Poradne prílohy S-reality

Hypotekárne úvery

Zobral som si hypotekárny úver pre mladých so štátnym príspevkom. Úver mi schválili v septembri 2008, nadobudnutie nehnuteľnosti som banke dokladoval v decembri 2008. Vrátenie štátneho príspevku som očakával do konca februára. Údajne vôbec nemám nárok na štátny príspevok za obdobie október, november, december 2008 a január 2009. Je to pravda?

Štátny príspevok pre mladých je naviazaný na hypotekárny úver. Poskytovanie príspevku, ako aj hypotekárnych úverov je upravené v zákone o bankách č. 483/2001 Z. z.

Z tohto zákona vyplýva, že hypotekárny úver je úver zabezpečený nehnuteľnosťou a musí byť preukázaný účel jeho použitia. Na zabezpečenie slúži záložné právo, ktoré vzniká zápisom v katastri nehnuteľností podľa záložnej zmluvy, ktorú pripravuje banka. Takže o hypotekárnom úvere môžeme hovoriť až vtedy, keď vzniklo záložné právo (je povolený vklad záložnej zmluvy na katastri) a úver bol poskytnutý na konkrétny účel. Z tohto dôvodu sa schválenie úveru (ani podpis úverovej zmluvy) nedá považovať za „vznik" hypotekárneho úveru. Preto za obdobie od októbra 2008 do vzniku záložného práva nemáte nárok na štátny príspevok pre mladých.

Od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je banke z katastra alebo klientom doručená záložná zmluva, sa vaša mesačná splátka zníži o výšku štátneho príspevku.

Aj keď banka možno dostala záložnú zmluvu v decembri alebo skôr, je možné, že na vyplatenie príspevku zatiaľ nedostala prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Ak vám nárok na štátny príspevok pre mladých vznikol v januári, prostriedky môžete očakávať počas marca, pretože banka musí podať žiadosť do 25. februára a štát jej prostriedky musí vyplatiť do 25. marca.

Chcela by som sa opýtať, či možno nejako zmeniť našu hypotéku. Keď sme si ju brali, štátny príspevok pre mladých nebol, teraz spĺňame vekové aj príjmové podmienky. Máme kombi hypotéku, časť sme dokladovali a ostatné bola rekonštrukcia bez dokladovania.

Podmienky stanovené na získanie štátneho príspevku pre mladých musia byť splnené ku dňu podania žiadosti o úver, ide teda o príspevok len pre nové úvery. Jedinou možnosťou, ako získať tento príspevok, je splatenie súčasného úveru a nový úver. Na to je potrebné prerokovať najprv s vašou bankou možnosť predčasného splatenia terajšieho úveru a zistiť si poplatky a sankcie, ktoré za to zaplatíte. Potom budete vedieť, o akú výšku úveru musíte žiadať v inej banke. Je potrebné sa detailne informovať, či je váš terajší úver hypotékou alebo spotrebným úverom zabezpečeným nehnuteľnosťou. Ak ide o hypotéku, nemôžete ju splatiť inou hypotékou, a teda ani nedostanete štátny príspevok pre mladých. Ak ide o iný typ úveru, pravdepodobne môžete získať hypotéku na jeho splatenie a k novej hypotéke aj príspevok.

Jana Šlachticová-Lauková, Hypocentrum

Paragrafy

Na jednom pozemku sme štyria vlastníci. Dvaja by sme sa radi oddelili. Pozemok je totiž v zaujímavej lokalite a po rozdelení by sa po častiach dal výhodne predať. Jeden z ďalších vlastníkov žije a máme na neho kontakt, druhý je zosnulý. Teoreticky vieme, kto má po ňom dediť. Ako máme postupovať?

Aby ste mohli uskutočniť svoj zámer, je nevyhnutné identifikovať všetkých podielových spoluvlastníkov.

To znamená, že pokiaľ ide o právnych nástupcov zomrelého spoluvlastníka, musíte počkať na právoplatný výsledok dedičského konania, aby ste vedeli, s kým máte rokovať.

Keď budú všetci podieloví spoluvlastníci známi, je možné začať s delením veci, v tomto prípade pozemku. Predovšetkým, na celej záležitosti sa môžete dohodnúť.

Vtedy, keďže ide o nehnuteľnosť, sa vypracúva písomný dokument „dohoda o zrušení a vyrovnaní podielového spoluvlastníctva". Jej účastníkmi sú všetci spoluvlastníci.

Tí sa môžu dohodnúť, že pozemok sa reálne rozdelí podľa výšky jednotlivých podielov, prípadne, že ho nadobudne za náhradu jeden alebo viacerí z nich. Podkladom riešenia, keď dôjde k reálnemu rozdeleniu, je vypracovanie geometrického plánu autorizovaným geodetom.

Ten pozemok reálne rozdelí na jednotlivé parcely, ktoré výmerou zodpovedajú spoluvlastníckym podielom. Následne správa katastra zapíše zmeny do katastra nehnuteľností.

Pozor však dajte v prípade, že by predmetom vyrovnania bol poľnohospodársky alebo lesný pozemok. V týchto prípadoch je potrebné postupovať v súlade so zákonom číslo 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

Tento zákon v paragrafe 23 zakazuje spoluvlastníkom vyrovnať sa rozdelením tak, že vznikne poľnohospodársky pozemok menší ako dvetisíc štvorcových metrov alebo lesný pozemok menší ako päťtisíc štvorcových metrov.

V prípade, ak sa spoluvlastníci nedohodnú na zrušení a vyrovnaní podielového spoluvlastníctva, môže ktorýkoľvek z nich podať návrh na súd. Súd pri rozhodovaní o vyrovnaní prihliada na veľkosť podielov a účelné využitie veci.

Ak rozdelenie nie je dobre možné, prikáže súd vec (v tomto prípade pozemok) za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom.

Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

JUDr. Hana Kováčiková, advokátka a doktorandka na PF UK, Bratislava


Ohlásenie stavby

Podľa vášho odporúčania sa chystám obci oznámiť výstavbu skleníka. Čo musí obsahovať oznámenie stavebnému úradu?

Výstavbu skleníka pri dome, ak skleník svojou zastavanou plochou nepresiahne 25 štvorcových metrov a jeho výška päť metrov, potrebujete ohlásiť stavebnému úradu. Ohlásenie má obsahovať meno, priezvisko a vašu adresu, účel (pestovanie zeleniny pre domácnosť), rozsah skleníka (napríklad 20 štvorcových metrov a výška tri metre), ako aj údaje z katastra nehnuteľností - parcelné číslo pozemku, na ktorom má skleník stáť, a druh tohto pozemku (napríklad záhrada).

K oznámeniu pripojíte v dvoch vyhotoveniach situačný výkres (najlepšie na snímke z katastrálnej mapy) so zakreslením umiestnenia stavby, odstupmi od hraníc susedných pozemkov a stavieb a tiež spôsob vyhotovenia stavby s jednoduchým technickým opisom.

Ak by ste skleník stavali svojpomocne, potrebujete ešte aj vyhlásenie kvalifikovanej osoby, (odborník s príslušným vzdelaním a praxou), že bude zabezpečovať vedenie stavby. Ak vám odborník postaví skleník na objednávku, toto vyhlásenie nie je potrebné.

Ing. Dušan Sirotka, expert na stavebné právo

Ako priznávajú dane cudzinci

Mám známeho, je občanom Veľkej Británie. Tento rok bude platiť daň z prenájmu nehnuteľnosti na Slovensku, vlastní apartmán na prázdninové účely. Už je prihlásený na daňovom úradea pravdepodobne si bude uplatňovať paušálne výdavky, no má celý rad otázok.

1. Má nárok na odpočítateľnú položku? Na Slovensku nemá žiadny pobyt (trvalý ani prechodný).

V zmysle platnej slovenskej legislatívy má každý daňovník pri výpočte svojej daňovej povinnosti nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane bez ohľadu na to, či je cudzinec a ako dlho sa na našom území zdržiava.

2. Sú výdavky ako cestovné a poplatky za služby spojené s prevádzkou a prenajímaním apartmánu a cena zariadenia výdavkami na daňové účely?

Príjem z prenájmu apartmánu váš priateľ nezdaní v plnom rozsahu. Zdaní iba tú časť príjmu, ktorá presiahne zákonom taxatívne stanovený limit na oslobodenie od zdanenia príjmu z prenájmu nehnuteľnosti. Na rok 2008 je to suma 25 650 korún (851,42 eura).

Pri uplatňovaní výdavkov sa môže alternatívne rozhodnúť medzi uplatňovaním paušálnych výdavkov percentom zo zdaniteľných príjmov z prenájmu (na rok 2008 je to 40 percent), alebo preukázateľne vynaložených. Ak sa rozhodne pre tie skutočné, preukázateľne vynaložené, potom nemožno zabudnúť na veľmi dôležitý moment. Pri následnom predaji prenajímanej nehnuteľnosti, ktorá sa pri aplikovaní skutočných výdavkov považuje za obchodný majetok, príjem z predaja nebude oslobodený od zdanenia. Oslobodeným príjmom sa stane až po uplynutí päťročnej lehoty odo dňa vyradenia z obchodného majetku.

Medzi preukázateľne vynaložené výdavky je možné zaradiť napríklad platby za elektrinu, plyn, káblovú televíziu, prípadné opravy, úroky z hypoúveru, odpisy, náklady na inzerciu, odmeny realitnej kancelárii. Ak vie preukázať súvis cestovných výdavkov s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním príjmu za prenájom apartmánu, môže ich daňovo efektívne uplatniť. Odporúčam viesť podrobnú evidenciu jázd. Zákon mu umožňuje daňovo účinne zahrnúť aj výdavky na kúpu zariadenia bytu, ak však súvisia s jeho prenájmom. V zmluve musí byť dohodnuté, že byt prenajíma aj so zariadením. Do výšky 996 eur (30 000 korún) je možné výdavky odpísať jednorazovo, ak hodnota zariadenia je vyššia, do výdavkov sa dostane postupne prostredníctvom odpisov v súlade so zákonom. Pripomínam, že výdavky musí krátiť takým istým pomerom, v akom je suma oslobodených príjmov k celkovým príjmom zahrnutým do základu dane.

3. Musí podať daňové priznanie osobne alebo stačí vyplniť formulár na internete?

Daňové priznanie môže podať elektronicky, musí byť však zaregistrovaný u miestne príslušného správcu dane, ktorý mu pridelí osobný identifikátor na vstup do autorizovanej časti portálu. Presný postup registrácie, autorizácie a využívania autorizovaných elektronických služieb je uvedený v Používateľskej príručke pre autorizované elektronické služby na stránke www.drsr.sk.

4. Ako a kedy zaplatí daň? Ak by dosiahol stratu, môže si ju odpočítať na budúci rok?

Daň zaplatí na účet dane z príjmov fyzických osôb z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti príslušného daňového úradu. Prípadnú stratu z príjmu z prenájmu si môže v súlade s § 30 zákona o dani z príjmov odpočítať počas najviac piatich bezprostredne za sebou nasledujúcich zdaňovacích období.

5. Je pravda, že ak by odpisoval skutočné výdavky, nehnuteľnosť by bola automaticky klasifikovaná ako obchodný majetok?

Podľa platného zákona o dani z príjmov majetok sa stáva obchodným majetkom vtedy, ak ho fyzická osoba využíva na svoju podnikateľskú činnosť a je pritom povinná viesť evidenciu podľa § 6/11 zákona. To znamená, že ak prenajíma a uplatňuje skutočné výdavky, vtedy je nehnuteľnosť automaticky zaradená v obchodnom majetku. Ak využije paušálne výdavky, nehnuteľnosť sa nepovažuje za obchodný majetok.

Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa Bratislava

Otázky môžete posielať na sreality@sme.sk

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
 2. Ďalšia stovka si našla ten svoj
 3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 9. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 1. Ďalšia stovka si našla ten svoj
 2. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
 3. Jakub Mankovecký z SPU v Nitre bol opäť úspešný v reze viniča
 4. Hitparáda štiav
 5. 14. ročník AmCham „Job Fair“ v Košiciach
 6. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 7. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 8. Malé knedličky, veľké dojmy
 9. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 10. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 11 055
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 153
 3. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 6 109
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 5 279
 5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 105
 6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 4 800
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 115
 8. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 3 043
 9. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 195
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 026

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

SME naživo: Ako sa zmenilo Slovensko rok po voľbách?

Diskusia začne o 18:00. Stala sa vláda dostatočnou hrádzou proti extrémizmu, ako sľubovala? Prečo fašisti stále rastú?

KOMENTÁRE

Najnebezpečnejší text na facebooku napísal jeho zakladateľ

Mark Zuckerberg by bol nebezpečným spasiteľom.

BLOG TRANSPARENCY

Ombudsmanka: Lajčák opakovane porušoval ústavu

V zdôvodnení vysvetľuje, čo ministerstvo nespravilo.

EKONOMIKA

Dodávateľ nemocníc dostal pokutu za biele kone z Cypru

Prvý postih za neprehľadnú vlastnícku štruktúru je právoplatný.

Neprehliadnite tiež

Marcinčin: Vidíme obrovský záujem o sociálne podniky

Vznik sociálnych podnikov má byť podporený z Európskeho sociálneho fondu.

V Berlíne otvorili prvé vegetariánske mäsiarstvo

Výrobky sú zložené prevažne zo sóje, korenia a ďalších rastlinných zložiek.

Za úplatky ide obvinený úradník do väzby

Za mrežami môže stráviť bývalý zamestnanec štátnej agentúry tri až osem rokov.

Lajčák porušil zákon aj ústavu, tvrdí ombudsmanka. Tranparency podáva žalobu

Po rozhodnutí ombudsmanky má ministerstvo zahraničných vecí dvadsať dní na to, aby dokumenty zverejnilo.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop