Študovať sa dá aj za štátne peniaze

Výdavky na vysokoškolské štúdium vám môžu pomôcť uhradiť štipendiá a pôžičky.

Internát, stravu či učebnice môžete platiť aj s pomocou štátu.(Zdroj: SME - Monika Cibulková)

Ak vám chýbajú peniaze na vysokoškolské štúdium, môžete požiadať o sociálne štipendium, alebo si požičať zo Študentského pôžičkového fondu.

BRATISLAVA. Aj keď je podľa zákona štúdium na vysokej škole zadarmo, vyžaduje si dostatok peňazí na ubytovanie, stravu či skriptá. Štát na takéto výdavky vyčleňuje peniaze, študentom ich vypláca cez sociálne štipendiá alebo formou pôžičky. Musia však mať na ne nárok.

Pomoc sociálne slabším

Účinným nástrojom na sprístupnenie štúdia aj študentom zo sociálne slabších rodín sú sociálne štipendiá. Záujem o ne je veľký. Len vlani bolo na nich podľa štatistík ministerstva školstva vyplatených takmer 760 miliónov korún. V decembri minulý rok tak poberalo sociálne štipendium vyše 18­-tisíc študentov, pričom na verejných vysokých školách ich študovalo zhruba 130­-tisíc.

Nárok na sociálne štipendium majú študenti prvého a druhého stupňa vysokoškolského denného štúdia, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenska. Podmienkou získania peňazí je, aby žiadateľ neštudoval dlhšie, než je štandardná dĺžka štúdia. Štipendium nemôžu dostať študenti, ktorí už dosiahli predtým vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Pri určovaní výšky štipendia sa berie do úvahy príjem študenta a spolu s ním posudzovaných osôb. Tými sú hlavne rodičia a súrodenci, s ktorými žiadateľ žije v jednej domácnosti.

„Študenti môžu požiadať o priznanie sociálneho štipendia až do výšky 215 eur mesačne, ak študujú v mieste svojho bydliska, alebo až 260 eur mesačne, ak študujú 30 a viac kilometrov od bydliska,“ vraví Dana Španková, hovorkyňa ministerstva školstva. „Minimálna výška štipendia je 10 eur mesačne,“ dodáva.

O sociálne štipendium môžu študenti požiadať hneď na začiatku akademického roka alebo kedykoľvek v jeho priebehu, a to až do 30. júna. Formuláre žiadostí sú na študijných oddeleniach univerzít. Toto štipendium sa priznáva k prvému dňu v mesiaci, v ktorom študent podal žiadosť.

Pokiaľ študent preruší alebo ukončí štúdium počas akademického roka, musí túto udalosť neodkladne nahlásiť, aby sa zastavilo vyplácanie štipendia.

Čo musíte urobiť?

Ak chcete čerpať peniaze zo sociálneho štipendia, musíte si v prvom rade podať žiadosť na študijnom oddelení svojej fakulty. K nej je treba priložiť doklad o výške príjmu a o rodinnej situácii. Musíte zdokladovať všetky príjmy za celý predchádzajúci kalendárny rok o každej spoločne posudzovanej osobe.

Všetky dokumenty musia byť originály alebo notársky overené kópie. Bližšie informácie poskytnú študijné oddelenia.

Môžete si aj požičať

V prípade, že vám sociálne štipendium nestačí alebo vám ho nepridelili, môžete požiadať o pôžičku zo Študentského pôžičkového fondu. Aj tu však platia isté pravidlá. Poradie uchádzačov sa zostavuje podľa priemeru študijných výsledkov, sociálnej situácie rodiny a zohľadňuje aj zdravotný stav študenta.

Táto pôžička je účelová. „Peniaze študent môže použiť na študijné účely, úhradu školného, literatúry, internátu a živobytie, ich použitie však fondu nedokladuje,“ povedal riaditeľ fondu Ľubomír Zburín.

Počet žiadostí o tieto pôžičky je v jednotlivých regiónoch odlišný. Najväčší záujem o ne podľa Zburína majú študenti z Prešovského, Žilinského, Banskobystrického a Košického kraja. Počas svojej existencie Študentský pôžičkový fond vyplatil v prepočte takmer 40 miliónov eur (skoro 1,2 miliardy korún). Rozdelil ich medzi 55 200 pôžičiek.

Študenti si podľa šéfa fondu dávajú najmenej pozor na termíny podania. „Najväčšiu chybu robia, keď o pôžičku žiadajú tesne pred termínom ukončenia podávania žiadosti. Prvú možnosť majú k 15. júnu, teda začiatkom septembra by už mali mať polovicu pôžičky na účte, ale najviac žiadostí je až v náhradnom termíne k 10. októbru, keď už peniaze potrebujú,“ povedal.

Ako získať pôžičku

Študenti môžu získať pôžičku zo Študentského pôžičkového fondu, len ak splnia viaceré podmienky.

Kto môže žiadať o študentskú pôžičku?

Študent slovenskej alebo zahraničnej vysokej školy s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj študent so štatútom zahraničného Slováka. Môže študovať dennou aj externou formou štúdia. Musí navštevovať prvé vysokoškolské štúdium – bakalárske, magisterské, inžinierske. Ak navštevuje viac fakúlt, pôžičku môže získať len na jednej. Študent musí mať urobené všetky skúšky.

Ako žiadať o pôžičku?

Žiadosť treba podať písomne na fakulte vysokej školy. Tá potvrdí prospech z predchádzajúceho školského roku (pri študentoch prvého magisterského alebo inžinierskeho stupňa sa uvádzajú známky zo štátnej bakalárskej skúšky) a uvedie, či žiadateľ poberá sociálne štipendium. Ak máte zmenenú pracovnú schopnosť alebo ťažké zdravotné postihnutie, musíte priložiť aj rozhodnutie o tom, že vás do tejto kategórie zaradili. Doložíte tiež potvrdenie o príjmoch členov domácnosti.

Koľko môžete žiadať?

V akademickom roku môžete požiadať o študentskú pôžičku do výšky 1327,76 eura, a to v sumách od 331,94 eura vždy po celých desaťtisícoch slovenských korún. Ak požiadate o pôžičku do výšky 331,94 eura a 663,88 eura a chcete byť uprednostnení pri jej poskytnutí zo sociálnych dôvodov, ak nepoberáte sociálne štipendium, predkladáte aj doklady o výpočte priemerného mesačného príjmu na jedného člena domácnosti.

Ak požiadate o 995,82 eura, tak príjem na posudzovaného člena domácnosti nesmie prevýšiť hranicu minimálnej mzdy. Pri pôžičke 1327,76 eura príjem na člena domácnosti nesmie prevýšiť hranicu životného minima.

Dokedy sa dá žiadať?

Študent prvého ročníka podáva žiadosť po zápise, najneskôr do 10. októbra. Ostatní študenti podávajú žiadosť do 15. júna. Poslucháči vysokých škôl v zahraničí môžu žiadosť podať do 31. júla alebo do 20. októbra.

Veronika Folentová
Banky lákajú študentov na bonusy a odklady

Peniaze môžu vysokoškoláci získať aj od bánk. Ponúkajú im na úvery nižšie úroky, niektoré aj bezplatné služby k účtom či peniaze na brigádu v zahraničí.

BRATISLAVA. Viaceré banky ponúkajú študentom výhodnejšie produkty – účty alebo úvery. Získanie väčšiny z nich však obmedzujú vekom či formou štúdia. Niektoré úvery sa dajú získať len na určitý účel. Splátky však niekde môžete platiť až po skončení školy.

Účty do školských lavíc

Banky sa snažia získať študentov nespoplatnením služieb. Na študentských účtoch je vo väčšine prípadov zadarmo ich vedenie, výber z bankomatu danej banky, či elektronické bankovníctvo. Niekde získajú bezplatne aj informovanie sa o stave účtu cez SMS či o platbách kartou v obchode. Na získanie študentského účtu majú banky rôzne vekové nároky – od 10 do 28 rokov.

Pôžička na letnú brigádu

Študentom banky ponúkajú aj rôzne typy pôžičiek. Väčšinou s nižším úrokom, pohybujú sa od 7,9 do takmer 11 percent, najčastejšie však okolo 8 percent. Od banky a produktu závisí obdobie, kedy úver treba začať splácať.
Niektoré banky umožňujú začať s prvými splátkami až po ukončení štúdia. Úroky však musíte platiť aj keď neplatíte splátky. Študentský spotrebný úver OTP Banky je na pokrytie nákladov na štúdium, Flexipôžička VÚB pre študentov dennej formy na našich aj na zahraničných školách.

Cez Úver študent od Volksbank sa dá získať 5000 eur, počas jedného akademického roku môže študent vyčerpať 1000 eur. Slovenská sporiteľňa ponúka študentom dennej formy a doktorandom zvýhodnený bezúčelový úver – spotrebný úver na Čokoľvek pre študentov.

UniCredit oslovuje študentov, ktorí chcú ísť na letné brigády do zahraničia. Ponúka im úver Work and Travel do výšky 3300 eur. Tie musia využiť na letnú brigádu v zahraničí.

Veronika Folentová
Štipendium za prospech môže dostať každý desiaty študent

V prípade, že vám vaša finančná situácia neumožňuje poberať sociálne štipendium, môžete si prilepšiť
odmenou za prospech.

BRATISLAVA. Podmienky na udeľovanie prospechových štipendií nie sú na všetkých univerzitách rovnaké. Neurčuje ich totiž ministerstvo školstva, ale stanovujú si ich školy samy. Vo všeobecnosti však platí, že o priznanie tohto štipendia študenti nežiadajú a nemôžu si ho nárokovať.

Prospechové štipendium môže na väčšine škôl dostať desatina študentov s najlepšími študijnými výsledkami dosiahnutými v predchádzajúcom akademickom roku. Podmienkou býva dosiahnutie priemeru lepšieho ako 1,5, zároveň študent nesmie dostať žiadne FX. Nemôže tiež prekročiť štandardnú dĺžku štúdia, nesmie mu byť udelené disciplinárne opatrenie a nemôže mať v predchádzajúcom akademickom roku prerušené štúdium.

Prvákom sa prospechové štipendium priznáva v druhom semestri za výsledky z prvého semestra.
Peniaze na prospechové štipendiá dostávajú školy zo štátneho rozpočtu. Vlani získali takmer 200 miliónov korún, aby mohli najlepšej desatine študentov udeliť štipendium vo výške 15­tisíc korún na rok.

Filip Struhárik
Školy motivujú aj výnimočných

Za výnimočné výsledky a aktivity dávajú školy mimoriadne štipendiá.

BRATISLAVA. Študentom môžu vysoké školy udeliť aj mimoriadne štipendium. To sa zväčša pohybuje od 50 eur do 350 eur na rok.

Vedenie fakúlt a univerzít takéto štipendium priznáva za vynikajúce výsledky vo vedeckej, umeleckej či športovej činnosti, za úspešnú reprezentáciu alebo za vynikajúcu záverečnú prácu. Školy odmeňujú aj aktivitu v študentských spolkoch, publikačnú činnosť alebo organizovanie podujatí.

Niektoré slovenské univerzity udeľujú aj ceny rektora pri ukončení štúdia, tie sú za dlhodobo vynikajúce výsledky.

Podobne ako pri prospechových štipendiách aj pri mimoriadnych platí, že nie sú nárokovateľné a študenti o ne nemôžu žiadať.

Filip Struhárik

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 3. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 4. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 7. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 8. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 1. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 3. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 4. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 5. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
 6. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 7. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 8. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 9. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 10. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 8 509
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 845
 3. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 3 122
 4. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 975
 5. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 769
 6. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 2 143
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 691
 8. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 687
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 405
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 398

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Armádny generál: S migmi si načas vystačíme, no bude to drahšie

Udržanie starých stíhačiek bude drahé, Rusi si môžu zapýtať viac. Nebo by nám však dočasne mohli ochrániť aj Česi či Poliaci.

ŠPORT

Slovanu kuriózny gól nepomohol, doma prehral s Kazaňou

Bratislavský klub v stretnutí aj vyhrával, napokon prehral o tri góly.

SVET

Merkelová prijatie utečencov po rokoch neľutuje

Nemecká kancelárka nechce prijímať ďalších ľudí zo Sýrie.

DOMOV

Počas týždňa bez áut kolabuje doprava

O dopravu v Bratislave sa 60 rokov nikto nestaral.

Neprehliadnite tiež

Markíza má byť na predaj, hovorí sa aj o ďalších médiách

Majiteľ najsledovanejšej televízie na Slovensku, ako aj potenciálni záujemcovia o jej kúpu tvrdia, že špekulácie nekomentujú.

Kroksy sú späť. Ich miliardová stratégia? Byť škaredé

To, že sa kroksy vracajú, nie je žiadna náhoda.

Zákon chrániaci médiá je ľahké obísť

Legislatíva zakazuje, aby majiteľ vlastnil printové aj elektronické médiá zároveň.

Do Moricových železničných opravovní vstupuje nový investor

Budamar získa tretinu v ŽOS Vrútky, čo sú tretie najväčšie opravovne. Sľubuje si od toho úsporu na opravách lokomotív a tisícky vagónov.