Za celodenné opatrovanie pätnásť eur? Aj to je možné

Košičanka listom žiada o úpravu zákona o príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a nie je sama. Len v niektorých mestských častiach Košíc môže mať rovnaký problém 400 ľudí.

(Zdroj: Ilustračné - flickr.com/Ed Yourdon)

Košičanka listom žiada o úpravu zákona o príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a nie je sama. Len v niektorých mestských častiach Košíc môže mať rovnaký problém 400 ľudí.

Premiérka Iveta Radičová (SDKÚ), poslanci z výboru pre sociálne veci a minister práce Jozef Mihál (SaS) dostali list, ktorý napísala Katarína z Košíc. Opatruje svoju mamu a už nevie, ako ďalej.

Opatrovanie a príspevok
 • človek s ťažkým zdravotným postihnutím si vyžaduje opatrovanie, ak má V. alebo VI. stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby (vo všeobecnosti ide o ťažké prípady),
 • príspevok na opatrovanie poberá vyše 56-tisíc osôb - delia sa na dve skupiny,
 • prvú tvoria poberatelia starobných, predčasných a ďalších dôchodkov - na rozdiel od ostatných majú istotu, že prehodnocovanie príjmu nemôže viesť k zníženiu príspevku na nulu,
 • ak príjem opatrovateľa zo zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok životného minima, patrí do druhej skupiny,
 • v tomto prípade záleží len na tom, aký vysoký príjem má človek, ktorého opatruje - stačí, že jeho dôchodok po valorizácii prevyšuje 1,3-násobok životného minima a príspevok v základnej výške sa zníži o tento rozdiel,
 • do druhej skupiny patrí aj človek, ktorý poberá takzvaný čiastočný invalidný dôchodok.

„V prílohe listu vám posielam rozhodnutie, v ktorom som sa s ľútosťou dozvedela, že mi bude znížený príspevok na opatrovanie zo sumy 52,46 na 15,43 eura," píše tým, ktorí ako jediní v tejto krajine môžu ovplyvniť podobu zákona. Čiastočne invalidná žena so školopovinným dieťaťom začala doplácať na to, že vlani sa dôchodky zvýšili už 1. januára. Stále totiž platí, že výška príspevku na opatrovanie závisí od príjmu opatrovaného.

Zvýšenie dôchodkov je niekomu na pohľad smiešne, ale minulý rok trvalo dva razy dlhšie a miera valorizácie bola vyššia ako rok predtým - 6,95 percenta. Predvlani to bolo rovných päť. Matke pani Kataríny sa tak zvýšil celoročný príjem.

Lebo zákon je taký

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vždy v júli prehodnocujú príjem ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím za predchádzajúci rok. Ak je vyšší ako 1,3 násobok životného minima, príspevok sa zníži, a to o všetko nad touto hranicou - sumou 240,99 eura mesačne.

„Ale aby niekto dostával 15 eur mesačne za opatrovanie, je absurdné," hovorí Ľudmila Gričová z neziskovej organizácie Centrum samostatného života, ktorá radí ľuďom ako Katarína. „Ak by sme dali človeka s ťažkým zdravotným postihnutím do bežného domova sociálnych služieb, tak štát to mesačne stojí do 660 eur."

V červených číslach

Matka pani Kataríny poberá starobný a vdovský dôchodok aj zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť. K tomu sa pripočíta vianočný príspevok. Priemer za mesiac minulého roka je 431,93 eura.

„Ak však odpočítate sumu 190,94 eura, ktorú by podľa filozofie zákona mala dať dcére, ktorá ju opatruje, a potom urobíte obyčajnú kalkuláciu potravín ako v diétnej jedálni, prirátate nájom, energie, tak sa dostanete do červených čísel. Z čoho má žiť matka dieťaťa a živiť aj svoju domácnosť, školské potreby či šport?" pýta sa Katarína.

Košičanka listom žiada o úpravu zákona o príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a nie je sama. Len v niektorých mestských častiach Košíc môže mať rovnaký problém štyristo ľudí.

Chystá sa zmena?

Zákon pochádza z roku 2008 a platí od 1. januára 2009. Krátenie príspevku však prebral zo zákona o sociálnej pomoci účinného od 1. februára 2004. Zmenila sa len hranica príjmu - kedysi bola 1,2-násobok životného minima.

SaS mala vo volebnom programe systémovú zmenu príspevku na opatrovanie. Gričová je zvedavá, čo z toho bude, keď má ministra práce. KDH dokonca chcelo príspevok zvýšiť na úroveň minimálnej mzdy.

Parlament ešte neschválil programové vyhlásenie novej vlády, ale v jeho návrhu sa píše, že vláda „dôsledne prehodnotí systém kompenzácií pre zdravotne postihnuté osoby v rezorte zdravotníctva a sociálnych vecí".

„Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje aj novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, pričom jej súčasťou bude aj riešenie príspevku na opatrovanie," reagovala Andrea Devánová z mediálneho odboru ministerstva.

Ako sa mení výška príspevku?


Kliknite - obrázok zväčšíte

Kto má nárok a na aký príspevok na opatrovanie

Výška príspevku

zakladna-suma-tab.jpgPríspevok na opatrovanie jedného človeka je mesačne 111,32 percenta životného minima pre jednu plnoletú osobu. To je základná suma. Na základe určitých skutočností sa znižuje.

Na čom záleží

Zníženie príspevku môže mať pôvod v akejkoľvek zmene príjmu človeka s ťažkým zdravotným postihnutím. Ak je vyšší ako 1,3-násobok životného minima, príspevok v základnej výške sa zníži, a to o sumu prevyšujúcu tento príjem.

Ak opatrujete dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím, príspevok sa zníži o sumu, ktorou jeho príjem prevyšuje trojnásobok životného minima. Od 1. júla je táto hranica 556,14 eura mesačne.

Ak opatrovaný poberá zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži aj o túto sumu.

Opatrovanie popri dôchodku

V rámci prirodzenej rodinnej solidarity opatrovanie vykonávajú aj ľudia, ktorí poberajú starobný, predčasný starobný, takzvaný plný invalidný, výsluhový alebo invalidný výsluhový dôchodok.

Príspevok na opatrovanie jedného človeka je mesačne 46,38 percenta životného minima. Na príjme opatrovaného nezáleží.

Opatrovanie popri zamestnaní alebo štúdiu

vyska-prispevku-tab.jpgPríspevok môže získať aj človek, ktorý má zamestnanie - pod podmienkou, že jeho mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok životného minima. Od 1. júla to znamená najviac 370,76 eura mesačne. Zamestnanie však nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania.

Zákon toleruje aj zvyšovanie kvalifikácie - v určitom rozsahu. Ide o štúdium popri zamestnaní, kombinované štúdium a štúdium jednotlivých predmetov alebo externé štúdium. Od človeka, ktorý sa na ňom zúčastňuje, sa vyžaduje, aby zabezpečil za seba náhradu pri opatrovaní.

Výnimky z opatrovania

Každý, kto niekoho opatruje, má právo na oddych, a to dokonca bez toho, aby prišiel o príspevok.

Prvou z dvoch možností je odľahčovacia služba. Táto služba sa podľa zákona o sociálnych službách poskytuje najviac 30 dní v jednom kalendárnom roku. O človeka s ťažkým zdravotným postihnutím sa vtedy postará obec alebo mesto - formou opatrovateľskej služby.

Druhou možnosťou je opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.

Jozef Čavojec

Čo sa považuje za príjem

 • zdaniteľný zárobok po odpočítaní poistného a iných zákonných výdavkov,
 • úver a pôžička,
 • podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie,
 • príjem z predaja bytu alebo rodinného domu po dvoch rokoch trvalého pobytu v ňom a ďalšie príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa § 9 ods. 1) zákona o dani z príjmov,
 • alimenty, náhradné výživné,
 • dávky, podpory a služby zo zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov okrem výsluhového príspevku, odchodného a rekreačnej starostlivosti,
 • dávka a príspevky v hmotnej núdzi,
 • rodičovský príspevok,
 • výhry v lotériách a podobných hrách,
 • cena alebo výhra v hodnote najviac 165,97 eura,
 • peniaze z Fondu ochrany vkladov a z Garančného fondu investícií,
 • náhrada za vyvlastnenie pozemkov a stavieb vo verejnom záujme,
 • náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • podiel na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva pre zamestnanca bez účasti na základnom imaní,
 • príspevok na opatrovanie, ak sa príjem opatrovateľa neposudzuje spolu s príjmom človeka s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • štipendium interného doktoranda,
 • ďalšie príjmy podľa § 18 ods. 1) zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Čo sa nepovažuje za príjem

 • príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb a ďalšie jednorazové sociálne dávky,
 • prídavok na dieťa a príplatok k nemu,
 • príspevky na kompenzáciu, ak zákon o nich nehovorí niečo iné,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • invalidný a čiastočný invalidný dôchodok vrátený na základe rozhodnutia Ústavného súdu zo 7. júna 2006,
 • sociálne štipendium študenta vysokej školy,
 • náhrady škôd, nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a poistenia zodpovednosti za škody okrem určitých prípadov,
 • jednorazové plnenia z poistenia osôb, ktoré nemajú charakter úrazovej renty, okrem poistenia pre prípad dožitia určitého veku alebo doplnkového dôchodkového sporenia,
 • daňový bonus,
 • príjem získaný z predaja nevyhnutných a cenných hnuteľných a nehnuteľných vecí,
 • odškodnenie podľa zákona o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaných do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov a
 • ďalšie príjmy podľa § 18 ods. 3) zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Ak vám ubrali z peňazí, nepomôžete si
Zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona nie je možné a úrady musia postupovať len podľa toho, čo stojí v legislatíve.

BRATISLAVA. Znížili vám príspevok na opatrovanie a cítite sa poškodený? Nepomôžete si. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia neumožňuje individuálne výnimky.

Zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona je v našom práve výnimočné. Túto možnosť má iba obec alebo mesto - pri miestnom poplatku za komunálne odpady.

Rozhodnutie úradu práce o znížení príspevku na opatrovanie obsahuje poučenie a v ňom sa píše, že do pätnástich dní od jeho doručenia môžete podať odvolanie. Úrad, ktorý ho vydal, však nemôže zmeniť to, o čom rozhodol podľa zákona.

Odvolanie má zmysel, keď úrad evidentne pochybil pri výpočte príspevku. Inak je zbytočné, ani nemá odkladný účinok.

Právoplatné rozhodnutie síce môže preskúmať súd, no aj v tomto prípade však platí, že zákon je zákon.

Jedinou možnosťou, ako si pomôcť, je požiadať o pomoc v hmotnej núdzi. Kto sa osobne, celodenne a riadne stará o človeka s ťažkým zdravotným postihnutím, je zvýhodnený aspoň tým, že sa neskúma, či si môže zabezpečiť alebo zvýšiť príjem prácou.

Jozef Čavojec

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Za úspechom spoločnosti SPINEA vo svete stojí slovenský vynález
 2. Naučme sa správne dochucovať ryby
 3. Od septembra opäť po starom
 4. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom?
 5. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 6. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 7. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 8. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 9. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 10. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 1. Za úspechom spoločnosti SPINEA vo svete stojí slovenský vynález
 2. Vernosť k značke na Slovensku u jazdeniek nefrčí
 3. Naučme sa správne dochucovať ryby
 4. 10 vecí, ktoré môžete dostať od zdravotnej poisťovne zadarmo
 5. Úspech na Majstrovstvách sveta v Quadrathlone
 6. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom?
 7. Od septembra opäť po starom
 8. Máte doma retro kúsky spojené s pivom Šariš?
 9. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 10. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 6 753
 2. Od septembra opäť po starom 6 473
 3. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd 4 930
 4. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom? 3 834
 5. Naučme sa správne dochucovať ryby 1 950
 6. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 662
 7. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 1 544
 8. Máte doma retro kúsky spojené s pivom Šariš? 1 311
 9. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 163
 10. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán 997

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Prieskum Polis: SNS po kríze výrazne stratila

SNS by získala menej percent, než bol jej volebný výsledok v roku 2016. Politológ za tým vidí správanie jej predsedu Andreja Danka.

KOMENTÁRE

Kotleba straší, no báť sa treba niečoho iného

V prieskumoch získala ĽSNS aj v minulosti štrnásť percent.

DOMOV

Ministri z Mosta: Je otázne, čí má zmysel takto pokračovať

Bernaťák hovorí, že predsedníctvo stojí za Dankom.

EKONOMIKA

Obchvat Ružomberka. Mal byť hotový, bude meškať roky

Úsek plánujú dokončiť až v roku 2021.

Neprehliadnite tiež

Šéfovať tlačovej agentúre TASR chcú Vladimír Puchala aj Marián Tkáč

Prihlášky oboch uchádzačov spĺňajú všetky podmienky.

Do AAA Auto prichádza nový marketingový šéf, predtým robil v Home Credit

Bude zodpovedať za marketingovú a reklamnú stratégiu firmy v Česku, na Slovensku, v Poľsku a Maďarsku.

Slovenské sliepky znesú dosť vajec, napriek tomu ich dovážame z cudziny

Vlani sa na Slovensku vyprodukovalo 1,2 miliardy vajec, čiže o štyri percentá viac ako bola skutočná spotreba.

Na let do Maroka čakali ľudia na bratislavskom letisku až šesť hodín

Meškanie sa opäť týkalo spoločnosti Travel Service, ktorá nechala čakať dovolenkárov aj minulý týždeň.