SERVIS DENNÍKA SME

Magistri a inžinieri sa musia hlásiť na úrad práce, maturanti majú čas

Odvody sú jediná vec, ktorá núti absolventa ísť na úrad práce. Ak si ich môže platiť sám, nemusí chodiť nikam.

(Zdroj: Ilustračné - flickr.com / Adam Tinworth)

Opravené o 9:20

Tento týždeň sú štátnice na niektorých katedrách Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Žilinskej univerzity a ďalších vysokých škôl. Čerství magistri a inžinieri čoskoro rozšíria štatistiku nezamestnanosti. Nemajú veľa možností.

Kto je absolvent školy
 • Pre úrad práce je to každý, kto má menej ako 25 rokov, skončil denné štúdium na strednej alebo vysokej škole pred menej ako dvomi rokmi a ešte nemal pravidelne platené zamestnanie,
 • takýto človek je znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie,
 • príspevok na absolventskú prax môže získať aj ten, kto štúdium nedokončil alebo už bol zamestnaný.

Voľných miest je málo, firmy sú opatrné a prísnejšie vyberajú nových zamestnancov. Podnikať sa každý neodhodlá. Úrad práce je poslednou možnosťou.

Čo vás čaká na úrade

Ak ste neboli zamestnaní aspoň tri roky, nemáte nárok na podporu v nezamestnanosti. Musíte si hľadať zamestnanie a preukazovať to na úrade najmenej raz za mesiac.

„Absolvent školy má rovnaké povinnosti ako každý iný uchádzač o zamestnanie," hovorí Janka Feňďová z úradu práce v Prešove.

Okrem niekoľkých dočasných príspevkov má status evidovaného nezamestnaného ešte jeden význam. Nemusíte platiť odvody do zdravotnej poisťovne.

Do siedmich dní od štátnic

Kým študujete, preddavky na poistné za vás platí štát. Potom sa máte starať o seba sami. Zákon však rešpektuje prípady, keď to človek vzhľadom na svoju situáciu nedokáže.

„Ak sa občan zaeviduje na úrade práce, odvody za neho platí štát," povedala Radoslava Miklášová zo zdravotnej poisťovne Dôvera. Kto nejde na úrad práce, musí si platiť odvody z vlastného vrecka.

Na úrad sa oplatí ísť už do siedmich dní od štátnic. V takom prípade vás považujú za nezamestnaného od prvého dňa po ukončení štúdia.

Takýto postup sa odporúča aj absolventom bakalárskeho štúdia. Kým nenastúpia na druhý stupeň vysokoškolského štúdia, nik za nich neplatí odvody. Musia to robiť sami. Študentmi sa opäť stanú dňom zápisu.

Stredoškolákom sa rok končí v auguste

Maturity sa skončili v piatok. Skúšku dospelosti podľa údajov ministerstva školstva skladalo vyše 62-tisíc študentov. Mnohí z nich si zvolili cestu vysokoškolského štúdia.

„Vidím v tom väčšiu perspektívu, ako sa hneď zamestnať. Myslím si, že ľudia s vysokoškolským vzdelaním sú v zamestnaní uprednostnení," povedala Jana, absolventka Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši.

Absolventom stredných škôl sa skončí školský rok 31. augusta. Aj keď nepokračujú v štúdiu, štát za nich dovtedy platí odvody do zdravotnej poisťovne a ich rodičia majú ešte nárok na detské prídavky i daňový bonus.

Kliknite - obrázok zväčšíte

Zdravotné poistenie je zo zákona povinné

Ak za vás po skončení školy neplatí odvody štát, musíte to urobiť sami. Pri zdravotnom poistení hrozia sankcie.

Nemáte prácu ani peniaze? Choďte na úrad práce. Ak to stihnete do siedmich dní od štátnic či maturity, nemusíte platiť odvody do zdravotnej poisťovne.

Tento rok je minimálny preddavok 28,92 eura mesačne, pre človeka so zdravotným postihnutím 14,46 eura mesačne. Ak peniaze hoci aj čerstvý absolvent školy neodvádza, „zdravotná poisťovňa ho bude evidovať ako dlžníka a pohľadávku voči nemu si môže vymáhať aj s príslušnými úrokmi a trovami konania, prípadne aj s trovami exekúcie," povedala Radoslava Miklášová z poisťovne Dôvera.

Úrok z omeškania sa vypočíta z výšky dlhu a počtu dní omeškania, takže časom rastie.

Zdravotné poistenie je jedna vec, odvody do Sociálnej poisťovne druhá. V tomto prípade nezáleží na tom, či nezamestnaný absolvent je na úrade práce. Na dôchodok, práceneschopnosť ani pre prípad nezamestnanosti zaňho nik neplatí.

Poistné pre tieto prípady alebo niektoré z nich môže hradiť z vlastného vrecka. V pobočke Sociálnej poisťovne sa prihlási ako dobrovoľne poistená osoba a zvolí si základ, z ktorého mu vymerajú odvody.

Jozef Čavojec
Aj živnosť môže byť riešenie

Absolventi sú v začarovanom kruhu. Bez praxe ich málokto zamestná a na to, aby ju získali, potrebujú prácu. Okrem absolventskej praxe majú ešte jednu možnosť - začať podnikať.

Založiť si živnosť nie je problém. Všetko vybavíte na jednom mieste, a to na obvodnom úrade - zákon pre toto pracovisko zaviedol názov jednotné kontaktné miesto.

Kto hodlá prevádzkovať živnosť, musí to len ohlásiť. Predloží potrebné doklady a vyplní jedno tlačivo, kde okrem iného uvedie, v čom chce podnikať. Môže si vybrať aj viac predmetov podnikania, ale za každý zaplatí zvlášť. A to najmenej päť eur.

Toto tlačivo slúži aj ako žiadosť o výpis z registra trestov, prihláška na zdravotné poistenie a na registráciu na daňovom úrade zároveň. „Nie je preto potrebné, aby občan išiel na niektorú z pobočiek Generálnej prokuratúry, zdravotnej poisťovne alebo na daňový úrad," tvrdí Ján Dutko, riaditeľ odboru živnostenského podnikania na ministerstve vnútra.

Jediné, čo jednotné kontaktné miesto nevybaví, sú odvody do Sociálnej poisťovne. Začínajúci živnostník ich však nemusí platiť. Túto povinnosť má iba ten, kto za predchádzajúci kalendárny rok zarobil viac, ako vyplýva zo zákona o sociálnom poistení.

Napríklad tento rok musí začať prispievať na nemocenské a dôchodkové poistenie každý, kto mal príjem vyšší ako 3834,96 eura. Povinné poistenie vzniká od 1. júla a trvá najmenej do nasledujúceho 30. júna.

Ak nemáte kapitál, je výhodné byť v evidencii nezamestnaných. Úrad práce vám cez príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť môže prispieť na nákup pracovných potrieb, a to až do 3902,16 eura.

Kto chce tento príspevok získať, musí byť v evidencii úradu práce najmenej tri mesiace. Absolvent školy však má do 31. decembra 2010 výnimku. Príspevok môže byť jeho, len čo splní ostatné podmienky. Najprv musí absolvovať prípravu na podnikanie, ktorú zabezpečí úrad práce, a predložiť podnikateľský zámer. Potom musí urobiť písomný test na overenie odborných vedomostí a „zúčastniť sa na obhajobe podnikateľského zámeru pred komisiou úradu", povedala Janka Feňďová z úradu práce v Prešove.

Jozef Čavojec
Prvý alebo druhý pilier? Máte čas

Keď po skončení školy nastúpite do zamestnania alebo začnete platiť odvody do Sociálnej poisťovne z iného dôvodu, začne vám plynúť šesťmesačná lehota na rozhodnutie.

Absolventi, ktorí sa narodili po 31. decembri 1986, majú na výber, či budú iba v štátnom dôchodkovom systéme, alebo si budú aj sporiť v niektorej z dôchodkových správcovských spoločností.

Na rozhodnutie majú šesť mesiacov od dátumu, keď sa zamestnajú alebo začnú platiť odvody ako živnostníci, prípadne ako dobrovoľne poistené osoby. Záleží však aj na tom, ako dlho by boli zamestnaní alebo dobrovoľne poistení. Ak menej ako 150 dní vcelku, nemusia nič riešiť. Napríklad v prípade zamestnania počas letných prázdnin.

Na dôchodkové sporenie sa môžu dať aj niektorí starší absolventi. Igor Hvojník, právnik VÚB Generali, vysvetľuje, že ide o ľudí, ktorí sa narodili pred 1. januárom 1987 a od 1. januára 2005 do 30. júna 2006 študovali alebo boli v evidencii nezamestnaných. Ak v tomto období neboli zamestnaní, ani si neplatili odvody z iného dôvodu, platí pre nich to, čo pre mladších kolegov.

Keď sa zamestnajú najmenej na 150 dní, majú šesť mesiacov na to, či podpíšu zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, alebo nie. „Ak sa absolvent rozhodol podnikať, lehota na uzavretie zmluvy začína plynúť až odvtedy, keď začne platiť odvody na dôchodkové poistenie," povedal Hvojník.

Jozef Čavojec
Zistite si možnosti

Čo absolventovi strednej alebo vysokej školy môže ponúknuť úrad práce.

1. Keď vás zaradia do evidencie nezamestnaných, od tohto momentu máte práva i povinnosti uchádzača o zamestnanie. Na rozdiel od ľudí, ktorí boli istý čas zamestnaní, však nemáte nárok na dávku v nezamestnanosti.

2. Musíte si hľadať zamestnanie a najmenej raz za mesiac to preukazovať úradu. Termín určí úrad. Okrem toho vám musí najmenej raz za mesiac ponúknuť zamestnanie alebo inú aktivitu. Buď to urobí práve vtedy, keď tam budete, alebo vás na to vyzve písomne. K dispozícii mu musíte byť do troch pracovných dní.

3. Len čo vás zaradia do evidencie, môžete požiadať o príspevok na vykonávanie absolventskej praxe. Na prax sa chodí najviac šesť mesiacov, 20 hodín týždenne, a úrad vám za to prispieva vo výške životného minima - do 30. júna to je 185,19 eura mesačne, potom to bude o 19 centov viac.

4. Ak si chcete otvoriť živnosť, môžete získať príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. Podnikať musíte nepretržite najmenej dva roky.
5. Štát prispieva na zamestnanie rôznych ľudí evidovaných na úrade práce. Ak obec, župa či verejnoprospešná organizácia zamestná absolventa na určitý čas, štát jej poskytuje príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti. Pracovný pomer musí trvať najmenej deväť mesiacov.

6. V neziskovej organizácii môže absolvent vykonávať aj dobrovoľnícku službu. Ide o prácu najviac na polroka a 20 hodín týždenne, úrad mu platí životné minimum.

7. Deti do 25 rokov, ktoré nemajú príjem, sa posudzujú s rodičmi, kým žijú v jednej domácnosti. Ak príjem rodiny nedosahuje jej životné minimum, jej členovia sú v hmotnej núdzi a majú nárok na dávku a rôzne príspevky.

8. Uchádzač o zamestnanie si môže príležitostne zarobiť, ale jeho mzda alebo odmena nesmie presiahnuť 65 percent životného minima plus odvody a preddavok na daň z príjmov. Čo chce robiť a čo by mal za to dostať, musí úradu oznámiť najneskôr deň vopred.

9. S každým ďalším mesiacom v evidencii sa vaše vyhliadky zhoršujú. Kto je v evidencii najmenej rok, je považovaný za dlhodobo nezamestnaného a preňho je najdôležitejšie udržiavať pracovné návyky. Na to slúžia menšie obecné služby (takzvané aktivačné práce). Môžete ich vykonávať najviac rok, 20 hodín týždenne. Úrad vám za to bude poskytovať aktivačný príspevok 63,07 eura mesačne.

Jozef Čavojec

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 2. Ovládajte svoje vozidlo mobilom
 3. Todos predstaví 4 americké premiéry na Autosalóne
 4. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 5. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 6. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 7. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 8. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 9. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 10. Inteligencia vo všetkom
 1. Poslanci dnes dali jasne najavo, že plot na námestí nechcú
 2. HB Reavis so silnými výsledkami za rok 2016
 3. 3 šťavnaté spôsoby, ako povzbudiť výkon mozgu
 4. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
 5. Budúcnosť EÚ a inteligentných miest
 6. Todos predstaví 4 americké premiéry na Autosalóne
 7. Ekonomický a účtovný softvér Humanet oslavuje
 8. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 9. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 10. Ovládajte svoje vozidlo mobilom
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 24 715
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 503
 3. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 604
 4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 6 354
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 6 023
 6. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 5 285
 7. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 3 990
 8. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 3 532
 9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 159
 10. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 603

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Prodekan Karlovej Univerzity: Konšpirátori na univerzite dostávajú zbytočnú legitimitu

Jan Bičovský hovorí, že prísne posudzujú, koho si zavolajú.

KOMENTÁRE

Kto porazí Zemana a Babiša alebo hľadanie nádeje v Česku

Čechov čakajú prezidentské aj parlamentné voľby.

DOMOV

SME Naživo: Kto šíri hoaxy, konšpirácie a propagandu

V diskusii SME budú odborníci diskutovať o propagande.

Neprehliadnite tiež

Richter zavádza 90-ročných dôchodcov, penzie všetkým nezvýši

Minister práce sľubuje, že zvýši penzie najstarším dôchodcom. Viac dostane len každý štvrtý.

Trump sa chystá zredukovať dane najviac v histórii

Šéf rezortu financií uviedol, že prezidentov plán bude najrozsiahlejšou daňovou reformou.

Union poisťovňa sa prepadla do straty

Rok predtým bola spoločnosť ešte v zisku so sumou 1,85 milióna eur.

Kažimír: Uberisti dane platia, taxislužby by bolo dobré deregulovať

Problémom je firma, ktorá nezdaňuje príjmy zo Slovenska na Slovensku.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop