SME
Streda, 27. január, 2021 | Meniny má BohušKrížovkyKrížovky

Praktický príklad: Zdaňujeme viac príjmov naraz

Priznávanie dane nie je také komplikované ako ročné zúčtovanie zdravotných odvodov. Ľudia si vyberajú len z dvoch tlačív. Jednoduchšie „áčko“ majú len zamestnanci, ktorí nemali iné príjmy ako zo zamestnania. Tlačivo „B“ majú podnikatelia a všetci ostatní.

Ani podnikateľ Ernest sa vlani nevyhol poklesu tržieb z podnikania. Podobne ako väčšinu firiem na Slovensku a vo svete, aj jeho minulý rok poznačila svetová hospodárska kríza. Ernest sa so stratou príjmov vyrovnával svojsky. Rozhodol sa, že výpadok nahradí tým, že bude pracovať viac v iných oblastiach.

Zamestnal sa vo firme Gordon Black, kde mal na starosti správu počítačovej siete. Nášmu fiktívnemu podnikateľovi sme naordinovali, aby uzavrel riadnu pracovnú zmluvu. Je to neštandardný prípad, pretože ak niekto podniká, platí aj odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Ak si chce popri tom ešte privyrobiť, buď si rozšíri živnosť, alebo uzavrie niektorú z pracovných dohôd, z ktorých sa povinné odvody neplatia.

Z pracovnej zmluvy sa však odvody platiť musia. Zvolili sme si ju zámerne, aby sme mohli názorne ukázať, ako sa vypĺňajú v daňovom priznaní príjmy a odvody zo závislej činnosti. Je to pomôcka pre zamestnancov, ktorí pre rôzne príčiny nemôžu svojho zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie dane, ale musia si dane priznávať sami.

Ernest má aj ďalšie druhy príjmov a činností, ktoré zvyčajne jeden človek v takom rozsahu neobsiahne. Znovu je za tým názornosť, pretože ide o najčastejšie daňové prípady, ktoré musia ľudia riešiť pri podávaní daňového priznania.

Workoholik Ernest má preto aj: prácu na dohodu, prenajíma nehnuteľnosť, má výnosy z investície v podielových fondoch, príjem zo znaleckých posudkov, honoráre za články a daňový bonus na dieťa. K tomu musel Ernest riešiť aj to, ako naložiť s nedoplatkom z ročného zúčtovania zdravotných odvodov, využiť odpočet dane na manželku, odpočet dobrovoľného sporenia na penziu či stratu z podnikania z spred troch rokov.

Postup pri vypĺňaní daňového priznania

 • Doklady k daňovému priznaniu
  • Daňovníci, ktorí vedú jednoduché účtovníctvo: výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch.

  • Daňovníci s podvojným účtovníctvom: výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky.

  • Daňovníci, ktorí majú príjmy zo závislej činnosti vrátane zahraničných: kópia potvrdenia o zúčtovaných a vyplatených príjmoch zo závislej činnosti, prípadne kópia tohto potvrdenia zahraničného daňového úradu.

  • Daňovníci bez ohľadu na druh príjmu, ktorí si uplatňujú daňový bonus: rodný list dieťaťa (stačí u jedného zamestnávateľa len raz). Ak je dieťa staršie ako 16 rokov, aj potvrdenie o návšteve školy (zamestnanci, ktorí podávajú daňové priznanie, dávajú tieto doklady vtedy, ak im zamestnávateľ nevyplatil bonus vôbec alebo ho nevyplatil v plnej výške).

  • Daňovník, ktorý je členom združenia podľa
   Občianskeho zákonníka: kópia zmluvy o združení.

  Prvá strana daňového priznania Ernestovi problémy nerobila. Napísal tam základné údaje o sebe, ktoré daňové úrady vyžadujú: meno, namiesto rodného čísla uvádza daňové identifikačné číslo, adresu trvalého bydliska, telefonický kontakt a bankové spojenie.
 • Druhý oddiel vynecháva, pretože daňové priznanie vypĺňa za seba, a nie v mene inej osoby.
 • Dôležitý je pre Ernesta tretí oddiel. Vynesie mu viac ako 700 eur, pretože si ním uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Je ženou v domácnosti a navyše vlani otehotnela. Dostávala len rodičovský príspevok, ktorý sa do vlastných príjmov manželky nepočíta, a teda sa ani nezdaňuje. Daňovník musí uviesť počet mesiacov, keď bola manželka doma. V Ernestovom prípade je to 12.
 • Aj nasledujúci oddiel je pre Ernesta finančne zaujímavý. Vo firme, kde pracoval, si nenárokoval daňový bonus na deti. V priznaní preto vypíše mená svojich detí aj s rodnými číslami. Označí počet mesiacov, za ktoré si na bonus nárokuje. Na dve staršie deti to je po 12 mesiacov. V prípade najmladšieho Stanislava, ktorý sa mu narodil v novembri, sú to dva mesiace. Kópiu rodného listu Stanislava priloží k daňovému priznaniu. Staršie deti tiež „zdokladuje" buď rodným listom, alebo napríklad potvrdením úradu práce o poberaní prídavkov na deti.
 • Treťou stranou sa začína zložitejšia fáza - priznávanie minuloročných zárobkov. Do piateho oddielu Ernest píše zárobok zo závislej činnosti, teda z firmy Gordon Black. Do riadku 34 ide hrubý príjem 16 800 eur. Hneď pod to ide suma zaplatených preddavkov na zdravotné a sociálne odvody: 2196 eur. Údaje získa z potvrdenia o výške vlaňajšieho zárobku a odvodoch od zamestnávateľa. V riadku 37 je rozdiel platu a poistného, teda čiastkový základ dane z príjmov zo zamestnania: 14 604 eur.
 • Ernest sa zapotí pri vypĺňaní šiesteho oddielu. Doň patria príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.
 • Do tabuľky č. 1 v šiestom oddiele napíše do druhého riadku do jeho ľavej časti to, čo zarobil v podnikaní: 22 878 eur. Vpravo v tom istom riadku sú výdavky z podnikania. Keďže si neuplatňuje takzvané paušálne výdavky, uvádza reálne náklady, ktoré mu vznikli. V tom sú aj výdavky na poistné odvody. Súčasťou výdavkov je aj nedoplatok z ročného zúčtovania odvodov za rok 2008. Celkové podnikateľské výdavky Ernesta sú preto 15 377,79 eura.
 • Keby bolo pre Ernesta výhodné, mohol by v piatom riadku prvej tabuľky uviesť honoráre za články v odbornom časopise. Vzhľadom na vysoký príjem to nemá praktický význam. Výslednú daň by to nijako neovplyvnilo. Z honorárov mu totiž vydavateľ už strhol daň zrážkou. To isté platí aj pre zárobky, ktoré mal Ernest z pracovných dohôd, preto ich neuvádzal medzi príjmami zo závislej činnosti v piatom oddiele.
 • V riadku sedem tej istej tabuľky uvádza zárobok zo znaleckej činnosti (1800 eur) spolu s výdavkami (720 eur). Keďže sa pri hlavnom podnikaní nerozhodol pre paušálne výdavky, nemôže tak urobiť ani v tomto prípade. V riadku deväť zráta príjmy aj výdavky z podnikania a činnosti znalca.
 • V desiatom riadku je priestor pre príjmy z prenájmu. Zarobil za celý minulý rok 3000 eur. Keďže prenájom bol vlani do 894,60 eura oslobodený od dane, uvádza v desiatom riadku sumu 2105,40. Vedľa uvedie paušálne výdavky 40 percent. V tomto prípade už môže použiť paušálne výdavky, pretože nájomca používal nehnuteľnosť na bývanie, nie na komerčné účely.
 • Príjmy a výdavky zo šiesteho oddielu spočíta v poslednom riadku tabuľky č. 1.
 • Sumár podnikania potom ešte raz urobí na riadkoch 38 až 44. Výdavky aj príjmy z tabuľky č. 1 porovná a zistí ich rozdiel, čiže ďalší čiastkový základ dane - tentoraz z podnikania. Ten napíše aj do riadku 44, keďže bol v pluse. Stratu by napísal o riadok nižšie.
 • V siedmom oddiele sa zdaňujú príjmy z kapitálového majetku, napríklad z podielových fondov. Tie si Ernest vlani kúpil, pretože správne predpokladal, že akciové trhy po prudkom páde začnú znovu rásť. Fondy si vybral až tento rok, správcovská spoločnosť mu z výnosov zrazila daň. To však s vlaňajším daňovým priznaním nemá nič spoločné. Tento oddiel zostáva prázdny.
 • Strata, ktorú mal Ernest v roku 2007, mu tento rok príde vhod. Prepad v hospodárení mu zníži vlaňajší základ dane, na čom zarobí vyše 600 eur. Tento rok si odpisuje stratu druhýkrát. Prvú časť straty odpísal vlani. Operáciu urobí v riadku 52, kde napíše sumu 3319,39 eura. Prepíše ju do riadku 65.
 • Do riadkov 58 až 64 prenesie čiastkové základy dane z oddielov 5 a 6. V riadku 66 odpočíta od základu dane z podnikania a prenájmu pomernú časť straty z roku 2007. Sumu, ktorú dostane, napíše aj o riadok nižšie. V riadku 68 vypočíta celkový vlaňajší základ dane z príjmu, ide o súčet riadkov 58 a 67. Dostane sumu: 21 128,06 eura. Prenesie ju do riadku 69.
 • Pri riadku 70 si Ernest „spomenie" na premiéra Fica, ktorý zaviedol takzvanú milionársku daň. Tá totiž Ernestovi znížila odpočítateľnú položku približne o 1400 eur, čím prišiel v čistom zhruba o 270 eur.
 • V riadku 71 je nezdaniteľná časť na manželku. Keďže Ernest nemal taký vysoký zárobok, aby to znížilo aj túto nezdaniteľnú časť a manželka nemala vlastné príjmy, je tú plná suma teda: 4025,70 eura.
 • Základ dane si v riadku 74 zníži o ďalších 300 eur. Nevyužil tak možnosť, že pre dobrovoľné sporenie na penziu si môže z daňového základu odpísať až 398,33 eura každý rok.
 • V riadku 76 spočíta nezdaniteľné časti základu dane.
 • Do riadku 77 napíše základ dane, znížený o súčet nezdaniteľných súm. V riadku 78 potom z neho vypočíta daň 19 percent. V Ernestovom prípade to je: 2700,25 eura. Sumu napíše aj do riadkov 87 a 91.
 • Riadok 92 je pre daňový bonus. Na tri deti má Ernest nárok na 511,84 eura. Keďže zamestnávateľ mu z toho nevyplatil nič, zníži si o túto sumu daň priamo v daňovom priznaní. Tá mu preto klesne z 2700,25 eura na 2188,41 eura.
 • Do riadku 101 dáva preddavky na daň, ktoré mu strhla Gordon Black: 1302 eur. O dva riadky nižšie (r. 103) uvádza preddavky na daň, ktoré si platil z podnikania: 1200 eur.
 • Vďaka daňovému bonusu, preddavkom, ktoré si platil sám a platila zaňho aj firma, ale aj pre nezdaniteľné časti základu dane a stratu, ktorú si odpočítaval, sa Ernest v závere vypĺňania daňového priznania poteší. Daňový úrad mu má doplatiť 313,59 eura. Sumu napíše do riadku 106. Najneskôr do 10. mája mu daňový úrad musí dlh vrátiť.
 • V 12. oddiele je priestor na darovanie dvoch percent dane, v pomocných výpočtoch (16. oddiel) Ernest počítal výšku nezdaniteľných častí základov dane.
 • V 15. oddiele vypíše žiadosť o vrátenie preplatku.
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 2. Hygge ako životný štýl
 3. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 4. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 5. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 6. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 7. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 8. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 9. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 10. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 1. Garmin predstavuje Lily, svoje najmenšie inteligentné hodinky
 2. Babylon Berlín: Najdrahší nemecký seriál
 3. Potravinové intolerancie bude KRAJ riešiť aj tento rok
 4. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 5. Závod zamestnáva 500 ľudí. Tatravagónka v Trebišove má 50 rokov
 6. Spoločnosť BILLA v novom e-booku radí, ako sa stravovovať zdravo
 7. Počas koronakrízy vzrástli obavy z dopadov práceneschopnosti
 8. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 9. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 10. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 20 276
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 18 658
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 18 407
 4. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí 13 461
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 118
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 779
 7. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 7 404
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 281
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 100
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 958
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Predseda vlády SR Igor Matovič (v popredí) počas tlačovej konferencie.

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 241-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 4 361 obetí. Na Slovensku sa skončilo celoplošné testovanie, platia nové opatrenia.

13 h

Bratislava a Kežmarok sú nakoniec zelené.

1 h
KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Ďalší testovací „úspech“

Peter Tkačenko

Matovič potrebuje ostatných rovnako ako oni jeho.

2 h

Neprehliadnite tiež

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Gumených rukavíc niet v celej Európe, pripomína Sulík.

39m
Za vysokými stratami nie je len pandémia, ale aj ťažkosti s programom výroby nového širokotrupého lietadla 777X.

Za vysokými stratami nie je len pandémia, ale aj ťažkosti s programom výroby nového širokotrupého lietadla 777X.

2 h
Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier predstavil aktuálnu prognózu vývoja nemeckej ekonomiky.

Prognózu upravila v dôsledku pokračujúcej pandémie.

3 h

V minulosti elektronické známky väčšmi nakupovali zahraniční vodiči.

3 h