Na domov dôchodcov sa ľudia načakajú

V poradovníkoch obecných a krajských zariadení sociálnych služieb je podľa odhadu okolo 16-tisíc ľudí. Väčšinu tvoria čakatelia na domov dôchodcov.

Zákon od januára výslovne zakazuje podmieniť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby poplatkom alebo darom.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME – MIROSLAVA CIBULKOVÁ)

V poradovníkoch obecných a krajských zariadení sociálnych služieb je podľa odhadu okolo 16-tisíc ľudí. Väčšinu tvoria čakatelia na domov dôchodcov alebo domov sociálnych služieb.

BRATISLAVA. Hľadáte miesto v domove dôchodcov? Šanca, že nájdete, je malá. Na zariadenie pre seniorov sa čaká aj niekoľko rokov a jeho vybavovanie je po novom zbytočne náročné a byrokratické.

Od januára platí zákon o sociálnych službách, ktorý mal ľuďom zaručiť, že do 60 dní dostanú to, čo potrebujú.

Nestalo sa tak, táto povinnosť sa odložila. Návrh novely, ktorý pred troma týždňami predložilo ministerstvo sociálnych vecí, pokračuje v rovnakom duchu. Tí, čo sa dostali do poradovníka pred 1. januárom 2009, urobia lepšie, keď sami požiadajú o posúdenie odkázanosti na zariadenie pre seniorov. Obec to síce musí urobiť z vlastnej iniciatívy, ale lehota, ktorú na dostala, sa má predĺžiť. Namiesto 30. novembra 2010 by konečný termín bol až o rok neskôr. „Nemusia čakať, kedy ich z vlastného podnetu posúdi obec alebo vyšší územný celok," povedala Barbora Petrová z mediálneho odboru ministerstva.

Posudzovanie sa týka úplne všetkých - tých, čo už sú v nejakom zariadení, čakajú naň alebo si len teraz podali žiadosť (o posúdenie odkázanosti). Ani pre jednu z týchto skupín sa však nič nezmení. Klientom sa služby budú poskytovať naďalej, poradovníky dobiehajú.

Zo zoznamov neubúda

Na Slovensku je akútny nedostatok zariadení pre seniorov a obce zatiaľ nemajú na to, aby využili prednostné právo zabezpečiť opak. Štát sa stále snaží držať na uzde neziskové organizácie a súkromných podnikateľov, ale medzitým sa mimo jeho dohľadu vyrojili neoficiálne starobince či hospice.

„Zákon jasne hovorí, že keď je akútna potreba poskytnúť človeku sociálne služby, tak príslušný orgán má okamžite konať," hovorí bývalá ministerka sociálnych vecí Helena Woleková z nadácie Socia. „V zariadeniach sú však osoby, ktoré tam nemusia byť, a zaberajú miesta tým, ktorí sú na ústavnú starostlivosť odkázaní." Prednosť majú iba ľudia v ohrození života a zdravia.

U neverejných poskytovateľov - sú nimi neziskové organizácie, cirkev či podnikatelia - sa čaká menej, no často sú drahší. Z verejných zdrojov dostávajú menej peňazí.

Šedá zóna sociálnych služieb sa pohybuje na pomedzí nekalého podnikania a charity. Aj v jednom rodinnom dome v Hronovciach, o ktorom sa prednedávnom písalo v médiách, sa tiesnia ľudia, ktorí sa nemohli dostať do iného zariadenia. Občianske združenie Teplo domova bolo pre nich jediným riešením.

Ide aj o možnosť výberu

Zákon sa bude novelizovať aj preto, že obmedzil možnosť výberu poskytovateľa. Človek si môže vybrať, iba ak mu nevybrala obec. Inak by mu na to, čo potrebuje, nemusela prispieť.

Novelou, ktorej zajtra uplynie čas na pripomienky, by sa mohol tento problém odstrániť. Ministerstvo píše, že sa zabezpečí plné právo na výber zariadenia, „bez akýchkoľvek obmedzení a následkov s tým spojených". Má však dva rôzne návrhy. Ten druhý je vlastne len inak formulované obmedzenie možnosti výberu.

Parlament rozhodne do konca tohto roka.

Žiadateľa čaká dlhá cesta

Krok za krokom, ako žiadať o miesto v domove dôchodcov.

1. Kto ešte neurobil nič preto, aby sa dostal do domova dôchodcov, podá na obecnom úrade žiadosť o posúdenie odkázanosti na zariadenie pre seniorov a priloží k nej potvrdenie svojho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

2. Obec požiada svojho lekára, aby určil, či a nakoľko sa žiadateľ nedokáže o seba postarať. Lekár zhodnotí jeho zdravotný stav a vypracuje posudok.

3. Žiadateľa navštívi sociálny pracovník obce, aby zistil, ktoré veci mu robia problémy, a napíše sociálny posudok.

4. Obec už môže rozhodnúť, či žiadateľ je alebo nie je odkázaný na domov dôchodcov. Mala by to zvládnuť do 30 dní, ale na zvlášť zložitý prípad má 60 dní.

5. Až teraz možno požiadať o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Obec začne hľadať miesto v domove dôchodcov, ale nemá na to žiadnu lehotu - až od 1. januára 2013 bude platiť, že to musí urobiť do 60 dní.

(joč)
Kto už má miesto, nastúpi

Ak ste v poradovníku, obec vás posúdi sama alebo na vašu žiadosť.

1. Kto bol v poradovníku domova dôchodcov už 31. decembra 2008, je predbežne považovaný za odkázaného na túto službu - kým ho neposúdia podľa zákona platného od 1. januára 2009.

2. Obec musí z vlastnej iniciatívy najneskôr do 30. septembra 2010 začať konanie a do 30. novembra rozhodnúť. Tieto termíny sa však o rok posunú (navrhuje to ministerstvo práce).

3. Čakateľ môže proces urýchliť, keď sám požiada o posúdenie odkázanosti. Má to zmysel najmä vtedy, ak si nie je istý, že je na domov dôchodcov odkázaný.

4. Ak sa preň uvoľní miesto v zariadení skôr, ako ho obec posúdila, môže naň nastúpiť. Iba uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

(joč)
Obec vás nesmie odbiť

Odpovede na najčastejšie otázky o umiestňovaní do domova dôchodcov.

Ľudia nevedia, či majú žiadať o posúdenie odkázanosti na domov sociálnych služieb alebo domov dôchodcov. Čo majú robiť, keď vopred nie je jasné, na ktoré zariadenie sú odkázaní?

Seniori by mali byť prioritne umiestňovaní v zariadení pre seniorov, teda v domove dôchodcov.

Môže obec odmietnuť žiadosť o posúdenie odkázanosti na domov dôchodcov, pretože na jej území sa takéto zariadenie nevyskytuje, a odstúpiť ju samosprávnemu kraju?

Nie. Aj keď obec nemá zariadenie pre seniorov, je povinná rozhodovať o odkázanosti na túto sociálnu službu.

Na základe čoho obec začne niekomu hľadať miesto?

Kto chce ísť do domova dôchodcov, musí obci podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a k nej priložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti. Toto rozhodnutie nepotrebuje, iba ak má na odchod do domova dôchodcov iný vážny dôvod ako odkázanosť, napríklad stratí bývanie alebo ho týrajú.

Čo ak v obecnom zariadení nie je voľné miesto a žiadateľ nechce ísť inde?

Obec ho zaradí do poradovníka tohto zariadenia, aby zostal v svojom prostredí a zachovalo sa jeho právo voľby.

Niektorí ľudia sa do poradovníka dostali do 31. decembra 2008, iní tento rok. Ako sa postupuje pri ich umiestňovaní?

Na tom, ktorý zákon platil, keď niekoho zaradili do poradovníka, nezáleží. Poradie je určené dátumom zaradenia do poradovníka.

(Zdroj: www.employment.gov.sk, otázky i odpovede sú upravené)
Za prijatie nemôžu pýtať peniaze či dar

Keď chcete pomôcť domovu dôchodcov, môžete mu niečo darovať. Prijatie si tým však nemusíte zaistiť.

BRATISLAVA. Poplatky za prijatie do domova dôchodcov sú minulosťou. Darcovstvu sa však medze nekladú.
Zákon o sociálnych službách, účinný od 1. januára, výslovne zakazuje podmieniť prijatie (uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby) „peňažným alebo nepeňažným plnením".

Mnohé mestá a obce tak museli svoje zariadenia inštruovať, aby takéto „plnenia" nevyberali.

Napríklad na internetovej stránke Strediska sociálnej pomoci mesta Košice sa píše, že prijímanie jednorazového príspevku pri umiestnení „je toho času pozastavené".

Bežná prax

Na zmenu zákona doplatilo aj mesto Michalovce. Len vlani, od 1. júla, zaviedlo jednorazový príspevok „na rozvoj a skvalitnenie" služieb svojho domova dôchodcov. „Naše zariadenie pre seniorov na Hollého ulici tento príspevok nevyberá," hovorí primátor Viliam Záhorčák.

Takzvané vstupné poplatky boli na Slovensku bežnou praxou. Zariadenia po celej krajine vyberali od ľudí peniaze len za to, že ich prijmú.

Obce alebo samosprávne kraje, ktoré ich zriadili, si to dokonca upravili svojím právnym predpisom. Výšku poplatku určili všeobecne záväzným nariadením. V Michalovciach bol povinný príspevok pri nástupe vo výške 165,96 eura (vtedy 5000 korún) a ďalší závisel od toho, čo klient vlastní.

Napríklad dvojizbový byt znamenal 331,93 eura (10-tisíc korún).

Darovacia zmluva

„Je na klientovi a rodinných príslušníkoch, či niečo zariadeniu poskytnú a koľko. Ak nám nejakú sumu dajú, riešime to na základe darovacej zmluvy," hovorí Peter Bartovič, riaditeľ Domu seniorov v Dolnom Ohaji v okrese Nové Zámky.

Darovacou zmluvou sa niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje prenechať. Ak ide o nehnuteľnosť či prísľub finančného daru, zmluva musí byť písomná.

Písomná forma je všeobecne najistejšia. Darca sa podľa Občianskeho zákonníka môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný k nemu správa tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Jozef Čavojec
Chystajú sa pokuty

Nelegálne starobince môžu byť nebezpečné. Kým však nebude dostatok miest v oficiálnych zariadeniach, bude o ne záujem.

BRATISLAVA. V polovici júla vyšlo najavo, že v jednom rodinnom dome v Hronovciach, okres Levice, sa tiesni takmer 30 starých a chorých ľudí. Všetky pokusy o nápravu zlyhali. Nejde o zariadenie sociálnych služieb, na ktoré by malo dosah ministerstvo sociálnych vecí, a ani neposkytuje zdravotnú starostlivosť, aby ho mohol kontrolovať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Od budúceho roka by sa takéto prípady nemali stávať. Ministerstvo navrhlo novelu zákona o sociálnych službách, ktorou by získalo právomoc dohliadať na neoficiálne zariadenia a v prípade odhalenia im uložiť pokutu 35-tisíc eur.

Majiteľ domu v Hronovciach Juraj Szebeni pre SME priznal, že takáto pokuta by bola likvidačná. V starej mene by išlo o vyše milióna korún.

Teplo domova a iné

Prípad, na ktorý ministerstvo reaguje, sa volá Teplo domova - podľa občianskeho združenia, pod hlavičkou ktorého sa Szebeni a jeho manželka starajú o „nájomníkov".

Nie je jediný. Medzičasom sa zistilo, že len v Nitrianskom kraji sú najmenej tri podobné zariadenia. Koľko je ich celkove na Slovensku, sa nevie.

„Ministerstvo vzhľadom na to, že nejde o registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb, nemá hodnoverné informácie o ich počte," povedala Barbora Petrová z mediálneho odboru rezortu sociálnych vecí. „Aj jeden prípad je dostatočným dôvodom, aby sa ním zaoberalo v legislatívnej rovine."

Ochrana zostatku

V čase nedostatku miest v zariadeniach sociálnych služieb sa priam núkajú neoficiálne starobince či hospice.

Ich klienti sa však vystavujú určitému nebezpečenstvu. Zákon hovorí, že stálemu obyvateľovi domova dôchodcov musí (po zaplatení za služby) zostať na mesiac najmenej 20 percent životného minima, čo je 37,04 eura.

Pre nelegálny starobinec však „ochrana zostatku" neplatí.

Seniorovi môže zostať menej alebo nič aj vtedy, ak je u súkromného podnikateľa alebo v domove, ktorý si vybral bez sprostredkovania obcou. Takéto zariadenia však už podliehajú kontrole.

(joč)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 12 359
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 882
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 4 464
 4. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 469
 5. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 3 253
 6. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 866
 7. Kam do tepla v januári? 2 064
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 861
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 690
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 002

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Kuzminová: Presvedčila som sa, že chyba nie je v streleckej forme

Slovenská biatlonistka je bez stresu a vo väčšej pohode. V stíhacích pretekoch skončila jedenásta.

PLUS

Logopedička: Nikdy nie je neskoro odnaučiť sa ráčkovať

Detí s problémami je čoraz viac.

Neprehliadnite tiež

Ponuka sa zmení. Európania si budú môcť pochutnať na hmyze a riasach

Stravovacie návyky ľudí žijúcich v Európe sa menia.

Fico obhajoval nákup transportérov, nevylúčil ani tender

Slovensko môže podľa premiéra stále usporiadať tender na nákup obrnených vozidiel.

Ak sa Bory v Bratislave rozšíria, Penta chce investovať do infraštruktúry

Investor vynaložil na infraštruktúru v zóne Bory viac ako 30 miliónov eur.

Nemecké akciové indexy posilňujú vďaka výborným výsledkom firiem

Z nemeckých firiem prichádzajú dobré správy o ich hospodárení v roku 2017.

Orkán Friederika napáchal v Nemecku škody najmenej za pol miliardy

Orkán patril podľa poisťovní v tomto storočí medzi najsilnejšie búrky.