SME
Nedeľa, 13. jún, 2021 | Meniny má AntonKrížovkyKrížovky

Kto a kedy musí platiť koncesionárske poplatky

Neplatičov koncesionárskych poplatkov pribúda. Hoci sa zrušia pravdepodobne až v roku 2012, platí ich čoraz menej ľudí. Z dlžoby za jeden mesiac vo výške ani nie päť eur môže byť razom nedoplatok vyše 175 eur.

(Zdroj: Ilustračné - Stock.XCHNG)

Môže človek, ktorý neplatí koncesionárske poplatky skončiť v rukách exekútora? Čo všetko bude musieť napokon zaplatiť?

Platenie, vyberanie aj vymáhanie koncesionárskych poplatkov upravuje osobitný zákon - o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom. Poplatky podľa zákona vyberá spoločnosť, ktorú televízia a rozhlas založili - RTVS, s.r.o.

Ak vyberateľ úhrady zistí, že platiteľ je v omeškaní so zaplatením, je povinný ho písomne vyzvať do 60 dní od kedy to zistil na zaplatenie príslušnej sumy a na zaplatenie poštových sadzieb súvisiacich s odoslaním výzvy na zaplatenie.

Ak platiteľ (domácnosť, respektíve fyzická osoba) nezaplatí ani úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy, je povinný zaplatiť aj pokutu 16,60 eura. Nárok na zaplatenie úhrady, s ktorou je platiteľ v omeškaní, pokuty a poštových sadzieb, je firma RTVS povinná uplatniť na súde.

ppg-20100903-3-21-6693.jpg

Výzvu na úhradu dlhov platiteľovi doručia na adresu uvedenú v písomnom oznámení pre platenie koncesionárskych poplatkov. Ak neexistuje, výzva príde na adresu trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania platiteľa.

Ak dlžník na uvedených adresách poštu nepreberie, výzvu s upovedomením platiteľa uložia na pošte. Výzva sa považuje za doručenú prevzatím, vrátením výzvy vyberateľovi úhrady po uplynutí odbernej lehoty, vrátením výzvy vyberateľovi úhrady ako nedoručiteľnej alebo bezdôvodným odmietnutím prevzatia výzvy platiteľom.

Zákon pri vymáhaní úhrady neupravuje priamo vymáhanie úrokov z omeškania. Možnosť vymáhať okrem nezaplatenej úhrady a pokuty aj úrok z omeškania vyplýva z platných právnych predpisov (z občianskeho zákonníka), a teda zostáva zachovaná. Aktuálny úrok z omeškania je deväť percent ročne z dlžnej sumy.

Podľa môjho názoru by vyberateľ nemal postúpiť pohľadávku na inú spoločnosť, vymáhať ju má priamo RTVS, s.r.o., nakoľko takýto postup zákon 68/2008 Z.z. neupravuje.

Čo sa týka vymáhania poplatkov, tak súčasný zákon umožňuje vymáhanie súdnou cestou, a to prostredníctvom podania žaloby alebo návrhu na vydanie platobného rozkazu.

V tomto prípade sa dá očakávať, že v prípade vymáhania uplatní RTVS návrh na vydanie platobného rozkazu, s tým, že v prípade úspešného konania, bude povinný zaplatiť aj trovy konania i právneho zastúpenia (v prípade, že vymáhaním bude poverená alebo splnomocnená advokátska kancelária).

Ak by platobný rozkaz alebo rozsudok, ktorým by bol platiteľ zaviazaný zaplatiť RTVS vymáhanú sumu, nadobudol právoplatnosť, stáva sa exekučným titulom, na základe ktorého je možné viesť exekúciu.

Návrh na súd môže RTVS podať vo všeobecnej trojročnej premlčacej lehote. Preto dnes nezaplatený súdny poplatok môže byť pokojne predmetom súdneho konania aj v roku 2013.

Dávid Štefanka, právnik,
Advokátska kancelária JUDr. Stanislava Jakubčíka

Plaťte iba raz: Rozhoduje zásuvka

Platiť koncesionárske poplatky musia všetci, ktorí odoberajú elektrickú energiu. Platiť však stačí iba raz. Aj v prípade, že máte byt, chatu a zdedili ste dom po starých rodičoch.

1. Bez televízora

Aj v prípade, že televízny či rozhlasový prijímač doma nemáte, musíte platiť koncesionárske poplatky.

Povinnosť platiť poplatok sa totiž vzťahuje na odber elektriny v byte alebo rodinnom dome, nie na vlastníctvo televízora alebo rozhlasu. Je to zákonná povinnosť.

2. Byt je prázdny

Najmä v prípade starších ľudí sa často stáva, že sa s pokročilým vekom presťahujú k deťom a ich byt ostáva dlhodobo prázdny.

Povinnosť platiť sa však vzťahuje na odberateľa elektriny. Nemá na to vplyv skutočnosť, že koncový odberateľ elektriny - napríklad matka, nežije vo svojom byte, ale žije v domácnosti s dcérou. Platiť treba za obidva byty, dcéra plnú sumu, matka ako dôchodkyňa polovičnú. Platiť polovičnú sadzbu musí dôchodca aj v prípade, že nebýva vo svojom byte alebo dome, ale je umiestnený v domove dôchodcov.

3. Dôchodca býva s deťmi

Výnimočné nie sú ani prípady, keď v jednom dome či byte býva viac generácií.

Ak sú jednou z generácií dôchodcovia, nemusí sa na nich vzťahovať zľava v podobe polovičného koncesionárskeho poplatku. Ak je totiž koncovým odberateľom elektriny dôchodca a deti žijú s nimi v domácnosti, pričom deti majú pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, musia dôchodcovia platiť plnú sadzbu. Ak by takýmto odberateľom bolo niektoré ich dieťa, ktoré má pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, platí plnú výšku.

4. Viac nehnuteľností

Koncesionárske poplatky sa platia len raz. A to aj v prípade, že okrem bytu, máte aj chatu, či zdedený dom po starých rodičoch.

Ak však vlastnia viacero nehnuteľností bezpodielovo manželia, pričom napríklad v dvoch je ako odberateľ elektriny uvedený manžel, v jednej manželka, vzniká im povinnosť platiť koncesionárske poplatky za dva byty - raz manžel, raz manželka. Nemá na to vplyv skutočnosť, že koncoví odberatelia elektriny v rôznych bytoch žijú v spoločnej domácnosti. Rovnako nie je dôležitá skutočnosť, kde má ten ktorý odberateľ elektrickej energie trvalý pobyt. Zároveň platí, že ak sa na platiteľa vzťahuje zľava z poplatku alebo oslobodenie, platí to na všetky nehnuteľnosti, bez ohľadu na ich počet.

5. Garáž

Garáž nie je bytom ani rodinným domom, preto sa zaň koncesionárske poplatky neplatia.

6. Rozostavaná stavba

Pri výstavbe rodinného domu povinnosť platiť koncesionárske poplatky nie je podmienená vlastníctvom stavebného pozemku.

Neplatí sa na rozostavanú stavbu, ani vtedy, ak tam elektrická prípojka už je. Podmienkou platenia je odber elektrickej energie pre spotrebu v byte alebo rodinnom dome. Povinnosť platiť úhradu sa tak môže na majiteľa domu začať vzťahovať až po kolaudácii stavby.

Jana Hvozdovičová

Neplatičov koncesionárskych poplatkov pribúda. Hoci sa zrušia pravdepodobne až v roku 2012, platí ich čoraz menej ľudí. Z dlžoby za jeden mesiac vo výške ani nie päť eur môže byť razom nedoplatok vyše 175 eur.

Čoraz viac ľudí prestáva platiť za rozhlas a televíziu. Mylne sa domnievajú, že si to môžu dovoliť. Kým platí zákon, ktorý hovorí o povinnosti prispievať na verejnoprávne médiá, riskujú znásobenie dlhu.

Na skutočnosť, že tieto poplatky zatiaľ nikto nezrušil, upozorňujú vo svojich spotoch Slovenská televízia i Slovenský rozhlas. Aj samotné ministerstvo kultúry zdôrazňuje, že každý, kto neplatí, porušuje zákon.

„Pokiaľ platí zákon o povinnosti platiť úhrady za služby verejnosti spojené s vysielaním STV a SRo, tak je každý povinný zákon dodržiavať. To znamená, že je potrebné takzvané koncesionárske poplatky platiť," upozorňuje Eva Chudinová, hovorkyňa ministerstva kultúry. Každá právnická alebo fyzická osoba si podľa nej musí uvedomiť, že porušuje zákon, a nie je možné domnievať sa, že nedoplatky budú odpustené.

Ľudia prestávajú platiť

Odhlášky dominujú
 • za prvý polrok 2010 v zákazníckom informačnom systéme bolo spracovaných 70 336 formulárov od fyzických osôb, z ktorých bolo 27 819 prihlášok, 6229 žiadostí o vykonanie zmeny údajov u platiteľov a 36 174 odhlášok,
 • najviac odhlášok - 14 057 - bolo z titulu ukončenia odberu elektriny (zmena odberateľa, odberateľ zomrel a podobne),
 • druhou významnou skupinou odhlásených (7152) sú držitelia rozhodnutia o ťažkom zdravotnom postihnutí, ktorí sú od úhrady oslobodení,
 • 850 občanov prestalo platiť na základe predloženia dokladu o odbere elektriny na viacerých miestach,
 • pri žiadostiach o vykonanie zmeny dominovali požiadavky na zníženie sadzby úhrady zo 100-percentnej na polovicu (3131 prípadov).
Zdroj: RTVS

Rozhlasová a televízna spoločnosť RTVS, ktorá má na starosti výber poplatkov, zaznamenala pokles výberu úhrad za rozhlas a televíziu od polovice roku 2009. Jedným z hlavných dôvodov je sociálna situácia na Slovensku úzko spojená s hospodárskou recesiou a zvyšovaním počtu nezamestnaných. Výrazný nárast neplatičov však nastal v posledných mesiacoch, keď je už známy zámer vlády koncesionárske poplatky zrušiť. Ľudia ich jednoducho prestávajú platiť.

„Od začiatku roka sa každý mesiac znižuje počet platiacich osôb," uvádza sa v správe RTVS.

Za prvý polrok ľudia zaplatili o milión eur menej. „Z toho od zamestnávateľov predstavuje výpadok z výberu koncesií skoro 300-tisíc eur a od fyzických osôb je to okolo 700-tisíc eur," povedal Vladimír Šujan, riaditeľ RTVS.

Hovorca Slovenskej televízie Peter Susko povedal, že za prvý polrok 2010 STV zaznamenala výpadok 727-tisíc eur a len v mesiaci júl predstavoval 343 tisíc eur. Predpokladá sa, že za celý rok 2010 by mohlo ísť až o dva milióny eur.

Koncesionárske poplatky plánuje ministerstvo kultúry zrušiť od januára 2012. Referendum, ktoré sa týka aj ich zrušenia, bude 18. septembra.

Z pár eur stovky

Čo s neplatičmi a ako sa proti nim bude postupovať po zrušení koncesionárskych poplatkov, ministerstvo kultúry zatiaľ nevie. Chudinová povedala, že sa pripravia prechodné ustanovenia, ktorými sa to vyrieši. „To je ešte všetko predčasné, lebo sme od toho dosť ďaleko," povedala Chudinová. S odpustením nedoplatkov však podľa nej počítať nemožno.

Spoločnosť RTVS chce naďalej vymáhať nezaplatené poplatky. Postupne vyzýva neplatičov na dodržiavanie zákona a žiada od nich okrem nedoplatku aj sankcie. Takisto sa pripravuje hromadné podávanie žalôb na súd.

Ako upozorňuje právnik Dávid Štefanka, už jeden nezaplatený koncesionársky poplatok za jeden mesiac pre domácnosť, ktorý napriek výzve nik nezaplatil, spraví z dlhu vo výške ani nie päť eur spolu s pokutami, úrokmi z omeškania, súdnymi poplatkami či nákladmi na právne zastúpenie dlh vyše 175 eur.

Ako je to s koncesionárskymi poplatkami

Za rozhlas a televíziu vyberá peniaze Rozhlasová a televízna spoločnosť. Na jej stránke sa možno zaregistrovať a kontrolovať si tak úhrady aj prípadné nedoplatky.

Kto a koľko platí

 • koncesionárske poplatky platí zo zákona každý, kto je odberateľom elektriny, bez ohľadu, či televízor či rádio má, alebo nie,
 • ak má človek napríklad byt aj chalupu, platí poplatky iba raz, hoci ide o viac odberných miest,
 • plná sadzba je 4,64 eura mesačne za rozhlas aj televíziu spolu.

Kto má zľavu

 • polovičnú sadzbu platia dôchodcovia, ktorí nežijú so zárobkovo činnou osobou v spoločnej domácnosti,
 • polovicu platia aj osoby v hmotnej núdzi - osoby, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi alebo osoby, ktoré sú spoločne posudzované s poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
 • polovičná sadzba je 2,32 eura mesačne za rozhlas aj televíziu spolu,
 • svoj nárok na polovičnú sadzbu musia platitelia preukázať,
 • dôchodca je k rozhodnutiu o priznaní dôchodku povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom .

Kto neplatí

 • osoby ZŤP sú od platenia koncesionárskych poplatkov oslobodené,
 • oslobodená od platenia je aj domácnosť, v ktorej takáto osoba žije.

Kedy sa platí

 • Ak platíte mesačne: 4,64 eura (plná sadzba) alebo 2,32 eura (polovičná sadzba)
 • do posledného dňa v mesiaci:
  • Ak platíte štvrťročne: 13,92 eura alebo 6,96 eura (splatné do 31.1., 30.4., 31.7. a 31.10. v danom roku)
  • Ak platíte polročne: 27,84 eura alebo 13,92 eura (splatné do 31.1. a 31.7.)
  • Ak platíte ročne: 55,68 eura alebo 27,84 eura (splatné do 31.1.)

Ako možno zaplatiť

 • prostredníctvom platobného dokladu SIPO na pobočkách Slovenskej pošty, alebo sprístupnením účtu inkasným platbám,
 • bankovým prevodom priamo na účet spoločnosti, ktorá poplatky vyberá (RTVS s.r.o.),
 • číslo účtu: 7000 333 333/ 8180 (štátna pokladnica), variabilný symbol: 77xxxxxxxx
  • (za čísla 77 sa doplní osemmiestne číslo, ktoré má každý platiteľ vlastné a dostane ho po prihlásení sa do evidencie, konštantný symbol: 0558 (ostatné finančné platby),
 • pri úhradách je nevyhnutné uvádzať variabilný symbol, inak nebude úhrada správne priradená príslušnému platiteľovi,
 • na internetovej stránke Rozhlasovej a televíznej spoločnosti www.rtvs.sk sa možno zaregistrovať a vytvoriť si webový účet, na ňom si možno kontrolovať aktuálny stav, uhradené platby, či prípadné nedoplatky,
 • ak ste zaregistrovaní cez internet, môžete si napríklad zmeniť adresu, či periodicitu platenia,
 • - môžete si tiež nastaviť, aby vám 15 dní pred dňom úhrady prišla na vašu e-mailovú adresu pripomienka, že máte zaplatiť,
 • kontrolovať svoje úhrady či nedoplatky môžu aj tí, ktorí platia koncesionárske poplatky SIPO-m, po zaregistrovaní zadajú do počítača svoje číslo SIPO a dostanú sa k prehľadu svojich platieb.

Ak neplatíte

 • spoločnosť, ktorá poplatky vyberá, vás vyzve na zaplatenie úhrady a na zaplatenie poštovného,
 • urobiť tak má do 60 dní odvtedy, ako to zistila,
 • ak nezaplatíte ani do 30 dní od doručenia výzvy, uplatňuje sa nárok na zaplatenie úhrady, poštovného a pokuty na súde podľa zákona,
 • pokuta je v prípade domácností 16,60 eura,
 • súčasný zákon umožňuje vymáhanie poplatkov súdnou cestou, a to prostredníctvom podania žaloby alebo návrhu na vydanie platobného rozkazu,
 • v prípade vydania platobného rozkazu a úspešného konania voči neplatičovi je tento povinný zaplatiť aj trovy konania a trovy právneho zastúpenia,
 • ak platobný rozkaz alebo rozsudok nadobudne právoplatnosť, tak tento sa stáva exekučným titulom, na základe ktorého je možné viesť exekúciu.
Zdroj: Rozhlasová a televízna spoločnosť, právnik Dávid Štefanka

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 3. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 4. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 5. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány?
 6. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie
 7. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov
 8. Od zmesi plynov po sofistikovanú kvapalinu
 9. Počuli ste už o zelenej hypotéke? Ušetríte s ňou až trikrát
 10. Tipy a triky na spracovanie letného ovocia
 1. Pečeň je priamo zodpovedná za stav vášho imunitného systému
 2. Ako kedysi vyzerali bratislavské mýta? Bol tam cintorín aj sady
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 4. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 5. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 6. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány?
 7. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 8. Prešovský McDonald’s podržal zamestnancov počas pandémie
 9. Hrajte futbal ako Valábik! Lopty rozdáva po celom Slovensku
 10. Medzi zateplením minerálnou vlnou a PUR penou sú veľké rozdiely
 1. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 10 637
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 8 989
 3. Počuli ste už o zelenej hypotéke? Ušetríte s ňou až trikrát 8 694
 4. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 8 646
 5. Dnes ma živí instagram, hovorí bývalá tanečníčka Katarína Jakeš 8 290
 6. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 8 251
 7. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 7 917
 8. Tostov palác - moderné bývanie s atmosférou historických Košíc 7 812
 9. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 104
 10. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 6 579
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Marek Hamšík.

Futbalisti Slovenska začínajú majstrovstvá Európy proti Poľsku.


Pavol Spál 4 h

Voľby by vyhral Hlas.


3 h
Tak ako bol vyretušovaný Vladimír Clementis z fotografie s Klementom Gottwaldom, tak bol odstránený z učebníc dejepisu po procese a poprave aj Rudolf Slánský.

Učebnica, ktorá prináša len interpretáciu dejín, by sa mala považovať za podozrivú


11. jún

Slovenský lekár je priamo na EURO 2020.


Michal Šášky a 2 ďalší 8 h

Neprehliadnite tiež

Šéfkuchár Michal Konrád. Jeden z trojice zakladateľov značky Bao Brothers.

Ľudia chcú ochutnávať nové veci


18. máj
Vizualizácia projektu Slovany.

Prečo nemal šancu na úspech.


45m
Zásobníky zemného plynu v Lábe.

Turkménsko tvrdí, že dlhy splatilo v plnej výške.


TASR 2 h
Jaroslav Karahuta.

Takáč zo Smeru z nového ministra nadšený nie je.


TASR 2 h