Chcete vidieť svoje dieťa v tábore? Nemusia vás pustiť všade

Letné tábory upravujú prísne hygienické predpisy. Mnoho organizátorov obmedzuje vstup rodičov do táborového areálu.

(Zdroj: Ilustračné - Stock.XCHNG)
Mali by ste vedieť
O organizácii tábora
 • Zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí musí zabezpečovať zdravotník s odbornou spôsobilosťou na túto prácu. Môže mať na starosti najviac 130 detí.
 • V niektorých táboroch namiesto zdravotníka býva lekár. Ak nie je, musí organizátor zabezpečiť starostlivosť lekára dostupného z miesta konania zotavovacieho podujatia a písomne mu oznámiť miesto a čas konania zotavovacieho podujatia.
 • Pokiaľ je v tábore dieťa rozvedených rodičov, nesmie tábor opustiť s druhým rodičom bez vedomia toho rodiča, ktorému je zverené do výchovy.
 • Na vodnú turistiku možno prijať len deti, ktoré vedia plávať.
 • Rodič je povinný uhradiť všetky materiálne škody, ktoré spôsobí dieťa počas trvania tábora.
O storno poplatkoch
 • Ak sa rozhodne rodič zrušiť zmluvu z iných dôvodov ako zdravotných, nemá nárok na vrátenie zvyšku peňazí.
 • Každý organizátor má nárok na storno poplatky. Ich výšku si určuje každý osobitne.
 • Všeobecne sa dá povedať, že ak rodič zruší pobyt tri dni pred nástupom alebo na záväzne prihlásený tábor dieťa nenastúpi, rodič príde o plnú sumu.
O poistení
 • V cene tábora býva vždy povinné poistenie.
 • Poistka sa však nevzťahuje na bežné úrazy, a tak je lepšie, ak má dieťa aj svoju vlastnú komerčnú poistku.

BRATISLAVA. Dvojmesačné prázdniny detí ani zďaleka nekopírujú dovolenkový čas rodičov. Mnohým preto prichádzajú vhod letné tábory. Tie majú na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Ich organizátori sa však za posledné desaťročia zmenili. Už nie sú záležitosťou každého veľkého podniku, ktorý ich nielen organizoval, ale aj finančne dotoval.

Organizujú ich cestovné kancelárie, centrá voľného času či neziskové organizácie. Výdavky za tábor prekračujú sto aj viac eur.

Ponuka takýchto pobytov je však naozaj široká a kopíruje záujmy detí a aj peňaženky rodičov.

Tábory majú pravidlá

Letné tábory patria medzi zotavovacie podujatia pre deti a mládež.

Podľa predpisov sa za zotavovací pobyt považuje rekreácia detí a mládeže do 18 rokov na čas dlhší ako štyri dni, „počas ktorej sa posilní ich zdravie a zvýši sa telesná zdatnosť".

Pobyty sa musia riadiť pravidlami, ktoré im určuje zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z roku 2007 a novelizovaná vyhláška. Súhlas s ich konaním vydávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva po splnení zákonných podmienok.

A pod kontrolou hygieny zostávajú aj počas prevádzky.

V zotavovacom letnom tábore môžu pracovať len osoby zdravotne spôsobilé, ktoré o tom musia mať potvrdenie od všeobecného lekára.

Práve dodržiavanie hygienických nariadení núti organizátorov z obavy pred možnou nákazou zakotviť už do zmluvy niektoré zákazy, ktoré sa však nemusia vždy každému rodičovi páčiť.

Čo hygienici schvaľujú, nemusí tešiť rodičov

V zmluvách je aj časť, podľa ktorej rodič nemá právo vstupovať do ubytovacej ani stravovacej časti tábora bez vedomia a súhlasu hlavného vedúceho tábora či vedúceho zájazdu, ktorý musí rodiča sprevádzať.

Vedúca Odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva Jana Nováková povedala, že ich predpisy o organizácii táborov to vyslovene nezakazujú. „Je to vecou organizátora. Ak vydá zákaz rodičom vstupovať do časti tábora, je to v jeho právomoci a ja to v podstate schvaľujem. Rodičia sú cudzí ľudia, a z hľadiska bezpečnosti detí je dobré, ak idú do objektu tábora s vedúcim, respektíve ak vedúci o tom vie," hovorí Nováková. Do stravovacej prevádzky, výrobnej i skladovacej časti majú ľudia z prostredí mimo tábora vstup zakázaný zo zákona.

Právnička Dana Ježová povedala, že toto ustanovenie usporiadateľov je celkom logické, keďže je v záujme ochrany majetku detí a ich zdravia.
„Z právneho pohľadu je však potrebné spomenúť, že zmluva je dvojstranný právny akt s ktorým musia súhlasiť obe zmluvné strany, čiže aj rodičia. Ak s uvedeným ustanovením nesúhlasia tak nech zmluvu podpíšu bez uvedeného ustanovenia," povedala Ježová.

Bratislavčanka Dana Kleinert, ktorá sa tento rok rozhodla poslať do tábora svoju deväťročnú dcéru, však hovorí: „Je nefér, aby rodič, ktorý je celkovo zodpovedný za dieťa, nemal možnosť skontrolovať, či je areál tábora bezpečnostne a hygienicky v poriadku," argumentuje. „Neumožnenie vstupu spôsobuje podvedomú nedôveru rodiča," tvrdí matka.

Lekárka však hovorí, že ak rodič nesúhlasí s podmienkami organizátora, má možnosť si vybrať z inej ponuky.

Do areálu áno, ďalej už nie

Pokiaľ je areál tábora verejným miestom, je dostupný aj rodičom. „Rodičovské návštevy tábora sú problematickou záležitosťou. Nechceme pred nimi niečo tajiť, len chránime deti pred prípadnými bacilonosičmi a infekciami, " hovorí Tomáš Zajac z cestovnej kancelárie M-Travel, ktorá letné tábory organizuje desať rokov. „Ani my nepúšťame rodičov do ubytovacích priestorov, rodičia nepatria medzi osoby s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti," dôvodí Zajac. „Hygiena sleduje a kontroluje každý turnus, pokuty za nedodržanie hygienických predpisov sú vysoké," dodáva.

Za pravdu mu dáva aj dlhoročný organizátor detských táborov Zdeněk Friedrich, ktorý ide s deťmi železničiarov do tábora ako hlavný vedúci už po dvadsiaty raz. „Nevidím v obmedzení návštev rodičov žiaden problém. Zatiaľ sa mi za tie roky nestalo, že by na tom trvali alebo by z tohto dôvodu deti s nami nepúšťali," hovorí Friedrich.

Aj Ľuboš Štekl z cestovnej kancelárie Úsmev tvrdí, že pokiaľ rodič s týmto opatrením zakotvenom vo všeobecných podmienkach nesúhlasí, musí si vybrať iného organizátora táborov.

Ochorenie v tábore

Aj keď vyhláška hovorí, že organizátori sú povinní oznámiť rodičovi ochorenie dieťaťa v tábore, nešpecifikuje ho. A tak organizátori rodičov o bežných chorobách, ako je pokazený žalúdok, mierne zvýšená teplota, uštipnutie hmyzom a podobne neinformujú.

Aj na túto skutočnosť ich upozorňujú vo všeobecných a záručných podmienkach k zmluve, kde stojí, že hlavný vedúci tábora im bežné ochorenia nebude oznamovať. Stane sa tak iba pri závažnejších ochoreniach. V prípade infekčného ochorenia, ktoré potvrdí lekár v spádovej oblasti, musí dieťa pobyt ukončiť na náklady rodiča.

Pokiaľ rodič chce, aby ho informovali o každom bežnom ochorení, musí to uviesť v zmluve.

Mobily a správanie

Zdeněk Friedrich považuje za dva najväčšie problémy každého tábora návštevy rodičov a používanie mobilov v tábore.

Niekde dokonca žiadajú, aby si deti mobily do táborov vôbec nebrali, lebo deti nimi rušia program tábora a často ich strácajú.

V iných táboroch majú vyčlenený táborový telefónny kontakt len v určitom čase.

Ak máte doma nespratníka, môže sa stať, že si poňho budete musieť prísť. Ak by sa účastník v tábore nevhodne správal, porušoval predpisy, požil alkohol alebo iné návykové látky, fajčil, poškodzoval nábytok, rušil nočný pokoj či odmietal účasť v programe, môže sa mu stať, že si pobyt v ňom skráti.

„Pokiaľ závažne porušuje pravidlá, má hlavný vedúci právomoc ho vylúčiť a rodič nemá nárok na vrátenie peňazí za zvyšné dni," hovorí Friedrich. Dieťa si musí z tábora odviezť na vlastné náklady.

Väčšina detí potrebuje v lete odstup od školy

Deti by si mali cez letné prázdniny odpočinúť od školy a načerpať energiu. Aj touto radou psychologičky Dagmar Kopčanovej by sa mali riadiť rodičia pri výbere letného tábora.

1. Iné tábory vyberajte pre smelých, iné pre labilnejších
Pri výbere letného tábora prihliadajte na individuálne odlišnosti dieťaťa. Smelé, sebavedomé a ambiciózne deti sa budú dobre cítiť v špecializovaných táboroch so zameraním na šport, jazyky, kultúru a podobne.

Citlivejšie, psychicky labilnejšie deti sa cez leto potrebujú skôr zotaviť zo starostí a z námahy absolvovanej počas školského roka. Takýmto deťom viac prospeje oddych a ľahké nesúťažné aktivity, pretože potrebujú skôr odstup od školy.

2. Návštevy radšej nesľubujte
Vedúci táborov neradi vidia rodičov prichádzajúcich na návštevu detí v letnom tábore. A majú pravdu. Určitá časť detí, a osobitne to platí o tých menších, sa nedokáže psychicky vyrovnať s odlúčením od rodiča na niekoľko dní. Preto je vhodné, ak rodičia zbytočne návštevy nesľubujú, nevyjednávajú s deťmi a nenechajú sa nimi manipulovať.

Dieťa treba na neprítomnosť rodiča počas jeho vývinu postupne privykať- napríklad tak, že zvládne bez problémov krátky pobyt u starých rodičov, tety, strýka, v tábore a podobne. Takto sa naučí, že po odlúčení vždy nasleduje aj nové stretnutie a radostné zvítanie.

3. Mobil so sebou: áno či nie?
Dať či nedať dieťaťu so sebou mobil? Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Je to na dohode medzi organizátormi tábora a rodičmi. Sú rodiny, kde mobil pomáha rodičovi aj dieťaťu uistiť sa, že je všetko v poriadku, podporuje sebaistotu. Mobil je niekedy aj vhodnou hračkou a zábavným prostriedkom, keď sa dieťa nudí. Dobrý letný tábor by však mal byť organizovaný tak, aby dieťa na nudu zabudlo. Netreba však zabúdať ani na to, že ide o cenný predmet, ktorý môže dieťa stratiť, znehodnotiť, prípadne mu ho niekto môže aj odcudziť, takže je na rodičoch, či si tieto úskalia uvedomujú.

4. Aké dať vreckové
Spravidla má dieťa v letnom tábore všetky hlavné aktivity vopred zaplatené a nepotrebuje mať so sebou veľkú sumu peňazí. Treba však počítať s tým, že si chce občas kúpiť nejaký nápoj, zmrzlinu a podobne, na čo mu postačia drobné na každý deň. Ak si dieťa našetrilo a chce si ušetrené peniaze vziať so sebou na darčeky, pokúsime sa nájsť vhodný kompromis. Aby na jednej strane mohlo o určitej sume svojho vreckového rozhodovať, ale súčasne mu vysvetlíme, aby zbytočne neplytvalo peniazmi na zbytočnosti.

5. Čo s prvými táborovými láskami
Tábory deťom ponúkajú nové a nepoznané príležitosti bez rodičovského dozoru. U detí v predpubertálnom, a najmä pubertálnom veku sú to už aj prvé lásky, ktoré im prinášajú nové poznanie, spoločné zážitky, ba neraz aj prvé dotyky a bozky. Rodičia by mali deti na tieto situácie upozorniť, a najmä citlivo ich poučiť.

Jarmila Horáková
Nadšenie si považujú viac ako vzdelanie

Rodičom pri výbere tábora najviac záleží na zodpovednosti organizátorov a ich nadšení pre prácu s deťmi. Menej sa riadia dĺžkou praxe. Takmer nikto z rodičov nevyžaduje pedagogické vzdelanie.

BRATISLAVA. Autor virtuálneho katalógu detských a mládežníckych táborov Peter Harum na internetovej stránke o detských táboroch zisťoval, podľa akých kritérií rodičia tábory vyberajú. Hovorí, že veľa rodičov chce vedieť, podľa čoho zistia, či zverujú dieťa serióznemu organizátorovi.

„Čím viac informácií uvedie organizátor na svojich propagačných letákoch a čím menej sa vás snaží zviesť na prvý pohľad nízkou cenou, ktorá rastie s rôznymi príplatkami, tým môžete mať väčšiu istotu, že ide o seriózneho organizátora," tvrdí Harum. „Všeobecne platí, že do dobrého tábora sa vaše dieťa bude chcieť vrátiť aj o rok," povedal.

Podľa jeho prieskumu sa rodičia najčastejšie pri výbere tábora informujú najskôr na cenu, potom na dodatočné výdavky v tábore, či je v cene aj doprava a či zahŕňa aj DPH.

Jarmila Horáková
Požiadavky hygienikov na stanový tábor
 • V stanovom tábore musia byť vyčlenené stany na spanie a na uloženie osobných vecí, stany alebo prístrešky na stravovanie, sušenie odevov a obuvi alebo aj na spoločenskú činnosť a osobitné priestory na umývanie a sprchovanie a záchody. V stálej stanovej základni musia byť vyčlenené aj priestory na izoláciu chorých.
 • Priestory v stanoch na spanie a uloženie osobných vecí musia byť izolované od zeme proti vlhkosti a chladu. Stany postavené na jednom mieste dlhšie ako 21 dní musia mať izolujúcu podlahu na celej ploche stanu. Ak sú v stanoch lôžka, musia byť umiestnené 40 centimetrov nad zemou.
 • Priestory na umývanie a sprchovanie v stanovom tábore musia byť kryté, oddelené podľa pohlavia detí a usporiadané tak, aby pripadol na umývanie jeden výtokový kohút s odpadovým žľabom alebo jedno umývadlo na päť detí bez ohľadu na vek.
 • Táborníci musia mať k dispozícii aj sprchu. Na 25 detí pripadá jedna sprchová ružica bez ohľadu na vek. V teplej vode sa deti musia osprchovať najmenej raz do týždňa.
 • V ojedinelých prípadoch sa môžu deti ráno a večer umývať aj priamo vo vodnom toku. Musí však vyhovovať ukazovateľom kvality vody určenej na kúpanie podľa zákona. Na čistenie zubov však musia používať pitnú vodu.
 • Ak budú v stanovom tábore namiesto splachovacích záchodov latríny, musia ich denne prevrstviť zeminou. Sedacie časti sa musia denne umývať päťpercentným roztokom dezinfekčného prostriedku.
 • Latríny musia zaručovať intimitu a musia byť usporiadané tak, aby pripadli dve latríny na 20 dievčat, jedna ďalšia latrína na každých ďalších 20 dievčat a jedna latrína na 20 chlapcov.
 • V putovnom tábore sa musí na raňajky podávať teplý nápoj a jedno z hlavných jedál musí byť teplé.
 • Deti sa môžu podieľať na príprave stravy len pred jej tepelným spracovaním a pri pomocných prácach. V stanovom tábore sa môžu deti podieľať na celej príprave stravy a jej výdaji, len ak sú pod dozorom osoby pracujúcej na zotavovacom podujatí a ak sú dodržané zásady osobnej a prevádzkovej hygieny.
Zdroj: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR
Odborníci tábory odporúčajú

Pobytové tábory detí považujú za najlepší oddych a načerpanie energie psychológovia a pedagógovia. „Je to najlepší variant strávenia voľného času," hovorí na táborovom portáli psychológ Peter Sklár. Liečebná pedagogička Mária Takáčová tvrdí, že práve vďaka pobytu v tábore sa niektoré deti dokážu presadiť.

"Mnohé sú prvýkrát bez rodičov, a keď zistia, že môžu veci vyriešiť aj samy, pomáha im to aj v škole. Získajú odvahu hovoriť o svojich problémoch, pocitoch, vedia sa lepšie presadiť. Rodičia zrazu zistia, že ich deti majú kapacity, o ktorých oni ani netušili," vysvetľuje.

Jarmila Horáková
Konkurencia tlačí na lepšiu úroveň

Vlani regionálne úrady evidovali 990 letných táborov, v ktorých sa odrekreovalo 81 587 detí. „Úroveň zariadení poskytujúcich detskú rekreáciu sa postupne zvyšuje aj vďaka tlaku konkurenčného prostredia a zvýšenému záujmu rodičov a detí o tieto služby, poskytované v rámci tretieho sektora," hovorí Jana Nováková z Úradu verejného zdravotníctva.

V rámci výkonu štátneho zdravotníckeho dozoru hygienici vo všeobecnosti počas prevádzky nezistili závažné nedostatky, no niektoré chyby predsa len zaznamenali.

Objavili napríklad nesprávne odkladanie vzoriek stravy a zaraďovanie epidemiologicky rizikových potravín, nedostatočnú prevádzkovú hygienu stravovacích a ubytovacích priestorov, nevhodné vybudovanie suchých záchodov.

Podľa regionálnych úradov pretrvávajúcim a dlhodobým problémom je časté striedanie jednotlivých turnusov, čo z hygienického hľadiska nie je najvhodnejšie.

Jarmila Horáková

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 3. Rastie nám pokrivená generácia?
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 14 995
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 12 926
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 10 032
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 599
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 399
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 826
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 477
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 471
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 287
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 009

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Astronautka z NASA: Vidieť Zem oproti čiernote vesmíru je neuveriteľné

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

SVET

Minúta po minúte: Merkelová môže byť štvrtýkrát kancelárkou

Jej konzervatívci vedú nad druhými socialistami Martina Schulza.

SVET

Merkelová bude pokračovať. Nikto však nevie ako, hovorí analytik

Nemecká kancelárka je istou víťazkou nedeľných volieb už teraz.

Neprehliadnite tiež

Fed sa chce zbaviť dlhopisov, ktoré nakupoval od krízy. Čo to prinesie?

Od októbra sa americká centrálna banka každý mesiac zbaví dlhopisov v hodnote 10 miliárd dolárov.

Do Prahy dorazili čínske bicykle ofo, ide o najväčšiu bikesharingovú službu na svete

Obyvatelia Prahy môžu zadarmo jazdiť na bicykloch od firmy ofo. Stačí im na to len mobilný telefón.

V Bratislave otvorili pizzeriu Domino´s, druhú najväčšiu sieť na svete

Pizzeria Domino´s má v hlavnom meste problém s doručovaním.