Stravné a ubytovanie pre vysokoškolákov nezdražie

Väčšina vysokých škôl oznámila, že nebude zvyšovať ceny v internátoch či v menzách.

(Zdroj: Ilustračné - TASR)

V uplynulom akademickom roku poklesol záujem o sociálne štipendiá. Menší bol aj záujem o študentské úvery z pôžičkového fondu, no to sa už mení.

Približne na 180 eur mesačne sa v rodine šplhajú výdavky, ak je v nej vysokoškolák, ktorý býva v internáte a stravuje sa v študentských jedálňach. September so začiatkom nového akademického roka dáva rodičovskej peňaženke zabrať o niečo viac. Vysokoškolák je drahší, jeho výdavky sa pohybujú okolo 225 eur aj viac.

Niektoré internáty chcú platby za dva mesiace, iné aj za celý semester. Potvrdili nám to viacerí vysokoškoláci, ktorí nastupujú do tretieho ročníka. Tieto výdavky kopírujú aj výsledky viacerých prieskumov o sociálnych a ekonomických podmienkach života študentov vysokých škôl, ktoré v predchádzajúcich rokoch pravidelne robil Ústav informácií a prognóz školstva.

Pomoc sociálne odkázaným

Obdobne to bude viac-menej aj tento akademický rok. Väčšina vysokých škôl oznámila, že nebude zvyšovať ceny v internátoch a menzách. S vyššími výdavkami však musia počítať rodiny, kde vysokoškoláci nedostanú internátne ubytovanie a budú odkázaní na priváty.

Výdavky spojené so štúdiom na vysokej škole sa dajú zmierniť v prípade sociálne odkázaných rodín sociálnym štipendiom, študentskými pôžičkami a po skončení prvého ročníka aj motivačným štipendiom za známky. To slúžia ako ocenenie najlepších študentov a motivácia k zlepšovaniu študijných výsledkov. Priznáva ho príslušná vysoká škola za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.

Presné kritériá si určuje v štipendijnom poriadku každá vysoká škola, respektíve fakulta.

Miesta v internátoch chýbajú

Slovenská technická univerzita odhaduje, že približne 30 percent študentov nedostane internát. Konečné štatistiky však zatiaľ zostávajú otvorené. „V tejto chvíli to ešte nevieme spresniť, pretože si študenti podávajú na štúdium aj dve, tri žiadosti na rôzne fakulty a zároveň žiadajú fakultu aj o pridelenie ubytovania," povedal prorektor František Janíček. Jasno v tom bude až po ukončených zápisoch.

Aj Žilinská univerzita už teraz odhaduje počet neuspokojených asi na desať percent. „V októbri by sme ešte mohli ubytovať nejakých študentov, ak zostanú nejaké miesta po prvákoch, ktorých sme prijali v druhom kole prijímačiek," povedal prorektor Michal Pokorný. Veľmi zlá situácia je v Nitre, kde nemohli ubytovať ani všetkých prvákov. „Nepridelili sme ubytovanie 890 žiadateľom vyšších ročníkov a 417 žiadateľom 1. ročníka, povedala riaditeľka študentského domova Zobor v Nitre Eva Machavová.

V uplynulom akademickom roku evidovala Univerzita Komenského viac ako desaťtisíc žiadostí študentov o pridelenie ubytovania. Z nich bolo pridelené lôžko takmer 8800 žiadateľom.

„Ubytovací systém Univerzity Komenského neumožňuje, aby si žiadosť o ubytovanie mohli podať externisti," povedala Andrea Kučerová, vedúca oddelenia vzťahov s verejnosťou.

Menej pôžičiek aj štipendií

Je zaujímavé, že v čase ekonomických problémov výrazne vlani poklesol počet poberateľov sociálnych štipendií. Vysoké školy v uplynulom akademickom roku vyplatili študentom o 2,14 milióna eur menej na sociálnych štipendiách. Celkový objem sociálnej podpory tak bol 23 miliónov eur. Školy ho vyplatili 16 616 študentom, počet poberateľov bol o dve tisícky menší ako rok predtým.

Pocítila to napríklad aj Katolícka univerzita v Ružomberku, ktorá vyplatila na tento účel zhruba jeden a pol milióna eur. „V súvislosti so znížením celkového počtu študentov univerzity sa znížil aj počet študentov, ktorí poberali sociálne štipendium. Žiadosť o priznanie štipendia si podalo 1059 študentov, čo je o 376 menej ako v roku 2008," povedal hovorca univerzity Vladimír Buzna. V mesačnom priemere poberalo sociálne štipendium poberalo menej ako 19 percent z celkového počtu študentov dennej formy štúdia. Priemerne dostávali 168 eur.

Analýza Študentského pôžičkového fondu ukázala, že za poklesom záujmu o študentské pôžičky možno vidieť viacero príčin. „Študenti sa báli ísť do rizík, nechceli sa zadlžovať, ale už sa to mení," povedal riaditeľ fondu Ľubomír Zburín.

Študentskú pôžičku už možno použiť aj na školné

Študentský pôžičkový fond predĺžil termín na podanie žiadosti o pôžičku do 10. októbra.

BRATISLAVA. Po dvoch rokoch poklesu záujmu o študentské pôžičky sa situácia mení, vysokoškoláci ich opäť začínajú využívať. Svedčí o tom počet žiadateľov počas prázdniny. „Kým vlani sme v júli evidovali 150 uchádzačov, teraz v auguste ich už bolo 180, a určite ich ešte pribudne," povedal riaditeľ Študentského pôžičkového fondu Ľubomír Zburín.

Zatiaľ čo vlani museli študenti požiadať o peniaze pred prázdninami, tento rok majú šancu do 10. októbra, zahraniční študenti až do 20. októbra.

„Najväčší záujem o pôžičky bude v tomto období po zápise do príslušných ročníkov," povedal riaditeľ Študentského pôžičkového fondu Ľubomír Zburín.

Podľa riaditeľa totiž až po zápise zisťujú, že štúdium bude finančne náročnejšie a že ho bez finančnej pomoci formou výhodnej pôžičky neutiahnu.

Školné treba dokladovať

Tohtoročnou novinkou je aj úplne nová pôžička a to na školné. „Rozhodla tak rada fondu. Viedli ju k tomu doterajšie skúsenosti z mnohých vysokých súkromných alebo zahraničných škôl s pomerne vysokým školným pri dennom alebo externom štúdiu, či so školným na verejných slovenských vysokých školách pri nadštandardnom štúdiu alebo u externistov," hovorí Zburín. V tomto akademickom roku môžu vysokoškoláci po prvýkrát žiadať aj o peniaze na tento účel. Fond im môže poskytnúť pôžičku do výšky 2 655,52 eura.

Sumu zaplateného školného však musí žiadateľ o pôžičku dokladovať.

Uspokojili všetkých

V posledných troch rokoch všetci žiadatelia o pôžičku, ktorí splnili podmienku prvého vysokoškolského štúdia, mali pôžičku schválenú. V ostatnom akademickom roku fond uzavrel 2645 zmlúv o pôžičke, z toho 280 s externistami, na zahraničných vysokých školách 198, z toho bolo deväť externistov. Štyria žiadatelia mali štatút zahraničného Slováka, študovali na slovenských vysokých školách.

Jarmila Horáková
Poplatky pri zápise

Najvyššie administratívne poplatky pri zápise na vysokú školu zaplatia prvoročiaci, pohybujú sa do 30 eur.

BRATISLAVA. Výdavky, ktoré študent pri zápise má, sú spojené s vydaním študentského preukazu. Výšku si určujú fakulty jednotlivých vysokých škôl individuálne.Ak by študenti tieto poplatky nezaplatili, školy by ich do ďalšieho ročníka nezapísali.

O zavedení jednotných poplatkov pri zápise ministerstvo školstva zatiaľ neuvažuje. „Domnievame sa, že zákon túto problematiku upravuje dostatočne," povedala hovorkyňa Miriam Žiaková.

Vysoké školy dnes už prevažne využívajúmedzinárodný študentský identifikačný preukazISIC, ktorý je celosvetovo uznávaným dokladom preukazujúcim štatút študenta.

Technická univerzita Zvolen

 • Pri zápise študenta do 1. ročníka bakalárskeho štúdia vyberá 27 eur. Desať eur je za Kartu ISIC, desať eur je ročná známka, sedem eur sa platí za index.

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

 • Vyberá 14 eur za vykonanie zápisu a ďalších osem za prolongáciu ISIC karty.

Poľnohospodárska univerzita v Nitre

 • Vyberá od 14 do 30 eur podľa ročníka a fakulty.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 • Vyberá 15 eur, z ktorých je 10 eur za prolongačnú známku a päť eur je zápisné.

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Ekonomická fakulta

 • Denní študenti 1. ročníkov bakalárskeho štúdia platia za kartu ISIC 20 eur, externí za preukaz externého študenta 10 eur. Klasické indexy vystriedal akademický informačný systém.

Univerzita Komenského Bratislava
Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Pri zápise denní študenti prvého ročníka uhrádzajú 22,30 eur za identifikačný preukaz ISIC, validačnú známku a tlačivá, vyššie ročníky denného štúdia 7,30 eura, externisti 3,50.

Čo si na zápis priniesť

Niektorí študenti tvrdia, že zápisy nie sú dobre vyriešené a že im k nim chýbajú informácie. Nemalo by sa to týkať tých, čo sa zapisujú do prvých ročníkov bakalárskeho štúdia, lebo presné inštrukcie dostali už v písomných rozhodnutiach o prijatí na štúdium.

Zobrať si treba

 • doklad o prijatí na štúdium,
 • potrebnú sumu peňazí na úhradu študentského preukazu,
 • úhradu za validačnej známky,
 • peniaze na poplatok za index a na fotografie na preukaz,
 • pero a lepidlo na nalepenie fotiek do indexu.

Za čo študent neplatí

Vysoká škola študentovi bezplatne vydá potvrdenie o návšteve školy, ktoré je potrebné pre zamestnávateľa rodiča na výplatu rodinných prídavkov a úľavu na dani.

Potvrdenie o návšteve školy bude potrebovať aj sám študent, ak by sa chcel popri štúdiu brigádovať.

Počet potvrdení nie je obmedzený.

Jarmila Horáková
Na čo má študent nárok

1. Sociálne štipendium

Študent vysokej školy sa môže už po zápise do 1. ročníka uchádzať o sociálne štipendium, ktoré mu môže uľahčiť finančne zvládnuť štúdium.

Požiadať o sociálne štipendium môže študent vtedy

 • ak je študentom prvého vysokoškolského štúdia na Slovensku,
 • má na Slovensku trvalý pobyt,
 • neprekročil štandardnú dĺžku štúdia a mesačný príjem jeho rodiny nie je vyšší ako hranica príjmu stanovená na základe životného minima. Životné minimum od 1. 7. 2010:
 • 185,38 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 129,31 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 84,61 eura mesačne, ak ide o nezaopatrené alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Na sociálne štipendium nemá nárok študent, ktorý

 • študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
 • už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia,
 • študuje externou formou štúdia,
 • študuje v treťom stupni (doktorandi).

Kde podať žiadosť

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia spolu s dokladom o výške príjmu a rodinnej situácii (súrodencoch, manželstve a podobne) sa podáva na študijnom oddelení alebo podateľni príslušnej fakulty alebo vysokej školy. Ak žiadateľ splnil všetky podmienky priznania štipendia, začne sa mu poskytovať od prvého dňa mesiaca, v ktorom oň požiadal.

Výška štipendia od 1. 7. 2010

 • najviac maximálne 215 eur mesačne, ak žiadateľ študuje v mieste trvalého pobytu,
 • najviac 260 eur mesačne, ak žiadateľ študuje 30 a viac kilometrov od miesta trvalého pobytu,
 • minimálna suma je 10 eur mesačne.

Výška sa zaokrúhľuje na celých päť eur smerom nahor. Sociálne štipendium nadväzuje na sumu životného minima. Ak sa zvýši, automaticky sa zvýšia aj štipendiá.

Ako sa vypláca

Sociálne štipendium sa vypláca ako opakovaná mesačná finančná suma vyplácaná počas jedného akademického roka od 1. 9. 2010 do 30. 6. Študentovi, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a je obojstrannou sirotou alebo má upravenú vyživovaciu povinnosť od oboch rodičov sa priznáva sociálne štipendium aj na mesiace júl a august.


2. Zľavy na cestovnom

 • Až do získania denného vzdelania druhého stupňa ale najdlhšie do dovŕšenia 26. roku veku majú vysokoškoláci nárok na zľavnené cestovné v železničnej a autobusovej doprave.
 • Poskytuje sa na základe bezkontaktnej čipovej karty, ktorú študentom vydáva vysoká škola na Slovensku, podmienkou je aktivovaná dopravná časť.
 • Zľavy na cestovné sa netýkajú študentov externej formy štúdia.

Výška zľavy

 • Zľavy sa pohybujú do 50 percent z ceny cestovného lístka.
 • Pokiaľ je prepravca súkromná osoba, môže byť zľava nižšia, napríklad 40 percent.

Štúdium v zahraničí

 • Na zľavnené cestovné majú nárok aj študenti, ktorí študujú v zahraničí vrátane Českej republiky. Tí k zľave potrebujú žiacky preukaz, ktorý im prepravca vydá na základe potvrdenia o návšteve školy, musí to však byť do 30. 9. 2011.
 • Ak by bol doklad o návšteve školy vydaný v cudzom jazyku, musí študent predložiť úradný preklad. Netýka sa to českého jazyka.

Zápis a zľava

Študent, ktorý ide na zápis do prvého ročníka denného prvého stupňa vysokej školy, pri ceste do školy ešte nemá nárok na zľavu, musí si teda kúpiť celý cestovný lístok. Až po zápise a vydaní bezkontaktnej čipovej karty s aktivovanou dopravnou časťou na termináli školy a holografickou známkou platnosti si už na cestu späť môže kúpiť zľavnený cestovný lístok. Zápis sa musí uskutočniť 1. septembra alebo neskôr. Ak bol v augustovom termíne, zľava sa študenta ešte netýka. Ak by študentovi prvého ročníka škola z nejakého dôvodu nemohla zabezpečiť vydanie bezkontaktnej čipovej karty, môže na zľavu domov cestovať s papierovým potvrdením o návšteve školy. Takáto zľava platí len do 31. 10. 2010.

Dôležité dátumy

Zľavnené cestovné sa poskytuje od 1. septembra daného roku do 30. septembra nasledujúceho roku.


3. Študentská pôžička

Už aj študenti prvých ročníkov si na svoje štúdium môžu požičať peniaze od Študentského pôžičkového fondu.

Kto môže žiadať

 • Každý študent dennej alebo externej formy prvého štúdia (1. a 2. stupeň) na vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo je v postavení zahraničného Slováka, ak študuje na slovenskej vysokej škole.
 • Žiadať môžu aj študenti, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia.
 • Na pôžičku nemajú nárok doktorandi.

Ako na to

 • Žiadateľ vyplní žiadosť o pôžičke nechá potvrdiť fakultou. Fakulta žiadosť doručí Študentskému pôžičkovému fondu.
 • Študenti na zahraničných vysokých škôl priložia potvrdenie o zápise do ročníka a takto zasielajú na fond.
 • Najbližší termín podávania žiadosti je do 10. októbra, študenti študujúci na zahraničných vysokých školách do 20. októbra.
 • Ak sa počas akademického roka zmenia sociálne podmienky študenta, môže si podať žiadosť aj po uvedenom termíne podávania žiadostí, najneskôr však do 30. marca akademického roka. Fond v tomto prípade uplatňuje krátenie výšky pôžičky v súlade so zákonom.
 • Žiadosti si záujemcovia o pôžičku môžu vytlačiť z internetovej stránky fondu www.spf.sk, na stránke nájdu aj kontaktné údaje.

Výška pôžičky a splácanie

 • Študent sa môže rozhodnúť medzi štyrmi sumami: najnižšia je 331,94 eura na akademický rok, alebo 663,88 eura 995,82 alebo pre plnú výšku 1327,76 eura.
 • Pôžičku študent nemusí vydokladovať na čo ju použije.

Aká je splatnosť

 • Najdlhšia lehota splatnosti pôžičky je desať rokov od uzavretia zmluvy o pôžičke.
 • Do lehoty splatnosti pôžičky sa nezapočítava čas prvého vysokoškolského štúdia. Nezapočítava sa ani obdobie materskej dovolenky a poberania rodičovského príspevku do troch rokov veku dieťaťa, najviac však do piatich rokov od ukončenia štúdia.
 • O odklad splátok okrem času štúdia musí klient fondu písomne požiadať. Počas štúdia a zákonného odkladu sa pôžička neúročí a nespláca.
 • Pôžička sa počas obdobia splácania úročí úrokovou sadzbou 3 % p. a.
 • Zvyšok pôžičky možno odpustiť, no len v mimoriadnych prípadoch, a to ak sa študent nie z vlastnej viny dostal do hmotnej núdze. So súhlasom rady fondu sa odpustí časť pôžičky, ak sa žiadateľ dostal do hmotnej núdze zo zdravotných dôvodov, nie z dôvodu nezamestnanosti.
 • Pôžičku možno splatiť aj predčasne alebo študent pôžičku môže splácať aj počas štúdia.

Pôžička na školné

Novinkou tohto akademického roka je možnosť požičať si na školné. Ide o samostatnú pôžičku, ktorá vykryje náklady na zaplatenie školného, ktoré je vyššie, ako 1 327,76 eura. Maximálna výška poskytnutej pôžičky na školné je dvojnásobok najvyššej sumy, táto predstavuje do 2 655,52 eura. Sumu zaplateného školného však žiadateľ dokladovať.

Jarmila Horáková

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 3. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 4. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 5. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 6. Kam do tepla v januári?
 7. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 8. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 9. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?
 10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa
 1. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 2. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 3. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 6. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 7. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 8. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 9. Denník SME oslavuje 25 rokov rekordným počtom predplatiteľov
 10. Najinzerovanejšie zánovné auto roku 2017? Mnohých to prekvapí
 1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 16 163
 2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 5 952
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 4 615
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 968
 5. Kam do tepla v januári? 2 502
 6. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 384
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 349
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 225
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 315
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život 1 099

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Diskriminácia, sťažujú sa veriaci na nový poplatok za sobáš

Za cirkevný sobáš sa doteraz matričný poplatok neplatil, kresťanským aktivistom sa jeho zavedenie nepáči. Ministerstvo vnútra im sľubuje stretnutie.

DOMOV

Dobré ráno: Kto je Harabin a kto ho chce za prezidenta

Konšpirácie už nestačia, Harabina chcú za prezidenta

KOMENTÁRE

Profesionálni kresťania objavili novú diskrimináciu

Úrady si účtujú poplatok za akýsi administratívny úkon.

KOMENTÁRE

Harabin je šašo, nebezpečný bude Kotleba

Kotleba nemá čo prehrať, s hanbou neodíde, môže len oživiť svoj kapitál.

Neprehliadnite tiež

PSD2: Bez zvolenia banky nič neprevedú

Históriu transakcií uvidia tretie strany aj bez autorizácie klienta.

PSD2: Treba ustrážiť, komu dávate súhlas a na čo

Osobné údaje klientov budú môcť noví hráči speňažiť, napríklad podľa histórie transakcií môžu lepšie cieliť reklamu.

Vďaka PSD2 vzniknú k účtom lepšie aplikácie

Európska smernica: cez nové aplikácie budete môcť obsluhovať účty vo viacerých bankách naraz

Swan oslobodil svoju mobilnú sieť od Číňanov

V prospech čínskej štátnej banky bola doteraz založená celá mobilná sieť Štvorky aj príjmy od jej zákazníkov.

Diskriminácia, sťažujú sa veriaci na nový poplatok za sobáš

Za cirkevný sobáš sa doteraz matričný poplatok neplatil, kresťanským aktivistom sa jeho zavedenie nepáči. Ministerstvo vnútra im sľubuje stretnutie.