SME
Sobota, 25. september, 2021 | Meniny má VladislavKrížovkyKrížovky

Ministerský právnik: Sám som šokovaný z niektorých rozhodnutí súdov

Podľa právnika ministerstva hospodárstva Martina Kriváka rozhodnutia Ústavného súdu v kauze Transpetrol odporujú ústave.

(Zdroj: SME – PAVOL FUNTÁL)

Podľa právnika ministerstva hospodárstva Martina Kriváka rozhodnutia Ústavného súdu v kauze Transpetrol odporujú ústave. Ignác Ilčišin má niekoľko potvrdení súdov, vrátane Ústavného súdu, že je vlastníkom akcií Transpetrolu. Napriek tomu mu toto právo štát upiera. O dôvodoch hovorí právny zástupca štátu MARTIN KRIVÁK.

Uznáva ministerstvo hospodárstva a teda štát podnikateľa Ignáca Ilčišina a spol. za vlastníkov 34,05 percenta akcií Transpetrolu?

„Najskôr by som chcel vyjadriť počudovanie nad tým, že sa vaša redaktorka zúčastnila osobne a ako jediný zástupca médií na zhromaždení vo Vinnom, ktoré Ilčišin považuje za mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Transpetrol. Nemyslím si, že to bolo v súlade s novinárskou etikou. Predtým, ako Ilčišin začal konať, ohradil som sa proti prítomnosti akýchkoľvek iných osôb, okrem akcionára, členov predstavenstva a členov dozornej rady. O tom, že osoba s notebookom je redaktorka SME, som nevedel. Myslel som si, že ide o zapisovateľku."

Redaktorka bola označená visačkou „Médiá". To, že tam nebolo iné médium, nie je náš problém. Pán Ilčišin nám umožnil účasť na valnom zhromaždení a my sme túto príležitosť jednoducho využili. A udalosť sme popísali tak, ako sme ju videli.

„Ja som žiadnu visačku nevidel. Mala sa predstaviť. Bola na to príležitosť. Prečo práve vaše médium robilo kampaň pred mimoriadnym valným zhromaždením? Ja mám podozrenie o vašej objektivite. Vyšli vo vašom denníku veci, kde sa komentovali okolnosti mimoriadneho valného zhromaždenia. Tiež mi nie je jasné, prečo vaša redaktorka, keď už bola prítomná, nenapísala napríklad dôležitú vec, že zvolávateľ zavrel členov predstavenstva mimo signálu mobilného telefónu a ostali tam zavretí, čím Ilčišin znemožnil, aby sa predseda predstavenstva ujal vedenia mimoriadneho valného zhromaždenia."

Nič také naša spravodajkyňa nezachytila, lebo ste na to neupozornili. Napokon, šéfovia Transpetrolu sa na valnom zhromaždení zúčastnili. Ak máte voči nám podozrenie, môžeme pre vás urobiť len to, že my budeme klásť slobodne otázky a vy na ne budete slobodne odpovedať. Rozhovor dostanete na autorizáciu.

„Upozornil som na to. Niekoľkokrát. Mám zvukový záznam. Opakujem, že mám podozrenie o vašej objektivite, lebo vaša redaktorka sa zatajila a nenapísala v správe o zhromaždení podstatné udalosti, ktoré sa tam stali."

My máme tiež zvukový záznam z valného zhromaždenia a máme podozrenie, že vám chýbajú argumenty, a preto sa venujete úplne okrajovej veci. Prítomnosť našej spravodajkyne na valnom zhromaždení s dovolením pána Ilčšina ako predsedajúceho jeho výsledok v ničom neovplyvnila. Podstata veci je, či štát uznáva Ilčišina a spol. ako akcionárov. Uznávate ho?

„Nemyslím si, že by mi chýbali argumenty. Okrajová vec je to pre vás, nie pre mňa. Ilčišina a spol. ako akcionárov neuznávame."

Prečo ste teda boli na valnom zhromaždení na východe, ktoré organizoval Ilčišin?

„Toto valné zhromaždenie bolo zvolané Ilčišinom z poverenia súdu. Štát to nemohol ignorovať. Navyše, existovala dôležitá skutočnosť, že vykonateľnosť rozhodnutia Okresného súdu Bratislava 1, na základe ktorého bol Ilčišin poverený zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, bola odložená. O tejto okolnosti som potreboval informovať osoby, ktoré sa budú zasadnutia valného zhromaždenia dožadovať. Potreboval som vedieť, či napriek tejto skutočnosti bude Ilčišin konať. Lebo ak áno, bude to porušenie zákona a bude to mať za následok neplatnosť rozhodnutí prijatých na zhromaždení. Bol tam aj notár, ktorého si Ilčišin pozval a ktorý mal osvedčiť priebeh zhromaždenia. A ten nemusel byť oboznámený zo strany zvolávateľa o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora. Ani o jeho doručení na Najvyšší súd s navrhnutým odkladom vykonateľnosti. Išlo jednoznačne o predchádzanie vzniku škôd. Nemohli sme podceniť, že si Ilčišin urobí notársku zápisnicu a dokoná valné zhromaždenie. Aj keď to možno z pohľadu nezasvätených vzbudzuje určitú schizofréniu, ignorovať valné zhromaždenie by nebolo správne, lebo by to mohlo spôsobiť oveľa viac škôd."

Musíte uznať, že keď má niekto poverenie od súdu na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, tak je súdom uznaný za oprávnenú osobu. Musí teda mať minimálne 5 percent akcií.

„Obchodný zákonník jednoznačne hovorí, kedy je možné, aby súd niekoho poveril zvolaním valného zhromaždenia. Občiansky súdny poriadok hovorí, ako a podľa čoho súd rozhoduje. V tomto prípade je jednoznačné, že akcionár môže konať len vtedy, ak je na zozname akcionárov, alebo ak sa vie preukázať originálom listinnej akcie."

Ilčišin nie je evidovaný v Centrálnom depozitári a nemá ani listinnú akciu, lebo mu to Transpetrol odopiera.

„No dobre, ale potom by sa mali zmeniť zákony. Súčasná právna úprava je taká, že len ten, kto je evidovaný v zozname akcionárov, môže vykonávať akcionárske práva."

Má však v rukách rozhodnutie okresného súdu, že môže zvolať valné zhromaždenie. Ten bral do úvahy aj to, že Ilčišin nie je zapísaný v zozname akcionárov v Centrálnom depozitári. Nepovažoval to však za rozhodujúce.

„Ja neviem, prečo. Choďte za sudkyňou a spýtajte sa jej. Som presvedčený, že pri rozhodovaní o poverení Ilčišina bol porušený zákon. To je aj dôvod, prečo sme podali podnet na podanie mimoriadneho dovolania. Pri týchto konaniach zákon jednoznačne hovorí, ako má súd postupovať. Súd vychádza z listinných dôkazov. To znamená, že v prípade, ak akcionárovi nie je umožnené spoločnosťou zvolať valné zhromaždenie, tak má možnosť obrátiť sa na súd. Spolu s návrhom musí súdu preukázať, že je akcionár. Robí tak výpisom zo zoznamu akcionárov."

Ako vravíte, nemôže hocikto prísť a tvrdiť, že je akcionár.

„Samozrejme, že nie. Konanie pred okresným súdom nebolo konaním o určení vlastníctva k akciám spoločnosti Transpetrol, ale o poverení zvolať valné zhromaždenie spoločnosti Trans〜petrol. Na takomto konaní účastníci vôbec nemusia byť. Väčšinou ide o neverejné konanie."

A v čom pochybil súd?

„Pochybil v tom, že zobral iné argumenty a posudzoval, či je, alebo nie je Ilčišin oprávnený zvolať valné zhromaždenie. Podľa paragrafu 156 odsek 6 Obchodného zákonníka práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať iba osoba zapísaná v zozname akcionárov."

Boli ste na tom súde?

„Samozrejme."

A povedali ste svoje argumenty?

„Súdu sme poskytli písomné vyjadrenie. To je súčasťou spisu. Doložili sme aj listinné dôkazy, z ktorých bolo nespochybniteľné, že vlastníkom Transpetrolu je štát."

Takže sudkyňa počula vaše argumenty, ale neuznala ich.

„Počula aj videla. A neuznala."

Tak ste sa obrátili na generálneho prokurátora.

„Proti uzneseniu o poverení zvolať valné zhromaždenie neexistuje riadny opravný prostriedok. Jedinou možnou cestou bolo domáhať sa nápravy cez mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora."

Kto nakoniec rozhoduje s konečnou platnosťou, či niekto má vlastnícke práva k veci, alebo nemá?

„Všeobecný súd."

A Ilčišin nemá právoplatné rozhodnutie?

„Nemá rozhodnutie o určení, že on alebo jeho spoločnosť alebo niekto iný ako štát je vlastníkom Transpetrolu. Ani jedno."

Akože nie?

„Na určenie vlastníctva existuje zvlášť návrh, takzvaná určovacia žaloba, ktorú môže podať ten, kto má právny záujem na veci, aby sa rozhodlo o určení vlastníctva. A to v prípade, keď sa nejakým spôsobom spochybňuje jeho vlastníctvo. Ilčišin a spol. by sa mohli vlastníckeho práva domáhať cez určovaciu žalobu. Takéto konanie neiniciovali ani raz. Vlastne iba raz a to bolo v Košiciach. Aj to nebola Ilčišinova spoločnosť, ale spoločnosť GAJUS, ktorá v rámci inej žaloby rozšírila petit aj na určenie vlastníckeho práva k akciám. Dvakrát dali návrh na stiahnutie žaloby. Ale podľa zákona sa môže konanie zastaviť len so súhlasom druhej strany. Ale my sme povedali, že keď sa to má vyriešiť, tak nech súd už konečne určí kto je vlastník."

A vyriešilo sa to už?

„Dodnes súd nerozhodol, lebo spoločnosť GAJUS robí už tri roky obštrukcie. Ale pokiaľ sa cítia istí, tak prečo sa to nedá súdu na rozhodnutie? Pri každej príležitosti hovoríme Ilčišinovi, podajte určovaciu žalobu, nech sa o tom rozhodne. Budeme akceptovať rozhodnutie súdu."

Môže aj štát podať určovaciu žalobu, aby súd povedal, že štát je stopercentným vlastníkom Transpetrolu?

„Štát nemá pochybnosti o tom, že je stopercentným vlastníkom Transpetrolu."

Keď však hovoríte, že Ilčišin a spol. nechcú podať určovaciu žalobu, prečo ju nepodá štát?

„Mám pochybnosť, či by štát dokázal preukázať v takomto konaní tzv. naliehavý právny záujem, čo je zákonný predpoklad na vedenie takéhoto konania. Iste, môžeme polemizovať, či dnes neexistujú podmienky na podanie určovacej žaloby zo strany štátu z dôvodu neoprávneného zásahu iných subjektov do vlastníckych práv štátu. Mám na mysli napríklad ohlásené ďalšie mimoriadne valné zhromaždenia spoločnosti Transpetrol, prezentovanie v médiách, tiež to, že Ilčišin predá 34 percent akcií Transpetrolu, či cezhraničnú fúziu Transpetrolu s cyperskou spoločnosťou. To by však malo byť skôr predmetom trestného stíhania."

Naliehavý právny záujem máte už roky.

„Čím by sme ho preukazovali?"

Tým, že sa Ilčišin úspešne domáha valných zhromaždení, hoci si štát myslí, že tento človek má nula percent akcií. To predsa spochybňuje stopercentné vlastníctvo štátu.

„Dnes je možno situácia taká."

Ministerstvo hospodárstva tým, že chodí na valné zhromaždenia, akceptuje Ilčišina a spol. ako vlastníkov akcií Transpetrolu. Keď Ilčišin naposledy prijal nejaké rozhodnutia, vzápätí zasadlo valné zhromaždenie v Bratislave a „prebili" ste Ilčišina. Toto sú veľmi rozporuplné veci.

„Nemáte pravdu. Štát Ilčišina nikdy neakceptoval. Ministerstvo hospodárstva sa zúčastnilo za posledných päť rokov na dvoch mimoriadnych valných zhromaždeniach, ktoré zvolala spoločnosť Tradeunion. V oboch prípadoch tak ministerstvo hospodárstva urobilo preto, že o poverení rozhodol súd. Ministerstvo hospodárstva neignoruje rozhodnutia súdu, aj keď ich pokladá za nezákonné. Nezákonnosť však musí byť riadne preukázaná. A to je dlhý proces. Čo sa týka posledného valného zhromaždenia, ministerstvo hospodárstva ako jediný akcionár spoločnosti Transpetrol má právo kedykoľvek rozhodovať o veciach týkajúcich sa spoločnosti."

Pre istotu?

„Pre istotu."

Čiže si nie ste istí.

„Sme si absolútne istí, že stretnutie vo Vinnom nebolo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Transpetrol."

Ale počítate aj s variantom, že tie akcie Ilčišin a spol. vlastnia.

„Nepočítame."

Ilčišin a spol. sa však cítia byť vlastníkmi. Exekúcia akcií Transpetrolu koncom 90. rokov sa uskutočnila a bola právoplatne ukončená. A čo hovorí paragraf 61 Exekučného poriadku?

„Akcie Transpetrolu nemohli byť predmetom exekúcie. Pokiaľ bola vedená exekúcia na majetok, ktorý bol osobitným zákonom z exekúcie vylúčený, tak takáto exekúcia nemohla spôsobiť právne účinky zmeny subjektu práva. Znamená to, že Slovenská republika neprestala byť vlastníkom predmetných akcií Transpetrolu a nikto iný okrem štátu nemohol tieto akcie nadobudnúť. Paragraf 61 Exekučného poriadku vylučuje, aby sa dotknutá osoba domáhala opätovného nadobudnutia práva po tom, čo na základe exekúcie nastala zmena subjektu práva. Ide o takzvaný zákaz návratu do pôvodného stavu. V prípade exekúcie akcií Transpetrolu však k zmene subjektu práva nedošlo. Paragraf 61 Exekučného poriadku je použiteľný napríklad vtedy, ak niekto nadobudol vlastnícke právo od nevlastníka, to znamená, ak sa zexekvovala vec, ktorá nepatrila povinnému. Ak právny poriadok vylúčil, aby akcie Transpetrolu nadobudla od štátu iná osoba, potom zmena subjektu práva exekúciou nemohla nastať. Použitie zákazu návratu do pôvodného stavu tu nemá opodstatnenie. V tejto intencii vec posúdil aj generálny prokurátor. Zhodne sa vyjadruje aj Ústav štátu a práva pri SAV SR."

Na základe akého zákona?

„Ústavy, zákona o veľkej privatizácii a zákona o strategických podnikoch."

Súdy neakceptovali názor, že zákon o strategických podnikoch vylučoval exekúciu akcií vo vlastníctve štátu.

„Také súdne rozhodnutie nepoznám. Pozrite si rozhodnutie Najvyššieho súdu 2M Obdo 1/2008. Tam Najvyšší súd jasne povedal, že navrhovateľ nemohol v rámci exekučného konania platne nadobudnúť predmetné akcie patriace do vlastníctva štátu."

Ale čo v situácii, keď má Ilčišin niekoľko dôležitých rozhodnutí súdov? Ústavný súd opierajúc sa o niekoľko rozhodnutí súdov, vrátane Najvyššieho súdu, skonštatoval, že exekúcia bola právoplatne ukončená a že Ilčišin nadobudol akcie v exekúcii.

„Verte mi, že sám som šokovaný z niektorých rozhodnutí súdov. Subjekty, ktoré sa domáhajú vlastníctva k akciám Transpetrolu, iniciovali niekoľko desiatok súdnych sporov. Väčšinou ide o konania o uloženie povinnosti a nahradenie prejavu vôle, o vyslovenie neplatnosti uznesení valných zhromaždení, o vyslovenie neplatnosti právneho úkonu, o zaplatenie škody a podobne. Znamená to, že o týchto konaniach rozhoduje veľký počet sudcov s rôznymi skúsenosťami a vedomosťami. Vznikajú rôzne právne názory na vec. Niektoré rozhodnutia sú však procesného charakteru, ale Ilčišin ich zámerne prezentuje ako rozhodnutia vo veci samej. To celé komplikuje situáciu. Čo sa týka nálezu Ústavného súdu, môj právny názor je ten, že nález je sčasti odporujúci ústave a všeobecne záväzným právnym predpisom. Ústavnému súdu totiž neprináleží posudzovať veci, ktoré patria do kompetencie všeobecných súdov. Tiež si nemyslím, že by všeobecný súd nemohol posudzovať otázku, či došlo k platnému nadobudnutiu akcií Transpetrolu na základe exekúcie, a to aj ako predbežnú otázku. Čo sa týka záväznosti nálezu Ústavného súdu, nepreceňoval by som ju. Odôvodnenie nálezu Ústavného súdu je záväzné pre to konkrétne konanie, v ktorom došlo k porušeniu práva sťažovateľa označeného vo výroku nálezu. Pre iné konania môže súd k nemu prihliadnuť, ale nie je ním viazaný. A ak je právny názor v odôvodnení nálezu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nesmie ho aplikovať."

Poznáme rozhodnutie Najvyššieho súdu 2M Obdo 1/2008. Najvyšší súd znova otvoril otázku, či je Ilčišin vlastníkom akcií a usúdil, že nie je. Lenže Ústavný súd toto rozhodnutie Najvyššieho súdu zamietol. Vyvoláva to podozrenie, či štát nepoužíva všetky možné právne kľučky a najmä svoju silu, aby za každú cenu vyblokoval Ilčšina a spol. z Transpetrolu.

„Kľučky? To by som musel o tom vedieť. Obštrukcie robí skôr Ilčišin. Ja nie som ani politik ani štátny zamestnanec. Som právnik poverený riešením tohto prípadu. Po prevzatí zastúpenia som prípad s mojimi kolegami právne analyzoval a spísali sme niekoľko právnych posudkov, ktoré sme do jednotlivých sporov doložili. Od toho času ideme v línii rovnakej právnej argumentácie. Iné prostriedky ako právne nepoužívame. Štát akceptuje rozhodnutia Ústavného súdu. "

Vyzerá to tak, že neakceptujete.

„Moje podozrenie voči vám sa ešte zvýši, lebo nepočúvate moje odpovede."

Vy zase naše otázky. Ešte raz: Ilčišin namietal na Ústavnom súde, že Najvyšší súd sa znovu zaoberal už raz definitívne uzatvorenou otázkou, teda tým, či mohol exekúciou prísť zákonne k akciám Transpetrolu. Je pravda, že to vyhral?

„Ide o Ilčišinovu spoločnosť Tradeunion, tá sa obrátila na Ústavný súd so sťažnosťou. Ústavný súd uznal, že ústavné právo Tradeunionu bolo nejakým spôsobom porušené. Nebudem teraz rozoberať, ktorý ústavný princíp to bol."

To je dôležité.

„Ústavný súd sa nezaoberal otázkou vlastníka. Tento konkrétny nález Ústavného súdu treba vykladať tak, že akokoľvek a čokoľvek by povedal v rámci svojho odôvodnenia, to môže byť jedine k otázke ústavného práva, či bolo alebo nebolo porušené ústavné právo. Tam musí zastať. Pokiaľ Ústavný súd išiel nad rámec a snažil sa o určenie vlastníctva, čo si nemyslím, tak potom by išiel nad rámec svojho rozhodovania."

Najvyšší súd ani ostatné všeobecné súdy nemôžu posudzovať, kedy šiel Ústavný súd nad rámec svojich kompetencií a že ho nebudú akceptovať.

„To si myslíte vy."

Najnovší nález Ústavného súdu z februára tohto roku je v tomto prípade veľmi striktný. Jasne hovorí, že Najvyšší súd musí postupovať v zmysle predchádzajúceho nálezu Ústavného súdu. Sme v právnom štáte alebo niekde inde?

„Kauza nie je jednoduchá. Druhý nález Ústavného súdu rea〜goval na rozhodnutie Najvyššieho súdu. O tomto náleze však platí, čo som už povedal. Nemá za následok určenie vlastníckeho práva k akciám Transpetrolu, je záväzný iba pre konanie, v ktorom došlo k porušeniu ústavného práva, súdy nie sú ním viazané a v prípade, ak je právny názor vyjadrený v náleze v rozpore so záväzným právnym predpisom, nesmie byť aplikovaný."

Ústavný súd rozhoduje nezákonne, protiústavne?

„Tu by som použil citát z mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora: Právny názor Ústavného súdu nie je možné v danom prípade považovať za judikatúru, ktorá je hodná referencie pre svoju správnosť a presvedčivosť, nakoľko je v zjavnom rozpore s objektívnym právom. Lepšie sa to zadefinovať ani nedá."

Ústavný súd skonštatoval, že vlastnícke práva k akciám Ilčišin má. A keď ich jeden senát Najvyššieho súdu neuznal, hoci predtým ich iný senát uznal, bolo porušené ústavné právo Tradeunionu na súdnu ochranu. Môžete povedať, čo podľa vás znamená ústavné právo na súdnu ochranu?

„Nemôžem. Z akého pohľadu sa pýtate? Vo vzťahu k tomuto prípadu ide o veľmi všeobecnú otázku. Takto sa na to nedá odpovedať."

Prečo?

„Preto. Ako som uviedol, ide o všeobecnú otázku. Kam ma tlačíte?"

K odpovedi, čo znamená, keď bolo Tradeunionu porušené ústavné právo na súdnu ochranu. Čo sa teraz bude diať v rámci kauzy Ilčišin verzus Transpetrol?

„Po zhromaždení vo Vinnom, ktoré Ilčišin považuje za mimoriadne valné zhromaždenie, je našou povinnosťou ochrániť vlastníctvo štátu. Ilčišin vystupuje ako predseda predstavenstva Transpetrolu, píše rôzne výzvy, zvoláva mimoriadne valné zhromaždenia. Snaží sa o zápis do obchodného registra. Ide o neúnosný stav. Minister hospodárstva požiadal generálneho prokurátora o ochranu majetku štátu v Transpetrole. Aj touto cestou by som chcel dôrazne upozorniť, že Ilčišin nemôže konať za spoločnosť Transpetrol. Za spoločnosť konajú tie osoby, ktoré sú dnes uvedené na výpise z obchodného registra. V prípade, že Ilčišin koná za spoločnosť, porušuje zákon."

Vidíte nejaký koniec tejto kauzy?

„Všetko má svoj koniec. Aj táto kauza. Budem akceptovať konečné rozhodnutie všeobecného súdu, ktorý určí vlastníka spoločnosti Transpetrol."

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. „Prezlečte“ svoj domov! V móde je šetrenie peňazí aj prírody
 2. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 3. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 4. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 5. Znalec slovenského brandy
 6. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 7. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 8. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 9. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 10. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 1. Hobbymarket OBI predstavil nový koncept predajne v Michalovciach
 2. Aktuálne radarové a slovenské hlásenia v autokamere?
 3. Tesco announces net-zero target of 2035 for its operations
 4. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 5. Lekárska prehliadka pre cudzincov je v Nitre, aj bez objednania
 6. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 7. Rozšírená realita a ovládanie na diaľku
 8. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 9. Trnavské mýto: Od centrálneho trhoviska ku kongresovej sále
 10. „Prezlečte“ svoj domov! V móde je šetrenie peňazí aj prírody
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 7 146
 2. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 6 698
 3. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 5 189
 4. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 4 472
 5. Slovenský orloj – svetová atrakcia 3 586
 6. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 489
 7. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 227
 8. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 201
 9. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 136
 10. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád 2 603
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Predseda Smeru Robert Fico.

V prvej vláde odpísané záverečné práce spolustraníkov neriešil.


6 h
Víkendový výber SME

Pravidelná dávka víkendového čítania.


4 h
Peter Kerekes, režisér a producent.

Prestížny festival sa chválil jeho príchodom.


18 h
Peter Schutz

Je nezrozumiteľné, ako sa virtuálny problém podarilo prepašovať do kampane.


10 h

Neprehliadnite tiež

Ilustračné foto.

Časť D4/R7 sprístupnia o týždeň.


4 h
Ilustračná fotografia.

Dôvodom je nedostatok dodávok.


TASR 9 h
Šéf ukrajinského štátneho energetického koncernu Naftogaz Jurij Vitrenko.

Vitrenko vyzval USA a Nemecko, aby prijali opatrenia proti Moskve.


TASR 9 h
Elon Musk.

Výstavba závodov na výrobu polovodičov problémy vyriešia, tvrdí Musk.


TASR 10 h

Blogy SME

 1. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Medzipohlavné rozdiely v deľbe práce
 4. Miroslav Pollák: Utečenci a „ekonomickí migranti“
 5. Milan Kuruc: Čomu pomohol odporúčaný homeoffice?
 6. Inštitút strategických politík: Ničivá druhá vlna COVID-19 v Indii môže predznamenať úpadok Módího moci
 7. Martin Ondráš: Stratili sme potravinovú sebestačnosť. Stratíme aj bezpečnosť potravín?
 8. Jakub Šimek: Ako po pandémii predbehnúť Estónsko je otázka za 20 bitcoinov
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 480
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 13 705
 3. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 6 003
 4. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 5 817
 5. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 462
 6. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 4 666
 7. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 3 885
 8. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 807
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 7. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
Skryť Zatvoriť reklamu