Praktický príklad: Zdaňujeme viac príjmov naraz

Priznávanie dane nie je také komplikované ako ročné zúčtovanie zdravotných odvodov. Ľudia si vyberajú len z dvoch tlačív. Jednoduchšie „áčko“ majú len zamestnanci, ktorí nemali iné príjmy ako zo zamestnania. Tlačivo „B“ majú podnikatelia a všetci ostatní.

Ani podnikateľ Ernest sa vlani nevyhol poklesu tržieb z podnikania. Podobne ako väčšinu firiem na Slovensku a vo svete, aj jeho minulý rok poznačila svetová hospodárska kríza. Ernest sa so stratou príjmov vyrovnával svojsky. Rozhodol sa, že výpadok nahradí tým, že bude pracovať viac v iných oblastiach.

Zamestnal sa vo firme Gordon Black, kde mal na starosti správu počítačovej siete. Nášmu fiktívnemu podnikateľovi sme naordinovali, aby uzavrel riadnu pracovnú zmluvu. Je to neštandardný prípad, pretože ak niekto podniká, platí aj odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Ak si chce popri tom ešte privyrobiť, buď si rozšíri živnosť, alebo uzavrie niektorú z pracovných dohôd, z ktorých sa povinné odvody neplatia.

Z pracovnej zmluvy sa však odvody platiť musia. Zvolili sme si ju zámerne, aby sme mohli názorne ukázať, ako sa vypĺňajú v daňovom priznaní príjmy a odvody zo závislej činnosti. Je to pomôcka pre zamestnancov, ktorí pre rôzne príčiny nemôžu svojho zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie dane, ale musia si dane priznávať sami.

Ernest má aj ďalšie druhy príjmov a činností, ktoré zvyčajne jeden človek v takom rozsahu neobsiahne. Znovu je za tým názornosť, pretože ide o najčastejšie daňové prípady, ktoré musia ľudia riešiť pri podávaní daňového priznania.

Workoholik Ernest má preto aj: prácu na dohodu, prenajíma nehnuteľnosť, má výnosy z investície v podielových fondoch, príjem zo znaleckých posudkov, honoráre za články a daňový bonus na dieťa. K tomu musel Ernest riešiť aj to, ako naložiť s nedoplatkom z ročného zúčtovania zdravotných odvodov, využiť odpočet dane na manželku, odpočet dobrovoľného sporenia na penziu či stratu z podnikania z spred troch rokov.

Postup pri vypĺňaní daňového priznania

 • Doklady k daňovému priznaniu
  • Daňovníci, ktorí vedú jednoduché účtovníctvo: výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch.

  • Daňovníci s podvojným účtovníctvom: výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky.

  • Daňovníci, ktorí majú príjmy zo závislej činnosti vrátane zahraničných: kópia potvrdenia o zúčtovaných a vyplatených príjmoch zo závislej činnosti, prípadne kópia tohto potvrdenia zahraničného daňového úradu.

  • Daňovníci bez ohľadu na druh príjmu, ktorí si uplatňujú daňový bonus: rodný list dieťaťa (stačí u jedného zamestnávateľa len raz). Ak je dieťa staršie ako 16 rokov, aj potvrdenie o návšteve školy (zamestnanci, ktorí podávajú daňové priznanie, dávajú tieto doklady vtedy, ak im zamestnávateľ nevyplatil bonus vôbec alebo ho nevyplatil v plnej výške).

  • Daňovník, ktorý je členom združenia podľa
   Občianskeho zákonníka: kópia zmluvy o združení.

  Prvá strana daňového priznania Ernestovi problémy nerobila. Napísal tam základné údaje o sebe, ktoré daňové úrady vyžadujú: meno, namiesto rodného čísla uvádza daňové identifikačné číslo, adresu trvalého bydliska, telefonický kontakt a bankové spojenie.
 • Druhý oddiel vynecháva, pretože daňové priznanie vypĺňa za seba, a nie v mene inej osoby.
 • Dôležitý je pre Ernesta tretí oddiel. Vynesie mu viac ako 700 eur, pretože si ním uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Je ženou v domácnosti a navyše vlani otehotnela. Dostávala len rodičovský príspevok, ktorý sa do vlastných príjmov manželky nepočíta, a teda sa ani nezdaňuje. Daňovník musí uviesť počet mesiacov, keď bola manželka doma. V Ernestovom prípade je to 12.
 • Aj nasledujúci oddiel je pre Ernesta finančne zaujímavý. Vo firme, kde pracoval, si nenárokoval daňový bonus na deti. V priznaní preto vypíše mená svojich detí aj s rodnými číslami. Označí počet mesiacov, za ktoré si na bonus nárokuje. Na dve staršie deti to je po 12 mesiacov. V prípade najmladšieho Stanislava, ktorý sa mu narodil v novembri, sú to dva mesiace. Kópiu rodného listu Stanislava priloží k daňovému priznaniu. Staršie deti tiež „zdokladuje" buď rodným listom, alebo napríklad potvrdením úradu práce o poberaní prídavkov na deti.
 • Treťou stranou sa začína zložitejšia fáza - priznávanie minuloročných zárobkov. Do piateho oddielu Ernest píše zárobok zo závislej činnosti, teda z firmy Gordon Black. Do riadku 34 ide hrubý príjem 16 800 eur. Hneď pod to ide suma zaplatených preddavkov na zdravotné a sociálne odvody: 2196 eur. Údaje získa z potvrdenia o výške vlaňajšieho zárobku a odvodoch od zamestnávateľa. V riadku 37 je rozdiel platu a poistného, teda čiastkový základ dane z príjmov zo zamestnania: 14 604 eur.
 • Ernest sa zapotí pri vypĺňaní šiesteho oddielu. Doň patria príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.
 • Do tabuľky č. 1 v šiestom oddiele napíše do druhého riadku do jeho ľavej časti to, čo zarobil v podnikaní: 22 878 eur. Vpravo v tom istom riadku sú výdavky z podnikania. Keďže si neuplatňuje takzvané paušálne výdavky, uvádza reálne náklady, ktoré mu vznikli. V tom sú aj výdavky na poistné odvody. Súčasťou výdavkov je aj nedoplatok z ročného zúčtovania odvodov za rok 2008. Celkové podnikateľské výdavky Ernesta sú preto 15 377,79 eura.
 • Keby bolo pre Ernesta výhodné, mohol by v piatom riadku prvej tabuľky uviesť honoráre za články v odbornom časopise. Vzhľadom na vysoký príjem to nemá praktický význam. Výslednú daň by to nijako neovplyvnilo. Z honorárov mu totiž vydavateľ už strhol daň zrážkou. To isté platí aj pre zárobky, ktoré mal Ernest z pracovných dohôd, preto ich neuvádzal medzi príjmami zo závislej činnosti v piatom oddiele.
 • V riadku sedem tej istej tabuľky uvádza zárobok zo znaleckej činnosti (1800 eur) spolu s výdavkami (720 eur). Keďže sa pri hlavnom podnikaní nerozhodol pre paušálne výdavky, nemôže tak urobiť ani v tomto prípade. V riadku deväť zráta príjmy aj výdavky z podnikania a činnosti znalca.
 • V desiatom riadku je priestor pre príjmy z prenájmu. Zarobil za celý minulý rok 3000 eur. Keďže prenájom bol vlani do 894,60 eura oslobodený od dane, uvádza v desiatom riadku sumu 2105,40. Vedľa uvedie paušálne výdavky 40 percent. V tomto prípade už môže použiť paušálne výdavky, pretože nájomca používal nehnuteľnosť na bývanie, nie na komerčné účely.
 • Príjmy a výdavky zo šiesteho oddielu spočíta v poslednom riadku tabuľky č. 1.
 • Sumár podnikania potom ešte raz urobí na riadkoch 38 až 44. Výdavky aj príjmy z tabuľky č. 1 porovná a zistí ich rozdiel, čiže ďalší čiastkový základ dane - tentoraz z podnikania. Ten napíše aj do riadku 44, keďže bol v pluse. Stratu by napísal o riadok nižšie.
 • V siedmom oddiele sa zdaňujú príjmy z kapitálového majetku, napríklad z podielových fondov. Tie si Ernest vlani kúpil, pretože správne predpokladal, že akciové trhy po prudkom páde začnú znovu rásť. Fondy si vybral až tento rok, správcovská spoločnosť mu z výnosov zrazila daň. To však s vlaňajším daňovým priznaním nemá nič spoločné. Tento oddiel zostáva prázdny.
 • Strata, ktorú mal Ernest v roku 2007, mu tento rok príde vhod. Prepad v hospodárení mu zníži vlaňajší základ dane, na čom zarobí vyše 600 eur. Tento rok si odpisuje stratu druhýkrát. Prvú časť straty odpísal vlani. Operáciu urobí v riadku 52, kde napíše sumu 3319,39 eura. Prepíše ju do riadku 65.
 • Do riadkov 58 až 64 prenesie čiastkové základy dane z oddielov 5 a 6. V riadku 66 odpočíta od základu dane z podnikania a prenájmu pomernú časť straty z roku 2007. Sumu, ktorú dostane, napíše aj o riadok nižšie. V riadku 68 vypočíta celkový vlaňajší základ dane z príjmu, ide o súčet riadkov 58 a 67. Dostane sumu: 21 128,06 eura. Prenesie ju do riadku 69.
 • Pri riadku 70 si Ernest „spomenie" na premiéra Fica, ktorý zaviedol takzvanú milionársku daň. Tá totiž Ernestovi znížila odpočítateľnú položku približne o 1400 eur, čím prišiel v čistom zhruba o 270 eur.
 • V riadku 71 je nezdaniteľná časť na manželku. Keďže Ernest nemal taký vysoký zárobok, aby to znížilo aj túto nezdaniteľnú časť a manželka nemala vlastné príjmy, je tú plná suma teda: 4025,70 eura.
 • Základ dane si v riadku 74 zníži o ďalších 300 eur. Nevyužil tak možnosť, že pre dobrovoľné sporenie na penziu si môže z daňového základu odpísať až 398,33 eura každý rok.
 • V riadku 76 spočíta nezdaniteľné časti základu dane.
 • Do riadku 77 napíše základ dane, znížený o súčet nezdaniteľných súm. V riadku 78 potom z neho vypočíta daň 19 percent. V Ernestovom prípade to je: 2700,25 eura. Sumu napíše aj do riadkov 87 a 91.
 • Riadok 92 je pre daňový bonus. Na tri deti má Ernest nárok na 511,84 eura. Keďže zamestnávateľ mu z toho nevyplatil nič, zníži si o túto sumu daň priamo v daňovom priznaní. Tá mu preto klesne z 2700,25 eura na 2188,41 eura.
 • Do riadku 101 dáva preddavky na daň, ktoré mu strhla Gordon Black: 1302 eur. O dva riadky nižšie (r. 103) uvádza preddavky na daň, ktoré si platil z podnikania: 1200 eur.
 • Vďaka daňovému bonusu, preddavkom, ktoré si platil sám a platila zaňho aj firma, ale aj pre nezdaniteľné časti základu dane a stratu, ktorú si odpočítaval, sa Ernest v závere vypĺňania daňového priznania poteší. Daňový úrad mu má doplatiť 313,59 eura. Sumu napíše do riadku 106. Najneskôr do 10. mája mu daňový úrad musí dlh vrátiť.
 • V 12. oddiele je priestor na darovanie dvoch percent dane, v pomocných výpočtoch (16. oddiel) Ernest počítal výšku nezdaniteľných častí základov dane.
 • V 15. oddiele vypíše žiadosť o vrátenie preplatku.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 1. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 4. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 5. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 6. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 7. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 8. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 9. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 10. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 17 208
 2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 16 107
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 15 094
 4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 12 089
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 8 032
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 949
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 418
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 141
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 409
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 178

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Amnestie, Roháč a Sýkora. Čo má vplyv na prípad vraždy Remiáša

Na rozhodnutie o Mečiarových amnestiách má Ústavný súd posledné dni. Nájomný vrah Roháč dostal doživotie. Pri vražde Sýkoru sa spomína SIS.

DOMOV

Koalícia sa chce náhle zbaviť šéfa Ústavu pamäti národa

Ak by zmena zákona prešla, nové pravidlá začnú platiť od 15. októbra 2017.

KULTÚRA

Podivné príbehy a Instagram 19. storočia. Aký bol seriál 1890?

Historická detektívka sa pokúsila priniesť na obrazovky niečo iné.

Neprehliadnite tiež

Bývalý partner J&T sa cez Swan blíži aj k verejným IT zákazkám

Swan sa spojí s operátorom Benestra, investičná skupina Martina Fedora bude mať v novom podniku polovičný podiel.

Doprava a logistika

Firmy chcú uľahčiť kamionistom prejazd Európou, tlačia na spoločné mýto

Európska komisia pripravuje reformu. Predstaviť ju chce v najbližších dňoch

Známe e-shopy kopírujú nové trendy rýchlejšie než Zara

Kým sa oblečenie inšpirované najnovšími trendmi dostane do on-line obchodov, trvá to len pár týždňov.

Plat bez práce môže fungovať v niektorých štátoch, na Slovensku nie

Obhajcovia základného príjmu tvrdia, že pomôže zlepšiť životnú úroveň chudobných a štátu sa vďaka nemu znížia výdavky.