Bez podpisu je daňové priznanie neplatné

Pracovníčky, ktoré budú preberať priznania, odborné rady dávať zväčša nebudú. Pre dlhé rady a nedostatok času.

Ak podávate priznanie osobne, máte šancu, že pracovníčka daňového úradu vám vychytá chyby a budete si ich môcť hneď aj opraviť.(Zdroj: TASR)

Dane treba priznať do konca marca, inak hrozia ľuďom aj firmám pokuty. Na daňových úradoch čakajú návaly. Väčšina ľudí si daňové priznanie necháva na posledné marcové dni.

BRATISLAVA. Je nepísaným pravidlom, že väčšina ľudí priznáva dane až posledný marcový týždeň. Tým, že si dane odkladajú na posledný možný termín, vystavujú sa stresu a v priznaniach robia chyby. Zvyčajne ide o malichernosti, ktorým sa pri troške pozornosti dá vyhnúť.

Chýbajúci podpis je jednou z banálnych chýb. Bez podpisu je však daňové priznanie neplatné, hoci by všetko ostatné bolo v poriadku. Podpisom daňovník preberá zodpovednosť za to, ako vyplnil tlačivo. „Ľudia často zabúdajú podpísať nielen priznanie, ale aj žiadosť o vrátenie daňového preplatku,“ povedala šéfka informačného odboru na Daňovom riaditeľstve v Banskej Bystrici Beáta Uhrinová.

Pozor na doklady

Dôležité termíny
31. marec
 • Posledný deň na podanie daňového priznania za minulý rok. Daň treba dovtedy aj zaplatiť. Tento rok pripadne na stredu.
  30. apríl
 • Dôležitý termín pre zamestnancov, ktorým firma urobila zúčtovanie dane. Ak chcú darovať neziskovej organizácii dve percentá z dane z príjmov za minulý rok, musia to urobiť najneskôr do konca apríla.
10. máj
 • Daňové úrady musia najneskôr dovtedy vrátiť preplatky z dane z príjmov.
30. jún
 • Daňový úrad mohol daňovníkovi, ktorý pracoval na Slovensku, predĺžiť do tohto termínu čas na priznanie dane, ak o to požiadal. Posunie sa aj termín na jej zaplatenie.
30. september
 • Daňový úrad mohol dovtedy odložiť povinnosť na priznanie dane tým, čo mali vlani príjmy zo zahraničia. Posúva sa tým aj termín na zaplatenie dane.

Tých, ktorí pošlú priznanie bez podpisu poštou, daňový úrad skôr alebo neskôr vyzve, aby ho prišli podpísať. Ak tlačivo prinesú osobne, pracovníčka ich na podobné chyby upozorní.

Okrem podpisu ľudia často zabúdajú priniesť potrebné doklady, napríklad výkaz o príjmoch a výdavkoch alebo potvrdenie, že sa starajú o maloleté dieťa. Odborník na dane a odvody Jozef Mihál (SaS) upozorňuje, že po novom sa musia k priznaniu prikladať aj ďalšie doklady: „Ide o potvrdenie o príjmoch z autorských honorárov a doklad z banky o zrazených úrokoch, ak daňovník žiada o vrátenie dane z úrokov v banke.“

Od pracovníkov daňových úradov, ktorí budú preberať priznania, ľudia podľa Uhrinovej nemôžu čakať, že im budú poskytovať odborné rady. To sa týka najmä tých, ktorí si nechajú priznanie dane na poslednú chvíľu. „Vzhľadom na to, že v posledných marcových dňoch bude nápor daňových subjektov na daňových úradoch najväčší, nebude časový priestor na odborné konzultácie s každým daňovníkom,“ povedala.

Ten, kto urobí chybu v prepočtoch a zle vypočíta daň, vystavuje sa riziku, že dostane od daňového úradu pokutu. Túto a iné závažné chyby musí opraviť tak, že znovu podá daňové priznanie.

Nezdaniteľné sumy
 • Nezdaniteľná časť na daňovníka: je 22,5-násobkom životného minima platného k 1. januáru. Vlani to bolo 4025,70 eura. Nárok na zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť má bez ohľadu na to, z akej činnosti príjem dosiahol a koľko mesiacov vlani pracoval. Obmedzenie platí pre príjem. Odpočítateľnú položku si v plnom rozsahu môže uplatniť iba ten, kto mal daňový základ do 15 387,12 eura.
 • Nezdaniteľná časť na manželského partnera: daňovník má na ňu nárok, ak partner, s ktorým žije v spoločnej domácnosti, nemá vlastný príjem. Ide tiež o sumu 4025,70 eura. Ak partner príjem má, no nižší ako 4025,70 eura, môže si daňovník od základu dane odrátať rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou a partnerovým hrubým príjmom. Platí tu milionárska daň. Na nezdaniteľnú časť na partnera nemajú nárok ľudia s vysokými zárobkami.
 • Úspory na penziu v treťom pilieri: do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, správcovskej spoločnosti, životnej poisťovne či banky. Bez ohľadu na výšku zaplatených príspevkov si môže od základu dane odrátať najviac 398,33 eura.

Ak chybu zistí ešte pred koncom marca, podáva opravné daňové priznanie. Na prvej strane tlačiva to musí aj vyznačiť. Po marci môže podať už len dodatočné daňové priznanie, čo tiež v úvode tlačiva vyznačí.

Krížik a dar

Pri vypĺňaní priznania by podnikatelia nemali zabudnúť ani na drobnosti ako daňové identifikačné číslo alebo rodné číslo. Ľudia zvyknú zabudnúť aj na krížik, ktorý treba vyznačiť pod tabuľkou v šiestom oddiele, ak si uplatňovali paušálne výdavky, či vypísať dvanásty oddiel, ak chcú darovať dve percentá.

Daňové priznanie nemusia podávať všetci, ale len tí, ktorí zarobili vlani viac ako 2012,85 eura. Za väčšinu zamestnancov robia firmy ročné zúčtovanie dane, preto priznávanie podávať nemusia.

Zamestnanci, ktorí o zúčtovanie dane nepožiadali, však musia daň priznať sami. Ak zarábali iba zo zamestnania, podávajú tlačivo A, všetci ostatní majú tlačivo B. Daňové priznanie môžu ľudia podať poštou, faxom, elektronicky alebo priniesť osobne.

Stará strata sa dá odpisovať päť rokov

Podnikatelia, ktorí mali vlani stratu, nebudú platiť žiadnu daň. Daňové priznanie však napriek tomu podať musia.

BRATISLAVA. Na podnikateľov v strate je štát prísnejší. Bežne platí, že daňové priznanie musia podávať len tí, ktorí vlani v hrubom zarobili viac ako 2012,85 eura. Pre podnikateľov so stratou to neplatí. Dane za minulý rok musia priznať bez ohľadu na to, koľko zarobili v hrubom. Ak to neurobia v riadnom čase, teda najneskôr do konca tohto mesiaca, hrozí im pokuta minimálne 33,19 eura.

Strata môže aj pomôcť

Hoci strata podnikanie komplikuje, dá sa z nej aj čo-to vyťažiť. „O daňovú stratu z bežného obdobia, ako aj o stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období si daňovník môže znížiť základ dane dosiahnutý pri iných druhoch príjmov, s výnimkou príjmov zo závislej činnosti," povedal Branislav Ďurajka z KPMG.

Minuloročnú stratu z podnikania si môže podnikateľ odrátať z iných druhov vlaňajších príjmov, ak z nich mal kladný hospodársky výsledok. Zvyšok straty si môže odrátať z daňových základov až v nasledujúcich piatich rokoch. „Stratu si nemusí odpočítavať rovnomerne, ale v závislosti od toho, ako mu to daňový základ dovoľuje," povedala odborníčka na dane Ivana Valterová.

Odpisovanie sa predĺžilo

Od januára platia nové pravidlá, ktoré sa však tohtoročných daňových priznaní nedotknú. Novelou zákona o dani z príjmov sa predĺžilo odpisovanie straty z päť na sedem rokov.

„Táto zmena sa týka daňových strát vykázaných až po 31. decembri 2009," povedal Ďurajka. Nové pravidlá teda možno uplatniť najskôr v daňovom priznaní na budúci rok.

Príklad prvý: Čiastočná strata

Podnikateľ prerobil v podnikaní, no zarobil z kapitálových príjmov a mal kladný základ dane.

 • Podnikateľ Hugo mal vlani príjmy z podnikania 6000 eur. Výdavky mal vyššie. Vyšla mu daňová strata z podnikania 500 eur (príjmy podľa paragrafu 6).
 • Z kapitálových príjmov (paragraf 7) však mal kladný daňový základ 800 eur.
 • Musí podať daňové priznanie B. Nielen pre výšku príjmov, ale aj preto, že mal stratu.
 • Príjmy a výdavky z podnikania prizná v oddiele 6. Stratu z nich prenáša do riadku 57. Príjmy a výdavky z kapitálového majetku sú v oddiele 7.
 • Celkový daňový základ v riadku 69 je 300 eur (800 – 500). Sumu prenesie aj do riadkov 68 a 77. Vyjde mu daň 57 eur, ktorú dá do riadkov 78, 87, 91, 93 a 105.
 • V jednom roku odpísal celú stratu.
Príklad druhý: Úplná strata

Z podnikania vyšla podnikateľovi strata, mal záporný základ dane.

 • Vlani mal podnikateľ Vasil stratu z podnikania 1000 eur. Podáva priznanie B. Príjmy a výdavky z podnikania dáva do oddielu šesť.
 • Z predaja hnuteľnej veci (príjmy z paragrafu 8) mal daňový základ 150 eur. Príjmy a výdavky dá do oddielu osem.
 • V riadku 57 uvedie celú stratu, teda 1000 eur. Do riadku 63 dá pomernú časť straty tak, aby mu celkový základ dane vyšiel nula, napíše tam teda 150 eur.
 • Rozdiel medzi základom dane z ostatných príjmov a stratou z podnikanie je nula. Napíše ju do riadkov 68 a 96. Daň vyjde tiež nulová. Do riadkov 8, 87, 91 a 93 ide nula.
 • Zvyšnú časť straty, teda 850 eur, môže odpísať v nasledujúcich piatich rokoch.
Autori dane priznať nemusia

Z honorárov vydavatelia strhávajú daň zrážkou. Tá sa považuje za vyrovnanú. Príjem z honorárov sa preto nemusí dávať do daňového priznania.

BRATISLAVA. Autori, ktorí píšu do novín, časopisov, spolupracujú s rozhlasom alebo televíziou a dostávajú za to honoráre, môžu pri podávaní daňového priznania využiť legálny trik, vďaka ktorému môžu ušetriť peniaze na zdravotných odvodoch.

Poistné pre zdravotné odvody sa totiž počíta z vymeriavacieho základu. Ten je polovicou základu dane. Platí, že čím je nižší základ dane, tým je nižšia aj suma, z ktorej treba platiť odvody, a tým sú nižšie aj odvody.

Z autorských honorárov vydavatelia zrážajú daň dopredu. Príjem zdanený zrážkovou daňou sa podľa zákona považuje za vyrovnaný. Preto z takto zdanených honorárov nemusia autori priznať ani euro. Pri honorároch sa zrážková daň nestrháva z celej sumy, ale len z honoráru zníženého o 40 percent (paušálne výdavky).

Tým, ktorí majú príjmy len z honorárov, sa oplatí priznať určitá suma tak, aby mohli využiť nezdaniteľnú časť základu dane a aby im štát časť zrazenej dane vrátil späť.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. VZN o hazarde sa dá zachrániť
 2. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
 3. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
 4. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
 5. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
 6. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
 7. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 8. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
 9. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
 10. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 8 927
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 536
 3. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 8 457
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 270
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 640
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 577
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 247
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 888
 9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 3 651
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 721

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Krajina, ktorá neexistuje, ale funguje. Vitajte v Náhornom Karabachu

Nad arménskou krajinou pri Náhornom Karabachu vedie supermoderná lanovka. A z nej vidíme aj kus histórie.

TECH

Naživo: NASA zverejňuje veľký objav, detaily tajila

Na tlačovej konferencii má vesmírna agentúra oznámiť nové zistenia o exoplanétach.

DOMOV

Kotlebov neúspešný kandidát si našiel cestu do parlamentu

Anton Čulen bude poslaneckým asistentom Natálie Grausovej.

KOMENTÁRE

Môže sa zo Slovenska stať slabý kus stáda pre Putina?

Slovensko neutečie pred nevyhnutnosťou viac investovať do armády.

Neprehliadnite tiež

‘Prichadite k nam‘, Slovensko chce lákať ruských turistov

Roadshow je súčasťou marketingového plánu, na ktorom pracujú spolu krajiny V4, teda Slovensko, Maďarsko, Poľsko a Česká republika. Dokopy chcú tento rok minúť 315-tisíc eur.

Británii potrvá niekoľko rokov, kým sa dohodne s Úniou

Rokovania o obchode v rámci Únie sú pomerne zdĺhavé.

Chcete sa presťahovať na západ? Ubytovanie nájdete ťažko

V Trnave nie je v súčasnosti možné nájsť dostatok vhodných zamestnancov v okruhu 50 kilometrov.

Británii hrozí, že bez ľudí z Únie úroda na poliach zhnije

Krajina tak môže stratiť schopnosť dopestovať a vyrobiť vlastné potraviny.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop