Za omeškané platby si priplatíte

Exekútor môže prísť vymáhať nedoplatky pre úrady aj bez predchádzajúceho upozornenia.

(Zdroj: Ilustračné - SITA)

Za každý deň omeškania s platbou zaplatíte. Úrady si môžu vymáhať úroky z omeškania, pokuty aj exekučné trovy.

BRATISLAVA. Väčšina štátnych úradov sa snaží s neplatičmi komunikovať, kým začne ich prípady riešiť súdny exekútor. Najčastejšie využívajú písomné upozornenia, okrem nich však neplatičom aj telefonujú, posielajú e-maily, niektorí ich aj navštevujú. Písomné výzvy opakujú spravidla dvakrát.

Niektoré úrady však môžu prenechať vymáhanie nedoplatkov exekútorovi aj bez upozornenia o nedoplatkoch či omeškaní. Povinnosť informovať nemá daňový úrad, Sociálna či zdravotná poisťovňa.

Rôzny prístup

Kedy príde exekútor?

 • Daňový úrad – exekútor môže zasiahnuť bez predošlej výzvy.

 • Sociálna poisťovňa – nemá povinnosť upozorňovať, exekútor môže prísť hneď.

 • Zdravotné poisťovne – nemajú povinnosť upozorňovať na nedoplatky. Prípady rieši Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

 • Mestá – exekútor koná po druhej výzve, ktorú posielajú po 30 dňoch (pri obchodnom styku) alebo po 90 dňoch (pri mestských daniach).

O nedoplatkoch informujú úrady ľudí v rôznom čase. Mestá oznamujú omeškanie po mesiaci pri obchodnom styku a po troch mesiacoch pri platbe mestských daní. No napríklad v zdravotnej poisťovni Dôvera vás na meškanie môžu upozorniť aj na druhý deň od dátumu nezaplatenia.

Niektoré zdravotné poisťovne pristupujú inak ku klientom, ktorí nezaplatia raz a inak k chronickým neplatičom. Pri omeškaných platbách klienta najskôr dvakrát upozornia, až potom vec nechajú prešetriť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „U chronických neplatičov postupujeme ráznejšie. Návrh na úrad posielame bez predchádzajúcej výzvy,“ vraví hovorkyňa poisťovne Dôvera Zuzana Horníková.

Daňový úrad kontroluje platby priebežne. V správe o nezaplatení dane neplatiča upozorní aj na následky omeškania či nezaplatenia. „Daňové exekučné konanie sa môže začať aj v prípade, ak nebola neplatičovi zaslaná výzva na zaplatenie či odvedenie dane v náhradnej lehote,“ povedal hovorca Daňového riaditeľstva Miroslav Dobák.

Platíte viac

Ak s platbou meškáte alebo ju nezaplatíte vôbec, budete platiť viac. Nezaplatená suma sa zvyšuje o úrok z omeškania, ktorý zväčša závisí od počtu dní meškania. Okrem toho môže neplatič dostať pokutu a ak dlhuje zdravotným poisťovniam, môžu ho zaradiť na zoznam neplatičov. V poisťovni Apollo si zarátajú úrok z omeškania. V Dôvere sa zvyšuje cena až po vystavení platobného výmeru Úradom pre dohľad. Fixný poplatok je päť eur za výmer. Poisťovne ponúkajú aj splátkový kalendár, o ten si neplatič môže požiadať.

Výška sankcií v mestách sa líši. V Martine sa aj po omeškaní platí len dlžná suma. V Trnave sa zvyšuje o sankčný úrok, v Trenčíne sa úrok musí zaplatiť, len ak je vyšší ako 3,32 eura. V Ružomberku sa dlžná suma po druhom upozornení zvýši o poplatok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby NBS.

Pri daňovom úrade sa nedoplatok zvýši o sankčný úrok, jeho výška závisí od počtu dní omeškania. V Sociálnej poisťovni si neplatič za každý deň priplatí 0,05 percenta z dlžnej sumy. Ak sa nezaplatením začne zaoberať exekútor, neplatič musí zaplatiť aj exekučné poplatky.

Nie všetko sa premlčí

Ak sa spoliehate na premlčanie sumy, ktorú dlhujete, mali by ste poznať obdobie, dokedy môžu úrady vymáhať nedoplatky. „Právo zdravotnej poisťovne sa premlčí uplynutím piatich rokov odo dňa splatnosti poistného.

Následné právo vymáhať poistné či úrok z omeškania sa premlčí po troch rokoch odo dňa nadobudnutia rozhodnutia o povinnosti zaplatiť,“ povedala hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Petra Balážová.

Nedoplatky v zdravotných poisťovniach však môžu vzniknúť aj tým, že poistenec neoznámi skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre platenie poistného: „Napríklad, že sa stal poberateľom dôchodku alebo neuvedie na platbe správny variabilný symbol,“ povedala Balážová. Na takéto prípady sa premlčací čas nevzťahuje.

V Sociálnej poisťovni môžu nedoplatky vymáhať až desať rokov. Daňový úrad má na to dvojnásobne viac času. „Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po 20 rokoch,“ povedal Dobák.

Mestá vymáhajú nedoplatky rôzne: od 3 do 20 rokov podľa typu nedoplatku a aj mesta, v ktorom sa mala suma zaplatiť.

Vymáhači využívajú strach

Dlh môžu vymáhať aj inkasné firmy. Ich praktiky sú však sporné.

BRATISLAVA. Dlhy treba platiť. „No samotná existencia dlhu nedáva nikomu právo dlžníka zastrašovať či poškodzovať jeho meno a povesť,“ vraví advokát Peter Serina.

Podľa psychológa Karola Kleinmanna je hlavným pracovným nástrojom inkasných firiem, ktoré dlhy vymáhajú, strach. „Ich práca nás má naučiť báť sa. Ako deti sme sa báli drakov a bosoriek, ako dospelí sa bojíme o deti, rodinu, česť a povesť,“ vysvetľuje.

Pripomína, že strach je nepríjemná emócia, ktorá má takmer neobmedzený rozsah. So strachom kalkuluje aj inkasná firma, ktorá dlžníkom píše: „Navštívime vás doma, ak vás nezastihneme, sme pripravení opýtať sa vašich susedov na adresu vášho zamestnávateľa.“ Martin na Sťažnosti.sme.sk napísal, že v liste prekročila hranice slušnosti, možno aj zákona.

„Za jednotlivými formami upomínania netreba vždy vidieť prekračovanie zákona, ale len snahu viacerými spôsobmi kontaktovať dlžníkov a dohodnúť sa na vyrovnaní dlhu,“ tvrdí Erik Zemko, riaditeľ inkasnej spoločnosti SAF Investment.

Advokát Serina však vníma existenciu inkasných firiem ako spornú. „Neexistuje živnosť na vymáhanie pohľadávok. Oprávneným subjektom na vymáhanie cudzích pohľadávok je advokát. A na základe exekučného dôvodu a po začatí exekúcie je to exekútor,“ vraví. Ak teda inkasné spoločnosti vymáhajú iné než svoje pohľadávky, je to podľa neho minimálne na hrane živnostenského zákona.

Adam Valček
Čo hrozí pri meškaní s platbami

Ak včas nezaplatíte za telefón, elektrinu, plyn, správcovskej spoločnosti za bývanie alebo dopravnému podniku za jazdu bez cestovného lístka, nenavštívi vás hneď exekútor. Vymáhanie exekútorom alebo súdnou cestou zväčša nasleduje až po niekoľkých upomienkach a odpojení služby.

Telekomunikačné služby

Mobilní operátori upozorňujú na termín splátky SMS-kou. V prípade nezaplatenia informujú v priebehu niekoľkých dní ďalšími krátkymi správami, nasledujú upomienky a telefonáty.

Ak aj napriek tomu zákazník nezaplatí, môže dôjsť k obmedzeniu poskytovania služieb, napríklad zablokovaním odchádzajúcich hovorov. Ďalším krokom môže byť vypojenie stanice a odstúpenie od zmluvy.
Obdobný postup funguje aj v prípade nedoplatkov voči spoločnosti Slovak Telekom. Takmer totožne postupujú aj viacerí poskytovatelia internetového pripojenia. Väčšina z nich upozorní zákazníka na nedoplatky aj elektronickou poštou.

Dlžník musí znášať aj poplatky, ktoré súvisia s vymáhaním pohľadávky. Platí aj za upomienky.
Firmy tvrdia, že k vymáhaniu dlžnej čiastky súdnou cestou pristupujú len výnimočne, a to v prípade, že zákazník vôbec nespolupracuje.

Poplatky spojené s bývaním

Všetky kroky vo vzťahu k neplatičom bližšie popisuje nájomná zmluva. Nájomníci sú písomne vyzývaní k uhradeniu nedoplatku, a to spravidla dvakrát. Tlak na neplatičov sa vyvíja napríklad aj na schôdzach vlastníkov bytov.

Dlžníci musia počítať s tým, že budú platiť aj úroky z omeškania, tie závisia od počtu dní a výšky dlžnej sumy. Súdnou cestou sa platby vymáhajú buď po neuposlúchnutí druhej upomienky, alebo až po vykonaní ročného vyúčtovania k 31. máju nasledujúceho roku.

Koncesionárske poplatky

Po ich nezaplatení príde do 60 dní od zistenia neuhradenej platby výzva na ich zaplatenie. Dlžník platí aj poštovné za upomienku.

Na nedoplatok sa upozorňuje jedenkrát. Upomienka môže mať podobu červenej SIPO poukážky alebo listovej zásielky. Dlžník platí poštovné za upomienku.

Ten, kto nezaplatí koncesionárske poplatky do 30 dní od vyzvania, dostane pokutu, tá sa určí individuálne.
Neuhradené poplatky sa vymáhajú súdnou cestou.

Poplatky za elektrinu

ZSE, SSE a VSE posielajú upomienku doporučenou zásielkou do 3 dní od dátumu splatnosti faktúry. Ak si ju adresát nevyzdvihne v úložnej lehote, považuje sa za doručenú. ZSE upozorní aj SMS-kou, e-mailom alebo telefonátom, VSE telefonickým avízom.

Splatnosť upomienok SSE a VSE je 15 dní. K neuhradeným záväzkom po splatnosti sa pripočíta zákonom stanovený úrok. Dlh navýši aj upomienka, pri VSE je napríklad 1,66 eura.

Pokus o zmier posiela SSE ak neeviduje platbu ani po upomienke. Ak sa záväzok neuhradí ani po ňom, odberateľa odpojí. VSE odpája zákazníka deň po dátume splatnosti upomienky, ak nezaplatí do 14 dní po odpojení, VSE s ním rozviaže zmluvu.

Ak zákazníci nereagujú na žiadnu výzvu, energetické podniky postúpia pohľadávku na súdne vymáhanie, prípadne tzv. inkasným spoločnostiam.

Poplatky za plyn

Vyúčtovacie faktúry sú splatné zvyčajne 15 dní. SPP upozorní zákazníkov dvomi upomienkami. Prvá má podobu obyčajnej listovej zásielky, druhá doporučenej zásielky.

K pohľadávke nezaplatenej v lehote si SPP účtuje zákonom stanovený úrok - 1,25 % p.a.. Ak sa suma neuhradí, dojde k odpojeniu. Po neuhradení dlhu po odpojení vymáhajú plynári pohľadávky súdnou cestou.

Poplatky za MHD

Banskobystrický dopravný podnik eviduje čiernych pasažierov s neuhradenou pokutou 30 dní v internej databáze. Počas tejto doby je možné pokutu uhradiť.
Pohľadávky neuhradené do 30 dní sa automaticky navyšujú o úrok. Nezaplatenie pokuty Košickému dopravnému podniku do 4 dní od udelenia znamená poslanie upomienky. Na ňu treba zareagovať do 30 dní. Po mesiaci je postúpená na vymáhanie právnemu zástupcovi.
A
ilip Struhárik, Adam Valček
Polícia nemusí upozorňovať

Ak do 15 dní nezaplatíte pokutu, môžete prísť o vodičský preukaz.

BRATISLAVA. Polícia najčastejšie vymáha nezaplatené pokuty. Neplatičom nemusí posielať výzvy na zaplatenie ani upozornenia o meškaní. O výške pokuty sú ľudia informovaní dvakrát – na mieste jej udelenia a pri jej podpisovaní. Podpisom zároveň súhlasia s jej výškou. Po 15 dňoch od pokutovania začne prípad riešiť exekútor. Ak pokuta prejde na exekútora, trovy na jeho prácu zaplatí ten, kto spáchal priestupok. Ich výšku si určí exekútor.

Pri pokutách za dopravné priestupky môžu vodiči prísť o vodičský preukaz. Podľa nového cestného zákona, ak nemajú dosť hotovosti na zaplatenie pokuty na mieste, polícia nie je povinná im vydať blokovú pokutu, miesto nej odoberie vodičské oprávnenie. Ak pokutu nezaplatia do 15 dní, vodičský preukaz im nevráti.

Veronika Folentová

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Vyberte si dovolenku na Silvestra už teraz
 2. Tipy na rodinné výlety autom po Slovensku
 3. Recept na príjemné ráno od „majstra rozkoší“ Daniela Nekonečného
 4. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 5. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 6. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 7. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 8. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 9. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 10. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 1. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami.
 2. Vyberte si dovolenku na Silvestra už teraz
 3. Tipy na rodinné výlety autom po Slovensku
 4. Modesta Real Estate sprostredkovala pre Emil Frey halu v P3
 5. Recept na príjemné ráno od „majstra rozkoší“ Daniela Nekonečného
 6. K-Classic – značka, ktorá pomáha!
 7. Pred 25 rokmi musela byť jazdenka zo západu
 8. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 9. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
 10. Cíťte sa v priestore príjemne
 1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty 10 039
 2. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 4 511
 3. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 4 282
 4. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 4 040
 5. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 971
 6. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 938
 7. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 2 759
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 2 502
 9. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek 2 053
 10. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 1 752

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Prečo by Plavčan nemal byť ministrom

Peter Plavčan, ktorého si vybrala SNS, mal za sebou kauzy, už keď sa stal členom vlády. Aj keď ďalšie pribúdajú, odstúpiť zatiaľ neplánuje.

KOMENTÁRE

Keď už je trápne posmievať sa ministrovi školstva

Dôležité je ukázať, kto to celé vymyslel. A či to je riadená schéma.

ŠPORT

Ružomberok potrápil favorita, s Evertonom prehral iba o gól

Jediný gól stretnutia strelil kapitán domácich Leighton Baines.

TECH

Vedci ukázali, aké majú ľudia nezvyčajné sexuálne túžby

Štúdia naznačila, že rozdiel medzi mužmi a ženami nie je veľký.

Neprehliadnite tiež

Chuť hranolčekov z ulice Únia nezmení

Zmenu v návrhu nariadenia vyrokovalo Belgicko, aby sa nezmenila výroba dvakrát smažených hranolčekov z pouličných stánkov.

Starbucks urobil miliardový obchod, získa ďalšie kaviarne v Číne

Reťazec získa zhruba 1300 prevádzok v mestách Šanghaj a Ťiang-su a v provincii Če-ťiang.

Predseda Európskej investičnej banky sa nezmení, opäť to bude Werner Hoyer

Hoyer je predsedom banky od začiatku roka 2012, teraz ho zvolili na ďalších šesť rokov.