Zvoľte si, kto zdedí vaše úspory

V niektorých prípadoch sa dá určiť dedič už pri podpise zmluvy, v iných až pri písaní závetu

(Zdroj: Ilustračné - Reuters)

Blízkeho človeka, ktorému po vašej smrti pripadnú peniaze zo životnej poistky alebo sporenia v druhom či treťom pilieri, môžete určiť vopred. Ostatné finančné produkty sa dedia zo závetu alebo zo zákona.

BRATISLAVA. Tak, ako si môžete zvoliť, v ktorej banke, poisťovni či dôchodkovej spoločnosti si budete počas života šetriť peniaze, môžete si vybrať aj človeka, prípadne niekoľkých ľudí, ktorým po smrti svoje našetrené peniaze zanecháte.

Určenie dediča vopred

Ak chcete, aby vaše úspory v prípade vášho úmrtia zdedil niekto iný než dedičia zo zákona, mali by ste mu túto možnosť zabezpečiť vopred. Či už formou uvedenia jeho mena pri podpise zmluvy o objednaní finančného produktu, alebo neskôr v závete.

Iba pri niektorých produktoch platí, že blízkeho človeka, ktorý bude môcť nakladať s peniazmi po vašom skone, môžete určiť už pri podpise zmluvy, prípadne aj neskôr. Patria medzi ne napríklad životné poistenie či sporenie si do penzie.

Pavol Ďurkovič, analytik poradenskej spoločnosti AWD, odporúča určiť oprávnenú osobu napríklad v prípade, že dvaja ľudia nie sú manželmi, ale žijú ako partneri. „Bez určenia oprávnenej osoby by peniaze pripadli rodine a partner by nemal nárok na nič," vraví. Rovnako sa dá postupovať aj vtedy, ak jeden z rodičov chce, aby peniaze dostali deti, a nie druhý rodič.

Výhodou určenia oprávnenej osoby je aj to, že sa k peniazom dostane rýchlejšie, bez ohľadu na to, ako dlho bude trvať dedičské konanie.

Dedenie zo závetu a zákona

Na odkázanie takých produktov, akými sú bankové vklady či stavebné sporenie, ale aj tých, pri ktorých nebola oprávnená osoba určená, je vhodné pamätať v závete.

Týka sa to aj podielových fondov. „Vlastníctvo podielov v podielových fondov prechádza na dedičov, buď na základe závetu, alebo zo zákona," povedal Ivan Znášik, výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie správcovských spoločností.

Napísať závet sa oplatí v prípade, ak chcete, aby sa po vašej smrti dostali úspory v banke či sporiteľni do rúk niekomu inému než dedičom zo zákona. Treba však pamätať na to, že deti sú neopomenuteľní dedičia.
Ak závet nezanecháte alebo je neplatný, prechádza majetok na dedičov zo zákona.

Ten rozoznáva štyri dedičské skupiny. V prvej sú deti a manžel, ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho podiel jeho deti.

Ak však deti nie sú, dedí sa podľa druhej skupiny. Do tej patria manžel, ktorý dedí minimálne polovicu, ďalej rodičia a ľudia, ktorí s poručiteľom žili aspoň rok v spoločnej domácnosti alebo boli na neho odkázaní. V tretej skupine dedia ľudia, ktorí žili s človekom, po ktorom sa dedí, aspoň rok v spoločnej domácnosti, a súrodenci.

Keď niet ani tých, dedičstvo pripadá prarodičom poručiteľa alebo ich deťom. V prípade, že niet žiadneho dediča, získa úspory štát.

Čo s dedičstvom?

Ako dedič s majetkom naloží, závisí len od neho. „Zmluvu o stavebnom sporení môže vypovedať a sporiteľňa mu vyplatí nasporenú sumu aj so štátnou prémiou vo výške ku dňu poručiteľovej smrti alebo ju môže previesť na seba a stane sa klientom," uviedla Zuzana Rückschlossová z Prvej stavebnej sporiteľne.

Podobné možnosti máte aj po zdedení úspor v dôchodkovej správcovskej spoločnosti či v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Aj tu platí, že môžete požiadať o vyplatenie peňazí na dôchodkovom účte alebo si ich nechať previesť na svoj osobný dôchodkový účet. Samozrejme, že za predpokladu, ak si sporíte v 2. alebo 3. pilieri tak ako sporiteľ, ktorý vám úspory odkázal.

Ako sa dedia finančné produkty

Nadobúdanie dedičstva finančných produktov má jasné pravidlá. Nie vo všetkých prípadoch platí, že produkty postupujú do dedičského konania a dedia sa zo závetu či zákona.

Bankové úspory

 • Dedič sa pri podpise zmluvy neurčuje. Majiteľ bankového produktu však môže kedykoľvek uviesť oprávnené osoby, ktoré môžu produktom spolu s ním disponovať
 • Po smrti majiteľa upravuje dedenie Občiansky zákonník. Ak nenabudnú majetok dedičia zo závetu, ktorí majú prednosť, nastupujú dedičia zo zákona.

Podielové fondy

 • V zmluve sa dedič neurčuje
 • Vlastníctvo podielov vo fondoch prechádza na dedičov prostredníctvom dedičského konania, buď na základe závetu, alebo zákona

Stavebné sporenie

 • V zmluve o stavebnom sporení nie je možné určiť dediča.
 • Postupuje do dedičského konania, po smrti najiteľa prechádza na zákonných, alebo závetných dedičov.

Dôchodkové sporenie

 • Pri podpise zmluvy o sporení si do penzie v dôchodkovej správcovskej spoločnosti (2. pilier) aj v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (3. pilier) možno určiť dedič, prípadne dedičov nasporenej sumy a pomer, akým si budú úspory deliť.
 • Ak sporiteľ dedičov neuviedol, dedí sa podľa zákona. Od 1. januára 2009 si dedič môže zdedené peniaze previesť aj na svoj dôchodkový účet, ak je sporiteľom.

Akcie a cenné papiere

 • Ich dedič sa pri podpise zmluvy neurčuje. Počas života je však možné spísať závet a v ňom určiť, komu pripadnú
 • Ak závet nie je, alebo je neplatný, dedia úspory dedičia zo zákona.

Životné poistenie

 • Pri životnej poistke je možné určiť osobu, ktorá po smrti majiteľa získa finančné plnenie z nej.
 • Ak majiteľ poistky určí oprávnenú osobu v prípade svojho úmrtia, prináleží poistné plnenie jej. Ak neurčí, postupuje sa podľa zákona.
Denisa Čimová
Majetok môžete zdediť aj s úverom

Blízky človek vám môže odkázať nielen úspory, ale aj majetok zaťažený dlhmi.

BRATISLAVA. Ak sa ocitnete v skupine dedičov, musíte počítať s tým, že môžete zdediť nielen úspory či iný majetok, ale aj pôžičky, ktoré nestihol váš blízky počas života splatiť. Pohľadávka z poskytnutého úveru sa totiž stáva súčasťou dedičstva.

„Dedič zodpovedá do výšky nadobudnutého dedičstva aj za poručiteľove dlhy. Ak je dedičov viac, zodpovedajú za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli k celému dedičstvu," uviedol Štefan Frimmer, hovorca Slovenskej sporiteľne.

Nemusí to však platiť v prípade, ak bol dedič zároveň aj spoludlžníkom alebo ručiteľom úveru. V prípade smrti dlžníka úveru, ktorý mal aj spoludlžníka, prechádza podľa Terezy Molnár Coplákovej z ČSOB povinnosť splácať zvyčajne na neho. „Ak v rámci úverového vzťahu vystupuje ručiteľ, banka vyzve na plnenie záväzkov jeho," uviedla. Dodala, že keď je úver poistený pre prípad smrti dlžníka, je splatený z poistného plnenia. V stavebnej sporiteľni musí mať klient, ktorý čerpá úver, poistenie na krytie úverových pohľadávok pre prípad smrti v prospech sporiteľne.

Podľa právnikov sa však dedičia, ktorí neboli spoludlžníkmi či ručiteľmi úveru, nemusia obávať, že by na dlhoch museli zaplatiť viac, ako dedením získali. Advokátka Daniela Ježová pripomína, že v slovenskom právnom poriadku platí zásada, že nikto nemôže byť poškodený tým, že dedí.

Ak dlhy prevyšujú majetok poručiteľa, dedičia sa môžu dohodnúť, že nechajú dedičstvo veriteľom, dohoda však podlieha schváleniu súdom. Ak sa nedohodnú, na základe rozhodnutia súdu sa majetok speňaží a uspokoja sa z neho veritelia.

Podľa Pavla Ďurkoviča z poradenskej spoločnosti AWD sa dedič nehnuteľnosti kupovanej na úver nemôže spoliehať na to, že bude platiť menej, ak hodnota bytu či domu klesla. „Úver treba za každých okolností splatiť v plnej výške. Aktuálna hodnota nehnuteľnosti v zálohe nemá vplyv na výšku požičanej sumy," vraví.
Podľa Ježovej sa môže stať, že pri výraznom poklese hodnoty nehnuteľnosti dôjde k poškodeniu veriteľa, ale drobné rozdiely by malo kryť záložné právo na výplatu zo životnej poistky. Ak sa v dedičskom konaní ukáže, že hodnota dlhu je vyššia ako hodnota majetku a dedičia odmietnu prevziať celý dlh, banka má možnosť založenú nehnuteľnosť predať.

Dlhu sa dá vzdať odmietnutím dedičstva

Nesplatenej pôžičky, ktorú s nehnuteľnosťou, autom či iným majetkom zdedíte a mali by ste ju aj splácať, sa môžete vzdať. Nejde to však bez toho, že by ste sa súčasne vzdali aj dedičstva. Musíte tak urobiť ústnym vyhlásením na súde či písomným vyhlásením, ktoré súdu pošlete do jedného mesiaca odo dňa, keď ste boli s týmto právom oboznámený. Ak dedičstvo odmietnete, nemôžete k odmietnutiu pripojiť výhrady alebo podmienky, za ktorých tak urobíte. Rovnako platí, že nemôžete odmietnuť dedičstvo len sčasti. To, či sa dedičstva vzdáte, si rozmyslite. Vyhlásenie o odmietnutí totiž nemožno odvolať.

Denisa Čimová
Poradňa: Zdanenie vecného bremena

Mám popri zamestnaní živnosť a vlastním ornú lúku. Vodárenská spoločnosť na nej vlani umiestnila vodovodné potrubie. Po dohode zriadila na pozemok vecné bremeno a vyplatila mi 100­-tisíc korún. Mám tento príjem zdaniť? Ako?

Čitateľ

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby, sú taxatívne vymedzené v § 3 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Príjmy, ktoré sú od dane oslobodené, vymedzuje ustanovenie § 9 zákona. Podľa § 9 odsek 1 písmeno i sú od dane oslobodené aj prijaté náhrady škôd a nemajetkovej ujmy.

Peňažný príjem za zriadenia vecného bremena k pozemku nemožno stotožňovať s náhradou za škody, ktorú vymedzujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Náhrada za zriadenie vecného bremena nie je vylúčená z premetu dane a nie je ani príjmom vymedzeným v § 9 zákona o dani z príjmov ako oslobodená od dane. Podlieha teda zdaneniu, pričom u fyzickej osoby - nepodnikateľa, sa zaraďuje medzi ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov. V daňovom priznaní sa uvádza ako ostatné príjmy - „iné".

Ak ste ako fyzická osoba dosiahli v zdaňovacom období roku 2008 od vodárenskej spoločnosti príjem vo forme náhrady za zriadenie vecného bremena na pozemku, daňová povinnosť z tohto príjmu sa vyrovná podaním daňového priznania typu B. V ňom je daňovník povinný okrem príjmu za zriadenie vecného bremena uviesť aj príjem dosiahnutý zo závislej činnosti (zo zamestnania) podľa § 5 zákona o dani z príjmov, a to na základe potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti od zamestnávateľa.

Príjem vo forme náhrady za zriadenie vecného bremena by sa považoval za príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 odseky 1 a 2 zákona o dani z príjmov, ak by išlo o odplatu za zriadenie vecného bremena súvisiaceho s nehnuteľnosťou, o ktorej daňovník účtuje ako o majetku využívanom na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie predmetných príjmov. Teda ak ide o odplatu za zriadenie vecného bremena v súvislosti s nehnuteľnosťou, ktorú má daňovník zaradenú v obchodnom majetku.

Miroslav Dobák, hovorca Daňového riaditeľstva

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 565
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 12 171
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 895
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 468
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 432
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 139
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 552
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 426
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 357
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 106

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.

PLUS

Angela Merkelová: Krízová manažérka, ktorá ochránila Nemcov

Má dobré nervy a zvláda krízové situácie.

Neprehliadnite tiež

Fed sa chce zbaviť dlhopisov, ktoré nakupoval od krízy. Čo to prinesie?

Od októbra sa americká centrálna banka každý mesiac zbaví dlhopisov v hodnote 10 miliárd dolárov.

Do Prahy dorazili čínske bicykle ofo, ide o najväčšiu bikesharingovú službu na svete

Obyvatelia Prahy môžu zadarmo jazdiť na bicykloch od firmy ofo. Stačí im na to len mobilný telefón.

V Bratislave otvorili pizzeriu Domino´s, druhú najväčšiu sieť na svete

Pizzeria Domino´s má v hlavnom meste problém s doručovaním.