho problému a bolo im poskytnuté právne poradenstvo.


Kliknite - obrázok zväčšíte

Ľudí trápia najmä dlhy
Najčastejšie sa ľudia na bankového ombudsmana obracajú v prípade, že sa im nedarí splácať úvery. Problematické sú najmä hypotéky.

Bankový ombudsman je orgán zriadený Slovenskou bankovou asociáciou. Snaží sa nájsť riešenie v spore dvoch strán - banka a jej klient. Rady bankového ombudsmana sú bezplatné a pre všetkých, bez ohľadu na príjem. „Podmienkou však je, že klient by sa mal v prvom rade obrátiť na svoju domovskú banku a u nej by mal reklamovať a čokoľvek žiadať.

Dôležité termíny
 • Ak podnet spĺňa náležitosti, je ombudsman povinný váš podnet preskúmať do troch mesiacov,
 • v zložitejších prípadoch to môže byť šesť mesiacov.
V prípade, že nepochodí u svojej banky, potom sa môže obrátiť na bankového ombudsmana," vysvetľuje postup banková ombudsmanka Eva Černá. Dôležité je, aby klient doložil dokumentáciu, ktorú má od banky - ako spolu komunikovali, ako banka reagovala na vzniknutú situáciu. Potom musí klient splnomocniť bankovú ombudsmanku k tomu, aby mohla narábať s jeho osobnými údajmi.

Záväzky na celý život

Od začiatku fungovania bankového ombudsmana, ale najmä v poslednom roku, majú ľudia najviac problémov so splácaním hypotekárnych alebo spotrebných úverov, teda problémy so splácaním záväzkov, ktoré majú zvyčajne na celý život. Bežným klientom je človek, ktorý prišiel o prácu. „Veľmi stúpli tieto problémy v minulom roku, začiatkom jesene, keď ľudia húfne strácali prácu," hovorí Černá. Ak aspoň jeden z partnerov prácu má, tak aj keď ťažko, predsa len rodina dlhy utiahne. „Máme však veľmi veľa rodín, keď stratia prácu obaja," hovorí Černá. Problémové sú tiež rozpadajúce sa rodiny, tu však ťažkosti spôsobuje najmä nezodpovednosť jedného partnera voči druhému.

Nebankovky nerieši

Ak prídu ľudia, ktorí nestíhajú splácať dlhy za ombudsmanom včas, vie im pomôcť pri vybavovaní odkladu splátok alebo zníženia splátok. „Niektoré banky dokonca ponúkajú také odklady splátok, keď klienti neplatia určité obdobie vôbec nič," vysvetľuje Černá. Prísť však musia hneď na začiatku, keď banke ešte nemeškajú so splátkami. Ak už dlžia na splátkach za niekoľko mesiacov, banka je ochotná im pomôcť iba v prípade, keď aspoň dorovnajú dlžné splátky. To mnoho ľudí nedokáže.

Okrem problémov s nesplácaním úverov sa banková ombudsmanka zaoberá aj bežnými problémami - stratou bankových kariet či problémami s platením kartou v zahraničí. Ako však upozorňuje, nezaoberá sa problémami, v ktorých už prebieha súdne konanie, takisto do jej pôsobnosti nespadajú nebankové subjekty. Činnosť ombudsmana je bezplatná a má charakter odporúčaní. Banky sú však s ombudsmanom povinné spolupracovať.

Jana Hvozdovičová
Ombudsman najčastejšie rieši prieťahy v konaniach
Pri nečinnosti alebo zlom rozhodnutí štátnych úradníkov a úradníkov samosprávy môže vaše práva zdarma brániť ombudsman. Jeho stanovisko má však len odporúčací charakter.

BRATISLAVA. Ak máte pocit, že boli porušené vaše základné práva a slobody, mali by ste sa obrátiť na verejného ochrancu práv.

Nemôže vám síce pomôcť vo vzťahu k súkromným osobám, firmám a podobne, ale vo vzťahu k orgánom verejnej správy je jeho záber pomerne široký - od ministerstva až po starostu.

Riešia stavebné konanie aj dôchodky

Doteraz najčastejšie verejný ochranca práv preukázal porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. „Tam prevažujú súdne prieťahy. To je jediné, čo vo vzťahu k súdom môžeme riešiť," uviedla Henrieta Antalová, vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv.

Ako postupovať,
ak chcete služby ombudsmana
 • podnet možno podať písomne, e-mailom, vyplnením formulára na internetovej stránke alebo aj osobne do zápisnice,
 • treba v ňom uviesť, v akej veci, čoho sa klient domáha a proti ktorému orgánu verejnej správy,
 • v zásade je postup taký, že si kancelária ombudsmana vyžiada stanovisko a orgány verejnej správy majú 20 dní na to, aby ho doložili,
 • ak verejný ochranca práv dospeje k tomu, že boli porušené základné právo a sloboda, požiada o prijatie opatrení daný orgán, ktorý má zasa zo zákona 20 dní na to, aby to prijal,
 • ak by nevyhovel, vtedy sa kancelária ombudsmana obráti na nadriadený orgán, ktorý má zasa 20 dní,
 • takto sa postupuje až po vládu alebo Národnú radu.
 • stanoviská ombudsmana majú len odporúčací charakter, nie sú vynútiteľné.
Potom sú to prieťahy orgánov verejnej správy, napríklad ministerstvá, ale aj samospráva majú problémy napríklad s poskytovaním informácií v zákonnej lehote. „Často riešime aj problémy v stavebných konaniach a porušenia základných práv Sociálnou poisťovňou," povedala Antalová. V prípade poisťovne sú to prieťahy alebo porušenie práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. To znamená, že buď Sociálna poisťovňa nepriznala dôchodok, keď mala, alebo neoprávnene zamieta jeho ďalšie vyplácanie a podobne.

Záujem je čoraz vyšší

Počet podaných podnetov v tomto roku mierne vzrástol. Ročne ich býva približne 2500, teraz ich je za pol roka viac ako1300. „Mierny nárast tam je, ale nie je to nič dramatické. Skôr sa, pravdepodobne v dôsledku krízy, mierne zvýšil počet podnetov, ktoré nepatria do pôsobnosti verejného ochrancu práv," upozornila Antalová.

Tým, že Kancelária verejného ochrancu práv poskytuje služby bezplatne a nikoho neodmieta, sa ľudia prídu poradiť aj v občianskoprávnych, pracovnoprávnych, či rodinnoprávnych problémoch, ktoré do kompetencie ombudsmana nepatria. „Zvýšil sa aj počet problémov s medzinárodným prvkom a viac je aj podnetov týkajúcich sa výživného," doplnila Antalová. Ako ďalej dopĺňa, právne poradenstvo zo zákona neposkytujú. Ich úlohou je totiž vybavovať podnety na porušenie základných práv a slobôd orgánmi verejnej správy.

„Pokiaľ ide o porušenie základného práva alebo slobody a ide o konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť orgánov verejnej správy, tam ľuďom vieme pomôcť. Veľmi úspešne riešime zbytočné prieťahy súdnych konaní, Sociálnej poisťovne, obcí napríklad ako stavebných orgánov, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pri poskytovaní príslušných dávok, takisto sme viackrát preukázali porušenie práva na informácie, vlastníckeho práva, práva na vzdelanie a ďalších základných práv a slobôd," povedala vedúca kancelárie. V tých ostatných, keď sa k nim ľudia chodia poradiť, snažia sa ich usmerniť - vysvetliť im, aká je právna úprava, aké majú práva a povinnosti, kam a v akej lehote sa majú obrátiť.

Jana Hvozdovičová
Svoje práva si môžete poistiť
Právnika „zadarmo" môžete mať aj v prípade, že si kúpite špeciálne poistenie. Ide o takzvané poistenie právnej ochrany.

Poistenie právnej ochrany sa označuje ako špeciálne poistenie preto, že v prípade poistnej udalosti nedostanete peniaze, ale právne služby. Za ročný poplatok vo výške zhruba od 50 do 100 eur vám bude k dispozícii právnik, s ktorým sa môžete poradiť, a ktorý vás v prípade sporu bude zastupovať na súde. Za klienta potom hradí poisťovňa všetky účelne vynaložené náklady, ktoré sú s tým spojené.

„V závislosti od produktu môže poistenie právnej ochrany pokrývať rôzne oblasti," hovorí Ilja Sulík, vedúci úseku likvidácie poistných udalostí D.A.S. poisťovne právnej ochrany. Okrem nej poskytuje poistenie ochrany práv aj Wüstenrot poisťovňa a Uniqa poisťovňa. Poistenie sa môže vzťahovať na väčšinu právnych problémov, napríklad pri ochrane práv vyplývajúcich z vlastníctva nehnuteľností, v trestnom práve, v prípade konania z nedbanlivosti, v priestupkovom konaní, v pracovnoprávnych sporoch, v susedsko-právnych sporoch či sporoch s poisťovňami pri plnení z dopravnej nehody a podobne.

Sú však aj oblasti, ktoré poistenie ochrany práv nerieši - ide napríklad o spory týkajúce sa kúpy a predaja nehnuteľností, spory so Sociálnou poisťovňou, prípadne spory z oblasti daňového či dedičského práva, prípadne autorského práva.

Jana Hvozdovičová

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 6. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 8. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 9. Inteligencia vo všetkom
 10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 3. Ovládajte svoje vozidlo mobilom
 4. Zlatá minca 2016 priniesla pre mBank sedem ocenení
 5. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
 6. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 7. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
 8. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 9. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 10. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 24 064
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 216
 3. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 7 195
 4. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 6 433
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 5 305
 6. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 5 211
 7. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 646
 8. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 2 969
 9. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 2 691
 10. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 826

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Vedci sa naňho hnevajú, jeden zvláštny trik, ktorým opravil klímu

Zdá sa vám svet zlý? Skutočnú hĺbku cynizmu doby oceníte, až keď pochopíte, ako funguje veda.

EKONOMIKA

Fico sa chváli ekonomickými výsledkami. Oprávnene?

Prvého mája zverejníme súbor opatrení pre pracujúcich, tvrdí premiér.

KOMENTÁRE

Fico sa chváli dobrým počasím

Keď mal Peter Kažimír dosť vlahy.

DOMOV

Café Európa: Zo školskej lavice k extrémnej pravici?

Ako súvisí extrémizmus so vzdelávaním? Sledujte diskusiu.

Neprehliadnite tiež

Na zmenu dlhovej brzdy budeme musieť možno rezignovať, naznačil Kažimír

Podľa Kažimíra sa totiž "rozumní ľudia v niektorých opozičných stranách minuli".

Fico sa chváli ekonomickými výsledkami, lepší ako my sú Česi aj Bulhari

Symbolicky 1. mája zverejníme súbor opatrení pre pracujúcich, tvrdí premiér Robert Fico.

Zisk Caterpillaru začiatkom roka klesol

Zisk za tri mesiace do konca marca 2017 klesol na 192 miliónov dolárov.

Česká ekonomika tento rok vzrastie

Motorom rastu hospodárstva bude tento aj budúci rok spotreba domácností.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop