Na domov dôchodcov sa ľudia načakajú

V poradovníkoch obecných a krajských zariadení sociálnych služieb je podľa odhadu okolo 16-tisíc ľudí. Väčšinu tvoria čakatelia na domov dôchodcov.

Zákon od januára výslovne zakazuje podmieniť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby poplatkom alebo darom.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME – MIROSLAVA CIBULKOVÁ)

V poradovníkoch obecných a krajských zariadení sociálnych služieb je podľa odhadu okolo 16-tisíc ľudí. Väčšinu tvoria čakatelia na domov dôchodcov alebo domov sociálnych služieb.

BRATISLAVA. Hľadáte miesto v domove dôchodcov? Šanca, že nájdete, je malá. Na zariadenie pre seniorov sa čaká aj niekoľko rokov a jeho vybavovanie je po novom zbytočne náročné a byrokratické.

Od januára platí zákon o sociálnych službách, ktorý mal ľuďom zaručiť, že do 60 dní dostanú to, čo potrebujú.

Nestalo sa tak, táto povinnosť sa odložila. Návrh novely, ktorý pred troma týždňami predložilo ministerstvo sociálnych vecí, pokračuje v rovnakom duchu. Tí, čo sa dostali do poradovníka pred 1. januárom 2009, urobia lepšie, keď sami požiadajú o posúdenie odkázanosti na zariadenie pre seniorov. Obec to síce musí urobiť z vlastnej iniciatívy, ale lehota, ktorú na dostala, sa má predĺžiť. Namiesto 30. novembra 2010 by konečný termín bol až o rok neskôr. „Nemusia čakať, kedy ich z vlastného podnetu posúdi obec alebo vyšší územný celok," povedala Barbora Petrová z mediálneho odboru ministerstva.

Posudzovanie sa týka úplne všetkých - tých, čo už sú v nejakom zariadení, čakajú naň alebo si len teraz podali žiadosť (o posúdenie odkázanosti). Ani pre jednu z týchto skupín sa však nič nezmení. Klientom sa služby budú poskytovať naďalej, poradovníky dobiehajú.

Zo zoznamov neubúda

Na Slovensku je akútny nedostatok zariadení pre seniorov a obce zatiaľ nemajú na to, aby využili prednostné právo zabezpečiť opak. Štát sa stále snaží držať na uzde neziskové organizácie a súkromných podnikateľov, ale medzitým sa mimo jeho dohľadu vyrojili neoficiálne starobince či hospice.

„Zákon jasne hovorí, že keď je akútna potreba poskytnúť človeku sociálne služby, tak príslušný orgán má okamžite konať," hovorí bývalá ministerka sociálnych vecí Helena Woleková z nadácie Socia. „V zariadeniach sú však osoby, ktoré tam nemusia byť, a zaberajú miesta tým, ktorí sú na ústavnú starostlivosť odkázaní." Prednosť majú iba ľudia v ohrození života a zdravia.

U neverejných poskytovateľov - sú nimi neziskové organizácie, cirkev či podnikatelia - sa čaká menej, no často sú drahší. Z verejných zdrojov dostávajú menej peňazí.

Šedá zóna sociálnych služieb sa pohybuje na pomedzí nekalého podnikania a charity. Aj v jednom rodinnom dome v Hronovciach, o ktorom sa prednedávnom písalo v médiách, sa tiesnia ľudia, ktorí sa nemohli dostať do iného zariadenia. Občianske združenie Teplo domova bolo pre nich jediným riešením.

Ide aj o možnosť výberu

Zákon sa bude novelizovať aj preto, že obmedzil možnosť výberu poskytovateľa. Človek si môže vybrať, iba ak mu nevybrala obec. Inak by mu na to, čo potrebuje, nemusela prispieť.

Novelou, ktorej zajtra uplynie čas na pripomienky, by sa mohol tento problém odstrániť. Ministerstvo píše, že sa zabezpečí plné právo na výber zariadenia, „bez akýchkoľvek obmedzení a následkov s tým spojených". Má však dva rôzne návrhy. Ten druhý je vlastne len inak formulované obmedzenie možnosti výberu.

Parlament rozhodne do konca tohto roka.

Žiadateľa čaká dlhá cesta

Krok za krokom, ako žiadať o miesto v domove dôchodcov.

1. Kto ešte neurobil nič preto, aby sa dostal do domova dôchodcov, podá na obecnom úrade žiadosť o posúdenie odkázanosti na zariadenie pre seniorov a priloží k nej potvrdenie svojho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

2. Obec požiada svojho lekára, aby určil, či a nakoľko sa žiadateľ nedokáže o seba postarať. Lekár zhodnotí jeho zdravotný stav a vypracuje posudok.

3. Žiadateľa navštívi sociálny pracovník obce, aby zistil, ktoré veci mu robia problémy, a napíše sociálny posudok.

4. Obec už môže rozhodnúť, či žiadateľ je alebo nie je odkázaný na domov dôchodcov. Mala by to zvládnuť do 30 dní, ale na zvlášť zložitý prípad má 60 dní.

5. Až teraz možno požiadať o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Obec začne hľadať miesto v domove dôchodcov, ale nemá na to žiadnu lehotu - až od 1. januára 2013 bude platiť, že to musí urobiť do 60 dní.

(joč)
Kto už má miesto, nastúpi

Ak ste v poradovníku, obec vás posúdi sama alebo na vašu žiadosť.

1. Kto bol v poradovníku domova dôchodcov už 31. decembra 2008, je predbežne považovaný za odkázaného na túto službu - kým ho neposúdia podľa zákona platného od 1. januára 2009.

2. Obec musí z vlastnej iniciatívy najneskôr do 30. septembra 2010 začať konanie a do 30. novembra rozhodnúť. Tieto termíny sa však o rok posunú (navrhuje to ministerstvo práce).

3. Čakateľ môže proces urýchliť, keď sám požiada o posúdenie odkázanosti. Má to zmysel najmä vtedy, ak si nie je istý, že je na domov dôchodcov odkázaný.

4. Ak sa preň uvoľní miesto v zariadení skôr, ako ho obec posúdila, môže naň nastúpiť. Iba uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

(joč)
Obec vás nesmie odbiť

Odpovede na najčastejšie otázky o umiestňovaní do domova dôchodcov.

Ľudia nevedia, či majú žiadať o posúdenie odkázanosti na domov sociálnych služieb alebo domov dôchodcov. Čo majú robiť, keď vopred nie je jasné, na ktoré zariadenie sú odkázaní?

Seniori by mali byť prioritne umiestňovaní v zariadení pre seniorov, teda v domove dôchodcov.

Môže obec odmietnuť žiadosť o posúdenie odkázanosti na domov dôchodcov, pretože na jej území sa takéto zariadenie nevyskytuje, a odstúpiť ju samosprávnemu kraju?

Nie. Aj keď obec nemá zariadenie pre seniorov, je povinná rozhodovať o odkázanosti na túto sociálnu službu.

Na základe čoho obec začne niekomu hľadať miesto?

Kto chce ísť do domova dôchodcov, musí obci podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a k nej priložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti. Toto rozhodnutie nepotrebuje, iba ak má na odchod do domova dôchodcov iný vážny dôvod ako odkázanosť, napríklad stratí bývanie alebo ho týrajú.

Čo ak v obecnom zariadení nie je voľné miesto a žiadateľ nechce ísť inde?

Obec ho zaradí do poradovníka tohto zariadenia, aby zostal v svojom prostredí a zachovalo sa jeho právo voľby.

Niektorí ľudia sa do poradovníka dostali do 31. decembra 2008, iní tento rok. Ako sa postupuje pri ich umiestňovaní?

Na tom, ktorý zákon platil, keď niekoho zaradili do poradovníka, nezáleží. Poradie je určené dátumom zaradenia do poradovníka.

(Zdroj: www.employment.gov.sk, otázky i odpovede sú upravené)
Za prijatie nemôžu pýtať peniaze či dar

Keď chcete pomôcť domovu dôchodcov, môžete mu niečo darovať. Prijatie si tým však nemusíte zaistiť.

BRATISLAVA. Poplatky za prijatie do domova dôchodcov sú minulosťou. Darcovstvu sa však medze nekladú.
Zákon o sociálnych službách, účinný od 1. januára, výslovne zakazuje podmieniť prijatie (uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby) „peňažným alebo nepeňažným plnením".

Mnohé mestá a obce tak museli svoje zariadenia inštruovať, aby takéto „plnenia" nevyberali.

Napríklad na internetovej stránke Strediska sociálnej pomoci mesta Košice sa píše, že prijímanie jednorazového príspevku pri umiestnení „je toho času pozastavené".

Bežná prax

Na zmenu zákona doplatilo aj mesto Michalovce. Len vlani, od 1. júla, zaviedlo jednorazový príspevok „na rozvoj a skvalitnenie" služieb svojho domova dôchodcov. „Naše zariadenie pre seniorov na Hollého ulici tento príspevok nevyberá," hovorí primátor Viliam Záhorčák.

Takzvané vstupné poplatky boli na Slovensku bežnou praxou. Zariadenia po celej krajine vyberali od ľudí peniaze len za to, že ich prijmú.

Obce alebo samosprávne kraje, ktoré ich zriadili, si to dokonca upravili svojím právnym predpisom. Výšku poplatku určili všeobecne záväzným nariadením. V Michalovciach bol povinný príspevok pri nástupe vo výške 165,96 eura (vtedy 5000 korún) a ďalší závisel od toho, čo klient vlastní.

Napríklad dvojizbový byt znamenal 331,93 eura (10-tisíc korún).

Darovacia zmluva

„Je na klientovi a rodinných príslušníkoch, či niečo zariadeniu poskytnú a koľko. Ak nám nejakú sumu dajú, riešime to na základe darovacej zmluvy," hovorí Peter Bartovič, riaditeľ Domu seniorov v Dolnom Ohaji v okrese Nové Zámky.

Darovacou zmluvou sa niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje prenechať. Ak ide o nehnuteľnosť či prísľub finančného daru, zmluva musí byť písomná.

Písomná forma je všeobecne najistejšia. Darca sa podľa Občianskeho zákonníka môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný k nemu správa tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Jozef Čavojec
Chystajú sa pokuty

Nelegálne starobince môžu byť nebezpečné. Kým však nebude dostatok miest v oficiálnych zariadeniach, bude o ne záujem.

BRATISLAVA. V polovici júla vyšlo najavo, že v jednom rodinnom dome v Hronovciach, okres Levice, sa tiesni takmer 30 starých a chorých ľudí. Všetky pokusy o nápravu zlyhali. Nejde o zariadenie sociálnych služieb, na ktoré by malo dosah ministerstvo sociálnych vecí, a ani neposkytuje zdravotnú starostlivosť, aby ho mohol kontrolovať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Od budúceho roka by sa takéto prípady nemali stávať. Ministerstvo navrhlo novelu zákona o sociálnych službách, ktorou by získalo právomoc dohliadať na neoficiálne zariadenia a v prípade odhalenia im uložiť pokutu 35-tisíc eur.

Majiteľ domu v Hronovciach Juraj Szebeni pre SME priznal, že takáto pokuta by bola likvidačná. V starej mene by išlo o vyše milióna korún.

Teplo domova a iné

Prípad, na ktorý ministerstvo reaguje, sa volá Teplo domova - podľa občianskeho združenia, pod hlavičkou ktorého sa Szebeni a jeho manželka starajú o „nájomníkov".

Nie je jediný. Medzičasom sa zistilo, že len v Nitrianskom kraji sú najmenej tri podobné zariadenia. Koľko je ich celkove na Slovensku, sa nevie.

„Ministerstvo vzhľadom na to, že nejde o registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb, nemá hodnoverné informácie o ich počte," povedala Barbora Petrová z mediálneho odboru rezortu sociálnych vecí. „Aj jeden prípad je dostatočným dôvodom, aby sa ním zaoberalo v legislatívnej rovine."

Ochrana zostatku

V čase nedostatku miest v zariadeniach sociálnych služieb sa priam núkajú neoficiálne starobince či hospice.

Ich klienti sa však vystavujú určitému nebezpečenstvu. Zákon hovorí, že stálemu obyvateľovi domova dôchodcov musí (po zaplatení za služby) zostať na mesiac najmenej 20 percent životného minima, čo je 37,04 eura.

Pre nelegálny starobinec však „ochrana zostatku" neplatí.

Seniorovi môže zostať menej alebo nič aj vtedy, ak je u súkromného podnikateľa alebo v domove, ktorý si vybral bez sprostredkovania obcou. Takéto zariadenia však už podliehajú kontrole.

(joč)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 4. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 6. Inteligencia vo všetkom
 7. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 8. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 9. Čo sa môže stať, keď šetríte na zateplení?
 10. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie
 1. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 3. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 4. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
 5. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 6. Východniari investujú do bývania spomedzi regiónov najviac
 7. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande
 9. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 10. Pôžička, ktorá odmeňuje? Nie, nepomýlili sme sa
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 22 339
 2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 9 151
 3. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 8 624
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 415
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 044
 6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 4 010
 7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 899
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 797
 9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku 1 614
 10. Inteligencia vo všetkom 1 545

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Až teraz sa začína boj o Európu. Le Penová sa na Macrona teší

Macron vidí Francúzsko ako krajinu, ktorá má všetko. Le Penová program stavia na kritike.

KOMENTÁRE

Voľby vo Francúzsku. Čo vlastne prospeje ľuďom?

Napäté voľby zakrývali podstatnejšiu tému.

SVET

Macron k politike pristupuje ako k startupu (profil)

Emmanuel Macron bol bankárom aj ministrom hospodárstva.

Neprehliadnite tiež

Medzinárodný menový fond vyzdvihol ekonomické výsledky Slovenska

Išlo predovšetkým o výsledky hospodárenia.

Érsek potápa súťaž na vlaky do Bystrice, obnovuje rýchliky do Košíc cez Zvolen

Ministerstvo dopravy zrušilo vo februári súťaž na vlaky medzi Bratislavou a Banskou Bystricou. Mali priniesť lepšie služby a nižšie ceny

Richter: Máme záujem pracovať so znevýhodnenými skupinami

Minister zdôraznil, že je potrebné sa zamerať na absolventov evidovaných na úradoch práce.

Mihál: Školil som ženy z úradu práce, nik im nevysvetlil nový zákon

Minister práce Ján Richter chce do konca roka nezamestnanosť znížiť na 7-percent.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop