Prebytok nášho zahraničného obchodu pozitívne prekvapil

Po sérii negatívnych správ v podobne stagnujúcej priemyselnej produkcie či poklese tržieb v priemysle októbrová bilancia zahraničného obchodu prekvapila pozitívne.

BRATISLAVA. Analytici síce predpokladali, že zahraničný obchod skončí v desiatom mesiaci v prebytku 1 mld. Sk (33,19 mil. €), avšak podľa štatistikov bolo októbrové aktívne saldo o vyše 3 mld. Sk (99,58 mil. €) vyššie. V pozadí štvormiliardového prebytku je však pokles exportnej aj importnej dynamiky. "Vývoz medziročne poklesol o 1,8 % a dovoz až o 4,2 %. Vývoz pritom ešte v predchádzajúcom mesiaci zaznamenával medziročný rast o 7,6 %. A začiatkom roka neboli nezvyčajné dvojciferné tempá rastu. Tieto časy sú ale definitívne preč," konštatuje analytik ČSOB Marek Gábriš.

Vplyv finančnej krízy sa tak podľa neho prejaví aj na spomalení priemyslu a exportu. "Motory slovenskej ekonomiky priznali prehodnotenie plánov a v niektorých prípadoch už dokonca aj prepúšťanie kmeňových zamestnancov," dodal s tým, že slabší dopyt po automobiloch ovplyvní aj Slovensko a najviac zrejme prevádzky, ktoré bežali na plnú kapacitu. Tie, ktoré boli stále v nábehovej časti produkcie pocítia tieto dopady menej tvrdo. Na strane importu je zase cítiť pokles cien ropy. "Slovensko je viazané na import kľúčových komodít a pokles cien pri nezmenenom objeme aspoň opticky menej zaťažuje dovozný účet krajiny. Krátkodobo by tak mal byť pokles cien komodít podporou pre zahraničný obchod," uviedol Gábriš.

Pomalší vývoz aj dovoz tak možno očakávať aj v ďalších mesiacoch. "Vzhľadom na zhoršené vyhliadky v priemysle možno podobný trend očakávať aj v novembri a decembri," myslí si analytik VÚB banky Martin Lenko. Zahraničný obchod však tradične najväčšie deficity vykazuje ku koncu roka, takže podľa analytikov možno aj tento rok očakávať prehĺbenie kumulatívneho schodku. "Bilancia by mala dosiahnuť podobných úrovní, ako v rovnakom období pred rokom. To znamená, že kumulatívne by za celý rok 2008 mala dosiahnuť deficit v okolí 20 mld. Sk (663,9 mil. €)," dodal Lenko.

ŠÚ zrevidoval septembrový prebytok o vyše 2 miliardy nadol

Štatistický úrad SR zrevidoval septembrový prebytok zahraničného obchodu o vyše 2 mld. Sk (66,39 mil. €) smerom nadol. Podľa minulomesačných predbežných údajov totiž uvádzal za deviaty mesiac prebytok obchodnej bilancie na úrovni 2,578 mld. Sk (85,57 mil. €), kým podľa aktualizovaných údajov dosiahlo aktívne saldo septembrového zahraničného obchodu len 218 mil. mil. Sk (33,19 tis. €). Miernejšie úpravy robil úrad aj vo výsledkoch zahranično-obchodnej bilancie za predchádzajúce mesiace a tak napriek oznámenému októbrovému prebytku vyše 4 mld. Sk (132,8 mil. €) zostal kumulatívny desaťmesačný deficit takmer na rovnakej úrovni, ako štatistici uvádzali minulý mesiac za tri štvrťroky, teda zhruba 3 mld. Sk (99,58 mil. €). Celkový vývoz tovaru pritom podľa revidovaných čísel v septembri dosiahol 132,9 mld. Sk (4,411 mld. €) pri medziročnom raste o 7,6 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 10,7 % na 132,7 mld. Sk (4,405 mld. €). Saldo zahraničného obchodu za január až september tak bolo pasívne v objeme 7,1 mld. Sk (235,7 mil. €), teda o 1,2 mld. Sk (39,83 mil. €) vyššie ako v rovnakom období minulého roka.

Najväčšie pasívne saldo bolo v zahranično-obchodnej činnosti s Ruskou federáciou vo výške 83,9 mld. Sk (2,785 mld. €). Nasledovala Kórejská republika s 61,4 mld. Sk (2,038 mld. €), Čína s 51,2 mld. Sk (1,7 mld. €), Taiwan s 15 mld. Sk (497,9 mil. €), Japonsko s 14,2 mld. Sk (471,4 mil. €) a Malajza s Nemeckom zhodne po 3,4 mld. Sk (112,9 mil. €). Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika so Spojeným kráľovstvom v sume 36,6 mld. Sk (1,215 mld. €), Rakúskom 31,9 mld. Sk (1,059 mld. €), Poľskom 29,8 mld. Sk (989,2 mil. €), Francúzskom 29,5 mld. Sk (979,2 mil. €), Talianskom 23,3 mld. Sk (773,4 mil. €), Holandskom 20,1 mld. Sk (667,2 mil. €), Českou republikou 16,9 mld. Sk (561 mil. €), Fínskom 15,6 mld. Sk (517,8 mil. €) a Maďarskom 15,1 mld. Sk (501,2 mil. €).

Zo Slovenskej republiky sa pritom za deväť mesiacov vyviezol tovar v hodnote 1 143,7 mld. Sk (37,96 mld. €). V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 vzrástol celkový vývoz o 11 %. Z tovarového hľadiska výraznejšie vzrástol celkový vývoz televíznych prijímačov o 23,6 mld. Sk (783,4 mil. €), ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 10,3 mld. Sk (341,9 mil. €), osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 6,5 mld. Sk (215,8 mil. €), karosérií motorových vozidiel o 5,6 mld. Sk (185,9 mil. €), častí a súčastí vysielacích prístrojov na rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové a televízne vysielanie o 4,9 mld. Sk (162,7 mil. €). Najviac klesol celkový vývoz surového hliníka o 2,6 mld. Sk (86,3 mil. €), strojov na automatické spracovanie údajov a ich jednotiek o 2 mld. Sk (66,39 mil. €) a elektronických integrovaných obvodov a mikrozostáv a polotovarov zo železa alebo nelegovanej ocele zhodne o 1,7 mld. Sk (56,43 mil. €).

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol celkový vývoz do Nemecka o 4,5 %, Českej republiky o 16,3 %, Francúzska a Rakúska zhodne o 10,4 %, Poľska o 16 %, Maďarska o 16,4 %, Spojeného kráľovstva o 7,6 % a Ruskej federácie o 84,2 %. Znížil sa celkový vývoz najmä do Talianska o 0,5 %, Holandska o 8,5 % a Španielska o 22,4 %. Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil celkový vývoz do krajín Európskej únie (EÚ) o 8,4 % a tvoril 85 % celkového vývozu SR a do krajín OECD o 7,8 %, ktorý sa na celkovom vývoze SR sa podieľal 86,3 %.

Do Slovenskej republiky sa od januára do septembra doviezol tovar v hodnote 1 150,8 mld. Sk (38,2 mld. €) pri medziročnom raste o 11 %. Z tovarového hľadiska najviac vzrástol celkový dovoz ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, surových o 16,6 mld. Sk (551 mil. €), ropných plynov a iných plynných uhľovodíkov o 13,7 mld. Sk (454,8 mil. €), osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 12,6 mld. Sk (418,2 mil. €), častí a súčastí vysielacích prístrojov na rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové a televízne vysielanie o 11,4 mld. Sk (378,4 mil. €) a televíznych prijímačov o 5,9 mld. Sk (195,8 mil. €). Najviac klesol celkový dovoz častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 3,7 mld. Sk (122,8 mil. €), piestových vznetových motorov o 3,4 mld. Sk (112,9 mil. €), vysielacích prístrojov na rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové a televízne vysielanie o 2,5 mld. Sk (82,98 mil. €) a výrobkov s tekutými kryštálmi o 2,3 mld. Sk (76,35 mil. €).

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom sa zvýšil celkový dovoz z Nemecka o 13,4 %, Českej republiky o 8,6 %, Ruskej federácie o 33,4 %, Kórejskej republiky o 24,5 %, Číny o 20,3 %, Maďarska o 1,6 %, Francúzska o 13,7 %, Poľska o 0,9 %, Talianska o 0,5 % a Rakúska o 4,2 %. Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil celkový dovoz z krajín EÚ o 7,9 %, keď tvoril 67,7 % z celkového dovozu a z krajín OECD o 8,4 %, pričom sa na celkovom dovoze SR sa podieľal 68,9 %.

Predbežné údaje Štatistického úradu SR o zahraničnom obchode SR za roky 2008 a 2007

Zahraničný obchod za jednotlivé mesiace roku 2008, predbežné údaje 1) 2)

Ukazovateľ Merná jednotka Mesiace
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Celkový dovoz mil. Sk 123 875 131 637 128 068 141 544 124 419 132 310 127 384 108 906 132 654 136 120
index 121 123 106,1 128,9 99,8 108,5 109,9 95,6 110,7 95,8
Celkový vývoz mil. Sk 125 146 131 884 126 270 134 648 127 835 130 658 123 277 111 099 132 872 140 148
index 114,7 123,7 105,9 121,8 105,2 111,3 107,8 102,7 107,6 98,2
Saldo - mesačné mil. Sk 1 271 247 -1 798 -6 896 3 416 -1 652 -4 107 2 193 218 4 028
Saldo - kumulované mil. Sk 1 271 1 518 -279 -7 175 -3 759 -5 410 -9 517 -7 324 -7 106 -3 078
Zahraničný obchod za jednotlivé mesiace roku 2007, predbežné údaje 1) 2)
Ukazovateľ Merná jednotka Mesiace Rok
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Celkový dovoz mil. Sk 102 410 107 059 120 691 109 798 124 706 121 918 115 924 113 968 119 877 142 037 143 666 120 067 1 442 123
index 116,1 114,3 115,3 113,8 113,9 109,1 114 104,5 97,8 108,4 111 109 110,2
Celkový vývoz mil. Sk 109 098 106 610 119 262 110 534 121 497 117 370 114 361 108 163 123 529 142 788 139 044 108 481 1 420 738
index 135 126 118,3 124,9 117,6 108,2 114,1 102,6 107,8 112,8 115,4 109,4 115,2
Saldo - mesačné mil. Sk 6 688 -449 -1 429 736 -3 209 -4 547 -1 563 -5 805 3 652 750 -4 623 -11 586 -21 385
Saldo - kumulované mil. Sk 6 688 6 239 4 810 5 545 2 337 -2 211 -3 773 -9 578 -5 926 -5 176 -9 798 -21 385index - rovnaké obdobie minulého roka = 100; hodnoty typu FOB; údaje sú spracované podľa krajiny pôvodu / určenia prípadné rozdiely na poslednom mieste sú zo zaokrúhľovania

1) údaje o hodnote dovezenej a vyvezenej elektriny boli odhadnuté na základe údajov o fyzických tokoch elektriny

2) údaje počítané podľa metodiky platnej od roku 2007 (bez nepriamych dovozov a vývozov)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Hitparáda štiav
 2. 14. ročník AmCham „JOB FAIR“ v Košiciach
 3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 4. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 5. Malé knedličky, veľké dojmy
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 7. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 8. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 9. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 10. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 720
 2. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 251
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 644
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 957
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 756
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 4 099
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 494
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 3 108
 9. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017 2 326
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 183

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kocáb: Kisku už dlho uznávam, ocenenie ma šokovalo

Pre SME hovorí, že je hrdý slniečkar. Keď pôjdeme tvrdou silou, nemáme šancu.

KULTÚRA

Minúta po minúte: La La Land zatiaľ získal štyroch Oscarov

Odovzdávanie budeme sledovať naživo.

TECH

Nokii sa podarilo vstať z mŕtvych. Ukázali Nokiu 3310

Majú Android, nízku cenu a dobrý hardvér.

ŠPORT

Sagan ukázal cit pre taktiku a ešte lepšiu formu ako pred rokom

V sobotu bol druhý, v nedeľu už vyhral.

Neprehliadnite tiež

Na letisku v Kráľovej prerušili prevádzku, na plochu vnikol bager

Incident na malom letisku 35 kilometrov od hlavného mesta pravdepodobne súvisí so sporom o pôdu.

Voľné ruky pre ministra Druckera už neplatia

Premiér Fico kritizoval šetriace opatrenia vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

Nakupovať pôdu na Slovensku zrejme budú môcť aj cudzinci

Ministerstvo chce predložiť návrh novely o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop