Na domov dôchodcov sa ľudia načakajú

V poradovníkoch obecných a krajských zariadení sociálnych služieb je podľa odhadu okolo 16-tisíc ľudí. Väčšinu tvoria čakatelia na domov dôchodcov.

Zákon od januára výslovne zakazuje podmieniť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby poplatkom alebo darom.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME – MIROSLAVA CIBULKOVÁ)

V poradovníkoch obecných a krajských zariadení sociálnych služieb je podľa odhadu okolo 16-tisíc ľudí. Väčšinu tvoria čakatelia na domov dôchodcov alebo domov sociálnych služieb.

BRATISLAVA. Hľadáte miesto v domove dôchodcov? Šanca, že nájdete, je malá. Na zariadenie pre seniorov sa čaká aj niekoľko rokov a jeho vybavovanie je po novom zbytočne náročné a byrokratické.

Od januára platí zákon o sociálnych službách, ktorý mal ľuďom zaručiť, že do 60 dní dostanú to, čo potrebujú.

Nestalo sa tak, táto povinnosť sa odložila. Návrh novely, ktorý pred troma týždňami predložilo ministerstvo sociálnych vecí, pokračuje v rovnakom duchu. Tí, čo sa dostali do poradovníka pred 1. januárom 2009, urobia lepšie, keď sami požiadajú o posúdenie odkázanosti na zariadenie pre seniorov. Obec to síce musí urobiť z vlastnej iniciatívy, ale lehota, ktorú na dostala, sa má predĺžiť. Namiesto 30. novembra 2010 by konečný termín bol až o rok neskôr. „Nemusia čakať, kedy ich z vlastného podnetu posúdi obec alebo vyšší územný celok," povedala Barbora Petrová z mediálneho odboru ministerstva.

Posudzovanie sa týka úplne všetkých - tých, čo už sú v nejakom zariadení, čakajú naň alebo si len teraz podali žiadosť (o posúdenie odkázanosti). Ani pre jednu z týchto skupín sa však nič nezmení. Klientom sa služby budú poskytovať naďalej, poradovníky dobiehajú.

Zo zoznamov neubúda

Na Slovensku je akútny nedostatok zariadení pre seniorov a obce zatiaľ nemajú na to, aby využili prednostné právo zabezpečiť opak. Štát sa stále snaží držať na uzde neziskové organizácie a súkromných podnikateľov, ale medzitým sa mimo jeho dohľadu vyrojili neoficiálne starobince či hospice.

„Zákon jasne hovorí, že keď je akútna potreba poskytnúť človeku sociálne služby, tak príslušný orgán má okamžite konať," hovorí bývalá ministerka sociálnych vecí Helena Woleková z nadácie Socia. „V zariadeniach sú však osoby, ktoré tam nemusia byť, a zaberajú miesta tým, ktorí sú na ústavnú starostlivosť odkázaní." Prednosť majú iba ľudia v ohrození života a zdravia.

U neverejných poskytovateľov - sú nimi neziskové organizácie, cirkev či podnikatelia - sa čaká menej, no často sú drahší. Z verejných zdrojov dostávajú menej peňazí.

Šedá zóna sociálnych služieb sa pohybuje na pomedzí nekalého podnikania a charity. Aj v jednom rodinnom dome v Hronovciach, o ktorom sa prednedávnom písalo v médiách, sa tiesnia ľudia, ktorí sa nemohli dostať do iného zariadenia. Občianske združenie Teplo domova bolo pre nich jediným riešením.

Ide aj o možnosť výberu

Zákon sa bude novelizovať aj preto, že obmedzil možnosť výberu poskytovateľa. Človek si môže vybrať, iba ak mu nevybrala obec. Inak by mu na to, čo potrebuje, nemusela prispieť.

Novelou, ktorej zajtra uplynie čas na pripomienky, by sa mohol tento problém odstrániť. Ministerstvo píše, že sa zabezpečí plné právo na výber zariadenia, „bez akýchkoľvek obmedzení a následkov s tým spojených". Má však dva rôzne návrhy. Ten druhý je vlastne len inak formulované obmedzenie možnosti výberu.

Parlament rozhodne do konca tohto roka.

Žiadateľa čaká dlhá cesta

Krok za krokom, ako žiadať o miesto v domove dôchodcov.

1. Kto ešte neurobil nič preto, aby sa dostal do domova dôchodcov, podá na obecnom úrade žiadosť o posúdenie odkázanosti na zariadenie pre seniorov a priloží k nej potvrdenie svojho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

2. Obec požiada svojho lekára, aby určil, či a nakoľko sa žiadateľ nedokáže o seba postarať. Lekár zhodnotí jeho zdravotný stav a vypracuje posudok.

3. Žiadateľa navštívi sociálny pracovník obce, aby zistil, ktoré veci mu robia problémy, a napíše sociálny posudok.

4. Obec už môže rozhodnúť, či žiadateľ je alebo nie je odkázaný na domov dôchodcov. Mala by to zvládnuť do 30 dní, ale na zvlášť zložitý prípad má 60 dní.

5. Až teraz možno požiadať o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Obec začne hľadať miesto v domove dôchodcov, ale nemá na to žiadnu lehotu - až od 1. januára 2013 bude platiť, že to musí urobiť do 60 dní.

(joč)
Kto už má miesto, nastúpi

Ak ste v poradovníku, obec vás posúdi sama alebo na vašu žiadosť.

1. Kto bol v poradovníku domova dôchodcov už 31. decembra 2008, je predbežne považovaný za odkázaného na túto službu - kým ho neposúdia podľa zákona platného od 1. januára 2009.

2. Obec musí z vlastnej iniciatívy najneskôr do 30. septembra 2010 začať konanie a do 30. novembra rozhodnúť. Tieto termíny sa však o rok posunú (navrhuje to ministerstvo práce).

3. Čakateľ môže proces urýchliť, keď sám požiada o posúdenie odkázanosti. Má to zmysel najmä vtedy, ak si nie je istý, že je na domov dôchodcov odkázaný.

4. Ak sa preň uvoľní miesto v zariadení skôr, ako ho obec posúdila, môže naň nastúpiť. Iba uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

(joč)
Obec vás nesmie odbiť

Odpovede na najčastejšie otázky o umiestňovaní do domova dôchodcov.

Ľudia nevedia, či majú žiadať o posúdenie odkázanosti na domov sociálnych služieb alebo domov dôchodcov. Čo majú robiť, keď vopred nie je jasné, na ktoré zariadenie sú odkázaní?

Seniori by mali byť prioritne umiestňovaní v zariadení pre seniorov, teda v domove dôchodcov.

Môže obec odmietnuť žiadosť o posúdenie odkázanosti na domov dôchodcov, pretože na jej území sa takéto zariadenie nevyskytuje, a odstúpiť ju samosprávnemu kraju?

Nie. Aj keď obec nemá zariadenie pre seniorov, je povinná rozhodovať o odkázanosti na túto sociálnu službu.

Na základe čoho obec začne niekomu hľadať miesto?

Kto chce ísť do domova dôchodcov, musí obci podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a k nej priložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti. Toto rozhodnutie nepotrebuje, iba ak má na odchod do domova dôchodcov iný vážny dôvod ako odkázanosť, napríklad stratí bývanie alebo ho týrajú.

Čo ak v obecnom zariadení nie je voľné miesto a žiadateľ nechce ísť inde?

Obec ho zaradí do poradovníka tohto zariadenia, aby zostal v svojom prostredí a zachovalo sa jeho právo voľby.

Niektorí ľudia sa do poradovníka dostali do 31. decembra 2008, iní tento rok. Ako sa postupuje pri ich umiestňovaní?

Na tom, ktorý zákon platil, keď niekoho zaradili do poradovníka, nezáleží. Poradie je určené dátumom zaradenia do poradovníka.

(Zdroj: www.employment.gov.sk, otázky i odpovede sú upravené)
Za prijatie nemôžu pýtať peniaze či dar

Keď chcete pomôcť domovu dôchodcov, môžete mu niečo darovať. Prijatie si tým však nemusíte zaistiť.

BRATISLAVA. Poplatky za prijatie do domova dôchodcov sú minulosťou. Darcovstvu sa však medze nekladú.
Zákon o sociálnych službách, účinný od 1. januára, výslovne zakazuje podmieniť prijatie (uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby) „peňažným alebo nepeňažným plnením".

Mnohé mestá a obce tak museli svoje zariadenia inštruovať, aby takéto „plnenia" nevyberali.

Napríklad na internetovej stránke Strediska sociálnej pomoci mesta Košice sa píše, že prijímanie jednorazového príspevku pri umiestnení „je toho času pozastavené".

Bežná prax

Na zmenu zákona doplatilo aj mesto Michalovce. Len vlani, od 1. júla, zaviedlo jednorazový príspevok „na rozvoj a skvalitnenie" služieb svojho domova dôchodcov. „Naše zariadenie pre seniorov na Hollého ulici tento príspevok nevyberá," hovorí primátor Viliam Záhorčák.

Takzvané vstupné poplatky boli na Slovensku bežnou praxou. Zariadenia po celej krajine vyberali od ľudí peniaze len za to, že ich prijmú.

Obce alebo samosprávne kraje, ktoré ich zriadili, si to dokonca upravili svojím právnym predpisom. Výšku poplatku určili všeobecne záväzným nariadením. V Michalovciach bol povinný príspevok pri nástupe vo výške 165,96 eura (vtedy 5000 korún) a ďalší závisel od toho, čo klient vlastní.

Napríklad dvojizbový byt znamenal 331,93 eura (10-tisíc korún).

Darovacia zmluva

„Je na klientovi a rodinných príslušníkoch, či niečo zariadeniu poskytnú a koľko. Ak nám nejakú sumu dajú, riešime to na základe darovacej zmluvy," hovorí Peter Bartovič, riaditeľ Domu seniorov v Dolnom Ohaji v okrese Nové Zámky.

Darovacou zmluvou sa niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje prenechať. Ak ide o nehnuteľnosť či prísľub finančného daru, zmluva musí byť písomná.

Písomná forma je všeobecne najistejšia. Darca sa podľa Občianskeho zákonníka môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný k nemu správa tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Jozef Čavojec
Chystajú sa pokuty

Nelegálne starobince môžu byť nebezpečné. Kým však nebude dostatok miest v oficiálnych zariadeniach, bude o ne záujem.

BRATISLAVA. V polovici júla vyšlo najavo, že v jednom rodinnom dome v Hronovciach, okres Levice, sa tiesni takmer 30 starých a chorých ľudí. Všetky pokusy o nápravu zlyhali. Nejde o zariadenie sociálnych služieb, na ktoré by malo dosah ministerstvo sociálnych vecí, a ani neposkytuje zdravotnú starostlivosť, aby ho mohol kontrolovať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Od budúceho roka by sa takéto prípady nemali stávať. Ministerstvo navrhlo novelu zákona o sociálnych službách, ktorou by získalo právomoc dohliadať na neoficiálne zariadenia a v prípade odhalenia im uložiť pokutu 35-tisíc eur.

Majiteľ domu v Hronovciach Juraj Szebeni pre SME priznal, že takáto pokuta by bola likvidačná. V starej mene by išlo o vyše milióna korún.

Teplo domova a iné

Prípad, na ktorý ministerstvo reaguje, sa volá Teplo domova - podľa občianskeho združenia, pod hlavičkou ktorého sa Szebeni a jeho manželka starajú o „nájomníkov".

Nie je jediný. Medzičasom sa zistilo, že len v Nitrianskom kraji sú najmenej tri podobné zariadenia. Koľko je ich celkove na Slovensku, sa nevie.

„Ministerstvo vzhľadom na to, že nejde o registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb, nemá hodnoverné informácie o ich počte," povedala Barbora Petrová z mediálneho odboru rezortu sociálnych vecí. „Aj jeden prípad je dostatočným dôvodom, aby sa ním zaoberalo v legislatívnej rovine."

Ochrana zostatku

V čase nedostatku miest v zariadeniach sociálnych služieb sa priam núkajú neoficiálne starobince či hospice.

Ich klienti sa však vystavujú určitému nebezpečenstvu. Zákon hovorí, že stálemu obyvateľovi domova dôchodcov musí (po zaplatení za služby) zostať na mesiac najmenej 20 percent životného minima, čo je 37,04 eura.

Pre nelegálny starobinec však „ochrana zostatku" neplatí.

Seniorovi môže zostať menej alebo nič aj vtedy, ak je u súkromného podnikateľa alebo v domove, ktorý si vybral bez sprostredkovania obcou. Takéto zariadenia však už podliehajú kontrole.

(joč)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 2. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 5. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 6. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 7. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 8. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 9. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 10. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 1. Grantová výzva na vykonávanie činností informačných centier
 2. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 3. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 4. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 5. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 6. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 7. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 8. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 9. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 10. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 5 870
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 690
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 4 126
 4. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 3 331
 5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 058
 6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 039
 7. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 560
 8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 556
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 074
 10. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM® 655

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Miliónové dotácie od Plavčana dostali aj pochybné firmy

Niektoré firmy, ktoré podporilo ministerstvo školstva, aby sa venovali vývoju a inováciám, nemajú s výskumom žiadne skúsenosti.

KOMENTÁRE

Minister Plavčan už dávno nemal existovať

Na znôšku legislatívnych náhod sa už nemôže pozerať ani koalícia.

ŠPORT

Tour bola bez Sagana nudná, no ponúkla aj nový objav

Vybrali sme päť najzaujímavejších momentov z tohtoročnej Tour de France.

KOMENTÁRE

Nemému Dankovi ani vlastná hovorkyňa nerozumie

Problém je v samotnej SNS a v jej softvéri.

Neprehliadnite tiež

S bicyklom do vlaku? Sebe lístok kúpite z domu, bicyklu nie

Kúpe lístka na stanici sa dá vyhnúť, ale cestujúci riskuje, že do vlaku Železničnej spoločnosti nedostane vôbec.

Na zhrdzavené a rozkradnuté dedičstvo komunistov pôjdu milióny

Závlahový systém je čoraz dôležitejší pre globálne otepľovanie, chystá sa modernizácia z eurofondov. Hovorí sa o sto miliónoch eur.

Ľudia v roamingu prestali šetriť. Svoje telefóny využívajú viac

V krajinách Únie ľudia telefonujú, esemeskujú a surfujú na internete za rovnaké ceny ako doma.