Na cintorínoch bojujú s neplatičmi

Do konca októbra vyprší zákonný termín na podpísanie zmluvy o prenájme hrobového miesta. Hroby neplatičov môžu zrušiť a dať iným.

(Zdroj: Ilustračné - SME / Peter Žákovič)

Boj s neplatičmi na cintorínoch pokračuje aj takmer päť rokov po tom, čo zákonodarcovia určili nové pravidlá pre podmienky užívania hrobových miest.

Správcovia pohrebísk hľadajú spôsoby, ako ľudí, ktorí by sa mali starať o hroby blízkych, donútiť zaplatiť, a ak ešte nemajú, tak podpísať zmluvy o nájme. Tie zaviedol zákon o pohrebníctve z roku 2005. Do jeho platnosti stačilo mať iba potvrdenku o zaplatení hrobového miesta, prípadne doklad o užívacích právach.

Ako zistíte,
že ste dlžníkom

 • Najskôr hľadajte vo vlastných dokumentoch. Ak ich nemáte (napríklad potvrdenku o zaplatení spred desiatich rokov) a končí sa obdobie, na ktoré je zaplatené za rodinné hrobové miesto, mal by vám od prevádzkovateľa cintorína prísť oznam a návrh nájomnej zmluvy.
 • V prípade, že prevádzkovateľ nepozná vašu adresu, pretože ste ju zabudli zmeniť po presťahovaní, prípadne nahlásiť po skončení dedičského konania, hľadajte oznam na výveske, keď budete na cintoríne. Alebo telefonicky skontaktujte priamo kanceláriu prevádzkovateľa.
 • Niektoré samosprávy zverejňujú na cintoríne alebo na svojom webe aj aktualizované zoznamy neplatičov. Evidencia sa vedie podľa mien zosnulých. Vaše meno by na nich mohlo byť uvedené len s vaším súhlasom. Na niektorých cintorínoch označujú nezaplatené hroby nálepkou s výzvou na úhradu a s upozornením, že miesto môže byť zrušené.
 • V spolupráci s prevádzkovateľmi webových stránok (napríklad www.cintoriny.sk) sa mestá pokúšajú o on-line vyhľadávanie údajov o zaplatení. Funkčný systém má hlavné mesto, k databáze sa dá dostať priamo cez stránku www.marianum.sk
 • Ak už máte nájomnú zmluvu a v stanovenom období nezaplatíte, podľa súčasného znenia zákona o pohrebníctve vám musí prevádzkovateľ cintorína poslať písomné upozornenie na výpoveď zmluvy najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty, na ktorú je nájomné zaplatené.
 • Od budúceho roka platí nové znenie zákona. Podľa neho musí prevádzkovateľ nájomcu cintorína tri mesiace vopred upozorniť na to, že vyprší zaplatené obdobie.

Napríklad v Bratislave zostáva nezaplatených viac ako 20-tisíc hrobov. V Banskej Bystrici ľudia nezaplatili takmer za tretinu hrobových miest, zmluvy o nájme sa podľa správcu na všetky hrobové miesta ani nepodarí uzatvoriť. Podľa konateľa spoločnosti Rekviem Karola Kačmáryho, pod hrozbou rušenia hrobov sa situácia zlepšila v Košiciach, zmluvy má šesťdesiat percent nájomcov.

Najviac neplatičov a chýbajúcich zmlúv je za staré klasické hrobové miesta. „Pri urnových hroboch je situácia podstatne lepšia aj z dôvodu, že sa spopolňuje len niečo vyše tridsať rokov," hovorí Vincent Chlepko zo Záhradníckych a rekreačných služieb mesta Banská Bystrica, ktorá sa stará o tamojšie cintoríny.

Preto je pri urnách presnejšia a aktuálnejšia evidencia a ľudí, ktorí ich uloženie majú v rodine na starosť, je možné lepšie vyhľadať a upozorniť na zanedbané povinnosti.

Keď sa končia doterajšie vzťahy

Na zaplatenie a podpisovanie nájomných zmlúv najmä v mestách ľudí vyzývajú postupne tak, ako sa im končí zaplatené obdobie.

Podľa zákona totiž platí, že „doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované za rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobového miesta sú splnené".

Ak za hrobové miesto nie je zaplatené a upozornenie o tom, že sa za hrob neplatí, sa nájomcovi podarilo doručiť na jeho platnú adresu, má zo zákona rok na to, aby zaplatil a uzatvoril nájomnú zmluvu. Ak lehotu nedodrží, hrobové miesto môže stratiť. Po splnení ďalších podmienok ho zákon prevádzkovateľovi cintorína dovoľuje zrušiť a ponúknuť inému záujemcovi.

Neplatiči z nepozornosti

Samosprávy však až na výnimky umožňujú zaplatiť za hroby na desať i viac rokov dopredu. To, čo je pre nájomcov praktické, nie je praktické pre prevádzkovateľov pohrebísk - práve taký dlhý čas totiž môže spraviť neplatičov aj z ľudí, ktorí by inak boli ochotní napríklad za zdedený hrob zaplatiť, no pre iné povinnosti alebo vlastnú nedôslednosť stratili prehľad v termínoch. Správcovia ich nevedia upozorniť na neplnenie podmienok spojených s užívaním hrobu, ak napríklad neohlásia zmenu bydliska. Situáciu komplikujú aj nejasné rodinné vzťahy po smrti človeka, ktorý sa počas svojho života staral nielen o hrobové miesto zosnulých členov rodiny, ale aj hroby priateľov či známych.

V takýchto prípadoch zákon určuje iné spôsoby oznamov a aj iné lehoty. Trojročná lehota pre potenciálnych nájomcov, ktorí sú síce známi, ale im oznámenie nebolo možné doručiť, a preto ho vyvesili na cintoríne, sa skončila v roku 2008. Kto ju nestihol, o hrobové miesto už mohol prísť.

Tento rok v októbri vyprší päťročná lehota odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona o pohrebníctve pre tých, ktorí síce majú právny vzťah k hrobovému miestu, no nie sú známi, nik neplatí a ani sa neohlásil, aby podpísal nájomnú zmluvu. „Ak majú ľudia zaplatené, nemusia sa báť," hovorí Kačmáry.

Kto už zmluvu má a neplatí, prevádzkovateľ pohrebiska ju po zaslaní upozornenia tri mesiace vopred môže vypovedať. Platia pritom podobné lehoty - rok pri doručení známemu adresátovi, päť rokov po vyvesení oznamu na cintoríne, ak je adresát neznámy.

Zložia sa na cintoríne

Svoje cesty, ako dať neplatičom vedieť, že dlhujú a primať ich, aby zaplatili, hľadajú aj správcovia cintorínov. Okrem vyvesenia oznamov si pomáhajú aj zverejňovaním zoznamov neplatičov na tabuli na cintoríne či vylepením lístkov o tom, že za hrob nebolo zaplatené a hrozí jeho zrušenie priamo na náhrobnom kameni.

Lístky sa osvedčili najmä v Bratislave a v Košiciach. Nepoužívajú ich v Banskej Bystrici a ani napríklad v Prešove. „Vylepovanie lístkov po hroboch považujeme za nedôstojné," píše hovorkyňa primátora Prešova Iveta Adamová.

V Bratislave spoločnosť Marianum vyšla priamo na cintoríny. Podobne ako v Banskej Bystrici v stanovených termínoch vyberá poplatky v kancelárii na niektorých cintorínoch. Nedávne vyberanie v Slávičom údolí, ktoré nemalo veľkú propagáciu, však efektívne nebolo - zaplatilo sedem ľudí.

infoblok-small.jpg
Kliknite - obrázok zväčšíte

Ľudia šetria miesto aj poplatky
Nájomcovia rušia urnové hroby a urny prekladajú do klasických hrobov. Je to finančne výhodnejšie. Zľavy na nájme totiž na cintorínoch ani pri väčšom množstve hrobových miest nedávajú.

BRATISLAVA. Ceny, ktoré sa platia za prenájom hrobového miesta a služby k nemu určujú samosprávy. Schválené cenníky nepripúšťajú zľavy. Ako potvrdzujú na správach cintorínov vo veľkých mestách, ľudia môžu o zľavy žiadať (a aj žiadajú), no tie sa nedávajú. Ani v prípade, že jeden nájomca platí za viacero hrobových miest.

Kým v menších sídlach sa stáva, že nájomcovia zaplatia do desať eur na desať rokov, v hlavnom meste sa platí približne rovnaká suma na jeden rok. V Košiciach je to ešte viac - pre cintorín sv. Rozálie cenník uvádza nájomné takmer 24 eur na rok.

Samosprávy na prevádzku cintorínov pritom ešte doplácajú. Podľa Miloslava Hrádeka z Marianumu v Bratislave sú reálne náklady nie desať, ale 28 eur na jedno hrobové miesto ročne.

Boľavým miestom mnohých cintorínov v mestách je nedostatok priestoru. Hlavné mesto podľa súčasných odhadov nebude mať kde ľudí pochovávať do hrobov o štyri až päť rokov.

Ako dlho sa bude bez ďalších zmien pochovávať v Banskej Bystrici sa podľa Vincenta Chlepku zo Záhradníckych a rekreačných služieb mesta nedá odhadnúť. Centrálny cintorín v Kremničke a rímskokatolícky cintorín na Námestí Moyzesa sú plné, bez nových klasických hrobových miest, podobne už nie sú hrobové miesta v Sásovej a Kostiviarskej. Na ostatných pohrebiskách je voľných asi tisíc hrobových miest vrátane urnových hrobov.

Okrem revitalizačných úprav, ako napríklad urobilo Marianum v Petržalke (ubrali z cintorínskych ciest v prospech hrobových miest), ale aj inde, zostáva riešením rozširovanie cintorínov, ako aj finančná motivácia ľudí, aby uprednostňovali priestorovo menej náročné urny.

Napríklad v Prešove je poplatok za miesto v urnovom háji 82,98 eura na desať rokov. Za klasické hrobové miesto je to 116,18 eura.

„Kompletný pohreb s kremáciou a miestom na desať rokov vyjde na cenu od 330 eur. Pri pochovaní do zeme je to 500 až 700 eur," píše hovorkyňa Prešova Iveta Adamová.

Keďže sa snažia znížiť svoje náklady na nájomné, problém s nedostatkom hrobových miest niekde pomáhajú riešiť sami občania.

„Do jedného hrobu rodiny pochovávajú viac blízkych," opisuje Chlepko.

Stáva sa, že dokonca rušia urnové hroby v Urnovom háji a urny si po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa cintorína prekladajú do klasických hrobov.

Nájomné za klasický hrob je síce vyššie (v Banskej Bystrici sa platí 99,80 eura na desať rokov pre klasický hrob a 72,71 eura pre urnový hrob), ale poplatok za klasické hrobové miesto sa po pridaní preloženej urny nemení a neplatí sa ani za zrušenie predchádzajúceho urnového miesta.

Halka Tytykalová
Platí sa na desaťročia. Okrem Bratislavy

Situáciu v hlavnom meste komplikuje čakanie na voľby. Nové platby má určiť nové vedenie mesta. Kto si predlžuje nájom na cintoríne, smie preto zaplatiť len na rok.

Zaujímavosti
 • Na niektorých mestských cintorínoch sa stále nájdu nájomcovia, ktorí majú ešte z dávnejších čias potvrdenie napríklad od cirkvi, že môžu užívať hrobové miesto "na veky vekov".
 • Napríklad na Martinskom cintoríne v Bratislave je takto zaplatené celé jedno oddelenie krýpt. Ich nájomcovia majú na takéto platby dokonca potvrdenia ešte z konca 19. storočia a prevádzkovateľ ich stále musí akceptovať.
 • Podobných večných nájomcov majú aj v Banskej Bystrici. Ide o hroby cirkevných hodnostárov a tiež pamiatkové hroby.

BRATISLAVA. Najkratším zvyčajným obdobím, na ktoré sa v slovenských obciach a mestách platí vopred nájomné za hrobové miesto, je desať rokov. A to aj napriek tomu, že cenníky rátajú aj s ročnou sadzbou.

Desať rokov je totiž lehota, ktorú zákon označuje ako najkratšiu možnú tleciu lehotu. Kým neuplynie, zákon zakazuje pochovať do hrobu ďalšie ostatky. Iba ak prídu nad tie pôvodné a vrstva zeminy nad rakvou bude najmenej meter hlboká.

Aj nájomné zmluvy na hrobové miesta zákon povoľuje uzatvárať len na čas neurčitý s tým, že vypovedať ju nemožno skôr, ako po uplynutí tlecej lehoty.

Zrejme jedinou výnimkou je v súčasnosti hlavné mesto. Ak ľudia pochovávajú, platia tak ako všade na desať rokov vopred. Ak však len predlžujú doterajší právny stav, platia iba na rok.

Prevádzkovateľ cintorínov Marianum sa pritom riadi rozhodnutím mesta, ktoré nechcelo pred komunálnymi voľbami schvaľovať novú stratégiu, a preto len o rok predĺžilo platnosť starej, ktorá mala byť len do roku 2010.

Podľa Miloslava Hrádeka z Marianumu, ako sa bude platiť ďalej, rozhodnú noví poslanci. Marianum je však pripravené predložiť riešenia, ktoré by umožnili platby len na jeden rok vopred aj naďalej.

„Platby na viac ako rok sú neefektívne," tvrdí Hrádek. Chystá sa navrhnúť také spôsoby, ktoré umožnia každoročné platby, ktoré by nemali zaťažiť nájomcov.

Marianum chce preto ponúknuť platby za hroby cez internetbanking, pričom systém chcú navrhnúť tak, aby bolo možné každému elektronicky odosielať pripomienku, že sa blíži koniec zaplateného obdobia. To by bolo lacnejšie ako písomná korešpondencia.

Ďalšou možnosťou by bola akási účtová „peňaženka". Ku každému hrobovému miestu by nájomca mal účet, kam by posielal peniaze v intervaloch na každý rok, ale tak, ako by mu vyhovovalo. Cez trvalý príkaz by v príslušnom období posielala peniaze na poplatok banka, po preukázaní všeobecne záväzným nariadením mesta vždy v aktuálnej výške.

Halka Tytykalová
Nový zákon má upokojiť vyhrotené vzťahy

Za propagovanie pohrebných služieb hrozia od januára veľké pokuty. Správcovia cintorínov budú musieť za svoje brány vpustiť aj konkurenciu.

BRATISLAVA. Koniec zvadám medzi pohrebnými službami a zlacnenie nákladov na pochovávanie aj o stovky eur. To si sľubuje od nového znenia zákona o pohrebníctve Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb.

Od januára budúceho roka tak budú mať pod hrozbou pokuty do 663 eur pohrebné služby zakázané propagovať svoju činnosť v zdravotníckych zariadeniach či zariadeniach sociálnych služieb. Takéhoto konania sa musia „zdržať" aj v súčasnosti, no nie sú za to pokuty. Od januára však bude reklama pohrebných služieb na spomínaných miestach považovaná a trestaná ako priestupok. Trestané majú byť aj sociálne a zdravotnícke zariadenia, ktoré nezabezpečia, aby nedošlo k nedovolenej propagácii na ich pôde. Pokuta pre nich môže dosiahnuť od 300 do 10 000 eur. Pokuty bude ukladať regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Ďalšou novinkou od budúceho roka je, že ak si pozostalí zvolia pohrebnú službu, bude môcť zabezpečiť všetky práce či služby spojené s prevozom a pochovávaním, ktoré si dohodnú. Okrem výkopu hrobu či samotnej kremácie budú môcť v prenajatom Dome smútku zorganizovať celú rozlúčku, doviesť vlastného rečníka či nosičov. Doteraz pozostatky už pred smútočným obradom preberali prevádzkovatelia pohrebísk, ktorí zároveň mali vlastnú pohrebnú službu a konkurenciu v spravovaných priestoroch z rôznych dôvodov nevítali. Nový zákon doslova uvádza, že takejto konkurencii sú povinní umožniť vstup.

Keďže sociálne a zdravotnícke zariadenia budú po novom musieť v prípade úmrtia uložiť pozostatky do vlastných vyčlenených priestorov či chladiacich zariadení, podľa Ladislava Stríža prestanú nadbytočné prevozy, keď si mŕtvych až do pochovania či kremácie odovzdávali viaceré pohrebné služby. Celý proces preto podľa neho bude lacnejší o niekoľko sto eur.

Halka Tytykalová
Pýtate sa: Ako sa dedí hrobové miesto?

Nájom hrobového miesta prechádza zo zosnulého prednostne na dediča, najčastejšie potomka zosnulého. Ak je dedičov viac, rozhoduje, kto príde prvý.

Právna úprava užívania hrobového miesta je upravená najmä v zákone o pohrebníctve (číslo 470/2005 Z. z.). Podľa neho vzniká právo užívať hrobové miesto až uzavretím nájomnej zmluvy. Pri úmrtí nájomcu, teda osoby, ktorá už uzavrela zmluvu, prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia. Ak je dedičov viac, tak ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.

Ak je teda pôvodným nájomcom hrobového miesta napríklad vdova, pričom na hrobovom mieste sú uložené pozostatky/ostatky jej zosnulého manžela, po jej smrti pôvodná nájomná zmluva zaniká a právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na dané hrobové miesto vznikne prednostne jej dedičom, spravidla potomkom. Po uzatvorení nájomnej zmluvy môže dedič (prvý, ktorý sa prihlásil) zabezpečiť na danom mieste uloženie ľudských pozostatkov pôvodného nájomcu (zosnulej vdovy).

Zákon nevyžaduje predchádzajúcu dohodu dedičov. To znamená ak sa po smrti nájomcu hrobovému miesta dostaví k prevádzkovateľovi pohrebiska jeden z dedičov, prevádzkovateľ s ním bez skúmania, či došlo k dohode medzi ostatnými dedičmi, uzatvorí novú nájomnú zmluvu na dané hrobové miesto. Spomínaná právna norma však výslovne nevylučuje, aby nájomnú zmluvu po dohode uzatvorili aj viaceré osoby.

Nový zákon o pohrebníctve, ktorý nadobudne účinnosť od 1. januára 2011, mení úpravu "dedenia" hrobového miesta tak, že prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy pri smrti nájomcu budú mať osoby jemu blízke. A to bez ohľadu na to, či sú to jeho dedičia, alebo nie. Toto právo tak môže mať napríklad aj družka zosnulého, ktorá nie je zákonnou dedičkou. Blízkymi osobami sú totiž príbuzní v priamom rade, súrodenec a manžel aj iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú. To znamená aj druh či družka.

Podľa nového zákona však toto právo zanikne do roka od smrti. To znamená, ak sa táto blízka osoba v tejto lehote neprihlási, budú mať toto právo aj iné osoby.

Ako spravodlivejšia sa javí nová právna úprava, pretože umožňuje zabezpečiť pohreb zosnulého a starostlivosť o hrob osobám, ktoré skutočne so zosnulým boli v blízkom vzťahu, a nie len vo "formálnom", ako napríklad dedičia, ktorí sa vo viacerých prípadoch o zosnulého počas jeho života nezaujímajú.

JUDr. Simona Stahovcová,
advokátska kancelária Rowan Legal
(redakčne krátené)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 14 677
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 10 502
 3. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 5 861
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 3 020
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 102
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 609
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 308
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 269
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 217
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 677

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Sagan, Sagan a opäť Sagan. Chlapec bez nervov je tretí raz majstrom sveta

Pre mňa je to neuveriteľné, výnimočné, vravel slovenský cyklista.

ŠPORT

Titul venoval Sagan manželke a šampiónovi, ktorý zahynul

Využil jedinú šancu, ktorú mal. Má tretí titul majstra sveta.

ŠPORT

Peter Sagan: Superstar made in Slovakia

Začínal na sestrinom bicykli, dnes zarába šesť miliónov ročne.

Neprehliadnite tiež

Tesco bojuje proti plytvaniu s jedlom, do roku 2030 zníži potravinový odpad o polovicu

Vo Veľkej Británii Tesco zverejňuje údaje o potravinovom odpade každé štyri roky, najnovšie ich bude zverejňovať aj na Slovensku či v Česku.

Londýnčania sú proti zrušeniu Uberu, petíciu podpísalo vyše pol milióna ľudí

Uber v Londýne dlhodobo čelí útokom tradičných taxikárov, podľa ktorých nerešpektuje bezpečnostné pravidlá, čím ohrozuje cestujúcich.