Študovať sa dá aj za štátne peniaze

Výdavky na vysokoškolské štúdium vám môžu pomôcť uhradiť štipendiá a pôžičky.

Internát, stravu či učebnice môžete platiť aj s pomocou štátu.(Zdroj: SME - Monika Cibulková)

Ak vám chýbajú peniaze na vysokoškolské štúdium, môžete požiadať o sociálne štipendium, alebo si požičať zo Študentského pôžičkového fondu.

BRATISLAVA. Aj keď je podľa zákona štúdium na vysokej škole zadarmo, vyžaduje si dostatok peňazí na ubytovanie, stravu či skriptá. Štát na takéto výdavky vyčleňuje peniaze, študentom ich vypláca cez sociálne štipendiá alebo formou pôžičky. Musia však mať na ne nárok.

Pomoc sociálne slabším

Účinným nástrojom na sprístupnenie štúdia aj študentom zo sociálne slabších rodín sú sociálne štipendiá. Záujem o ne je veľký. Len vlani bolo na nich podľa štatistík ministerstva školstva vyplatených takmer 760 miliónov korún. V decembri minulý rok tak poberalo sociálne štipendium vyše 18­-tisíc študentov, pričom na verejných vysokých školách ich študovalo zhruba 130­-tisíc.

Nárok na sociálne štipendium majú študenti prvého a druhého stupňa vysokoškolského denného štúdia, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenska. Podmienkou získania peňazí je, aby žiadateľ neštudoval dlhšie, než je štandardná dĺžka štúdia. Štipendium nemôžu dostať študenti, ktorí už dosiahli predtým vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Pri určovaní výšky štipendia sa berie do úvahy príjem študenta a spolu s ním posudzovaných osôb. Tými sú hlavne rodičia a súrodenci, s ktorými žiadateľ žije v jednej domácnosti.

„Študenti môžu požiadať o priznanie sociálneho štipendia až do výšky 215 eur mesačne, ak študujú v mieste svojho bydliska, alebo až 260 eur mesačne, ak študujú 30 a viac kilometrov od bydliska,“ vraví Dana Španková, hovorkyňa ministerstva školstva. „Minimálna výška štipendia je 10 eur mesačne,“ dodáva.

O sociálne štipendium môžu študenti požiadať hneď na začiatku akademického roka alebo kedykoľvek v jeho priebehu, a to až do 30. júna. Formuláre žiadostí sú na študijných oddeleniach univerzít. Toto štipendium sa priznáva k prvému dňu v mesiaci, v ktorom študent podal žiadosť.

Pokiaľ študent preruší alebo ukončí štúdium počas akademického roka, musí túto udalosť neodkladne nahlásiť, aby sa zastavilo vyplácanie štipendia.

Čo musíte urobiť?

Ak chcete čerpať peniaze zo sociálneho štipendia, musíte si v prvom rade podať žiadosť na študijnom oddelení svojej fakulty. K nej je treba priložiť doklad o výške príjmu a o rodinnej situácii. Musíte zdokladovať všetky príjmy za celý predchádzajúci kalendárny rok o každej spoločne posudzovanej osobe.

Všetky dokumenty musia byť originály alebo notársky overené kópie. Bližšie informácie poskytnú študijné oddelenia.

Môžete si aj požičať

V prípade, že vám sociálne štipendium nestačí alebo vám ho nepridelili, môžete požiadať o pôžičku zo Študentského pôžičkového fondu. Aj tu však platia isté pravidlá. Poradie uchádzačov sa zostavuje podľa priemeru študijných výsledkov, sociálnej situácie rodiny a zohľadňuje aj zdravotný stav študenta.

Táto pôžička je účelová. „Peniaze študent môže použiť na študijné účely, úhradu školného, literatúry, internátu a živobytie, ich použitie však fondu nedokladuje,“ povedal riaditeľ fondu Ľubomír Zburín.

Počet žiadostí o tieto pôžičky je v jednotlivých regiónoch odlišný. Najväčší záujem o ne podľa Zburína majú študenti z Prešovského, Žilinského, Banskobystrického a Košického kraja. Počas svojej existencie Študentský pôžičkový fond vyplatil v prepočte takmer 40 miliónov eur (skoro 1,2 miliardy korún). Rozdelil ich medzi 55 200 pôžičiek.

Študenti si podľa šéfa fondu dávajú najmenej pozor na termíny podania. „Najväčšiu chybu robia, keď o pôžičku žiadajú tesne pred termínom ukončenia podávania žiadosti. Prvú možnosť majú k 15. júnu, teda začiatkom septembra by už mali mať polovicu pôžičky na účte, ale najviac žiadostí je až v náhradnom termíne k 10. októbru, keď už peniaze potrebujú,“ povedal.

Ako získať pôžičku

Študenti môžu získať pôžičku zo Študentského pôžičkového fondu, len ak splnia viaceré podmienky.

Kto môže žiadať o študentskú pôžičku?

Študent slovenskej alebo zahraničnej vysokej školy s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj študent so štatútom zahraničného Slováka. Môže študovať dennou aj externou formou štúdia. Musí navštevovať prvé vysokoškolské štúdium – bakalárske, magisterské, inžinierske. Ak navštevuje viac fakúlt, pôžičku môže získať len na jednej. Študent musí mať urobené všetky skúšky.

Ako žiadať o pôžičku?

Žiadosť treba podať písomne na fakulte vysokej školy. Tá potvrdí prospech z predchádzajúceho školského roku (pri študentoch prvého magisterského alebo inžinierskeho stupňa sa uvádzajú známky zo štátnej bakalárskej skúšky) a uvedie, či žiadateľ poberá sociálne štipendium. Ak máte zmenenú pracovnú schopnosť alebo ťažké zdravotné postihnutie, musíte priložiť aj rozhodnutie o tom, že vás do tejto kategórie zaradili. Doložíte tiež potvrdenie o príjmoch členov domácnosti.

Koľko môžete žiadať?

V akademickom roku môžete požiadať o študentskú pôžičku do výšky 1327,76 eura, a to v sumách od 331,94 eura vždy po celých desaťtisícoch slovenských korún. Ak požiadate o pôžičku do výšky 331,94 eura a 663,88 eura a chcete byť uprednostnení pri jej poskytnutí zo sociálnych dôvodov, ak nepoberáte sociálne štipendium, predkladáte aj doklady o výpočte priemerného mesačného príjmu na jedného člena domácnosti.

Ak požiadate o 995,82 eura, tak príjem na posudzovaného člena domácnosti nesmie prevýšiť hranicu minimálnej mzdy. Pri pôžičke 1327,76 eura príjem na člena domácnosti nesmie prevýšiť hranicu životného minima.

Dokedy sa dá žiadať?

Študent prvého ročníka podáva žiadosť po zápise, najneskôr do 10. októbra. Ostatní študenti podávajú žiadosť do 15. júna. Poslucháči vysokých škôl v zahraničí môžu žiadosť podať do 31. júla alebo do 20. októbra.

Veronika Folentová
Banky lákajú študentov na bonusy a odklady

Peniaze môžu vysokoškoláci získať aj od bánk. Ponúkajú im na úvery nižšie úroky, niektoré aj bezplatné služby k účtom či peniaze na brigádu v zahraničí.

BRATISLAVA. Viaceré banky ponúkajú študentom výhodnejšie produkty – účty alebo úvery. Získanie väčšiny z nich však obmedzujú vekom či formou štúdia. Niektoré úvery sa dajú získať len na určitý účel. Splátky však niekde môžete platiť až po skončení školy.

Účty do školských lavíc

Banky sa snažia získať študentov nespoplatnením služieb. Na študentských účtoch je vo väčšine prípadov zadarmo ich vedenie, výber z bankomatu danej banky, či elektronické bankovníctvo. Niekde získajú bezplatne aj informovanie sa o stave účtu cez SMS či o platbách kartou v obchode. Na získanie študentského účtu majú banky rôzne vekové nároky – od 10 do 28 rokov.

Pôžička na letnú brigádu

Študentom banky ponúkajú aj rôzne typy pôžičiek. Väčšinou s nižším úrokom, pohybujú sa od 7,9 do takmer 11 percent, najčastejšie však okolo 8 percent. Od banky a produktu závisí obdobie, kedy úver treba začať splácať.
Niektoré banky umožňujú začať s prvými splátkami až po ukončení štúdia. Úroky však musíte platiť aj keď neplatíte splátky. Študentský spotrebný úver OTP Banky je na pokrytie nákladov na štúdium, Flexipôžička VÚB pre študentov dennej formy na našich aj na zahraničných školách.

Cez Úver študent od Volksbank sa dá získať 5000 eur, počas jedného akademického roku môže študent vyčerpať 1000 eur. Slovenská sporiteľňa ponúka študentom dennej formy a doktorandom zvýhodnený bezúčelový úver – spotrebný úver na Čokoľvek pre študentov.

UniCredit oslovuje študentov, ktorí chcú ísť na letné brigády do zahraničia. Ponúka im úver Work and Travel do výšky 3300 eur. Tie musia využiť na letnú brigádu v zahraničí.

Veronika Folentová
Štipendium za prospech môže dostať každý desiaty študent

V prípade, že vám vaša finančná situácia neumožňuje poberať sociálne štipendium, môžete si prilepšiť
odmenou za prospech.

BRATISLAVA. Podmienky na udeľovanie prospechových štipendií nie sú na všetkých univerzitách rovnaké. Neurčuje ich totiž ministerstvo školstva, ale stanovujú si ich školy samy. Vo všeobecnosti však platí, že o priznanie tohto štipendia študenti nežiadajú a nemôžu si ho nárokovať.

Prospechové štipendium môže na väčšine škôl dostať desatina študentov s najlepšími študijnými výsledkami dosiahnutými v predchádzajúcom akademickom roku. Podmienkou býva dosiahnutie priemeru lepšieho ako 1,5, zároveň študent nesmie dostať žiadne FX. Nemôže tiež prekročiť štandardnú dĺžku štúdia, nesmie mu byť udelené disciplinárne opatrenie a nemôže mať v predchádzajúcom akademickom roku prerušené štúdium.

Prvákom sa prospechové štipendium priznáva v druhom semestri za výsledky z prvého semestra.
Peniaze na prospechové štipendiá dostávajú školy zo štátneho rozpočtu. Vlani získali takmer 200 miliónov korún, aby mohli najlepšej desatine študentov udeliť štipendium vo výške 15­tisíc korún na rok.

Filip Struhárik
Školy motivujú aj výnimočných

Za výnimočné výsledky a aktivity dávajú školy mimoriadne štipendiá.

BRATISLAVA. Študentom môžu vysoké školy udeliť aj mimoriadne štipendium. To sa zväčša pohybuje od 50 eur do 350 eur na rok.

Vedenie fakúlt a univerzít takéto štipendium priznáva za vynikajúce výsledky vo vedeckej, umeleckej či športovej činnosti, za úspešnú reprezentáciu alebo za vynikajúcu záverečnú prácu. Školy odmeňujú aj aktivitu v študentských spolkoch, publikačnú činnosť alebo organizovanie podujatí.

Niektoré slovenské univerzity udeľujú aj ceny rektora pri ukončení štúdia, tie sú za dlhodobo vynikajúce výsledky.

Podobne ako pri prospechových štipendiách aj pri mimoriadnych platí, že nie sú nárokovateľné a študenti o ne nemôžu žiadať.

Filip Struhárik

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 3. Malé knedličky, veľké dojmy
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 692
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 10 791
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 8 716
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 294
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 834
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 3 499
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 495
 8. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 3 177
 9. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 2 944
 10. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017 2 466

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Osem zásadných zmien v hypotékach, ktoré odštartujú od marca

Kto si málo sporí a príliš často mení zamestnanie, dostane o niečo nižší úver ako doteraz.

KOMENTÁRE

Na obranu bratislavskej kaviarne

Kaviareň je so svojím dešpektom k spiatočníctvu pre vidiek trvalou výzvou.

BRATISLAVA

Bol priekopník – utečenec. Jeho meno zmizlo z novín aj z histórie

Václav Nedomanský má zo svetových šampionátov deväť medailí.

KOŠICE KORZÁR

Vincent Lukáč nesúhlasí s vyvesením jeho dresu v Steel Aréne

Vedenie rozhodnutie prekvapilo.

Neprehliadnite tiež

Fico vyzval na trhanie faktúr a počet neplatičov vzrástol

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dokončuje rozhodovanie o nových cenách elektriny. Budú platiť spätne od januára.

Fico o VšZP: Nebudeme tolerovať zajacoviny, tvrdo zakročím

Premiér tiež odsúdil popieranie holokaustu a z nárastu preferencií extrémistov obvinil médiá.

Brexit možno prinúti univerzitu v Oxforde otvoriť si novú základňu

Francúzsko už predložilo univerzite v Oxforde lákavú ponuku.

Opel zrejme skončí vo francúzskych rukách. Bude sa vyrábať na Slovensku?

Francúzska spoločnosť PSA Group rokuje o kúpe nemeckej automobilky Opel od amerického koncernu General Motors. Značka je v dlhodobej strate.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop