Poradne prílohy S-reality

Hypotekárne úvery

Zobral som si hypotekárny úver pre mladých so štátnym príspevkom. Úver mi schválili v septembri 2008, nadobudnutie nehnuteľnosti som banke dokladoval v decembri 2008. Vrátenie štátneho príspevku som očakával do konca februára. Údajne vôbec nemám nárok na štátny príspevok za obdobie október, november, december 2008 a január 2009. Je to pravda?

Štátny príspevok pre mladých je naviazaný na hypotekárny úver. Poskytovanie príspevku, ako aj hypotekárnych úverov je upravené v zákone o bankách č. 483/2001 Z. z.

Z tohto zákona vyplýva, že hypotekárny úver je úver zabezpečený nehnuteľnosťou a musí byť preukázaný účel jeho použitia. Na zabezpečenie slúži záložné právo, ktoré vzniká zápisom v katastri nehnuteľností podľa záložnej zmluvy, ktorú pripravuje banka. Takže o hypotekárnom úvere môžeme hovoriť až vtedy, keď vzniklo záložné právo (je povolený vklad záložnej zmluvy na katastri) a úver bol poskytnutý na konkrétny účel. Z tohto dôvodu sa schválenie úveru (ani podpis úverovej zmluvy) nedá považovať za „vznik" hypotekárneho úveru. Preto za obdobie od októbra 2008 do vzniku záložného práva nemáte nárok na štátny príspevok pre mladých.

Od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je banke z katastra alebo klientom doručená záložná zmluva, sa vaša mesačná splátka zníži o výšku štátneho príspevku.

Aj keď banka možno dostala záložnú zmluvu v decembri alebo skôr, je možné, že na vyplatenie príspevku zatiaľ nedostala prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Ak vám nárok na štátny príspevok pre mladých vznikol v januári, prostriedky môžete očakávať počas marca, pretože banka musí podať žiadosť do 25. februára a štát jej prostriedky musí vyplatiť do 25. marca.

Chcela by som sa opýtať, či možno nejako zmeniť našu hypotéku. Keď sme si ju brali, štátny príspevok pre mladých nebol, teraz spĺňame vekové aj príjmové podmienky. Máme kombi hypotéku, časť sme dokladovali a ostatné bola rekonštrukcia bez dokladovania.

Podmienky stanovené na získanie štátneho príspevku pre mladých musia byť splnené ku dňu podania žiadosti o úver, ide teda o príspevok len pre nové úvery. Jedinou možnosťou, ako získať tento príspevok, je splatenie súčasného úveru a nový úver. Na to je potrebné prerokovať najprv s vašou bankou možnosť predčasného splatenia terajšieho úveru a zistiť si poplatky a sankcie, ktoré za to zaplatíte. Potom budete vedieť, o akú výšku úveru musíte žiadať v inej banke. Je potrebné sa detailne informovať, či je váš terajší úver hypotékou alebo spotrebným úverom zabezpečeným nehnuteľnosťou. Ak ide o hypotéku, nemôžete ju splatiť inou hypotékou, a teda ani nedostanete štátny príspevok pre mladých. Ak ide o iný typ úveru, pravdepodobne môžete získať hypotéku na jeho splatenie a k novej hypotéke aj príspevok.

Jana Šlachticová-Lauková, Hypocentrum

Paragrafy

Na jednom pozemku sme štyria vlastníci. Dvaja by sme sa radi oddelili. Pozemok je totiž v zaujímavej lokalite a po rozdelení by sa po častiach dal výhodne predať. Jeden z ďalších vlastníkov žije a máme na neho kontakt, druhý je zosnulý. Teoreticky vieme, kto má po ňom dediť. Ako máme postupovať?

Aby ste mohli uskutočniť svoj zámer, je nevyhnutné identifikovať všetkých podielových spoluvlastníkov.

To znamená, že pokiaľ ide o právnych nástupcov zomrelého spoluvlastníka, musíte počkať na právoplatný výsledok dedičského konania, aby ste vedeli, s kým máte rokovať.

Keď budú všetci podieloví spoluvlastníci známi, je možné začať s delením veci, v tomto prípade pozemku. Predovšetkým, na celej záležitosti sa môžete dohodnúť.

Vtedy, keďže ide o nehnuteľnosť, sa vypracúva písomný dokument „dohoda o zrušení a vyrovnaní podielového spoluvlastníctva". Jej účastníkmi sú všetci spoluvlastníci.

Tí sa môžu dohodnúť, že pozemok sa reálne rozdelí podľa výšky jednotlivých podielov, prípadne, že ho nadobudne za náhradu jeden alebo viacerí z nich. Podkladom riešenia, keď dôjde k reálnemu rozdeleniu, je vypracovanie geometrického plánu autorizovaným geodetom.

Ten pozemok reálne rozdelí na jednotlivé parcely, ktoré výmerou zodpovedajú spoluvlastníckym podielom. Následne správa katastra zapíše zmeny do katastra nehnuteľností.

Pozor však dajte v prípade, že by predmetom vyrovnania bol poľnohospodársky alebo lesný pozemok. V týchto prípadoch je potrebné postupovať v súlade so zákonom číslo 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

Tento zákon v paragrafe 23 zakazuje spoluvlastníkom vyrovnať sa rozdelením tak, že vznikne poľnohospodársky pozemok menší ako dvetisíc štvorcových metrov alebo lesný pozemok menší ako päťtisíc štvorcových metrov.

V prípade, ak sa spoluvlastníci nedohodnú na zrušení a vyrovnaní podielového spoluvlastníctva, môže ktorýkoľvek z nich podať návrh na súd. Súd pri rozhodovaní o vyrovnaní prihliada na veľkosť podielov a účelné využitie veci.

Ak rozdelenie nie je dobre možné, prikáže súd vec (v tomto prípade pozemok) za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom.

Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

JUDr. Hana Kováčiková, advokátka a doktorandka na PF UK, Bratislava


Ohlásenie stavby

Podľa vášho odporúčania sa chystám obci oznámiť výstavbu skleníka. Čo musí obsahovať oznámenie stavebnému úradu?

Výstavbu skleníka pri dome, ak skleník svojou zastavanou plochou nepresiahne 25 štvorcových metrov a jeho výška päť metrov, potrebujete ohlásiť stavebnému úradu. Ohlásenie má obsahovať meno, priezvisko a vašu adresu, účel (pestovanie zeleniny pre domácnosť), rozsah skleníka (napríklad 20 štvorcových metrov a výška tri metre), ako aj údaje z katastra nehnuteľností - parcelné číslo pozemku, na ktorom má skleník stáť, a druh tohto pozemku (napríklad záhrada).

K oznámeniu pripojíte v dvoch vyhotoveniach situačný výkres (najlepšie na snímke z katastrálnej mapy) so zakreslením umiestnenia stavby, odstupmi od hraníc susedných pozemkov a stavieb a tiež spôsob vyhotovenia stavby s jednoduchým technickým opisom.

Ak by ste skleník stavali svojpomocne, potrebujete ešte aj vyhlásenie kvalifikovanej osoby, (odborník s príslušným vzdelaním a praxou), že bude zabezpečovať vedenie stavby. Ak vám odborník postaví skleník na objednávku, toto vyhlásenie nie je potrebné.

Ing. Dušan Sirotka, expert na stavebné právo

Ako priznávajú dane cudzinci

Mám známeho, je občanom Veľkej Británie. Tento rok bude platiť daň z prenájmu nehnuteľnosti na Slovensku, vlastní apartmán na prázdninové účely. Už je prihlásený na daňovom úradea pravdepodobne si bude uplatňovať paušálne výdavky, no má celý rad otázok.

1. Má nárok na odpočítateľnú položku? Na Slovensku nemá žiadny pobyt (trvalý ani prechodný).

V zmysle platnej slovenskej legislatívy má každý daňovník pri výpočte svojej daňovej povinnosti nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane bez ohľadu na to, či je cudzinec a ako dlho sa na našom území zdržiava.

2. Sú výdavky ako cestovné a poplatky za služby spojené s prevádzkou a prenajímaním apartmánu a cena zariadenia výdavkami na daňové účely?

Príjem z prenájmu apartmánu váš priateľ nezdaní v plnom rozsahu. Zdaní iba tú časť príjmu, ktorá presiahne zákonom taxatívne stanovený limit na oslobodenie od zdanenia príjmu z prenájmu nehnuteľnosti. Na rok 2008 je to suma 25 650 korún (851,42 eura).

Pri uplatňovaní výdavkov sa môže alternatívne rozhodnúť medzi uplatňovaním paušálnych výdavkov percentom zo zdaniteľných príjmov z prenájmu (na rok 2008 je to 40 percent), alebo preukázateľne vynaložených. Ak sa rozhodne pre tie skutočné, preukázateľne vynaložené, potom nemožno zabudnúť na veľmi dôležitý moment. Pri následnom predaji prenajímanej nehnuteľnosti, ktorá sa pri aplikovaní skutočných výdavkov považuje za obchodný majetok, príjem z predaja nebude oslobodený od zdanenia. Oslobodeným príjmom sa stane až po uplynutí päťročnej lehoty odo dňa vyradenia z obchodného majetku.

Medzi preukázateľne vynaložené výdavky je možné zaradiť napríklad platby za elektrinu, plyn, káblovú televíziu, prípadné opravy, úroky z hypoúveru, odpisy, náklady na inzerciu, odmeny realitnej kancelárii. Ak vie preukázať súvis cestovných výdavkov s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním príjmu za prenájom apartmánu, môže ich daňovo efektívne uplatniť. Odporúčam viesť podrobnú evidenciu jázd. Zákon mu umožňuje daňovo účinne zahrnúť aj výdavky na kúpu zariadenia bytu, ak však súvisia s jeho prenájmom. V zmluve musí byť dohodnuté, že byt prenajíma aj so zariadením. Do výšky 996 eur (30 000 korún) je možné výdavky odpísať jednorazovo, ak hodnota zariadenia je vyššia, do výdavkov sa dostane postupne prostredníctvom odpisov v súlade so zákonom. Pripomínam, že výdavky musí krátiť takým istým pomerom, v akom je suma oslobodených príjmov k celkovým príjmom zahrnutým do základu dane.

3. Musí podať daňové priznanie osobne alebo stačí vyplniť formulár na internete?

Daňové priznanie môže podať elektronicky, musí byť však zaregistrovaný u miestne príslušného správcu dane, ktorý mu pridelí osobný identifikátor na vstup do autorizovanej časti portálu. Presný postup registrácie, autorizácie a využívania autorizovaných elektronických služieb je uvedený v Používateľskej príručke pre autorizované elektronické služby na stránke www.drsr.sk.

4. Ako a kedy zaplatí daň? Ak by dosiahol stratu, môže si ju odpočítať na budúci rok?

Daň zaplatí na účet dane z príjmov fyzických osôb z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti príslušného daňového úradu. Prípadnú stratu z príjmu z prenájmu si môže v súlade s § 30 zákona o dani z príjmov odpočítať počas najviac piatich bezprostredne za sebou nasledujúcich zdaňovacích období.

5. Je pravda, že ak by odpisoval skutočné výdavky, nehnuteľnosť by bola automaticky klasifikovaná ako obchodný majetok?

Podľa platného zákona o dani z príjmov majetok sa stáva obchodným majetkom vtedy, ak ho fyzická osoba využíva na svoju podnikateľskú činnosť a je pritom povinná viesť evidenciu podľa § 6/11 zákona. To znamená, že ak prenajíma a uplatňuje skutočné výdavky, vtedy je nehnuteľnosť automaticky zaradená v obchodnom majetku. Ak využije paušálne výdavky, nehnuteľnosť sa nepovažuje za obchodný majetok.

Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa Bratislava

Otázky môžete posielať na sreality@sme.sk

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 3. Rastie nám pokrivená generácia?
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 5. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 10. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 20 223
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 025
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 2 546
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 515
 5. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 2 231
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 205
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 2 086
 8. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 1 921
 9. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 1 574
 10. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 561

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Galkova kauza odpočúvania trvá roky, súdy ju nechcú riešiť

Obžaloba na bývalého šéfa Vojenského obranného spravodajstva Pavla Brychtu leží na súde od februára 2016. Najvyšší súd mu teraz prikázal konať.

KOMENTÁRE

Česi mieria do čiernej diery Európy. Všetko pre korunu

Je možné, že šanca ľahkého vstupu do eurozóny zmizne.

PRIMÁR

Mužské semeno môže preniesť desiatky vírusov

HIV, Zika a Ebola sú iba začiatok. Semeno môže obsahovať až 27 typov vírusov.

Neprehliadnite tiež

Bystrica má novú autobusovú stanicu. Pozrite sa, ako sa menila

Predchádzajúca stanica bola otvorená v 80. rokoch a nikdy nebola celkom dokončená, nový terminál je najmodernejší v krajine.

Čo si o autokamerách myslí polícia a môže ísť video na Facebook?

Autokamery snímajú aj poznávacie značky a tváre ľudí, s videami preto treba narábať opatrne.

Hľadá sa EY Podnikateľ roka, víťaz pocestuje do Monte Carla

Do súťaže môžu podnikateľov nominovať aj ich zákazníci alebo známi.

Nová dotácia. Časť drevodomu zaplatí po novom štát

Tento rok rozdelí rezort pôdohospodárstva na montované domy z dreva milión eur. Výška podpory bude závisieť od regiónu