Programové vyhlásenie vlády: Ministerstvo financií

Hospodárska politika vlády SR bude založená na princípoch ekonomickej slobody, konkurencie a rovnosti šancí, ale aj na takej solidarite, ktorá nevedie k závislosti a zneužívaniu, ale je postavená na adresnej a účinnej pomoci tým, ktorí sú objektívne znevýhodnení a nemôžu si pomôcť sami.

Hospodárska politika založená na týchto princípoch dokáže postupne premeniť Slovensko na modernú, vyspelú krajinu, ktorá nadväzuje na pozitívne hodnoty a tradície, ale je aj otvorená novým skúsenostiam a riešeniam overeným v iných, úspešných krajinách. Vláda SR nebude kopírovať sociálno-ekonomický model žiadnej inej krajiny, ale bude hľadať inšpiráciu v tých krajinách, ktoré dokázali v konkrétnych oblastiach dosiahnuť rýchle a dlhodobo udržateľné úspechy.

Vláda SR považuje za kľúčové vytvárať podmienky na zvyšovanie kvality života ľudí. Bude preto budovať štíhly a moderný štát, ktorý poskytuje ľuďom kvalitné služby. Ďalšie zoštíhľovanie štátu bude spojené s urobením poriadku vo verejnej správe tak, aby sa kvalita služieb pre ľudí zvyšovala pri súčasnom znižovaní podielu verejných výdavkov na hrubom domácom produkte.

Hospodárska politika vlády SR bude vytvárať predpoklady pre zrýchľujúci sa a udržateľný ekonomický rast v podmienkach zostrujúcej sa globálnej konkurencie. Takýto rast nie je samoúčelný a nie je konečným cieľom, je však nevyhnutným prostriedkom na zlepšovanie kvality života občanov Slovenska, na rast životnej úrovne a zamestnanosti, na vyrovnávanie regionálnych rozdielov, ako aj na riešenie iných naliehavých problémov.

Vo vzťahu k Európskej únii bude vláda SR podporovať tie opatrenia, ktoré urýchľujú vytváranie a liberalizáciu jednotného európskeho trhu, bude však proti nárastu európskej regulácie a byrokracie. Vláda SR je jednoznačne za zachovanie suverenity členských krajín v oblasti hospodárskej a sociálnej politiky všade tam, kde to jasne a jednoznačne neprotirečí potrebám spoločného európskeho trhu. Plne však bude podporovať európske politiky a nástroje, ktoré prispievajú k dlhodobej udržateľnosti verejných financií a k zodpovednej hospodárskej politike v jednotlivých členských štátoch EÚ, ako je napríklad Pakt stability a rastu.

Pre dlhodobý úspech Slovenska je nevyhnutný rozvoj našej ekonomiky tak, aby bola čoraz menej založená na lacnej pracovnej sile a čoraz viac sa opierala o schopnosti a vedomosti našich občanov. Pre koncepčný rozvoj vedomostnej ekonomiky bude nevyhnutné zabezpečiť systematický, koordinovaný a vzájomne prepojený postup jednotlivých rezortov, ktoré ju priamo ovplyvňujú a tvoria. Ide najmä o ministerstvo školstva (vzdelávanie, výskum a vývoj), ministerstvo hospodárstva (výskum, vývoj a inovácie), ministerstvo financií (kapitálový trh a informatizácia verejnej správy) a ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (informačná a komunikačná infraštruktúra). Práve doterajšia absencia koordinovaného postupu na úrovni vlády v tejto oblasti je jedným z hlavných dôvodov slabého rozvoja vedomostnej ekonomiky na Slovensku.

Verejné financie

Zodpovednú rozpočtovú politiku a výrazné zníženie súčasného deficitu verejných financií považuje vláda SR za základný predpoklad pre úspešný ekonomický vývoj a dlhodobo udržateľný rast životnej úrovne občanov Slovenskej republiky. A to aj v súvislosti so zodpovednosťou za riešenie dôsledkov starnutia obyvateľstva, ktorému sa Slovensko v najbližších desaťročiach nemôže vyhnúť. Zásadným cieľom vlády SR je zníženie deficitu verejných financií pod úroveň 3 % hrubého domáceho produktu v roku 2013 tak, aby Slovensko dodržalo svoje záväzky voči Európskej únii vyplývajúce z Paktu stability a rastu. Vláda SR prijme väčšinu opatrení potrebných na zníženie deficitu s účinnosťou od roku 2011. Postupne bude vláda SR znižovať deficit verejných financií a strednodobo smerovať k vyrovnanému rozpočtu. Vláda SR predloží do Národnej rady SR ústavný zákon o fiskálnom pravidle pre hrubý verejný dlh.

Pre Slovensko je veľmi dôležité zastaviť zadlžovanie budúcich generácií. Výrazné zníženie deficitu verejných financií umožní, aby vláda začala ku koncu volebného obdobia znižovať podiel verejného dlhu na hrubom domácom produkte. To je jediná možná cesta k udržaniu dôveryhodnosti Slovenska na finančných trhoch v súčasnosti, ako aj k príprave našej krajiny na obdobie po roku 2020, keď sa u nás začne prudko zvyšovať počet a podiel starších ľudí.

Znižovanie deficitu bude vláda SR realizovať opatreniami na strane príjmov aj výdavkov verejných financií. Opatrenia na strane príjmov budú smerovať k stabilizácii ich podielu na hrubom domácom produkte, ktorý postupne klesá. Opatrenia vo výdavkovej časti rozpočtu budú ich podiel znižovať. Znižovanie podielu verejných výdavkov bude spojené s nárastom efektívnosti ich využívania a obmedzením korupcie.

Vláda SR obnoví poriadok vo verejných financiách. Predloží do Národnej rady SR návrh ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti (tzv. rozpočtová ústava), ktorý definuje jasné pravidlá disciplíny a transparentnosti vo verejných financiách. Cieľom tohto návrhu bude, aby vlády v budúcnosti už nemohli klamať občanov o skutočnom vývoji ich hospodárenia prostredníctvom rôznych trikov. Vláda SR zavedie záväzné výdavkové stropy, čím bude vláda vždy nútená rozhodovať o tom, ako rozdelí vopred definovaný objem zdrojov medzi rôzne priority. Vytvorí štíhlu nezávislú inštitúciu, ktorá bude kontrolovať vývoj verejných financií a pravidelne o ňom informovať verejnosť. Na jej čele budú nezávislí odborníci, ktorí nepodľahnú tlaku akokoľvek populárnej vlády. Na úrovni Európskej únie bude vláda SR presadzovať podstatné sprísnenie európskych rozpočtových pravidiel - Paktu stability a rastu, pričom súčasťou zmien musí byť aj jasný mechanizmus riadeného bankrotu krajiny, ktorá konzistentne vykonáva nezodpovednú rozpočtovú politiku, a ďalšie mechanizmy efektívneho vymáhania dodržiavania schválených pravidiel.

Vláda SR výrazne zvýši transparentnosť verejných financií. Štátny rozpočet bude obsahovať všetky podstatné informácie v zrozumiteľnej podobe tak, aby verejnosť bola jasne informovaná o využívaní verejných zdrojov. Vláda SR zákonom podrobne určí, ktoré informácie bude musieť verejnosť v rozpočte verejných financií a v štátnom záverečnom účte vždy dostávať, a to bez ohľadu na to, či sa to vláde bude páčiť alebo nie. To isté bude platiť aj o informáciách o plnení rozpočtu v priebehu roku a zverejňovaní makroekonomických a daňových prognóz. Vláda SR začne podrobne sledovať čisté bohatstvo Slovenskej republiky, teda rozdiel medzi celkovými aktívami a pasívami štátu. Týmito a ďalšími krokmi sa zvýši aj účasť a kontrola verejnosti v procese tvorby verejného rozpočtu.

Vláda SR zavedie pravidlá, ktoré obmedzia schvaľovanie legislatívnych a iných návrhov s nekrytým účinkom na verejné financie. Vláda a parlament by mali schvaľovať návrhy s negatívnym účinkom na verejné financie v období, na ktoré je už schválený rozpočet, len súčasne s kompenzačnými opatreniami v minimálne rovnakom rozsahu.

Vláda SR presnejšie upraví aj pravidlá pre hospodárenie obcí, miest a vyšších územných celkov, ktoré po rozsiahlej fiškálnej decentralizácii disponujú obrovskými finančnými zdrojmi. Niekoľkoročné skúsenosti ukazujú, že je potrebné lepšie upraviť možnosti zadlžovania samospráv. Zvyšovanie dlhu samospráv bude striktnejšie obmedzené a budú spresnené aj pravidlá pre bankrot nezodpovedných samospráv.

Vláda SR bude dôsledne uplatňovať pravidlo, že vláda bude robiť rozhodnutia o veľkých investičných projektoch len na základe jasných a zverejnených analýz. Zverejnenie ekonomických analýz, zrozumiteľných a dostupných pre verejnosť, bude podmienkou schválenia finančne významných rozhodnutí vo vláde alebo v parlamente.

Vláda SR skvalitní efektívne využívanie programového rozpočtovania na úrovni centrálnej vlády aj samosprávy a bude na ňom dôslednejšie trvať, dokončí systém verejného výkazníctva a účtovníctva s využitím medzinárodných štandardov.

Vláda SR chce naďalej skvalitňovať prácu Agentúry na riadenie dlhu a likvidity a Štátnej pokladnice. Obe tieto inštitúcie výraznou mierou prispeli k zlepšeniu v procese riadenia verejných financií.

Doterajšie skúsenosti z používania zdrojov Európskej únie vláda SR využije tak, aby sa celý systém zjednodušil, spružnil, a tým sa uľahčí a urýchli čerpanie prostriedkov z fondov EÚ, pričom chce vláda zvýšiť prehľadnosť, a teda znížiť riziko zneužívania týchto zdrojov.

Vláda SR zrealizuje dôslednú sumarizáciu majetku štátu a presadí systém správy majetku štátu, ktorý zvýši efektívnosť a transparentnosť. Prebytočný majetok sa bude odpredávať elektronickými aukciami. Vláda SR vytvorí pravidlá, ktoré zefektívnia fungovanie podnikov s majetkovou účasťou štátu a tzv. verejnoprávnych inštitúcií, vrátane nástrojov na zabezpečenie finančnej disciplíny a sankcií pri jej nedodržiavaní. Zásadne zvýši efektívnosť vymáhania pohľadávok štátu jednotným koordinovaným postupom v gescii ministerstva financií.

Vláda SR dôslednejšie prehodnotí oprávnenosť výdavkov jednotlivých subjektov verejnej správy. Zruší Fond národného majetku.

Dane a odvody

Udržanie efektívneho, jednoduchého a neutrálneho daňového systému je prioritou vlády SR. Zmeny v daňovom systéme budú smerovať k zvýšeniu jeho efektívnosti a k stabilizácii podielu daňových a odvodových príjmov na hrubom domácom produkte, pričom sa bude prihliadať na konkurencieschopnosť a atraktivitu daňového systému v európskom priestore.

Vláda SR zachová rovnú daň z príjmov a nebude zvyšovať jej sadzbu. Prípadné zvýšenie sadzby dane z príjmov môže byť spojené iba so zrušením či znížením niektorých odvodov. Uskutoční audit existujúcich výnimiek v zákone o dani z príjmov a ďalších daňových zákonov s cieľom výrazného zníženia ich počtu.

Vláda SR nebude súhlasiť s európskou daňovou harmonizáciou v oblasti dane z príjmov. Preskúma možnosť zníženia dane z nafty na minimum požadované Európskou úniou a možnosť holdingového zdaňovania daňou z príjmov. Preskúma možnosti zavedenia ďalších zjednodušení v oblasti nepriamych daní a ciel a ich výberu, prípustných v zmysle európskej legislatívy, s cieľom posilniť konkurencieschopnosť Slovenska voči ostatným krajinám EÚ. Vláda SR bude prijímať účinné opatrenia s cieľom obmedziť daňové úniky a daňovú kriminalitu, osobitne v oblasti DPH a spotrebných daní.

Vláda SR zrealizuje systém jednoznačného, relevantného a včasného výkladu zákonov, ktoré sa týkajú daňových a odvodových povinností.

Vláda SR presadí zásadnú reformu a zjednodušenie odvodového systému s cieľom zefektívniť tento systém. Presunie odvodovú povinnosť na zamestnanca a zavedie superhrubú mzdu s príslušným navýšením hrubej mzdy. Zavedie odvodový bonus za predpokladu fiškálnej neutrality a zohľadnenia dosahov na marginalizované skupiny.

Vláda SR zjednotí výber daní a ciel a následne aj odvodov na jednotné miesta, ktorými budú zreformované súčasné daňové úrady, a zavedie spoločné ročné zúčtovanie dane z príjmu a odvodov. Zjednoduší daňové priznania a iné výkazy a obmedzí počet rôznych tlačív a výkazov. Posúdi zavedenie registra účtovných závierok tak, aby účtovné jednotky nepredkladali závierky viacerým štátnym orgánom.

Vláda SR vytvorí informatizovanú daňovú správu postavenú na elektronickej komunikácii, čím zníži administratívu daňovníkov a výrazne zjednoduší plnenie ich povinností.

Vláda SR považuje koncesionárske poplatky za protisociálnu daň, pretože ich výška nie je vôbec závislá od príjmu ani od sociálnej situácie občanov. Každý občan platí mesačne rovnakú sumu. Vláda SR preto zruší koncesionárske poplatky a nahradí ich priamym financovaním zo štátneho rozpočtu.

Rozšíri nárok na získanie štátnej bonifikácie hypoték pre mladých. Zvýši daňový bonus o 100 % na každé dieťa do 6 rokov v závislosti od možností verejných financií a reformy odvodov.

Vláda SR zefektívni systém miestnych daní a vytvorí predpoklady pre posilnenie vlastných príjmov územnej samosprávy. Popri posilnení fiškálnej autonómie samospráv sa vláda SR bude snažiť aj zaviesť opatrenia, aby samosprávy nemohli účelovo zneužívať svoje právomoci selektívne v prospech alebo neprospech niektorých občanov a podnikov. Zníži strop možného navýšenia dane z pozemkov z 20-násobku na 5-násobok ročnej najnižšej sadzby dane.

Vláda SR zjednoduší poplatkový systém. Zruší kolky a zavedie povinnosť každého úradu, aby prijímal menšie platby aj v hotovosti a vyššie sumy platobnými kartami alebo formou bankového prevodu.

V oblasti hazardných hier vráti právny stav pred rok 2009.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 2. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 3. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 7. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 10. Kam do tepla v januári?
 1. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 2. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 3. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 4. Alarica – new business project in the market of shoes
 5. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 8. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 9. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 10. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 18 532
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 8 163
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 358
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 118
 5. Kam do tepla v januári? 1 784
 6. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 516
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 406
 8. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 1 306
 9. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 904
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 859

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Zarábajú milióny na úkor štátu. Priekupníkov dreva sa nedarí odstaviť

Niektoré firmy, ktoré len skupujú drevo a posúvajú ho ďalej, majú s Lesmi SR uzatvorené nevypovedateľné zmluvy.

KOMENTÁRE

Starostlivosť vzorného hospodára

Podozrenie, že sa o milióny podelili, asi napadá kdekomu.

ŠPORT

Nechcel som, aby Nasťa odišla. Dnes to chápem, tvrdí jej brat

Ako je možné, že Kuzminová vyhráva, a naši nie, čudujú sa Rusi.

SVET

Nemeckí socialisti tesne odhlasovali koalíciu s Merkelovou

Vláda môže vzniknúť na Veľkú noc.

Neprehliadnite tiež

Štát nakoniec nekúpi podiel v Štvorke, SIM-karty začne predávať aj mimo pôšt

Slovenská pošta mala predkupné právo na 20 percent akcií Swan Mobile, nakoniec ho nevyužije.

Štát chce pri Jaguari stavať hotel, škôlku aj nákupné centrum

V priemyselnom parku pri Nitre vzniknú nielen fabriky, ale aj občianska vybavenosť pre verejnosť.

Jaguar kúpil pozemky pod fabrikou, štátu sa vrátia desaťtisíce

Britská automobilka plánuje neďaleko Nitry spustiť výrobu svojich vozidiel na konci tohto roka.

Čína zavedie ďalšie špecifické emisné limity pre veľké podniky

Vláda v Pekingu chce pokračovať v boji so znečistením.

Účet za brexit výmenou za obchodnú dohodu sa Británii vyplatí

Mayová predbežne súhlasila, že za odchod z EÚ zaplatí približne 40 miliárd libier.