SME
Štvrtok, 23. september, 2021 | Meniny má ZdenkaKrížovkyKrížovky

Poradne prílohy S-reality

Hypotekárne úvery

Zobral som si hypotekárny úver pre mladých so štátnym príspevkom. Úver mi schválili v septembri 2008, nadobudnutie nehnuteľnosti som banke dokladoval v decembri 2008. Vrátenie štátneho príspevku som očakával do konca februára. Údajne vôbec nemám nárok na štátny príspevok za obdobie október, november, december 2008 a január 2009. Je to pravda?

Štátny príspevok pre mladých je naviazaný na hypotekárny úver. Poskytovanie príspevku, ako aj hypotekárnych úverov je upravené v zákone o bankách č. 483/2001 Z. z.

Skryť Vypnúť reklamu

Z tohto zákona vyplýva, že hypotekárny úver je úver zabezpečený nehnuteľnosťou a musí byť preukázaný účel jeho použitia. Na zabezpečenie slúži záložné právo, ktoré vzniká zápisom v katastri nehnuteľností podľa záložnej zmluvy, ktorú pripravuje banka. Takže o hypotekárnom úvere môžeme hovoriť až vtedy, keď vzniklo záložné právo (je povolený vklad záložnej zmluvy na katastri) a úver bol poskytnutý na konkrétny účel. Z tohto dôvodu sa schválenie úveru (ani podpis úverovej zmluvy) nedá považovať za „vznik" hypotekárneho úveru. Preto za obdobie od októbra 2008 do vzniku záložného práva nemáte nárok na štátny príspevok pre mladých.

Od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je banke z katastra alebo klientom doručená záložná zmluva, sa vaša mesačná splátka zníži o výšku štátneho príspevku.

Skryť Vypnúť reklamu

Aj keď banka možno dostala záložnú zmluvu v decembri alebo skôr, je možné, že na vyplatenie príspevku zatiaľ nedostala prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Ak vám nárok na štátny príspevok pre mladých vznikol v januári, prostriedky môžete očakávať počas marca, pretože banka musí podať žiadosť do 25. februára a štát jej prostriedky musí vyplatiť do 25. marca.

Chcela by som sa opýtať, či možno nejako zmeniť našu hypotéku. Keď sme si ju brali, štátny príspevok pre mladých nebol, teraz spĺňame vekové aj príjmové podmienky. Máme kombi hypotéku, časť sme dokladovali a ostatné bola rekonštrukcia bez dokladovania.

Podmienky stanovené na získanie štátneho príspevku pre mladých musia byť splnené ku dňu podania žiadosti o úver, ide teda o príspevok len pre nové úvery. Jedinou možnosťou, ako získať tento príspevok, je splatenie súčasného úveru a nový úver. Na to je potrebné prerokovať najprv s vašou bankou možnosť predčasného splatenia terajšieho úveru a zistiť si poplatky a sankcie, ktoré za to zaplatíte. Potom budete vedieť, o akú výšku úveru musíte žiadať v inej banke. Je potrebné sa detailne informovať, či je váš terajší úver hypotékou alebo spotrebným úverom zabezpečeným nehnuteľnosťou. Ak ide o hypotéku, nemôžete ju splatiť inou hypotékou, a teda ani nedostanete štátny príspevok pre mladých. Ak ide o iný typ úveru, pravdepodobne môžete získať hypotéku na jeho splatenie a k novej hypotéke aj príspevok.

Skryť Vypnúť reklamu

Jana Šlachticová-Lauková, Hypocentrum

Paragrafy

Na jednom pozemku sme štyria vlastníci. Dvaja by sme sa radi oddelili. Pozemok je totiž v zaujímavej lokalite a po rozdelení by sa po častiach dal výhodne predať. Jeden z ďalších vlastníkov žije a máme na neho kontakt, druhý je zosnulý. Teoreticky vieme, kto má po ňom dediť. Ako máme postupovať?

Aby ste mohli uskutočniť svoj zámer, je nevyhnutné identifikovať všetkých podielových spoluvlastníkov.

To znamená, že pokiaľ ide o právnych nástupcov zomrelého spoluvlastníka, musíte počkať na právoplatný výsledok dedičského konania, aby ste vedeli, s kým máte rokovať.

Keď budú všetci podieloví spoluvlastníci známi, je možné začať s delením veci, v tomto prípade pozemku. Predovšetkým, na celej záležitosti sa môžete dohodnúť.

Skryť Vypnúť reklamu

Vtedy, keďže ide o nehnuteľnosť, sa vypracúva písomný dokument „dohoda o zrušení a vyrovnaní podielového spoluvlastníctva". Jej účastníkmi sú všetci spoluvlastníci.

Tí sa môžu dohodnúť, že pozemok sa reálne rozdelí podľa výšky jednotlivých podielov, prípadne, že ho nadobudne za náhradu jeden alebo viacerí z nich. Podkladom riešenia, keď dôjde k reálnemu rozdeleniu, je vypracovanie geometrického plánu autorizovaným geodetom.

Ten pozemok reálne rozdelí na jednotlivé parcely, ktoré výmerou zodpovedajú spoluvlastníckym podielom. Následne správa katastra zapíše zmeny do katastra nehnuteľností.

Pozor však dajte v prípade, že by predmetom vyrovnania bol poľnohospodársky alebo lesný pozemok. V týchto prípadoch je potrebné postupovať v súlade so zákonom číslo 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

Skryť Vypnúť reklamu

Tento zákon v paragrafe 23 zakazuje spoluvlastníkom vyrovnať sa rozdelením tak, že vznikne poľnohospodársky pozemok menší ako dvetisíc štvorcových metrov alebo lesný pozemok menší ako päťtisíc štvorcových metrov.

V prípade, ak sa spoluvlastníci nedohodnú na zrušení a vyrovnaní podielového spoluvlastníctva, môže ktorýkoľvek z nich podať návrh na súd. Súd pri rozhodovaní o vyrovnaní prihliada na veľkosť podielov a účelné využitie veci.

Ak rozdelenie nie je dobre možné, prikáže súd vec (v tomto prípade pozemok) za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom.

Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

JUDr. Hana Kováčiková, advokátka a doktorandka na PF UK, Bratislava


Ohlásenie stavby

Podľa vášho odporúčania sa chystám obci oznámiť výstavbu skleníka. Čo musí obsahovať oznámenie stavebnému úradu?

Skryť Vypnúť reklamu

Výstavbu skleníka pri dome, ak skleník svojou zastavanou plochou nepresiahne 25 štvorcových metrov a jeho výška päť metrov, potrebujete ohlásiť stavebnému úradu. Ohlásenie má obsahovať meno, priezvisko a vašu adresu, účel (pestovanie zeleniny pre domácnosť), rozsah skleníka (napríklad 20 štvorcových metrov a výška tri metre), ako aj údaje z katastra nehnuteľností - parcelné číslo pozemku, na ktorom má skleník stáť, a druh tohto pozemku (napríklad záhrada).

K oznámeniu pripojíte v dvoch vyhotoveniach situačný výkres (najlepšie na snímke z katastrálnej mapy) so zakreslením umiestnenia stavby, odstupmi od hraníc susedných pozemkov a stavieb a tiež spôsob vyhotovenia stavby s jednoduchým technickým opisom.

Ak by ste skleník stavali svojpomocne, potrebujete ešte aj vyhlásenie kvalifikovanej osoby, (odborník s príslušným vzdelaním a praxou), že bude zabezpečovať vedenie stavby. Ak vám odborník postaví skleník na objednávku, toto vyhlásenie nie je potrebné.

Skryť Vypnúť reklamu

Ing. Dušan Sirotka, expert na stavebné právo

Ako priznávajú dane cudzinci

Mám známeho, je občanom Veľkej Británie. Tento rok bude platiť daň z prenájmu nehnuteľnosti na Slovensku, vlastní apartmán na prázdninové účely. Už je prihlásený na daňovom úradea pravdepodobne si bude uplatňovať paušálne výdavky, no má celý rad otázok.

1. Má nárok na odpočítateľnú položku? Na Slovensku nemá žiadny pobyt (trvalý ani prechodný).

V zmysle platnej slovenskej legislatívy má každý daňovník pri výpočte svojej daňovej povinnosti nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane bez ohľadu na to, či je cudzinec a ako dlho sa na našom území zdržiava.

2. Sú výdavky ako cestovné a poplatky za služby spojené s prevádzkou a prenajímaním apartmánu a cena zariadenia výdavkami na daňové účely?

Skryť Vypnúť reklamu

Príjem z prenájmu apartmánu váš priateľ nezdaní v plnom rozsahu. Zdaní iba tú časť príjmu, ktorá presiahne zákonom taxatívne stanovený limit na oslobodenie od zdanenia príjmu z prenájmu nehnuteľnosti. Na rok 2008 je to suma 25 650 korún (851,42 eura).

Pri uplatňovaní výdavkov sa môže alternatívne rozhodnúť medzi uplatňovaním paušálnych výdavkov percentom zo zdaniteľných príjmov z prenájmu (na rok 2008 je to 40 percent), alebo preukázateľne vynaložených. Ak sa rozhodne pre tie skutočné, preukázateľne vynaložené, potom nemožno zabudnúť na veľmi dôležitý moment. Pri následnom predaji prenajímanej nehnuteľnosti, ktorá sa pri aplikovaní skutočných výdavkov považuje za obchodný majetok, príjem z predaja nebude oslobodený od zdanenia. Oslobodeným príjmom sa stane až po uplynutí päťročnej lehoty odo dňa vyradenia z obchodného majetku.

Skryť Vypnúť reklamu

Medzi preukázateľne vynaložené výdavky je možné zaradiť napríklad platby za elektrinu, plyn, káblovú televíziu, prípadné opravy, úroky z hypoúveru, odpisy, náklady na inzerciu, odmeny realitnej kancelárii. Ak vie preukázať súvis cestovných výdavkov s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním príjmu za prenájom apartmánu, môže ich daňovo efektívne uplatniť. Odporúčam viesť podrobnú evidenciu jázd. Zákon mu umožňuje daňovo účinne zahrnúť aj výdavky na kúpu zariadenia bytu, ak však súvisia s jeho prenájmom. V zmluve musí byť dohodnuté, že byt prenajíma aj so zariadením. Do výšky 996 eur (30 000 korún) je možné výdavky odpísať jednorazovo, ak hodnota zariadenia je vyššia, do výdavkov sa dostane postupne prostredníctvom odpisov v súlade so zákonom. Pripomínam, že výdavky musí krátiť takým istým pomerom, v akom je suma oslobodených príjmov k celkovým príjmom zahrnutým do základu dane.

Skryť Vypnúť reklamu

3. Musí podať daňové priznanie osobne alebo stačí vyplniť formulár na internete?

Daňové priznanie môže podať elektronicky, musí byť však zaregistrovaný u miestne príslušného správcu dane, ktorý mu pridelí osobný identifikátor na vstup do autorizovanej časti portálu. Presný postup registrácie, autorizácie a využívania autorizovaných elektronických služieb je uvedený v Používateľskej príručke pre autorizované elektronické služby na stránke www.drsr.sk.

4. Ako a kedy zaplatí daň? Ak by dosiahol stratu, môže si ju odpočítať na budúci rok?

Daň zaplatí na účet dane z príjmov fyzických osôb z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti príslušného daňového úradu. Prípadnú stratu z príjmu z prenájmu si môže v súlade s § 30 zákona o dani z príjmov odpočítať počas najviac piatich bezprostredne za sebou nasledujúcich zdaňovacích období.

Skryť Vypnúť reklamu

5. Je pravda, že ak by odpisoval skutočné výdavky, nehnuteľnosť by bola automaticky klasifikovaná ako obchodný majetok?

Podľa platného zákona o dani z príjmov majetok sa stáva obchodným majetkom vtedy, ak ho fyzická osoba využíva na svoju podnikateľskú činnosť a je pritom povinná viesť evidenciu podľa § 6/11 zákona. To znamená, že ak prenajíma a uplatňuje skutočné výdavky, vtedy je nehnuteľnosť automaticky zaradená v obchodnom majetku. Ak využije paušálne výdavky, nehnuteľnosť sa nepovažuje za obchodný majetok.

Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa Bratislava

Otázky môžete posielať na sreality@sme.sk

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 2. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 3. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 4. Nová certifikovaná káva na vašich obľúbených čerpacích staniciac
 5. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 6. Môžu byť kancelárie pripravené na budúcnosť?
 7. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 8. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 9. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 10. Znalec slovenského brandy
 1. Spravte si zásoby zdravia
 2. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 3. Nevedomosť poslancov opäť zhorší podmienky pre zamestnancov
 4. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 5. Na ropnej plošine sa len pracuje a spí
 6. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 7. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 8. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 9. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 10. SodaStream má viac ako 700 predajcov, očakáva ďalší rast
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 10 193
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 5 052
 3. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 4 457
 4. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 646
 5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 602
 6. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 126
 7. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 735
 8. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád 2 471
 9. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty 2 282
 10. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy? 2 228
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Predseda Sme rodina Boris Kollár.

Sme rodina nechce o Mikulcovi hlasovať s opozíciou.


3 h
Hokejisti Slovenska.

Hokejový turnaj vyvrcholí v sobotu 19. februára.


TASR a 1 ďalší 4 h
Elena Eleková

Sestry sú podozrivo ticho. Proste odchádzajú. Mnohé aj do vnútornej emigrácie.


22. sep
Zľava minister financií Matovič a poslanec Fico.

Lepšie byť mafián ako plagiátor, reagoval Fico v pléne na Kollára.


TASR a 1 ďalší 8 h

Neprehliadnite tiež

Wolt už funguje v Česku.

Prepočítali sme rentabilitu reštaurácie i donáškovej služby.


4 h
Investori sú obkľúčení políciou a bezpečnostným personálom, keď sa pokúšajú dostať do sídla Evergrande.

Developer má vo štvrtok splatiť úroky z dlhopisov vo výške 83,5 milióna dolárov.


TASR 4 h
Scott Carpendale, výkonný riaditeľ divízie Boeing Defence Australia.

Prvé skúšobné lety firma ukončila v skoršej časti tohto roka.


SITA 4 h
Andrea Zacharová je amatérskou hráčkou golfu a tvrdí, že 90 percent nehnuteľností predala práve počas hrania hry.

Reality na golfe zažívajú boom.


6 h

Blogy SME

 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 2. Miroslav Pollák: Utečenci a „ekonomickí migranti“
 3. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Medzipohlavné rozdiely v deľbe práce
 4. Inštitút strategických politík: Ničivá druhá vlna COVID-19 v Indii môže predznamenať úpadok Módího moci
 5. Milan Kuruc: Čomu pomohol odporúčaný homeoffice?
 6. Jakub Šimek: Ako po pandémii predbehnúť Estónsko je otázka za 20 bitcoinov
 7. Martin Ondráš: Stratili sme potravinovú sebestačnosť. Stratíme aj bezpečnosť potravín?
 8. Martin Ondráš: Vidiek nestratil len 5 mld, stratil nádej a budúcnosť....
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 25 931
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 17 173
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 963
 4. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 6 090
 5. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 726
 6. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 3 906
 7. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 768
 8. Peter Chudý: Aký je motív sledovania špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica? Kompromitácia alebo príprava na spáchanie násilného trestného činu? 3 711
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti
Skryť Zatvoriť reklamu