Šrotovné: Firmy, ktoré šrotujú autá a dávajú o tom potvrdenie

Zoznam firiem, ktoré majú povolenie šrotovať staré autá.

Register odborne spôsobilých osôb na autorizáciu podľa § 10 vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky MŽP SR č. 209/2005 Z. z.

R O Z S A H O S V E D Č E N I A

I. Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie opotrebovaných batérií a akumulátorov

II. Zhodnocovanie alebo zneškodòovanie odpadových olejov

III. Spracovanie starých vozidiel

IV. Spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení

P.č.

Titul, meno, priezvisko

Trvalé bydlisko

Druh autorizovanej činnosti

(rozsah osvedčenia)

Číslo osvedčenia

platnosť osvedčenia

Miesto a dátum vydania osvedčenia

1.

Ing. Alica Albertová

Saratovská 75

934 05 Levice

IV.

16/07/O-3.4.

15.03.2012

Bratislava

15.03.2007

2.

Ing. Jana Antošová

Novomeského 6

927 01 Šaľa

I.

III.

05/07/O-3.4.

15.03.2012

Bratislava

15.03.2007

3.

Roman Augustín

Dukelských hrdinov 20/3,965 01 Žiar nad Hronom

III.2

185/05/O-6.2.

26.01.2010

Bratislava

26.01.2005

4.

Ing. Ján Bahorec

Záhradnícka 36

947 01 Hurbanovo

III.1.

III.2.

03/06/O-4.2.

30.06.2011

Bratislava

06.06.2006

5.

Ing. Jozef Balko

A. Gwerkovej 15

851 04 Bratislav

I.1.

I.2.

III.2.

172/03/O-6.2

30.11.2008

Bratislava

01.12.2003

6.

PaedDr. Eleonóra

Benediková

Mateja Bela 9, 974 11

Banská Bystrica

I.

15/07/O-3.3.

28.06.2012

Bratislava

28.06.2007

7.

Ing.Anna Beňová

Š. Moysesa 55/17

965 01 Žiar nad Hronom

III.2.

188/05/O-6.2.

20.04.2010

Bratislava

20.04.2005

8.

Ing. Marek Béreš

Strážovská 4

974 11 Banská Bystrica

II.

10/07/O-3.4.

15.03.2012

Bratislava

15.03.2007

9.

RNDr. Ľudovít Boleček

Hlavná 35

922 01 Veľké Orvište

IV

194/05/O-6.2.

17.08.2010

Bratislava

16.08.2005

10.

Jaroslava Cvinčeková

Hlinská 26

010 01 Žilina

IV.

187/05/O-6.2.

16.02.2010

Bratislava

16.02.2005

11.

Viliam Čecho

Janka Kráľa 149/15

971 01 Prievidza

III.

15/07/O-3.4.

15.03.2012

Bratislava

15.03.2007

12.

Ľuboš Červenický

Na záhumní 291/46

082 16 Fintice

II.

24/07/O-3.3.

13.11.2012

Bratislava

13.11.2007

13.

Radovan Čikkel

Medená 11

974 05 Banská Bystrica

IV.

204/05/O-6.2.

13.07.2010

Bratislava

13.07.2005

14.

Ing. Dušan Činčár

Smreková 3

071 01 Michalovce

III.2

07/06/O-4.2.

30. 06. 2011

Bratislava

21.06.2006

15.

Pavol Danko

Obchodná 10

04 011 Košice

IV.

193/05/O-6.2.

01.07.2010

Bratislava

29.06.2005

16.

Valéria Dikejová

Suvorovova 8

902 01 Pezinok

II.

02/07/O-3.3.

27.6.2012

Bratislava

27.6.2007

17.

RNDr. Milan Dobňák

Šoltésovej 36

040 01 Košice

II.

19/07/O-3.4.

14.03.2012

Bratislava

14.03.2007

18.

Miroslav Dolanský

Jesenná 9

Spišský Hrhov

IV.

189/05/O-6.2.

01.07.2010

Bratislava

29.6.2005

19.

Dušan Dulka

Tri hôrky 15

040 11 Košice

IV.

05/06/O-4.2.

30.06.2011

Bratislava

16.06.2006

20.

Ing. Tomáš Ďuriš

Beethovenova 23

917 08 Trnava

III.1.

III.2.

171/03/O-6.2

30.11.2008

Bratislava

01.12.2003

21.

Ing. Danka Džuganová

Moyzesova 5809/51

080 01 Prešov

IV.

200/05/O-6.2.

01.07.2010

Bratislava

30.06.2005

22.

Oto Flimel

Budovateľská 258/32

972 12 Nedožery - Brezany

III.

09/07/O-3.4.

15.03.2012

Bratislava

15.03.2007

23.

Pavol Fukas

Západ 1144/31-6

028 01 Trstená

IV.

202/05/O-6.2.

01.07.2010

Bratislava

30.6.2002

24.

Viliam Futas

Alexyho 8

949 11 Nitra

III.

14/07/O-3.4.

15.03.2012

Bratislava

15.03.2007

25.

Ing. Milan Gaál

Sadová 16

900 31 Stupava

IV.

208/05/O-6.2.

05.11.2010

Bratislava

04.11.2005

26.

Ing. Ivan Gajdoš

SNP 594/46

089 01 Svidník

III.

206/05/O-6.2

31.08.2010

Bratislava

25.08.2005

27.

Ing. Milan Gajar

Krajné 184

916 16 Krajné

III.

05/07/O-3.3.

27.06.2012

Bratislava

27.06.2007

28.

Mario Gallík

Francisciho 21

054 01 Levoča

IV.

190/05/O-6.2.

01.07.2010

Bratislava

29.06.2005

29.

Ing. Peter Gallovič

Šancová 70

811 05 Bratislava

I.

II.

III.

IV

02/07/O-3.4.

15.03.2012

Bratislava

15.03.2007

30.

Ing. Jaroslava Gažová

Revolučná 5,

010 01 Žilina

II.

12/07/O-3.3.

28.06.2012

Bratislava

28.06.2007

31.

Ing. Renáta Geletová

Veľké Chlievany 56

956 55 Veľké Chlievany

IV.

186/05/O-6.2.

16.02.2010

Bratislava

16.02.2005

32.

Mgr. Pavel Gender

THK 25, 974 04 Banská

Bystrica

IV.

30/07/O-3.3.

13.11.2012

Bratislava

13.11.2007

33.

Ing. Štefan Hanigovský

Ľ. Štúra 17

082 21 Veľký Šariš

II.

IV.

22/07/O-3.4.

14.03.2012

Bratislava

14.03.2007

34.

Ing. Ladislav Haško

Uránová 9

821 02 Bratislava

III. 2

182/04/O-6.2.

08.11.2009

Bratislava

08.11.2004

35.

Ladislaw Hesek

ul. SNP 1671/4

908 51 Holíč

III.

04/08/O-3.3

17.06.2013

Bratislava

15.07.2008

36.

Ing. Zuzana Hindrová

Sadová 2559/24

901 01 Malacky

III.

IV.

07/07/O-3.3.

27.06.2012

Bratislava

27.06.2007

37.

Ing. Jana Hlinická

Okružná 2061/4-49

026 01 Dolný Kubín

II.

07/07/O-3.4.

15.03.2012

Bratislava

15.03.2007

38.

RNDr. Ján Hoppan

Jenisejská 1/A

040 12 Košice

IV.

191/05/O-6.2.

01.07.2010

Bratislava

29.06.2005

39.

Radovan Horváth

Ružindol 321

919 61 Ružindol

III.

11/08/O-3.3

17.06.2013

Bratislava

13.08.2008

40.

Jozef Hošo

Železničná 108/42

914 42 Horné Srnie

II.

03/07/O-3.3.

27.06.2012

Bratislava

27.06.2007

41.

Ivan Hrbeň

Rúbanisko III/58

984 03 Lučenec

III.

11/07/O-3.4.

15.03.2012

Bratislava

15.03.2007

42.

Ing. Ondrej Hreha

Bystré 372

094 34 Bystré nad Topľou

III.

06/07/O-3.4.

15.03.2012

Bratislava

15.03.2007

43.

RNDr. Vojtech Chovanec

Pankúchova 5

851 04 Bratislava

IV.

17/07/O-3.4.

22.03.2012

Bratislava 22.03.2007

44.

Ing. Igor Jakubík

Hrochoť 25

976 37 Zvolen

I.

IV.

25/07/O-3.4.

14.03.2012

Bratislava 14.03.2007

45.

Juraj Kmeťo

Komenského 21

900 01 Modra

II.2.

184/05/O-6.2.

03.01.2010

Bratislava 03.01.2005

46.

Mgr. Zuzana Komárková

Tatranská 311/8

010 08 Žilina

IV.

199/05/O-6.2.

01.07.2010

Bratislava

30.06.2005

47.

Dalimír Kostra

Bodnárova 8/919

907 01 Myjava

III.1.

III.2.

IV.

02/06/O-4.2.

30.06.2011

Bratislava

05.06.2006

48.

Ing. Rastislav Kráľ

SNP 79,

053 01 Harichovce

II.

09/07/O-3.3.

28.06.2012

Bratislava

28.06.2007

49.

RNDr. Peter Krasnec, PhD.

Podunajská 5

821 06 Bratislava

IV.

205/05/O-6.2

22.07.2010

Bratislava 21.07.2005

50.

Juraj Leitman

Nová 1/10

972 17 Kanianka

III.1.

III.2.

179/04/O-6.2.

15.03.2009

Bratislava

11.03.2004

51.

Renata Lisyová

Beladice - časť Pustý Chotár č. 548

951 75 Beladice

III.1.

III.2.

174/03/O-6.2.

30.11.2008

Bratislava

01.12.2003

52.

Ing. Jana Hargitayová

J. Kupeckého 25

921 01 Piešťany

III.

IV.

07/08/O-3.3

18.06.2013

Bratislava

15.07.2008

53.

Dipl. tech. Ervín Mačej

Sadová 1188/18

080 05 Prešov 5

II.

III.

01/08/O-3.3

17.06.2013

Bratislava

15.07.2008

54.

Róbert Mačej

Sadová 1188/18

080 05 Prešov 5

III.

08/08/O-3.3

17.06.2013

Bratislava

15.07.2008

55.

Roman Macho

Novomeského 1331/9

957 04 Bánovce nad Bebravou

III.

02/08/O-3.3

18.06.2013

Bratislava

15.07.2008

56.

RNDr. Miroslava Magurová

Leningradská 10

071 01 Michalovce

III.1.

III.2.

175/03/O-6.2.

30.11.2008

Bratislava

01.12.2003

57.

Mgr. Jaroslav Markuš

Marka Čulena 32

080 01 Prešov

III.2.

08/06/O-4.2.

30.06.2011

Bratislava

27.06.2006

58.

Ladislav Martinček

Gbeľany 212

013 02 Gbeľany

III.

20/07/O-3.4.

14.03.2012

Bratislava

14.03.2007

59.

RNDr. Jaroslav Miklóš, PhD.

Kúpeľná 1

811 08 Bratislava

III.

IV.

21/07/O-3.4.

14.03.2012

Bratislava

14.03.2007

60.

Ing. Jozef Mráz

ul. 9. mája 20

977 01 Brezno

II.

10/07/O-3.3.

28.06.2012

Bratislava

28.06.2007

61.

Ing. Ľubica Nagyová

Juhoslovanská 3

04 013 Košice

IV.

192/05/O-6.2.

01.07.2010

Bratislava

29.06.2005

62.

Kazimír Orolín

Hlavná 15

951 92 Žikava

II.1.

II.2

178/04/O-6.3.

15.02.2009

Bratislava

12.02.2004

63.

Andrej Paľuv

Richvald 51

085 01 Richvald

II.1.

II.2.

177/03/O-6.2.

30.11.2008

Bratislava

01.12.2003

64.

Jozef Parížek

Slnečná 163/4

029 01 Námestovo

IV.

201/05/O-6.2.

01.07.2010

Bratislava

30.06.2005

65.

Emil Peško

Cerovská 51

900 81 Šenkvice

III.

13/07/O-3.4.

15.03.2012

Bratislava

15.03.2007

66.

Oľga Petrovičová

Štúrova 481/3

976 46 Valaská

II.

27/07/O-3.3.

13.11.2012

Bratislava

13.11.2007

67.

Ing. Juraj Pisár

Partizánska 43

935 41 Tekovské Lužany

IV.

03/07/O-3.4.

15.03.2012

Bratislava

15.03.2007

68.

Peter Popivčák

Lomnická 5

040 01 Košice

III.

06/08/O-3.3

17.06.2013

Bratislava

15.07.2008

69.

Ing. Vladimír Ratvaj

Brezová 38, 052 01 Spišská Nová Ves

II.

16/07/O-3.3.

28.06.2012

Bratislava

28.06.2007

70.

Ing. Ľubica Rišániová

Moyzesova 1119/12

038 53 Turany

III.2

183/05/O-6.2.

03.01.2010

Bratislava

03.01.2005

71.

Ing. Ladislav Ruman

Dánoš 997/24

925 21 Sládkovičovo

I.

04/07/O-3.3.

27.06.2012

Bratislava

27.06.2007

72.

Ing. Viliam Ryšavý

Drobného 20

841 01 Bratislava

III.

06/07/O-3.3.

27.06.2012

Bratislava

27.06.2007

73.

Mgr. Daniel Schmidtmayer

Partizánska cesta 58

974 01 Banská Bystrica

III.

12/07/O-3.4.

15.03.2012

Bratislava

15.03.2007

74.

Mgr. Daniel Schmidtmayer

Partizánska cesta 58

974 01 Banská Bystrica

IV.

29/07/O-3.3.

13.11.2012

Bratislava

13.11.2007

75.

RNDr. Pavel Slámka

Teodora Tekela 25

917 01 Trnava

IV.

197/05/O-6.2.

01.07.2010

Bratislava

30.06.2005

76.

Ing. Ľudovít Slovák

Dolnomajerská 1131/26

926 01 Sereď

I.

17/07/O-3.3

28.06.2012

Bratislava

28.06.2007

77.

Jozef Stach

Jánošíkova 64

082 71 Lipany

III.

03/08/O-3.3

18.06.2013

Bratislava

15.07.2008

78.

Ing. Štefan Straňák

Sliváš 1 č. d. 320

951 32 Horná Kráľová

III.

IV.

09/08/O-3.3

09.07.2013

Bratislava

15.07.2008

79.

Ing. Karol Šátek

T. Vansovej 15

940 01 Nové Zámky

IV.

09/06/O-4.2.

31.07.2011

Bratislava

21.07.2006

80.

Ing. Gabriel Šereda

Hnilecká 7

821 07 Bratislava

II. 2

06/06/O-4.2.

30.06.2011

Bratislava

16.06.2006

81.

Ing. Daniela Šimegová

Laurínska 229/73

976 32 Badín

IV.

195/05/O-6.2.

01.07.2010

Bratislava

29.06.2005

82.

Ing. Daniela Šimegová

Laurínska 229/73

976 32 Badín

III.

01/07/O-3.3.

27.06.2012

Bratislava

27.06.2007

83.

Ing. Milan Štefanka

Horné Hámre č. 108

966 71 Horné Hámre

IV.

198/05/O-6.2.

01.07.2010

Bratislava

30.06.2005

84.

Pavol Štober

Čimhová 33

027 12 Liesek

III.

20/07/O-3.3.

13.11.2012

Bratislava

13.11.2007

85.

Ing. Bibiana Tabačková

Dolný Lieskov 300

018 21 Dolný Lieskov

III.1.

III.2

01/06/O-4.2.

30.06.2011

Bratislava

05.06.2006

86.

Július Tábi

Lehota 490

951 36 Lehota

IV.

196/05/O-6.2.

01.07.2010

Bratislava

29.06.2005

87.

Ing. Jaroslav Tomko

P.Mudroňa 494/2

036 01 Martin

IV.

04/07/O-3.4.

15.03.2012

Bratislava

15.03.2007

88.

Peter Toporcer

Tkáčska 2/37, 052 01 Spišská Nová Ves

II.

08/07/O-3.3.

28.06.2012

Bratislava

28.06.2007

89.

Ing. Július Tóth

Helsínska 7055/1

921 01 Piešťany

I.

26/07/O-3.4.

14.03.2012

Bratislava

14.03.2007

90.

Emil Valášek

Krajné 118,

916 16 Krajné

III.

14/07/O-3.3.

28.06.2012

Bratislava

28.06.2007

91.

Mgr. Peter Valent

Jamnického 12

841 05 Bratislava

IV.

10/08/P-3.3

18.06.2013

Bratislava

24.07.2008

92.

Dagmar Várkolyová

Kaspická č. 4

040 12 Košice

III.

IV.

05/08/O-3.3

18.06.2013

Bratislava

15.07.2008

93.

Ing. Jozef Vašina

Králiky 164

976 34 Tajov

IV

203/05/O-6.2.

01.07.2010

Bratislava

30.06.2005

94.

Ing. Jozef Vašina

Králiky 164

976 34 Tajov

I.

18/07/O-3.4.

14.03.2012

Bratislava

14.03.2007

95.

Mgr. Jozef Vicen

Záhorácka 57

901 01 Malacky

II.

207/05/O-6.2.

15.09.2010

Bratislava, 14.09.2005

96.

Jozef Vítek

Jamník 29, 033 01 Liptovský Hrádok

I.

IV.

23/07/O-3.4.

14.03.2012

Bratislava

14.03.2007

97.

Ing. Ľubomír Voda

Znievska 11

851 06 Bratislava

III.

13/07/O-3.3.

28.06.2012

Bratislava

28.06.2007

98.

Ing. Loránt Vojček, CSc.,

Nad Plážou 27

974 01 Banská Bystrica

IV.

180/04/O-6.2.

15.10.2009

Bratislava

15.10.2004

99.

Ing. Milan Zátopek

K rašeline 1

906 08 Rohožník

II.2.

181/04/O-6.2.

18.10.2009

Bratislava

18.10.2004

100.

Ing. František Zifčák

Rybany 167,

956 36 Rybany

II.

11/07/O-3.3.

28.06.2012

Bratislava

28.06.2007

101.

RNDr. Juraj Zvarík, CSc.

Lidické Námestie 16

040 22 Košice

II.1.

II.2.

176/03/O-6.2.

30.11.2008

Bratislava 01.12.2003

102.

Ing. Ľubica Žoltická

Hurbanova 152/60

916 01 Stará Turá

II.

08/07/O-3.4.

15.03.2012

Bratislava, 15.03.2007

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 3. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 4. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 7. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 8. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 10. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 1. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 3. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 4. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 5. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 6. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 7. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 8. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 9. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 10. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 11 238
 2. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 5 456
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 149
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 3 135
 5. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 532
 6. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 995
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 920
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 866
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 376
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 226

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Bývalý vyšetrovateľ: V tieňovej ekonomike skončia ročne dva bilióny dolárov

V tieňovej ekonomike sa pohybuje veľké množstvo peňazí.

KOMENTÁRE

Nerobme z Kisku dobrého anjela, ide o princíp

To, čo sa urobilo v prípade prezidenta, očakávame aj pri vládnych kauzách.

BLOG INEKO

Máme priveľa magistrov a inžinierov, dlho študujeme a neodmeňujeme úspech

Rozdiely vo vzdelávaní medzi Slovenskom a krajinami OECD.

Neprehliadnite tiež

Počet osobných bankrotov na Slovensku výrazne vzrástol

Posledné mesiace priniesli Slovensku rekordný počet osobných bankrotov.

Zlaté časy svetovej ekonomiky môžu potrvať až do roku 2020, tvrdí analytik

Súčasné obdobie v svetovej ekonomike môže byť najdlhšou konjunktúrou od druhej svetovej vojny.

Elena Kohútiková odchádza z pozície zástupkyne generálneho riaditeľa VÚB

Bude však naďalej aktívna v správnych a vedeckých radách univerzít, v Nadácii VÚB a má aj ďalšie plány.

Americká centrálna banka sa začne zbavovať dlhopisov, ktoré nakupuje od krízy

Americká centrálna banka (Fed) začne obmedzovať svoje obrovské portfólio dlhopisov, ktoré nakupovala v úsilí o stabilizáciu ekonomiky po finančnej kríze z roku 2008.