Školské výdavky zmiernia dotácie od štátu

Žiaci základných škôl sa už v septembri môžu uchádzať o dotácie na stravu, na školské pomôcky či cestovné.

(Zdroj: Ilustračné - Stock.XCHNG)

Stredoškoláci môžu získať sociálne štipendiá, študenti stredných odborných škôl aj motivačné štipendium a iné výhody. Na príspevok od štátu majú nárok aj deti v materských školách.

BRATISLAVA. Pre mnohé rodiny, ktorých príjem pozostáva len zo sociálnych dávok, je nástup detí do školy pomerne veľkou finančnou záťažou. Už v septembri si môžu pomôcť. Školské výdavky im aj tento rok môžu zmierniť dotácie ministerstiev školstva a práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje rodinám dotáciu na stravu a na školské potreby.

Na čo majú nárok školáci
Materská škola
 • Za dieťa v poslednom ročníku materskej školy jeho rodič alebo zákonný zástupca neplatí mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov. Robí to ministerstvo školstva.
 • Dieťa od dvoch rokov navštevujúce predškolské zariadenie má nárok na dotáciu na stravu, ak jeho rodina je odkázaná na pomoc v hmotnej núdzi.
 • Dieťa v prípravnej triede má nárok na dotáciu na učebné pomôcky. Aj tu sa zohľadňuje sociálny aspekt.
Základná škola
 • Žiaci základnej školy si môžu dať preplatiť cestovné.
 • V opodstatnených prípadoch môžu dostávať dotáciu na stravné.
 • Vzťahuje sa na nich aj dotácia na učebné pomôcky.
Stredná škola
 • Žiaci stredných škôl môžu získať rôzne štipendiá.
 • Žiaci stredných odborných škôl môžu získať motivačné štipendium a iné finančné a hmotné zabezpečenie.

„Obe dotácie sú určené deťom z rodín, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky v hmotnej núdzi, a deťom z rodín, ktorých príjem je pod hranicou životného minima," povedala Tatiana Chorvatovičová z odboru sociálnej inklúzie a pomoci v hmotnej núdzi ministerstva.

Vlani ministerstvo vyčlenilo na dotáciu na školské stravovanie 9 066 688 eur, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi dotovalo sumou 2 360 928 eur. Dotáciu na stravu priemerne mesačne dostávalo 59 969 detí z 3746 škôl. Na jedno dieťa pripadá priemerne 13,27 eura.

Dotácie na školské potreby v prvom polroku 2009 dostalo 65 513 detí z 2997 škôl, v druhom polroku to bolo ešte viac, až 76 780 detí z 3085 škôl. Priemerná dotácia na polrok na jedno dieťa predstavuje 16,59 eura.

O oba príspevky sa môžu uchádzať rodiny detí v materských a základných školách.

Cestovné aj štipendiá

Z kasy ministerstva školstva sa vypláca poplatok za dieťa v poslednom ročníku materskej školy pred nástupom do základnej školy. „Ministerstvo takto podporuje zaškolenosť detí," povedala jeho hovorkyňa Miriam Žiaková.

Rezort školstva garantuje aj príspevok na cestovné žiakom základných škôl. Na ten majú nárok všetky deti, ktoré si plnia základnú školskú dochádzku v školách mimo trvalého bydliska v rámci určeného školského obvodu. Týka sa aj žiakov cirkevných škôl.

„Ministerstvo poskytuje financie na žiaka vo výške nákladov na dopravné v hromadnej doprave so žiackou zľavou, prípadne inou zľavou vždy spätne za predchádzajúci polrok," dodala Žiaková.

Tento rok ministerstvo poskytlo na tento účel 6,5 milióna eur. Krajské školské úrady tieto peniaze prerozdelili jednotlivým zriaďovateľom škôl na základe ich požiadaviek.

Stredoškolákom rezort vypláca sociálne štipendium. Vlani ho poberalo mesačne 8 až 9-tisíc študentov.

„Počet poberateľov mesačne kolíše, závisí od toho, ako sa rodinám mení finančná situácia a na polroku od známok študentov," vysvetľuje Polakovičová z Ústavu informácií a prognóz školstva, ktorý má túto agendu na starosti. V objektívnych prípadoch možno štipendium vyplatiť aj so spiatočnou platnosťou.

Pre mnohých riaditeľov je sociálne štipendium aj takou „barličkou" na problémových žiakov, „Ak majú vymeškané hodiny alebo majú problém s disciplínou, môžu im ho odňať," hovorí Polakovičová.

Odmeny za produktívnu prácu

Žiaci stredných odborných škôl od minulého roka dostávajú motivačné štipendiá a odmenu za produktívnu prácu. Umožnil im to zákon o odbornom vzdelávaní, ktorý dal fyzickým alebo právnickým osobám, pre ktorých sa žiak pripravuje na povolanie.

Motivačné štipendium môže byť vysoké najviac 54,99 eura mesačne a odmena za produktívnu prácu najviac 123,76 eura mesačne.

Ministerstvo nesleduje počet žiakov a výšku finančného zabezpečenia. „Máme však informácie o poskytovaní finančného zabezpečenia žiakom stredných odborných škôl niektorými väčšími zamestnávateľmi, napríklad U.S. Steel Košice s.r.o., Železiarne Podbrezová ako i inými, menšími zamestnávateľmi v oblasti automobilovej výroby, autoopravárenstva, obchodu a služieb," povedala Žiaková.

Učebné pomôcky niektorým deťom kupujú priamo školy
S dotáciou ministerstva práce, sociálnych vecí rodiny na učebné pomôcky vo výške 33,19 eura ročne na dieťa môže narábať aj samotná škola. Tá z nej dvakrát do roka školákovi kúpi potrebné pomôcky.

BRATISLAVA. V Základnej škole na Mlynskej ulici v Stropkove vlani poberala dotáciu na školské pomôcky asi stovka z 500 žiakov. Polovica školákov dochádza z okolitých obcí, tí zase dostávali dotáciu na cestovné.

Riaditeľ školy Michal Jancura povedal, že nie všetci rodičia dokázali príspevok na učebné pomôcky využiť účelovo, a tak si jeho využitie zobrali na starosť triedni učitelia. „Tí zabezpečia, aby deti mali všetky pomôcky, od ceruziek až po farbičky, niektorým ich dajú domov naraz, iným po častiach, aby nevyšli navnivoč."

Podobne k dotáciám pristupujú v Základnej škole s materskou školou v Liptovskom Jáne. Jej riaditeľka Jana Pivková povedala, že vlani mali v škole šesť detí v hmotnej núdzi, štyri v základnej a dve v materskej. Tento rok je ten istý počet. „Školské potreby kupuje deťom škola v spolupráci s rodičmi."

Kým v Stropkove kupujú len pomôcky či učebnice, v Liptovskom Jáne doplnia deťom aj oblečenie na telesnú výchovu. Rodičia v hmotnej núdzi dostávajú aj príspevok na stravovanie detí v školskej jedálni. „Neuhrádzajú rodičovský príspevok v školskom klube detí a v materskej škole," hovorí riaditeľka Pivková.

Jarmila Horáková
Prospechové štipendiá nebudú
Prospechové štipendiá pre žiakov základných škôl zo sociálne slabších rodín nová vláda neobnoví.

BRATISLAVA. Prospechové štipendiá, ktoré dostávali žiaci základných škôl do roku 2008, sa nová vláda nechystá obnoviť. Povedala to hovorkyňa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Andrea Devánová.

Niekdajšie prospechové štipendiá mali za cieľ nielen pomôcť rodinám, ale mali rodičov zainteresovať aj na školských výsledkoch detí a ich lepšej školskej dochádzke.

Tie, čo v poslednom školskom polroku dosiahli priemerný prospech najviac 1,5, dostávali 500 korún (16,60 eura) mesačne. Žiakovi s prospechom do 2,5 patrilo 300 korún (9,96 eura) a tomu, kto si ho zlepšil najmenej o 0,5, 200 korún (6,64 eura).

Vláda Roberta Fica od 1. januára 2009 nahradila tieto podmienky školskou dochádzkou. Deťom z najchudobnejších rodín tak stačí chodiť do školy.

Jarmila Horáková
Dávky a štipendiá pre deti v materských, základných a stredných školách

Náhrada výdavkov na cestovné

Kto má nárok

 • žiak plniaci si povinnú školskú dochádzku, ktorý dochádza do školy mimo trvalého bydliska v rámci určeného školského obvodu,
 • žiak plniaci si povinnú školskú dochádzku, ktorý dochádza do cirkevnej základnej školy mimo trvalého bydliska v rámci určeného školského obvodu, ak ide o najbližšiu školu k miestu trvalého bydliska.

Poznámka
Cestovné náklady sa môžu uhradiť aj zákonnému zástupcovi žiaka základnej školy, ktorý navštevuje školu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to do najbližšej takejto školy s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo nadaním.

Kto nemá nárok

 • žiak základnej školy, ktorý dochádza v rámci jednej obce alebo mesta,
 • žiak, ktorý dochádza do školy mimo určeného školského obvodu,
 • žiak súkromnej základnej školy,
 • žiak na strednej škole alebo osemročnom gymnáziu.

Čo treba urobiť

 • cestovné náklady žiak musí doložiť mesačným cestovným lístkom - ak to neurobí, mesačné náklady sa vyrátajú ako súčin dvadsatiny celkových nákladov na dopravné s príslušnou zľavou a počtu dní v škole,
 • ak zákonný zástupca žiaka zabezpečil dopravu do školy inak, pri výpočte výšky úhrady sa postupuje rovnako ako vtedy, ak žiak nepredloží cestovné lístky,
 • škola musí predložiť podklady o počtoch dochádzajúcich žiakov a výške ich mesačných cestovných nákladov svojmu zriaďovateľovi.

Dotácia na stravné

Kto má nárok

dieťa navštevujúce materskú, základnú alebo špeciálnu základnú školu, ak žije v

 • rodine, ktorej sa poskytujú dávky a príspevky v hmotnej núdzi a jej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov je najviac vo výške životného minima,
 • príspevok dostanú všetky deti, ak najmenej 50 percent žiakov školy je z rodiny odkázanej na pomoc v hmotnej núdzi.

Výška dotácie

Na každé hlavné jedlo je to najviac jedno euro - na jeden stravovací deň. Rodič musí doplácať od troch do 17 centov. Výšku určuje zriaďovateľ školy.

Ak je cena obeda po doplatku rodiča nižšia ako jedno euro, môže škola zvyšnú sumu použiť na iné jedlo, desiatu alebo olovrant, najviac však do výšky 34 centov.

Čo treba urobiť

 • rodič musí škole predložiť potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, alebo tlačivá na posúdenie výšky príjmu - tieto tlačivá poskytne rodičovi škola alebo jej zriaďovateľ,
 • škola zozbiera žiadosti a zoznam žiakov spolu s ich prospechom odovzdá svojmu zriaďovateľovi,
 • obec alebo iný zriaďovateľ požiada príslušný úrad sociálnych vecí o dotáciu a priloží zoznamy žiakov,
 • úrad zoznamy skontroluje a pošle peniaze žiadateľovi.

Dotácia na učebné pomôcky

Kto má nárok

 • dieťa navštevujúce základnú alebo špeciálnu základnú školu, ak žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky v hmotnej núdzi a jej mesačný príjem je najviac vo výške životného minima,
 • každé dieťa v prípravnej triede škôlky, ak je najmenej 50 percent detí v triede z rodiny v hmotnej núdzi.

Výška dotácie

Najviac to môže byť 33,19 eura ročne. Rodič môže jej časť dostať vopred - do 25. septembra na prvý školský polrok a do 25. februára na druhý polrok.

Čo treba urobiť

 • rodič musí škole predložiť potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že poberá dávku v hmotnej núdzi, alebo tlačivá na posúdenie výšky príjmu - tieto tlačivá poskytne rodičovi škola alebo jej zriaďovateľ,
 • škola zozbiera žiadosti a zoznam žiakov spolu s ich prospechom odovzdá svojmu zriaďovateľovi,
 • obec alebo iný zriaďovateľ požiada príslušný úrad sociálnych vecí o dotáciu a priloží zoznamy žiakov,
 • úrad zoznamy skontroluje a pošle peniaze žiadateľovi.

Sociálne štipendium

Kto má nárok

O štipendium môže požiadať žiak denného štúdia strednej školy, špeciálnej strednej školy vrátane osemročného gymnázia, odborného učilišťa či praktickej školy, ak

 • žije v rodine, ktorá dostáva pomoc v hmotnej núdzi,
 • jedna dvanástina celkového príjmu rodiny v predchádzajúcom kalendárnom roku nepresiahla aktuálne životné minimum.

Kto štipendium nedostane

Žiak, ktorý je podmienečne vylúčený zo školy alebo v predchádzajúcom školskom polroku dosiahol priemerný prospech horší ako 3,5. Riaditeľ školy môže štipendium pozastaviť aj žiakom, ktorí sa dopustili výnimočne hrubého porušenia školského poriadku, alebo majú výrazne zlý prospech a dochádzku.

Kto štipendium vypláca

Stredná škola, ktoré má zmluvu s Ústavom informácií a prognóz školstva o poskytovaní sociálnych štipendií.

Tlačivo žiadosti musia mať v škole. Nevyhnutnou prílohou je potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že rodina poberá dávku v hmotnej núdzi alebo doklad o výške príjmu za predchádzajúci kalendárny rok spolu s dokladom o počte spolu posudzovaných osôb. Môže ísť o originály alebo riaditeľom školy overené kópie.

Kedy treba podať žiadosť

Kedykoľvek v priebehu školského roka. Škola vám štipendium prizná od prvého dňa mesiaca, keď ste oň požiadali. Na základe polročného vysvedčenia sa výška a nárok na štipendium nanovo prehodnocuje a žiadateľ musí znovu predložiť potvrdenie, že rodina poberá dávky v hmotnej núdzi alebo dokladovať príjem za ukončený kalendárny rok.

Výška štipendia

Priemer známok X eur mesačne
horší ako 2,5, najviac do 3,5 21,16
horší ako 2,0, najviac do 2,5 29,62
2,0 a lepší 42,31

Motivačné štipendium

Kto má nárok

Žiak strednej odbornej školy. Poskytnúť mu ho môže fyzická alebo právnická osoba, pre ktorú sa pripravuje na povolanie.

Výška štipendia

Mesačne to môže byť najviac do 65 percent životného minima - s prihliadnutím najmä na dosiahnutý prospech a pravidelnú účasť na výchove a vzdelávaní.

Kedy patrí žiakovi odmena za prácu

Ak zhotovuje výrobky alebo poskytuje služby, ktoré sú v súlade s predmetom činnosti fyzickej alebo právnickej osoby, pre ktorú žiak túto prácu vykonáva. Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške 50 percent až 100 percent z minimálnej hodinovej mzdy.


Sociálne štipendium vlády na štúdium v zahraničí
Aj v tomto školskom roku vláda vyčlenila peniaze na sociálne štipendiá na jednoročné štúdium na vybraných stredných školách v zahraničí. Túto možnosť im dáva poslednýkrát.

Kam možno vycestovať

Na tento školský rok boli určené tieto cudzie jazyky a krajiny: anglický jazyk (Írsko), nemecký jazyk (Nemecko a Rakúsko), ruský jazyk (Rusko), francúzsky jazyk (Francúzsko), španielsky jazyk (Španielsko) a taliansky jazyk (Taliansko).

Kto môže o štipendium žiadať

 • žiak 2. ročníka strednej školy,
 • žiak 2. alebo 3. ročníka päťročnej bilingválnej školy,
 • žiak 4. ročníka šesťročného gymnázia,
 • žiak 6. ročníka osemročného gymnázia.

Aké musí splniť podmienky

 • byť štátnym občanom SR s trvalým bydliskom na Slovensku,
 • mať priemerný prospech predchádzajúceho štúdia na strednej škole do 2,0
 • ovládať vybraný jazyk na úrovni B1 alebo B2 Spoločného európskeho referenčného rámca, znalosť musí byť doložená potvrdením vedenia školy,
 • ešte musí spĺňať aspoň jedno z týchto kritérií: poberať sociálne štipendium, byť v náhradnej starostlivosti alebo žiť s rodičmi, ktorých jedna dvanástina príjmu za predchádzajúci kalendárny rok je najviac vo výške 2,5-násobku životného minima rodiny.

Čo štipendium pokrýva

 • náklady na ubytovanie,
 • stravovanie,
 • nákup kníh, učebných pomôcok,
 • cestovné zo Slovenska a domov aspoň raz ročne,
 • poistné,
 • vreckové.

Niekoľko dôležitých upozornení

 • žiaci môžu vycestovať iba na platný cestovný pas z dôvodu dlhodobého pobytu v zahraničí - vycestovanie na občiansky preukaz nie je možné,
 • žiaci sú povinní dodržiavať školský poriadok v škole i v internáte a riadiť sa ich pokynmi v plnom rozsahu, v opačnom prípade bude ich štúdium ukončené a zabezpečený návrat na Slovensko,
 • miesto študijného pobytu môžu žiaci opustiť iba po predchádzajúcom súhlase všetkých zúčastnených strán odcestovanie bez súhlasu môže byť dôvodom na predčasné ukončenie študijného pobytu tak zo strany zahraničných partnerov, ako aj zo strany ministerstva školstva,
 • po skončení jednoročného štúdia na zahraničnej strednej škole a po návrate na Slovensko je žiak povinný obratom kontaktovať Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelávaní ministerstva školstva, aby verifikovalo jeho študijné výsledky v zahraničí.
Jarmila Horáková

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 4. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 5. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 6. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 7. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 8. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 9. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 10. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 15 054
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 10 194
 3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 9 346
 4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 294
 5. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 6 229
 6. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 5 935
 7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 563
 8. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 4 679
 9. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 4 158
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 053

Hlavné správy zo Sme.sk

ŽENA

Chcete vyzerať atraktívnejšie? Mali by ste sa vyspať

Vedci oficiálne potvrdili, že dostatok spánku súvisí s tým, ako pôsobí náš výzor na ostatných.

DOMOV

Policajný odborár: Útočiť na ženu od chrbta nie je normálny zákrok

Ak by mali policajti kvalitnú výbavu, počet incidentov by klesol, tvrdí policajný odborár MARIÁN MAGDOŠKO.

DOMOV

Kaliňák nepovažuje sotenie ženy za podstatné, nová ombudsmanka to skúma

Policajný prezident Tibor Gašpar chce zlepšiť psychickú prípravu policajtov.

KOMENTÁRE

Dni Islamského štátu sú takmer spočítané, ale teror v Európe nezmizne

Radikálni bojovníci sa vracajú do Európy.

Neprehliadnite tiež

Môžete si doma otestovať zeleninu na dusičnany? A čo tým získate?

Prístroje na meranie dusičnanov si na internete bez problémov kúpite, ale ich výsledky sú otázne.

Autododávatelia tlačia, aby štát zjednodušil prijímanie cudzincov

Na Slovensku pôsobí asi tristo dodávateľských firiem. Svoje výrobky dodávajú aj pre automobilky v samotnom regióne

Rusko považuje novú spoluprácu s OPEC za úspešnú

Všetko naznačuje tomu, že OPEC sa s producentmi mimo kartelu dohodne na predĺžení aktuálnych ťažobných limitov až do marca 2018.

Číňania chcú s českým Bonatransom vyrábať kolesá pre rýchlovlaky

Bonatrans potvrdil, že firmy o spolupráci rokujú, ďalšie podrobnosti nie sú známe.