Realitné poradne

Hypotekárne úvery

Chcem si vziať hypoúver na byt. V novej firme som zamestnaná päť mesiacov. Počula som, že všetky banky si dávajú podmienku zamestnanie na čas neurčitý, prípadne chcú predĺženú zmluvu po odpracovanom roku. Musím skutočne počkať ďalších sedem mesiacov, aby som mohla dostať úver?

Z vašej otázky nie je jasné, či máte pracovný pomer na čas neurčitý, alebo určitý. Ak máte čas neurčitý, väčšina bánk vyžaduje, aby ste boli zamestnaná minimálne tri mesiace. Niektoré banky požadujú až šesť mesiacov. V takomto prípade by ste mohli o úver požiadať hneď.

Ak je váš pracovný pomer na čas určitý, vo väčšine prípadov sa požaduje aspoň jedno predĺženie zmluvy po uplynutí dohodnutej lehoty. Banky sú ochotné pristúpiť k schvaľovaniu aj v prípade, ak sa tak ešte nestalo, ale s podmienkou predloženia záväzného motivačného vyjadrenia od zamestnávateľa o spokojnosti so zamestnancom a ďalšom predĺžení pracovnej zmluvy hneď po ukončení platnosti prvej. Zároveň sa v takomto prípade posudzuje, či je uvedený postup pre danú spoločnosť bežný aj pri ostatných zamestnancoch a či im uzavreté pracovné zmluvy boli následne predĺžené. Niektoré banky prijmú takúto žiadosť maximálne tri mesiace pred ukončením platnosti pracovnej zmluvy.

Špecialista v oblasti hypotekárnych úverov s praxou vám zo skúseností bude vedieť poradiť, v ktorých bankách môžete získať hypotéku aj s pracovným pomerom na čas určitý bez obnovenia zmluvy.

Aktuálna splátka mojej hypotéky sa mi zdá privysoká. Chcel by som zmeniť banku. Oplatí sa teraz v čase nízkych sadzieb zobrať si úver v inej banke a zbaviť sa drahej hypotéky?

V prvom rade je potrebné vedieť podmienky a poplatky spojené s predčasným splatením vašej aktuálnej hypotéky. Túto informáciu zistíte z hypotekárnej zmluvy, prípadne sa osobne informujte v banke. V banke vám tiež poradia, v ktorom období je splatenie hypotéky najvýhodnejšie. Pripravte sa však na to, že banky neradi prichádzajú o klientov. Môžu vám ponúknuť prehodnotenie úrokovej sadzby.

Ak máte klasickú hypotéku, splatiť ju môžete len iným úverom na bývanie, ktorý nie je hypotékou (podľa zákona o bankách). Ak váš terajší úver nie je klasickou hypotékou, splatiť ho môžete akýmkoľvek hypotekárnym produktom.

V prípade, ak máte na hypotéku priznaný štátny príspevok, pri splatení úveru počas prvých štyroch, piatich rokov budete musieť vyplatený štátny príspevok vrátiť. Presnú sumu vám oznámia v banke. K poplatkom treba tiež pripočítať náklady na nový znalecký posudok pre novú banku a poplatok za poskytnutie úveru. Tiež zaplatíte za aktuálne výpisy z listu vlastníctva a nový vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Predčasné splatenie vo väčšine prípadov nie je finančne zaujímavé.

Pri zmene úrokovej sadzby na nový úver sa dokonca môže stať, že úrok bude ešte vyšší ako pri pôvodnom úvere. Zároveň si treba uvedomiť, že v prvých rokoch splácania úveru banke zaplatíte predovšetkým úrok za požičané peniaze. Odchodom do inej banky si teda „zoberiete" podstatnú časť nesplatenej istiny a začínate novej banke opäť platiť úrok a v prvých rokoch len malou časťou splácate poskytnutý úver.

V každom prípade zájdite najprv za hypotekárnym špecialistom, ktorý vám pripraví prehľad aktuálnych hypoúverov na trhu. Pri predložení kópie zmluvy s bankou vám tiež pomôže zanalyzovať finančnú stránku predčasného splatenia.

Jana Šlachticová-Lauková, Hypocentrum

Paragrafy

Chcem sa opýtať na vydržanie. Ozval sa mi záujemca o kúpu pozemkov, ktoré vlastnil v podielovom spoluvlastníctve môj otec a môj dedko. Ani jeden z nich už nežije a tieto pozemky neboli prerokúvané v ich dedičskom konaní. Podľa pozemkových vložiek som dedičom. Dala som otvoriť dedičské konanie, ale to bude trvať minimálne pol roka až rok. Tak som si na miestnom úrade podľa katastrálneho územia pozemkov zažiadala o vydržanie pozemkov a miestny úrad mi potvrdil, že pozemky sú v mojom podielovom vlastníctve. Bude mi toto podielové vlastníctvo stačiť pri kúpno-predajnej zmluve pri vklade na katastri pri zápise vlastníckych práv pri predaji pozemkov? Alebo musím čakať na ukončenie dedičského konania? Zdena R.

Prostredníctvom vydržania sa držiteľovi - nevlastníkovi poskytuje zákonná možnosť transformácie dlhotrvajúcich vzťahov oprávnenej držby na vlastnícke právo.

Predpokladom vydržania v prípade nehnuteľností je oprávnená držba nadobúdateľa po obdobie desiatich rokov. Vo vašom prípade je však tento spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva nepoužiteľný, a to z nasledujúceho dôvodu: dedičstvo dedičia nadobúdajú smrťou poručiteľa (paragraf 460 Občianskeho zákonníka).

To znamená, že spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti prešiel smrťou starého otca na vášho otca a otcovou smrťou na vás, prípadne aj ďalších dedičov. Nie je preto možné, aby ste vydržaním nadobudli vlastnícke právo, respektíve spoluvlastnícke právo k spomínaným pozemkom, ktoré už fakticky vlastníte.

Tu sa zároveň vynára otázka, ako miestny úrad skúmal okolnosti vydržania, a prečo vám takéto potvrdenie o vydržaní vôbec vydal.

Faktický stav vlastníctva je, samozrejme, potrebné dať do súladu s právnym stavom. To sa môže vykonať jedine konaním o prededení novoobjaveného dedičstva, v ktorom súd potvrdí dedičstvo oprávneným dedičom podľa výšky ich podielov. Neostáva vám teda iné, ako počkať na výsledky dedičského konania.

Pokiaľ ide o záujemcu o pozemky, môžete s ním zatiaľ uzatvoriť takzvanú zmluvu o budúcej kúpno-predajnej zmluve, v ktorej si dohodnete podstatné podmienky predaja. To znamená subjekty, predmet kúpy a cenu, pričom na potvrdenie vážnosti jeho záujmu môžete od neho požadovať zloženie zálohy, ktorú neskôr započítate do kúpnej ceny.

JUDr. Hana Kováčiková, advokátka a doktorandka na PF UK,Bratislava

Zatepľovanie

Chceme zatepliť polystyrénom. Vraj v televízii povedali, že je škodlivý a že ho zakážu. Je to tak?

Do kontaktných zatepľovacích systémov sa môže použiť iba samozhášavý penový polystyrén, ktorý obsahuje malé množstvo pridaného retardéra horenia. Látka hexabrómocyklododekán (HBCD), ktorá sa pridáva pri výrobe polystyrénu ako retardér horenia a ktorá bola predmetom reportáže, je od októbra 2008 klasifikovaná Európskou chemickou agentúrou (ECHA) ako látka PBT (perzistentná, bioakumulačná a toxická). Podrobnosti o jej toxických vlastnostiach - nie však o mutagénnych a karcinogénnych vlastnostiach - sú uvedené na http://echa.europa.eu/ chem_data/candidate_list_table_en.asp.

Nezatepľujeme prísadou, ale výrobkom - penovým polystyrénom, pri ktorom nedochádza k zdravie ohrozujúcemu uvoľňovaniu HBCD. Penový polystyrén nebol žiadnou organizáciou klasifikovaný ako nebezpečný. Zo žiadnych dokumentov nevyplýva predpoklad potreby zmeny v uplatňovaní tohto stavebného výrobku v zatepľovaní. Nie je teda dôvod na zmenu v oblasti projektovania a zhotovovania kontaktných tepelnoizolačných systémov.

Prof. Ing. Zuzana Sternová, Technický a skúšobný ústav stavebný

Nové okná si budete môcť odpočítať

Sme dvaja vlastníci bytu, ktorý sme tento rok začali prenajímať. Na to, aby sme ho mohli úspešne prenajať, dali sme byt vymaľovať, podlahy pokryli novými kobercami a najmä, investovali sme do nových plastových okien v celom byte. Je možné si sumu za zakúpené okná započítať do výdavkov pri výpočte dane z prenájmu bytu?

Do výdavkov si môžete zahrnúť všetky vynaložené prostriedky, ktoré ste investovali s cieľom, aby sa vám podarilo byt prenajať. Výdavky spojené s vymaľovaním bytu, výmenou podlahy, ako aj výmenou okien, ak viete preukázať ich súvis s prenájmom, sú všetko daňovo uznateľné výdavky, ktoré si môže uplatniť ako výdavky ovplyvňujúce základ dane.

Nezabudnite na povinnosť registrovať sa na miestne príslušnom daňovom úrade (do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom ste začali byt prenajímať). Ak ste už z iného dôvodu zaregistrovaní (napríklad máte živnosť), vtedy stačí, ak prenajímanie bytu iba oznámite správcovi dane.

Zákon vám ukladá povinnosť nahlásiť všetky zmeny s prenajímaným bytom v prípade, ak nastali po registrácii alebo po oznámení, a to v lehote do 15 dní odo dňa, keď ku zmene skutočností uňho došlo. Pokiaľ ukončíte prenájom bytu, ste povinný vrátiť v lehote do 15 dní od jej ukončenia aj osvedčenie o registrácii (ak ste registrovaní iba z tohto dôvodu).

Ako a kde ako občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenska mám zdaniť príjem z prenájmu časti nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Rakúsku? Ide o príležitostný prenájom turistom a prenajímam nehnuteľnosť ako fyzická osoba, nie ako podnikateľ.

Príjem získaný z prenájmu nehnuteľnosti, ktorú vlastníte v Rakúsku, bude zdanený v závislosti od toho, ktorého štátu ste rezidentom. V štáte rezidencie zdaníte všetky svoje príjmy (aj tie plynúce z iných štátov, takzvané celosvetové).

V druhom štáte, v ktorom nie ste rezidentom (v tomto prípade v Rakúsku), vaša daňová povinnosť bude obmedzená len na zdanenie príjmu dosiahnutého tam, teda z prenájmu rakúskej nehnuteľnosti.

Za predpokladu, že ste slovenským rezidentným daňovníkom, podáte v Rakúsku priznanie ako osoba s obmedzenou daňovou povinnosťou z príjmu z prenájmu. Na Slovensku, ak vaše celkové zdaniteľné príjmy za rok 2008 presiahli 49 248 korún (to je zákonná hranica, do ktorej nie ste povinný priznanie podať), tak urobíte ako osoba s neobmedzenou daňovou povinnosťou a zdaníte tu celosvetové príjmy, teda príjmy získané na Slovensku aj tie z prenájmu v Rakúsku.

Keďže sa nehnuteľnosť nachádza v Rakúsku, musíte rešpektovať rakúsku právnu legislatívu, upravujúcu daňové povinnosti v tomto štáte (daň z príjmu, daň z nehnuteľnosti). Ak vám podľa nej vyplýva povinnosť podať priznanie, musíte tak urobiť aj v Rakúsku. Ak zaplatíte daň, rakúska daňová autorita vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane (Certification on tax payment), na základe ktorého si pri podaní priznania na Slovensku upravíte svoju daňovú povinnosť. Tento postup umožňuje Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorená medzi Slovenskou a Rakúskou republikou, ktorá na zamedzenie dvojitého zdanenia používa metódu vyňatia príjmov. Nesplnenie daňovej povinnosti je sankcionované.

Pozor: Napriek tomu, že si ako daňovník uplatníte metódu vyňatia, môže celková výška príjmu dosiahnutého v Rakúsku výrazne ovplyvniť vašu daňovú povinnosť cez uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane. Paušálne preto neplatí, že ak uplatníte metódu vyňatia, nebudete doplácať daň.

Napríklad ak daňovník, rezident Slovenska, zarobil v Rakúsku 950-tisíc korún (31 534 eur), tento zárobok zahrnie do príjmov v slovenskom daňovom priznaní, v súlade so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia ho následne vyjme zo zdaniteľných príjmov, ak až po posúdení nároku na odpočítateľnú položku. Čím je vyšší daňový základ, tým je nižšia odpočítateľná položka na daňovníka. Od sumy 513-tisíc korún (17 030 eur) sa táto položka progresívne znižuje (podľa takzvanej milionárskej dane platnej v roku 2008). To v konečnom dôsledku ovplyvní aj celkovú výšku dane, ktorú zaplatí na Slovensku.

Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa, Bratislava

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 073
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 031
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 8 415
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 818
 5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 367
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 185
 7. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 5 829
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 4 998
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 669
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 3 726

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kotlebovcom po zrušení môžu siahnuť na majetok, pozrite sa na aký

Kotlebovcom sa po vstupe do banskobystrickej župy začalo dariť, kupovali autá aj domy.

SVET

Rakúska štátna tajomníčka: Teraz útočia na webe, zajtra v uliciach

Rakúsko pripravuje zákony o nenávistných prejavoch.

KOMENTÁRE

Netreba vedieť, čo je Kajínek. Z väznice vykročila celebrita (Schutzov týždeň)

Proti „ideám“ Sme rodina je šuvix aj nový „sociálny balík“ Smer-SNS-HíD.

Neprehliadnite tiež

Ako odhaliť šmejdov ešte pred konaním akcie a čo spraviť s výrobkami

Zmluvy, ktoré človek podpíše na nelegálne usporiadanej akcii, neplatia.

Bloomberg: Elektrické auta môžu byť lacnejšie než benzínové

Pokles cien batérií by mohol znamenať, že elektrické autá zlacnejú už v roku 2025.

Plat bez práce môže fungovať v niektorých štátoch, na Slovensku nie

Obhajcovia základného príjmu tvrdia, že pomôže zlepšiť životnú úroveň chudobných a štátu sa vďaka nemu znížia výdavky.

V Bratislave zvažujú postaviť parkovací dom s parkom na streche

Parkovací dom chce postaviť mestská časť, rekreačná zóna má mať 1423 štvorcových metrov.