SME
Pondelok, 30. november, 2020 | Meniny má Ondrej, AndrejKrížovkyKrížovky

Európska komisia kritizuje mýtny tender - čítajte text listu určený ministrovi zahraničných vecí

Európska komisia kritizuje mýtny tender - čítajte text listu určený ministrovi zahraničných vecí

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

GENERÁLNY SEKRETARIÁT

V Bruseli
SG-Greffe(2009)D/

STÁLE ZASTÚPENIE

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PRI EURÓPSKEJ ÚNII

Avenue de Cortenberg, 79

B - 1040 BRUSEL

MD 226 CE/ iné ako neoznámené prípady 03

Vec: Výzva - Porušenie č. 2008/4551

Generálny sekretariát Vám týmto zasiela list Komisie vo vyššie uvedenej veci a žiada Vás, aby ste ho odovzdali pánovi ministrovi zahraničných vecí.

Za generálnu tajomníčku,

Karl VON KEMPIS

Prílohy: K(2009)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

V Bruseli

2008/4551

K(2009)

Skryť Vypnúť reklamu

Pán minister,

dovoľte mi upozorniť Vás na prípad v oblasti verejného obstarávania, ktorý sa dostal do pozornosti Komisie prostredníctvom sťažnosti. Predmetom sťažnosti je postup verejného obstarávania na výber poskytovateľa komplexnej služby elektronického výberu mýta.

Na základe dostupných informácií, dňa 27. septembra 2007 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ďalej len "NDS" alebo "verejný obstarávateľ") začala postup verejného obstarávania na výber poskytovateľa komplexnej služby elektronického výberu mýta v podobe užšej súťaže v predpokladanej celkovej hodnote 20 miliárd slovenských korún (663 878 377 EUR) (bez DPH).

Skryť Vypnúť reklamu

Technické špecifikácie okrem iného uvádzali, že:

(a) elektronický mýtny systém musí byť napojený na dva nezávislé prívody elektrickej energie a byť vybavený záložným napájacím dieselagregátom. Táto požiadavka bola uvedená v súťažných podkladoch pod písmenom T1.5, Časť B1 "Opis predmetu zákazky", článok 12 "Technické požiadavky na elektronický mýtny systém" na strane B1-37. Účelom tejto požiadavky bolo zabezpečiť, aby mohol systém fungovať bez rizika prerušenia dodávky elektrickej energie, t.j. navrhovatelia mali vo svojej ponuke zaručiť plynulý dlhodobý zdroj elektrického napájania pre neprerušenú prevádzku systému.

(b) uchádzači predložia kópie certifikátov, osvedčení a atestov, ktoré boli vydané k typovo homologovaným komponentom a štandardným produktom ponúkaného riešenia a

Skryť Vypnúť reklamu

(c) efektívnosť výberu mýta bola jedným z hodnotiacich kritérií. Efektívnosť výberu mýta sa mala vypočítať na základe vzorca obsahujúceho predpoklad počtu neplatičov mýta, predpoklad počtu technických chýb a percentuálny pomer kontrolovaných vozidiel pomocou prostriedkov vynucovania. Podľa technických špecifikácií, časti B-30, "[…] Uchádzač je vo svojej ponuke povinný uviesť počet a rozmiestnenie stacionárnych a prenosných prostriedkov vynucovania tak, aby boli prostriedky vynucovania schopné kontrolovať aspoň 15 % celkového objemu vozidiel (takzvané "pokrytie prostriedkami vynucovania")". Technické špecifikácie ďalej uvádzali minimálnu hodnotu pokrytia prostriedkami vynucovania vo výške 15 % všetkých vozidiel povinných platiť mýto na mýtnych úsekoch ciest.

Skryť Vypnúť reklamu

Sťažovateľ predložil ponuku 13. marca 2008. Sťažovateľ vo svojej ponuke na strane 0513 v časti 8.2 "Komunikačné technológie a normy" článku 8.2.1.1 "Hosting v Data Centre", ods. "Služby dátového centra" uviedol "Dátové centrum poskytuje fyzické prostredie na udržiavanie chodu serverov počas 24h hodín denne 7 dní v týždni. […] Špičkové technologické zariadenia najvyššej kvality dátového centra sú navrhnuté s ohľadom na potreby používateľa. […] Je potrebné zmieniť sa o týchto kľúčových bodoch: Špičková infraštruktúra, ako sú presne ovládané chladiace systémy, regulátory napätia, niekoľko generátorov, atď.;" a v časti 4.12 "IT infraštruktúra" v článku 4.12.2 "Technologický model" na strane 0440 "Celá infraštruktúra sa nachádza v dátovom centre s redundantným zdrojom energie využívajúcim zdroje UPS (Uninterruptible Power Supply – neprerušiteľný zdroj energie) […] Tým sa zabezpečí, že sa dáta nestratia ani v prípade živelnej pohromy [T1.5]".

Skryť Vypnúť reklamu

Sťažovateľ navrhol systém s efektivitou výberu mýta 99,5% (strana 0029 ponuky) s pokrytím prostriedkami vynucovania 15% (zvýšeným na 21.9% počas začiatočnej prevádzkovej fázy) (strany 0718 až 0721 ponuky) a s kvótou vynucovania 80% (výraz "kvóta vynucovania" je podľa sťažovateľa vyšší výsledok vynucovania, ktorý je schopný dosiahnuť vďaka informatickému spracovaniu údajov systému výberu mýta, vrátane údajov z pokrytia prostriedkami vynucovania). Ponuka sťažovateľa predstavovala 19 006 118 965,- Sk (630 887 571,- EUR) (strana 0028 ponuky), t.j. najnižšia ponuka v rámci výberového konania.

Dňa 9. apríla 2008 NDS zaslala sťažovateľovi list so 16 otázkami týkajúcimi sa jeho ponuky a najmä neobvykle vysokej efektívnosti výberu mýta uvedenej v jeho ponuke, ktorá spôsobovala neobvykle nízku cenu jeho ponuky. Ostatné otázky sa týkali napríklad technických špecifikácií palubných jednotiek, uvedenia odkazov na zoznam komponentov a dokumentov v ponuke v súlade s technickými špecifikáciami, vysvetlenia skratiek a rozdielov v preklade, noriem a podmienok merania, sídla subdodávateľa 13, vysvetlenia rozdielu medzi výrazom "Mýtny incident" a "Mýtny priestupok", uvedenia miesta v ponuke, na ktorom sa nachádza popis splnenia záväzných požiadaviek uvedených v technických špecifikáciách, atď. Sťažovateľ predložil odpoveď na tieto otázky v rámci stanovenej lehoty dňa 16. apríla 2008.

Skryť Vypnúť reklamu

Dňa 29. apríla 2008 NDS zaslala sťažovateľovi oznámenie o vylúčení jeho ponuky z dôvodu nesplnenia troch požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v technických špecifikáciách: (a) sťažovateľ neuviedol vo svojej ponuke dieselový generátor ako záložný zdroj elektrického napájania systému elektronického výberu mýta, (b) sťažovateľ nepredložil prehlásenie o zhode palubnej jednotky, aj keď tak urobiť mohol a (c) vysvetlenie neobvykle nízkej ceny nebolo predložené v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa.

(a) Prvým dôvodom vylúčenia sťažovateľa bola skutočnosť, že "uchádzač dostatočným a nepochybným spôsobom jednoznačne nepreukázal splnenie záväzných požiadaviek na predmet zákazky, stanovených verejným obstarávateľom, keďže ponuka neobsahovala v časti 21 "Technický návrh a architektúra systému" v článku 4.12.2 na strane 0440 ani na inom ľubovoľnom mieste ponuky v časti 21 na stranách 0384 až 0544 záložný napájací dieselagregát." NDS preto dospela k záveru, že riešenie opísané v ponuke sťažovateľa neobsahovalo záložný napájací dieselagregát, čo bolo v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa na udelenie zákazky.

Skryť Vypnúť reklamu

(b) Pokiaľ ide o druhý dôvod vylúčenia, dňa 2. júla 2008 Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol, že druhý dôvod vylúčenia ponuky sťažovateľa – (b) nepredloženie prehlásenia o zhode pre palubné jednotky – sa má považovať za zrušený.

(c) Tretí dôvod vylúčenia sťažovateľa spočíval v tom, že vysvetlenie neobvykle nízkej ceny nebolo predložené v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa. NDS považovala ponuku sťažovateľa za neobvykle nízku, pretože na základe reverzného prepočtu NDS by bolo nemožné dosiahnuť tak vysokú efektívnosť výberu mýta s tak nízkym pokrytím prostriedkami vynucovania. Podľa NDS je na dosiahnutie efektívnosti mýta v hodnote 99.5 % potrebné pokrytie prostriedkami vynucovania 58.33 % a takého pokrytie prostriedkami vynucovania by si vyžadovalo oveľa vyššie prevádzkové náklady ako náklady uvedené v ponuke sťažovateľa pre pokrytie prostriedkami vynucovania 15%.

Skryť Vypnúť reklamu

Komisia sa vo svojom liste z 2. júna 2008 požiadala Slovenskú republiku o vysvetlenie druhého dôvodu na vylúčenie. Slovenská republika odpovedala 12. júla 2008 a berúc do úvahy pripomienky Komisie, zrušila druhý dôvod vylúčenia sťažovateľa.

Komisia vo svojom druhom liste z 19. decembra 2008 požiadala Slovenskú republiku o predloženie doplňujúcich informácií za účelom objasnenia prvého a tretieho dôvodu vylúčenia. Slovenská republika vo svojej odpovedi z 3. februára 2009 vysvetlila stanovisko NDS s tým, že potvrdila jej pôvodné závery. Pokiaľ ide o vylúčenie z dôvodu neuvedenia záložného napájacieho dieselagregátu, slovenské orgány uviedli, že NDS nemala žiadne pochybnosti o tom, že ponuka sťažovateľa neobsahovala dieselagregát ako záložný napájací zdroj a že výraz "viacero generátorov" uvedený v inej časti ponuky sa mohol tiež odkazovať na generátory elektrických signálov používaných na meranie prenosových vlastností telekomunikačných liniek a zariadení. Pokiaľ ide o vylúčenie pre neobvykle nízku cenu, slovenské orgány uviedli, že efektívnosť výberu mýta bola nerealisticky vysoká a že sťažovateľ predložil počas revíznych postupov špekulatívny výklad, na základe ktorého mal byť schopný dosiahnuť podstatne vyššiu mieru vynucovania (80 % kvóta vynucovania) výberu mýta prostredníctvom informatického spracovania údajov pri použití štandardného 15% pokrytia prostriedkami vynucovania. Keďže výraz kvóta vynucovania nebol obsiahnutý vo vymedzení pojmov v technických špecifikáciách, nebol pri kontrolnom výpočte zohľadnený.

Skryť Vypnúť reklamu

Dňa 13. januára 2009 NDS uzatvorila Zmluvu o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta s víťazom výberového konania (SkyToll, a.s.).

NDS je štátna akciová spoločnosť poverená správou diaľnic v Slovenskej republike a preto je verejným obstarávateľom v zmysle článku 1 smernice 2004/18/ES. Verejná zákazka na služby sa týka "Služieb vyberania mýta na diaľniciach" (kód CPV 63222100-2), ktoré patria do kategórie č. 20 "Podporné a pomocné prepravné služby" prílohy II B smernice 2004/18/ES. Keďže hodnota verejnej zákazky na služby zďaleka prekračuje prahové hodnoty stanovené v smernici 2004/18/ES, táto smernica sa uplatňuje na predmetnú verejnú zákazku na služby, najmä jej články 23 a 35 ods. 4, ako aj všeobecné zásady Zmluvy o ES, ktoré sú tiež vyjadrené v článku 2 smernice 2004/18/ES. Účasť uchádzačov z iných členských štátov jasne dokazuje cezhraničný záujem o túto verejnú zákazku na služby. Príslušný členský štát by mal preto konať v súlade zo základnými zásadami vyplývajúcimi zo Zmluvy o ES.

Skryť Vypnúť reklamu

(a) NDS vylúčila sťažovateľa za neobsiahnutie dieselagregátu v jeho ponuke napriek skutočnosti, že ponuka sťažovateľa v časti opisujúcej hosting v dátovom centre výslovne uvádza "viaceré generátory" (strana 0513 ponuky) a v časti IT infraštruktúra "redundantný zdroj energie využívajúci UPS (Uninterruptible Power Supply – neprerušiteľný zdroj energie)" (strana 0440 ponuky). Neexistuje žiaden dôvod pochybovať o tom, že tieto výrazy použité v príslušnom kontexte popisujúce hosting v dátovom centre a jeho napájacie zariadenia elektrickou energiou zahŕňajú generátory elektrickej energie určené na zabezpečenie neprerušeného napájania elektrickou energiou informatických zariadení. Na základe technických správ v tejto oblasti a berúc do úvahy potreby dátových centier vyžadujúcich výkon niekoľkých MW na trhu existujú len dieselové generátory, ktoré sú vhodné na predmetné použitie. Všetky ostatné druhy generátorov sa používajú na účely oveľa menšieho rozsahu, ako napríklad plynové generátory, ktorých výkon obyčajne nepresahuje 150 kW. Preto odkaz na generátor alebo na viacero generátorov v kontexte opisu hostingu a napájacích zariadení v dátovom centre mohol znamenať výlučne odkaz na dieselové generátory používané ako záložné napájacie zdroje.

Skryť Vypnúť reklamu

NDS sa okrem toho sťažovateľa opýtala 16 otázok s cieľom objasniť iné body ponuky, ale žiadna z týchto otázok sa netýkala druhu a vlastností "viacerých generátorov" uvedených v ponuke sťažovateľa. V rámci objasňovania 16 bodov ponuky sťažovateľa mohla NDS tiež položiť otázku týkajúcu sa druhu generátorov uvedených v ponuke sťažovateľa s cieľom objasniť, či výraz "viaceré generátory" uvedený v časti popisujúcej hosting v dátovom centre a v kontexte napájacích zariadení elektrickou energiou bolo potrebné chápať ako rezervný napájací zdroj alebo nie. NDS týmto spôsobom poskytla sťažovateľovi možnosť objasniť 16 iných bodov jeho ponuky, ale neurobila tak pre tento jeden špecifický bod, ktorý viedol k vylúčeniu sťažovateľa.

Skryť Vypnúť reklamu

Keďže NDS odmietla prijať odkaz na vyššie uvedené výrazy vo vyššie uvedenom kontexte ako odkaz na dieselagregáty požadované v technických špecifikáciách bez toho, aby o tom existovali podstatné pochybnosti a bez toho, aby využila možnosť objasniť túto skutočnosť prostredníctvom písomných otázok adresovaných sťažovateľovi, NDS diskriminovala sťažovateľa a tým mohla porušiť článok 2 smernice 2004/18/ES.

(b) Druhý dôvod vylúčenia sťažovateľa bol podľa rozhodnutia ÚVO z 2. júla 2008 vyhlásený za neplatný a preto sa ním v tejto súvislosti už nezaoberáme.

(c) NDS tiež vylúčil sťažovateľa na základe prepočtu pokrytia prostriedkami vynucovania, ktoré by bolo podľa NDS potrebné na dosiahnutie efektívnosti výberu mýta ponúknutej sťažovateľom. Na základe prepočtu NDS stanovila podstatne vyššie pokrytie prostriedkami vynucovania ako pokrytie uvedené v ponuke sťažovateľa a na základe tejto hodnoty NDS sťažovateľa vylúčila z dôvodu neobvykle nízkej ceny. V tejto súvislosti NDS nesprávne použila koncept neobvykle nízkej ceny, pretože NDS najskôr prostredníctvom prepočtu zmenila jeden podstatný parameter ponuky sťažovateľa a na základe takto zmenenej hodnoty vyhlásila ponuku sťažovateľa za neobvykle nízku. Ponuka sťažovateľa v skutočnosti nikdy neobsahovala cenu pre pokrytie prostriedkami vynucovania vo výške 58.33 % ako vypočítala NDS, ale pre pokrytie prostriedkami vynucovania vo výške 15 %, prípadne 21,9 % a táto cena zodpovedala ponuke sťažovateľa. NDS preto nemohla vylúčiť ponuku z dôvodu neobvykle nízkej ponuky, pretože takáto neobvykle nízka ponuka neexistovala. NDS preto mohla konať v rozpore s článkom 2 smernice 2004/18/ES, pretože diskriminovala sťažovateľa pozmenením a vylúčením jeho ponuky pre údajne neobvykle nízku cenu, zatiaľ čo ponuka sťažovateľa neobvykle nízku cenu neobsahovala.

Skryť Vypnúť reklamu

* * *

V dôsledku toho sa Komisia Európskych spoločenstiev domnieva, že Slovenská republika nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zásad Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktoré sú tiež obsiahnuté v ustanoveniach článku 2 smernice 2004/18/ES, pretože konala diskriminačným spôsobom voči sťažovateľovi, keď odmietla akceptovať skutočnosť, že ponuka sťažovateľa bola v súlade so záväznými požiadavkami v súvislosti s dieselagregátom a keď vylúčila ponuku sťažovateľa z dôvodu neobvykle nízkej ceny uvedenej v jeho ponuke.

V súlade s článkom 226 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva Komisia vyzýva Vašu vládu, aby doručila svoje pripomienky v uvedenej veci v lehote dvoch mesiacov od dátumu prevzatia tohto listu.

Komisia si po tom, čo sa oboznámi s týmito pripomienkami alebo ak jej nebudú tieto pripomienky doručené v stanovenom čase, vyhradzuje právo v prípade potreby vydať odôvodnené stanovisko stanovené v tom istom článku.

Skryť Vypnúť reklamu

Komisia tiež vyzýva Vašu vládu, aby v lehote do dvoch mesiacov od dátumu prevzatia tohto listu v súlade s povinnosťou lojálnej spolupráce uvedenej v článku 10 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva predložila správu o hodnotení výberového konania, zmluvu o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta vrátane úplnej verzie víťaznej ponuky a všetky listy o vylúčení uchádzačov z výberového konania.

Prijmite, prosím, pán minister, výraz mojej najhlbšej úcty.

      • Za Komisiu

      • Charlie McCreevy

      • člen Komisie

  • Letter of formal notice

  • 2008/4551

  • Unofficial translation into English

Ref.: Public procurement, complaint 2008/4551, Electronic Toll Collection Services

Skryť Vypnúť reklamu

Dear Foreign Secretary,

I would draw your attention to the Government of the Slovak Republic a case in the field of public procurement which has been brought to the knowledge of the Commission by means of a complaint. The object of the complaint is the tender procedure for the selection of the Electronic Toll Collection Services Provider.

Based on available information, on 27 September 2007 the Národná Diaľničná spoločnosť, a.s. (the National Highway Company, hereinafter referred to as 'NDS' or the 'contracting authority') launched the tender procedure for the selection of the Electronic Toll Collection Services Provider in form of a restricted procedure with the estimated aggregate contract value of SKK 20 bn (EUR 663 878 377) (excluding VAT).

The tender documentation specified inter alia that:

(a) the electronic toll system has to be linked to two independent electricity supplies and has to be equipped with a backup diesel aggregate. This requirement was designated as letter T1.5 in Part B1 "Description of the object of the contract", article 12 "Technical requirements of the Electronic toll system" on page B1-37. The purpose of such requirement was to ensure that the system could operate without risk of energy interruption, i.e. the tenders should have guaranteed in their offer a continuous long-term power supply for the non-stop functioning of the system;

(b) the tenderers should submit copies of certificates and attestations issued for type homologated components and standard products of the tender solution and that

(c) the toll collection effectiveness was one of the evaluation criteria. The toll collection effectiveness had to be calculated on a basis of a formula involving an assumption of the number of toll payment violators, an assumption of technical errors and the percentage of the number of vehicles controlled by the enforcement means. According to the technical specifications, B-30, '[…] The applicant is obliged in its Bid to propose the number and distribution of stationary and portable enforcement facilities so that the enforcement facilities are able to control at least 15% of total volume of vehicles (the so called 'enforcement coverage')'. The technical specifications requested a minimum value of the enforcement coverage of 15% of all vehicles subject to the toll and using on the toll roads.

The complainant submitted a tender on 13 March 2008. The complainant described in its tender on page 0513 in section 8.2 Communication Technologies and Standards, article 8.2.1.1 Hosting at Data Centre, para. Data Centre Services 'Data Centre provide the physical environment necessary to keep the servers up and running 24 hours a day, 7 days a week. […] The state-of-the-art world-class Data Centre facilities are custom designed […] The key points to be noted are: state of the art infrastructure like precision controlled cooling systems, power conditioning equipment, multiple generators etc.;' and in section 4.12 IT Infrastructure, article 4.12.2 Technology model on page 0440 'the whole infrastructure is hosted in a data centre with redundant power supply and usage of Uninterruptible Power Supplies […] This assures that in case of a disaster no data is lost [T1.5]'.

The complainant proposed a system with the toll collection effectiveness of 99,5% on page 0029 of the tender with the enforcement coverage of 15% (raised to 21.9% during the start-up phase) on pages 0718 to 0721 of the tender and with the enforcement quote of 80% ('enforcement quote' is according to the complainant a higher enforcement result obtained due to the IT processing of the toll collection system data, including the enforcement coverage data). The tender of the complainant amounted to SKK 19 006 118 965 (EUR 630 887 571) on page 0028 of the tender, i.e. the lowest amount proposed in the tender procedure.

On 9 April 2008 NDS sent a letter to the complainant containing 16 questions pertaining to the complainant's tender and in particular to its toll collection effectiveness as being unusually high, thus involving abnormally low tender. Other questions concerned on-board units specifications, indication of the reference to the list of components and documents in the tender according the technical specifications, explanation of abbreviations and translation discrepancies, standards and measurement conditions, registered office of the subcontractor n. 13, explanation of the difference between the term 'Toll Incident' and 'Toll Offence', indication where certain biding requirements of the technical specifications are explained, etc. The complainant submitted a reply to the questions within the deadline on 16 April 2008.

On 29 April 2008 NDS sent an exclusion letter to the complainant for non satisfaction of three requirements of the contracting authority stipulated in the technical specifications: (a) the complainant did not offer a diesel generator for the back up electricity supply of the Electronic Toll Collection System, (b) the complainant did not submit a declaration of conformity for the on-board unit, even if it could have done so and (c) the explanation of the complainant regarding the alleged abnormally low tender was not submitted in accordance with the requirements of the contracting authority.

(a) The first exclusion reason of NDS was the fact that 'the complainant failed to sufficiently, unquestionably and unequivocally document the fulfilment of binding requirements for the object of the contract specified by the contracting authority because the tender would not include, either in part 21 "Technical solution and systems architecture", article 4.12.2. on page 0440 or anywhere else in part 21 on pages 0384 to 0544 a reserve diesel generator power supply'. NDS concluded that the solution of the tender does not include a reserve diesel generator power supply, which was contrary to the contracting authority's requirements for the award of the contract.

(b) Concerning the second exclusion reason, on 2 July 2008, Úrad pre verejné obstarávanie (UVO - the Slovak public procurement review body) decided that the second reason for exclusion of the complainant – (b) non submission of the declaration of conformity for the on-board units – should be considered as cancelled.

(c) The third exclusion reason of the complainant was its failure to explain the abnormally low tender alleged by NDS. NDS considered that the complainant's tender was abnormally low, as according to a reverse calculation of NDS, it would be impossible to reach such a high toll collection effectiveness with such a low enforcement coverage. According to NDS, in order to achieve the toll collection effectiveness of 99.5%, an enforcement coverage of 58.33% would be necessary and such an enforcement coverage would require much higher operational costs than costs mentioned by the complainant in its tender for the enforcement coverage of 15%.

In its letter for information of 2 June 2008 the Commission asked the Slovak Republic for certain clarifications on the second reason of exclusion. The Slovak Republic replied on 12 July 2008 and taking into consideration the remarks of the Commission, cancelled the second reason of exclusion.

In its second letter for information of 19 December 2008, the Commission requested from the Slovak Republic further information in order to clarify the first and the third reason for exclusion. In its reply of 3 February 2009, the Slovak Republic further explained the position of NDS upholding the original conclusions. Concerning the exclusion for not including diesel generators, the Slovak authorities stated that the NDS had no doubts that the tender of the complainant did not include diesel generators as a reserve power supply and that mentioning generators in another part of the tender could also have referred to the generators of electrical signals used for the measurement of transmission characteristics of the telecommunication lines and equipment. Concerning the exclusion of abnormally low tender, the Slovak authorities claimed that the toll collection effectiveness of the complainant was unrealistically high and that the complainant submitted during the review procedures a speculative explanation whereby it is able to reach a substantially higher enforcement (80% enforcement quote) of the toll collection by means of IT processing of transaction data while employing only a standard 15% enforcement coverage. As the term of enforcement quote was not defined in the tender specifications, it was not taken into consideration in the verification calculation.

On 13 January 2009 NDS entered into the public service contract on the provision of Complex Electronic Toll Collection Service with the winning tenderer (SkyToll, a.s.).

NDS is a state held company entrusted with the management of highways in the Slovak Republic and therefore is a contracting authority within the meaning of Article 1 of Directive 2004/18/EC. The public service contract concerns 'Highway Toll Collection Services' (CPV Code 63222100-2) which are included in category n. 20 'Supporting and Auxiliary Transport Services' of Annex II B of Directive 2004/18/EC. As the value of the public service contract is well above the threshold set forth in the Directive 2004/18/EC, the latter is applicable to the public service contract in question, especially its articles 23 and 35(4), as well as the general principles of the EC Treaty restated in Article 2 of Directive 2004/18/EC. The cross-border interest in this public service contract is clearly demonstrated in this case by the participation of tenderers from other Member States in the tender procedure. The action of the Member State involved in this case should thus be governed by the basic principles stemming from the EC Treaty.

(a) NDS excluded the complainant for not offering a diesel generator power supply despite the fact that the complainant's tender in the section describing the hosting of the data centre expressly mentioned 'multiple generators' (page 0513 of the tender) and in the section describing the IT infrastructure 'redundant power supply using Uninterruptible Power Supply' (page 0440 of the tender). There is no reason to doubt that such terms used in the relevant context describing the hosting of the data centre and its power supply equipment encompass generators of electric energy intended to guarantee an uninterruptible power supply of the data centre facilities. According to technical reviews in this field and taking into account the power supply needs of a data centre requiring a power level of several MW, that there is only a diesel type generator available on the market in order to be used for the purpose in question. All other types of generators are used for much lower scale purposes, such as gas generators usually not exceeding the power level of 150 kW. Therefore referring to a generator or to multiple generators in the context describing the hosting and power supply of the data centre facilities could only mean a reference to the diesel type generators used as a reserve power supply.

Furthermore, NDS asked the complainant 16 questions in order to clarify other points but none of these questions concerned the nature and the specifications of 'multiple generators' mentioned in the complainant's tender. When clarifying other 16 points of the complainant's tender, NDS could have addressed a question concerning the type of the generators mentioned in the complainant's tender in order to clarify whether the term 'multiple generators' mentioned in the section describing the hosting of the data centre and in the context of power supply equipment was to be understood as a reserve power supply or not. NDS thus provided the complainant a possibility to clarify 16 other points of its tender while it refrained to do so for this specific point leading to the exclusion of the tender.

Therefore by not accepting the reference to the abovementioned terms in the context described above as being reference to diesel generators required by the technical specifications in absence of any substantial doubts and without using the possibility to clarify this issue by means of written questions, NDS discriminated the complainant and could have thus violated Article 2 of Directive 2004/18/EC.

(b) The second reason for exclusion was considered as invalid by the Slovak review authority UVO and thus is not further pursued in this context.

(c) NDS also excluded the complainant by recalculating the enforcement coverage that would have been necessary, according to NDS, for the achievement of the toll collection effectiveness offered by the complainant. The recalculation resulted in substantially higher enforcement coverage than the one offered by the claimant and it led NDS to exclude the complainant for abnormally low tender. In such contexts NDS has incorrectly used the concept of abnormally low tender, as NDS has first by means of recalculation modified one essential parameter of the complainant's tender and afterwards declared such a modified tender as abnormally low. In fact, the complainant's tender never contained an enforcement coverage of 58.33% as calculated by NDS, but an enforcement coverage of 15% respectively 21.9% and the price corresponded to the offer. NDS could thus not exclude the offer for reasons of abnormally low tender, as no such abnormally low tender existed. Therefore NDS could have violated Article 2 of Directive 2004/18/EC, as it discriminated the complainant by modifying its tender and excluding it for allegedly abnormally low tender whereas its tender contained no abnormally low prices.

* * *

The Commission of the European Communities consequently takes the view that the Slovak Republic could have failed to fulfil its obligations stemming from the EC Treaty principles and restated in the provision of Article 2 of Directive 2004/18/EC, as it acted in a discriminatory way towards the complainant by not accepting that the complainant's tender complied with the binding requirements concerning diesel generators and by excluding the complainant's tender for abnormally low price.

The Commission therefore calls upon the Slovak Republic, in accordance with Article 226 of the Treaty, to submit its observations on the Commission's standpoint within two months after receipt of this letter.

Furthermore, the Commission invites the Slovak Republic to submit within two months of receipt of this letter, in accordance with the obligation of loyal cooperation set out in Article 10 of the EC Treaty, the tender evaluation report, , the public service contract entered into with the winning tenderer including the integral version of the winning tender and all the exclusion letters sent to unsuccessful tenderers.

* * *

After examining these observations, or if no observations have been submitted within the prescribed time-limit, the Commission may, if appropriate, issue a Reasoned Opinion as provided for in Article 226 of the EC Treaty.

Formule de politesse

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 2. Manažér, Redaktor, Psychológ či Vedec? MY sme READY – a TY?
 3. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
 4. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
 5. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 6. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
 7. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 8. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 9. Vyšperkujte Vianoce - tipy na vianočné darčeky
 10. Venujte na Vianoce darček plný informácií
 1. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 2. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
 3. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
 4. Venujte na Vianoce darček plný informácií
 5. Darček? Špičková autonavigácie Mio Spirit 8670 Full EÚ Lifetime!
 6. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 7. Aké sú dopady pandémie na financie ľudí?
 8. Účastníci charitatívneho behu No Finish Line nabehali 26 007 km
 9. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 10. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 32 434
 2. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 16 586
 3. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 14 825
 4. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 13 114
 5. Predplatená telefónna karta s kreditom 10 € v denníku SME 9 741
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 9 181
 7. Aká je chémia vôní 8 953
 8. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 548
 9. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 393
 10. Bývanie v meste predlžuje život 8 024
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Fico spojil Norberta Bödöra s Bonulom, predtým hovoril inak

Zákazky od Bonulu Smer nechce prezradiť.

Na fotografii (zľava) sú bývalý zamestnanec Bonulu Peter Brath; profesionálny zápasník Attila Végh; Matúš Mečár, ktorý bol odsúdený za vydieranie; nitriansky podnikateľ Norbert Bödör; podnikateľ a manažér zápasníkov Eduard Gerek a zástupca riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície NAKA Milan Mihálik.
Dobré ráno

Dobré ráno: Ruskovi za objednávku vraždy spoločníčky hrozí doživotie

Pojednávanie je odročené na február.

Vizualizácia projektu Pod Vinicou.
Stĺpček Zuzany Kepplovej

Ako Ficovi pes zožral domácu úlohu

Súčasťou pôvabu dobrej výhovorky je, že jej očividná lož skôr pobaví, ako urazí.

Zuzana Kepplová, komentátorka denníka SME.

Neprehliadnite tiež

Zatvorené lyžiarske stredisko Smrečiny v Liptovskej Tepličke.

Ktorých právnikov zamestnávajú spory o výstavbu ciest (rebríček)

Energetické distribučné spoločnosti sa sporia o peniaze s výrobcami zelenej elektriny.

Meškanie projektu rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4 v okolí Bratislavy vyvolalo medzinárodnú arbitráž.

Právnici radia nielen pri developmente bytov, ale aj väznice

Medzi najväčšími real estate transakciami je projekt novej väznice v Rimavskej Sobote.

Kancelária Bartošík Šváby radí developerovi Immocap Group s developmentom Nového Istropolisu na Trnavskom mýte v Bratislave.

IT systém k obchodnénu registru 21. storočia naďalej mešká

Ani po dvoch rokoch nie je uzatvorená zmluva.

(ilustračné foto)