DÔCHODCOVIA

Dôchodca môže od štátu pýtať nazad daň

Daňové preplatky štát vráti dvoma spôsobmi. Buď poštou, alebo ich pošle na účet v banke.

Podnikajúci penzisti zvyčajne nemusia žiadať štát, aby im vrátil späť daň. Mnohí z nich ju totiž minulý rok ani neplatili.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTO – www.sxc.hu)

Pracujúci penzista môže získať späť daň, ktorú mu zamestnávateľ strhol, len ak podá daňové priznanie. Platí to najmä pre tých, ktorí vlani zarobili menej ako 49 248 korún.

BRATISLAVA. Dôchodky súčasných penzistov sú v porovnaní so zahraničím stále veľmi nízke. Zíde sa im preto každé euro.

Obdobie, keď si bez väčšej námahy môžu k penzii prilepšiť, prichádza práve teraz - v čase, keď sa podávajú daňové priznania.

Už niekoľko rokov totiž platí, že daň, ktorú pracujúcim penzistom strhli ich zamestnávatelia, môžu po splnení určitých podmienok získať späť.

Zarábal v korunách, zinkasuje v eurách

Využiť to môžu penzisti, ktorých zárobky neboli vlani príliš vysoké. Napríklad keď pracovali v strážnej službe či na rôznych brigádach. Podľa zákona o dani z príjmov daň netreba platiť, ak niekto za celý minulý rok zarobil menej ako 49 248 korún. To je aj prípad mnohých pracujúcich dôchodcov.

Zvyčajne je to tak, že firma, v ktorej penzista pracuje, mu každý mesiac z platu stŕha preddavok na daň devätnásť percent. Ak napríklad vlani zarobil spolu 40-tisíc korún, strhla mu takto 7600 korún (252,30 eura). Na túto sumu má nárok. Samozrejme, nie v korunách, ale v eurách.

Hoci štát vedome túto výhodu pre penzistov pred pár rokmi zaviedol, dôchodca sa sám musí postarať o to, aby mu úrady vrátili daň, ktorú mu strhol zamestnávateľ. Ak sa chce dostať k svojim peniazom, musí podať daňové priznanie. Má na to čas už len do konca tohto mesiaca.

„Bez podania priznania daňové úrady dôchodcom daň nevrátia,“ povedal finančný manažér poradenskej firmy McGrath&Arthur Karol Borik.

Podanie daňového priznania je totiž zároveň žiadosťou o vrátenie daňového preplatku.

Daňová povinnosť? Nula

Penzisti väčšinou pracujú na rôzne dohody o pracovnej činnosti alebo o vykonaní práce.

V takom prípade budú podávať tlačivo A. Potom, ako v ňom dôchodca vyplní základné údaje o sebe, musí uviesť sumu, ktorú vlani zarobil. Celoročný zárobok by mal ísť do riadkov 32, 34 a 36. V prípade nášho dôchodcu to bude 40-tisíc korún. V riadkoch 44 a 45 bude daň, čiže 7600 korún.

Podstatné je, aby v riadkoch 54, 56 a 57 uviedol, že nemá žiadnu daňovú povinnosť a napísal tam nulu. Sumu, ktorú mu zamestnávateľ strhol, čiže 7600 korún, napíše do 62 alebo 63 v závislosti od toho, či mu firma strhávala preddavky na daň, alebo robila zrážky dane.

V riadku 65 uvedie svoj daňový preplatok, teda sumu, ktorú mu štát musí vrátiť. Bude to 7600 korún, keďže dôchodca vlani ešte zarábal v slovenskej mene.

Musí to zároveň prepočítať aj na novú menu. Prepočet urobí v dvanástom oddieli. Sumu zaokrúhli na celé centy nahor. Vyjde mu teda 252,30 eura. Najneskôr do 11. mája mu daňový úrad túto čiastku pošle poštou alebo na jeho účet v banke.

Žiadosť o vrátenie preplatku je v jedenástom oddieli. Ak chce penzista svoje peniaze späť, musí ju vypísať. V žiadosti uvedie aj spôsob, akým mu úrad má peniaze poslať.

Priznať treba aj stratu

U živnostníkov je to inak. Im preddavky na daň nik nestŕha. Keď zarobili menej ako 49 248 korún, daňové priznanie nemusia podať a ani platiť daň. Ak by zarobili čo len o korunu viac, štátu by museli zaplatiť vyše 300 eur (vyše 9­tisíc korún).

Sú však aj živnostníci, a medzi nimi aj dôchodcovia, ktorí síce nezarobili vlani viac ako 49 248 korún, no daňové priznanie podať musia. Ide o tých, ktorí vlani prerobili. Zákon totiž prikazuje, že každý podnikateľ so stratou daňové priznanie podať musí.

Štátne dávky sa nerátajú

Daň z príjmov nemusíte platiť, ak máte iba penziu alebo vám deti darovali peniaze na domov dôchodcov.

BRATISLAVA. Pokiaľ ste vlani dostávali iba starobný alebo iný dôchodok, daňové priznanie podávať nemusíte. Dôchodky sú od dane oslobodené. Daňové priznanie nepodávate a dane neplatíte ani vtedy, ak ste vlani dostali vianočný príspevok. Aj ten je ako štátna dávka od zdanenia oslobodený.

Dary od detí

Dane nebudete platiť ani vtedy, ak vám deti darovali peniaze, napríklad na ročnú úhradu súkromného zariadenia pre seniorov. „Dary sa vo všeobecnosti nezdaňujú. Výnimkou je iba situácia, ak nikto poskytne dar len v súvislosti s podnikaním,“ hovorí daňová poradkyňa Dagmar Bednáriková z Bratislavy.

Ako je to s dedičstvom

Z predmetu dane sú zo zákona vylúčené aj príjmy získané dedením. To však neplatí pre príjmy, ktoré zo zdedeného majetku následne plynú – napríklad príjem z predaja zdedeného majetku alebo z prenájmu zdedeného bytu.

Aj tu však existujú oslobodenia. Pri vlaňajšom predaji napríklad nehnuteľnosti zdedenej po manželke je to vtedy, ak ju vlastnila aspoň päť rokov. Do lehoty vlastníctva, ktorú pre oslobodenie určuje zákon, sa totiž započítavajú aj roky, počas ktorých nehnuteľnosť vlastnil zosnulý manžel.

(ht)
Daňové priznanie krok za krokom

BRATISLAVA. V prípade, že ste za celý vlaňajší rok okrem dôchodku (ten sa nezaratúva) zarobili menej ako 49 248 korún, je pre vás výhodné podať daňové priznanie.

 1. Zadovážte si tlačivo. Nájdete ho na webovej stránke www.drsr.sk, alebo vám ho dajú na daňovom úrade.
 2. Ak ste boli v roku 2008 zamestnaný a iné príjmy okrem závislej činnosti ste nemali, vyplníte tlačivo typu A.
  Ak ste podnikali na základe živnostenského oprávnenia, alebo ste mali príjem z prenájmu, prípadne z úrokov na účtoch, podávate daňové priznanie typu B.
 3. V prípade príjmu zo závislej činnosti priložíte k vyplnenému tlačivu aj potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch od zamestnávateľa.
  Ak si uplatňujete nárok na daňový bonus (napríklad popri invalidnom dôchodku), priložíte aj fotokópiu rodného listu dieťaťa.
 4. Vyplnené daňové priznanie môžete zaniesť osobne príslušnému správcovi dane do podateľne alebo ho poslať doporučene poštou.
  Ak ho odovzdáte osobne, daňový úrad vám potvrdí podanie daňového priznania na poslednej strane tlačiva.
  Môžete ho podať aj elektronicky, ak ste zaregistrovaní u miestne príslušného správcu dane, a máte pridelený osobný identifikátor pre vstup do autorizovanej časti portálu.
  Presný postup registrácie, autorizácie a využívania autorizovaných elektronických služieb je uvedený v používateľskej príručke pre autorizované elektronické služby na stránke www.drsr.sk.
 5. Daň zaplatíte na účet dane z príjmov fyzických osôb z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti príslušného daňového úradu.Číslo účtu je uvedené na zloženke, ktorú si vyzdvihnete spolu s tlačivom na daňovom úrade, inak ho zistíte aj na webovej stránke www.drsr.sk.
 6. Preplatok na dani štát vráti, ak je vyšší ako 3,31 eura (100 korún), najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (to znamená najskôr 1. apríla) a najneskôr do štyridsiatich dní od vzniku preplatku.
  Tento rok je to do jedenásteho mája.
(db, ht)
Prenajímate? Pozor na dane

Manželia si môžu medzi sebou príjmy rozdeliť. Ušetria.

BRATISLAVA. K príjmom, na ktoré sa vzťahuje daňové priznanie, patria aj peniaze získané z prenájmu nehnuteľnosti. Kto prenajímal, až na výnimky, musí do konca marca podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Príjmy z prenájmu sa uvádzajú v daňovom priznaní typu B.

Kto je oslobodený

Prenájom a dane
 • Kto prenajíma, má zo zákona registračnú povinnosť na daňovom úrade.
 • Daň z príjmu platí len ten, kto
  z neho mal vlani vyšší príjem ako 25 650 korún.
 • Manželia si môžu príjem rozdeliť podľa toho, čo je pre nich výhodnejšie.
(Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa)
Zákon o dani z príjmov však určuje, ktorí daňovníci sú od takejto dane oslobodení. Sú nimi tie fyzické osoby, ktoré prenajímali nehnuteľnosť a príjmy z tejto činnosti mali nižšie ako päťnásobok sumy životného minima. Pre príjmy z vlaňajšieho roka to je 25 650 korún (keďže ide o rok 2008, príjmy sa ešte uvádzajú v korunách).

„Ak vlastník nehnuteľnosti počas roka prenajímal dva, prípadne aj viac bytov, limit 25 650 korún platí pre všetky príjmy spolu,“ vysvetľuje daňová poradkyňa Dagmar Bednáriková.

Okrem príjmov za prenájom nehnuteľností do oslobodenia patria napríklad aj príjmy z prevodu cenných papierov, z prevodu opcií či príležitostné príjmy. „V prípade, že daňovníci majú viaceré príjmy z tejto kategórie, suma, ktorá je oslobodená, sa môže uplatniť iba raz,“ dodáva poradkyňa.

Manželia sú vo výhode

Ak príjem z prenájmu plynie manželom, môžu sa dohodnúť, ktorý z nich zahrnie príjem do daňového základu. Upravuje to paragraf 4 odstavec 8 zákona o dani z príjmov.

Inštitút tohoto paragrafu im povoľuje optimalizovať spoločné príjmy, ktoré im plynú z bezpodielového spoluvlastníctva . Je totiž len na nich, ako príjem zdania. Či v rovnakom pomere každý z nich, alebo iba jeden z manželov. Prípadne ho zahrnú do základu dane v akomkoľvek inom pomere, aký im z hľadiska výšky dane najviac vyhovuje.

Rozdelenie príjmu manželov potom môže prispieť k optimalizácii ich daňovej povinnosti – napríklad ak takto rozdelený príjem bude aspoň u jedného z nich za rok nižší, ako je limit príjmu, do ktorého daňovník nie je povinný podať daňové priznanie. Zákon túto hranicu stanovuje na rok 2008 na 49 248 korún. Príjmy si môžu manželia rozdeliť na základe ústnej alebo písomnej dohody. „Je vhodnejšie, ak to urobia písomne. Pre prípad, že by neskôr došlo medzi manželmi k nejasnostiam, kto mal akú daň zaplatiť,“ odporúča Bednáriková.

Zohľadnite výdavky

Pri zdaňovaní príjmu z prenájmu možno zohľadniť výdavky. Možno to urobiť cez paušál (pre rok 2008 je to štyridsať percent) alebo výdavky doložiť dokladmi napríklad o uhrádzaní poplatkov za elektrinu, plyn či káblovú televíziu alebo aj prípadné opravy. Ak si daňovník zohľadní paušálne výdavky, nemusí ich preukazovať, len to uvedie v daňovom priznaní.

Halka Tytykalová
Penzia ovplyvní výpočet

Pri zohľadnení nezdaniteľnej časti dane záleží od výšky dôchodku aj dátumu, od ktorého penziu priznali.

BRATISLAVA. Pracujúci penzisti sú oproti ostatným zamestnaným ľuďom znevýhodnení. Ak k vlaňajšiemu prvému januáru poberali dôchodok a suma, ktorú v rámci penzie dostali, bola vyššia ako 98 496 korún, nemajú nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti dane.

Ak mal senior ročný dôchodok nižší, nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť vo výške rozdielu medzi sumou vyplateného dôchodku a sumou 98 496 korún.

Nezdaniteľnú časť dane si môže v plnej výške uplatniť len ten dôchodca, ktorému priznali nárok na dôchodok od ktoréhokoľvek iného dňa počas roka, než je 1. január.

Penzisti podľa skúseností pracovníkov daňových úradov patria k zodpovedným daňovníkom. Daňové priznanie si málokedy nechávajú na poslednú chvíľu.

„Vzhľadom na zvýšený počet otázok zo strany dôchodcov alebo ich rodinných príslušníkov možno povedať , že tieto fyzické osoby majú záujem na vysporiadaní si svojich daňových povinností,“ vraví hovorca Daňového riaditeľstva Miroslav Dobák. Platí to najmä v prípadoch, keď pre zárobok neprevyšujúci 49 248 korún majú nárok na vrátenie zrazených preddavkov.

(ht)
Odpočítajte si bonus za deti

BRATISLAVA. Ak sa napríklad invalidný dôchodca stará o dieťa a mal zdaniteľné príjmy aspoň vo výške šesťnásobku minimálnej mzdy, alebo ak podnikal, vykázal základ dane, má nárok na daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s ním v spoločnej domácnosti.

Daňový bonus si môže odpočítavať až do dovŕšenia 25 roku veku dieťaťa (ak sa sústavne pripravuje na povolanie).

(db)
Otázky a odpovede: Seniori sa pri vypĺňaní často zabudnú podpísať

Čo sa stane, ak sa pri podávaní daňového priznania pomýlim? Dostanem pokutu? Ako a dokedy to môžem napraviť?

Ak správca dane zistí pri kontrole vyššiu daňovú povinnosť, než bola vykázaná v daňovom priznaní, vyrúbi daňovému subjektu pokutu a sankčný úrok.

Ak daňovník zistí rozdiel pred skončením lehoty na podanie riadneho daňového priznania, podá v tejto lehote opravné daňové priznanie a zaplatí daň v správnej výške, pokutu nedostane a na pôvodne podané daňové priznanie sa neprihliada.

Ak daňovník zistí, že daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava spôsobí zvýšenie dane, je povinný podať dodatočné daňové priznanie. Urobiť to musí do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení.

V tejto lehote je povinný taktiež zaplatiť daň a zaplatí pokutu v polovičnej výške.

Ak potrebujem poradiť, mám sa k niekomu na daňový úrad objednať? S čím mi môžu poradiť pracovníci daňového úradu počas bežných stránkových hodín?

Ak daňovník potrebuje poradiť, má viac možností. Môže o radu požiadať telefonicky na miestne príslušnom daňovom úrade, počas stránkových hodín môže potrebnú informáciu získať na vymeriavacom oddelení, alebo každý deň v kancelárii určenej pre styk s verejnosťou. Potrebné informácie možno získať taktiež na webovej stránke www.drsr.sk alebo prostredníctvom tejto stránky môžete zaslať písomný dopyt.

Platí sa za takéto poradenstvo?

Za uvedené služby sa neplatí.

Budú v tomto roku rozšírené stránkové hodiny, napríklad pre tých, ktorí budú na poslednú chvíľu podávať daňové priznanie?

V období najväčšej frekvencie podávania daňových priznaní budú stránkové hodiny na jednotlivých daňových úradoch rozšírené v rôznom rozsahu podľa potreby v jednotlivých regiónoch.

Aké chyby robia najčastejšie pri daňovom priznaní poberatelia penzie, ktorí majú ďalšie príjmy?
Patria k nim nedostatky v identifikačných údajoch, matematické a súčtové chyby, nesprávne zaokrúhľovanie. Často tiež chýba podpis a potrebné prílohy.

(Daňové riaditeľstvo)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 3. Malé knedličky, veľké dojmy
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 11 877
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 529
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 7 970
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 504
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 921
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 3 680
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 501
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 3 325
 9. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 2 841
 10. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017 2 462

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Osem zásadných zmien v hypotékach, ktoré odštartujú od marca

Kto si málo sporí a príliš často mení zamestnanie, dostane o niečo nižší úver ako doteraz.

KOMENTÁRE

Na obranu bratislavskej kaviarne

Kaviareň je so svojím dešpektom k spiatočníctvu pre vidiek trvalou výzvou.

BRATISLAVA

Bol priekopník – utečenec. Jeho meno zmizlo z novín aj z histórie

Václav Nedomanský má zo svetových šampionátov deväť medailí.

Neprehliadnite tiež

Fico vyzval na trhanie faktúr a počet neplatičov vzrástol

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dokončuje rozhodovanie o nových cenách elektriny. Budú platiť spätne od januára.

Fico o VšZP: Nebudeme tolerovať zajacoviny, tvrdo zakročím

Premiér tiež odsúdil popieranie holokaustu a z nárastu preferencií extrémistov obvinil médiá.

Brexit možno prinúti univerzitu v Oxforde otvoriť si novú základňu

Francúzsko už predložilo univerzite v Oxforde lákavú ponuku.

Opel zrejme skončí vo francúzskych rukách. Bude sa vyrábať na Slovensku?

Francúzska spoločnosť PSA Group rokuje o kúpe nemeckej automobilky Opel od amerického koncernu General Motors. Značka je v dlhodobej strate.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop