SPOLOČNOSŤ J & T JE V 1. GARANTOVANEJ NA STRANE PREDÁVAJÚCEHO, ALE AJ KUPUJÚCEHO

Rattaj: Treba už urobiť hrubú čiaru

Po tom, ako boli v roku 2004 uväznení dvaja členovia predstavenstva spoločnosti 1. garantovaná, sa problémy v nej ďalej zhoršovali. V roku 2006, keď do 1. garantovanej vstúpila finančná skupina J & T, sa situácia čiastočne upokojovala.

(Zdroj: PRE SME –PETER ŽÁKOVIČ)

V októbri tohto roka akcionári vymenili vedenie a predsedom predstavenstva firmy sa stal zástupca skupiny J & T IGOR RATTAJ. Nové vedenie bude rozhodovať o ďalšom smerovaní spoločnosti a takmer 30 000 akcionárov je zvedavých na budúcnosť svojej investície.

Aký podiel na akcionárskej štruktúre v 1. garantovanej má J & T?

„Na túto otázku nie je jednoduché odpovedať. Akcionármi 1. garantovanej sú fondy, ktoré spravujeme, a tam je náš vplyv, samozrejme, vyšší, ale aj niektorí klienti J & T – súkromné osoby. Fondy, ktoré sú priamo pod správou J & T Asset Managementu, majú v 1. garantovanej asi 9­percentný podiel.“

Začali ste s predajom aktív 1. garantovanej. V minulosti sa veľa diskutovalo o jej likvidácii. Bude nasledovať?

„O likvidácii ešte nie sme s ďalšími investormi dohodnutí a je o nej predčasné hovoriť. Podľa rozhodnutia valného zhromaždenia z mája tohto roka máme mandát len na rozpredaj majetku. Myslím si, že za danej situácie je to jediné riešenie, ktoré je vhodné. V tomto nás podporila aj Penta, aj Prvá Penzijná, ktorá mala vo svojich fondoch podiely 1. garantovanej. Takýto postup je dobrý na to, aby sa situácia vyjasnila, aby sme vedeli, aká je hodnota majetku v 1. garantovanej. Problém likvidácie je ten, že ak sa rozhodne o vstupe do likvidácie, už nie je možné aktívne riadiť spoločnosť. Toto bola hlavná diskusia aj s našimi partnermi. Bol to tvrdý oriešok.“

Pôvodní nadobúdatelia akcií 1. garantovanej však podpisovali zmluvy o ich spätnom odkúpení za výhodných podmienok, čakajú na peniaze.

„Hodnota akcie 1. garantovanej môže byť v budúcnosti vážny problém. Ak sa napríklad ukáže, že likvidačný zostatok na akciu bude len niekoľko stoviek korún, tak pre ľudí, čo kupovali akcie ešte od 1. dôchodkovej, to môže byť problém. Potom môže prísť aj k tomu, že sa rozhodne o ďalšom zhodnotení majetku 1. garantovanej, napríklad investíciou aj s podporou J & T, aby sme vedeli garantovať, ako táto investícia dopadne. Pri investíciách, ktoré teraz 1. garantovaná v portfóliu má, je problémom, že nevieme zaručiť ich výnosnosť. Je tu podľa mňa príliš veľa zložitých vzťahov – napríklad privatizácia Solivarov cez Novácke chemické závody (NCHZ), ktoré komplikujú situáciu.“

Výška majetku v 1. garantovanej je diskutovanou témou. Aké sú čísla z posledných účtovných závierok?

„Na čísla by som počkal až po audite na konci roka. Napríklad nový auditor v NCHZ – spoločnosť KPMG – nás teraz tlačí do zreálnenia situácie a teda aj do zaúčtovania všetkých hrozieb, teda očakávanej straty. Musíme zohľadniť všetky skutočnosti v účtovnej uzávierke – teda aj prípadnú pokutu od Európskej komisie za kartelové dohody, ak­ciové podiely, ktoré spoločnosť vlastní a ktorých hodnota je otázna. Možno očakávať, že NCHZ budú mať v tomto roku veľkú účtovnú stratu. Tieto skutočnosti veľmi ovplyvňujú aj cenu aktív 1. garantovanej a ja by som nechcel polemizovať o tom, koľko je ich výška na jednu akciu.“

Akcionári kritizovali nedávny prevod časti aktív 1. garantovanej na dcérsku spoločnosť G1 Investments založenú na Cypre. Akú majú istotu, že nad týmto majetkom nestratia kontrolu?

„Táto operácia sa urobila na základe tlaku akcionárov vrátane Penty. G1 Investments je stopercentnou dcérou 1. garantovanej. V majetku tejto spoločnosti sú NCHZ, Solivary a Jasná Nizke Tatry a veľmi jednoducho sa dá spočítať, aký je jej majetok. Táto situácia je pre akcionárov absolútne prehľadná. Pri predaji na Cypre je minimálna daň. Výťažok z predaja sa prevedie do 1. garantovanej vo forme dividend a keďže Cyprus je v EÚ, nepodlieha tento prevod zdaneniu. Táto štruktúra teda nezneprehľadňuje situáciu v spoločnosti, naopak, pomáha akcionárom a zabezpečuje aj optimálne nastavenie daňovej štruktúry pre ďalší postup v 1. garantovanej.“

V majetku 1. garantovanej je aj Štúdio Koliba, to je však v konkurze. Aj napriek tomu si myslíte, že aj tieto aktíva prinesú akcionárom zisk?

„Konkurz sa v prípade Štúdia Koliba naťahuje neprimerane dlho. Zatiaľ hodnota majetku narástla tak, že z jeho predaja môžu byť uspokojené všetky pohľadávky, ktoré tam sú. Pozícia 1. garantovanej v konkurze je 65 percent akcií Štúdia Koliba, ale aj 312 miliónov v objeme pohľadávok ku konkurznej podstate.“

Podiel v NCHZ by mal byť predaný do konca tohto roku. Je to reálne?

„Sme vo fáze vyhodnocovania indikatívnych ponúk. Na základe nich musíme spolu s poradcom vybrať záujemcov, ktorých vôbec pripustíme do dataroomu. Do tendra sa prihlásilo 21 firiem, z ktorých desať som identifikoval ako potenciálnu konkurenciu, ktorá má záujem dostať sa k informáciám. Rozmýšľali sme tiež o tom, ktoré informácie sprístupníme do dataroomu a ktoré nie, aby to nebolo zneužité.“

V súvislosti s NCHZ sa hovorí o kartelových dohodách. Dostane podnik pokutu od Európskej komisie?

„V prípade kartelových dohôd sa stále vedie vyšetrovanie. Urobili sme maximum pre to, aby sme prípadný negatívny dosah z Európskej komisie eliminovali. Faktom je, že toto vyšetrovanie zostáva stále pre Novácke chemické závody hrozbou. Pokuta nemusí byť, ale aj môže byť až do výšky 500 miliónov korún. Je to pre tento podnik vážny problém.“

Ako chcete riešiť problém NCHZ v spore s Fondom národného majetku (FNM) o privatizáciu Solivarov?

„Solivary privatizovali NCHZ v rámci rôznych majetkových prepojení, ktoré boli v 1. garantovanej v minulosti bežné. Teraz tam majú už len sedemnásťpercentný podiel, ale privatizačná zmluva o predaji Solivarov je medzi FNM a Nováckymi chemickými závodmi. V zmluve sa NCHZ zaviazali k úhrade kúpnej ceny prostredníctvom niekoľkých splátok a k navýšeniu základného imania Solivarov. NCHZ majú plniť svoje záväzky k Fondu národného majetku. Na druhej strane sú však NCHZ na Hornom Ponitrí jedným z najväčších zamestnávateľov a priamo alebo nepriamo tak poskytujú zamestnanie tisíckam ľudí. Z tohto pohľadu ide o strategický podnik a aj preto veríme, že FNM bude pri riešení tejto zložitej situácie postupovať citlivo, aj s ohľadom na uvedenú skutočnosť.“

Ani situácia v Solivaroch nie je jednoduchá.

„Solivary majú záväzok k 1. garantovanej. Máme dilemu. Ak prednostne uhradíme záväzok k 1. garantovanej, môžeme byť obvinení z uprednostňovania veriteľa, súčasne však nechceme 1. garantovanú ako veriteľa ani poškodiť. 1. garantovaná má taktiež záujem o spornú pohľadávku, ktorej pôvodným vlastníkom bol FNM a ktorá Solivary reálne ohrozuje. Musíme nájsť vhodný spôsob, ako sa s danou situáciou vyrovnať, veríme, že sa nám to podarí už začiatkom budúceho roku. Kým sa však tento problém nevyrieši, Solivary nemôžeme ponúkať na predaj ako štandardnú investíciu.“

Najmenej problémov je asi v Jasnej Nízke Tatry. Ako sa bude predávať táto spoločnosť?

„Poradcom pri predaji je spoločnosť Cabernet Finance. Predaj plánujeme zhruba v máji budúceho roku, keď bude spoločnosť po zimnej sezóne vo výhodnej pozícii.“

J & T má manažérske zastúpenie v 1. garantovanej a má záujem aj o kúpu aktív. O ktoré aktíva máte záujem a ako chcete riešiť konflikt záujmov, keď na jednej strane zastupujete predávajúceho a na druhej strane vystupujete ako záujemcovia o kúpu?

„Máme záujem o Jasnú Nízke Tatry, NCHZ, Solivary a aj o Štúdio Koliba. Rozpor tu nevidím. Pri každom aktíve máme v J & T stanovenú cenu, za ktorú sme ochotní ho kúpiť. Aktíva sa predávajú vo verejnej súťaži a ak sa nájde niekto, kto dá za konkrétnu spoločnosť viac, získa ju. Ak nie, získa ju transparentne J & T.“

Ako prebieha predaj budovy?

„Rokujeme s dvoma záujemcami a veríme, že čoskoro dôjde k dohode.“

Prevezme 1. garantovaná záväzky 1. dôchodkovej?

„Pristúpiť k záväzkom 1. dôchodkovej majú záujem pôvodní akcionári, ktorí akcie 1. garantovanej kupovali ešte od 1. dôchodkovej. Pomer akcionárov je však teraz iný. Viac akcionárov je takých, ktorí akcie kúpili na burze. Prečo by spoločnosť mala pristupovať k záväzkom, ktoré uspokoja len časť akcionárov na úkor ostatných? Keď títo majú záujem o uspokojenie pohľadávok k 1. dôchodkovej, nech ich vymáhajú od 1. dôchodkovej.“

V čom vidíte chyby predchádzajúceho vedenia, najmä zakladateľov spoločnosti pánov Lauka a Kollára pri vedení 1. garantovanej?

„Ich najväčšou chybou bolo, že si zobrali na plecia viac, ako dokážu zvládnuť. Už sme spomínali jednotlivé investície 1. garantovanej a ich problémy. Tieto investície nie sú zlé, ale na ich úspešné riadenie treba mať viac skúseností a štáb odborných poradcov, lebo ide o balík zložitých právnych aj finančných problémov.“

Podľa informácií drobných ak­cionárov bol podaný podnet na zrušenie navýšenia základného imania z decembra 2006. Je to pravda?

„Nijaký oficiálny podnet sme nedostali, ani sme nad touto alternatívou neuvažovali. Ak to bude aktuálne, budeme tento problém riešiť, prípadne rešpektovať súdne rozhodnutie.“

Čo považujete za svoj najväčší úspech od vstupu J & T do 1. garantovanej?

„Vyčistenie majetkových vzťahov v 1. garantovanej a terajšiu prehľadnú majetkovú štruktúru v spoločnosti.“

Podľa stanov je potrebný 95-percentný súhlas na schválenie uznesení valného zhromaždenia. Pri posledných zmenách stanov sa očakávalo, že toto ustanovenie bude zrušené, nestalo sa tak, prečo?

„Toto ustanovenie sme nezrušili, lebo nás núti k tomu, aby sme hľadali konsenzus medzi akcionármi v strategických otázkach riadenia spoločnosti. Chceme spolupracovať aj s pôvodnými akcionármi, ktorí kupovali akcie pri vzniku spoločnosti. Hoci sa nie vo všetkých otázkach zhodujeme, spája nás spoločný záujem – maximalizácia zisku pre spoločnosť, ktorú vlastníme. Za minulosťou už musíme urobiť hrubú deliacu čiaru, aby sme sa mohli naplno sústrediť na tento prioritný cieľ.“

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 9. Jarné prázdniny pri mori?
 10. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
 1. Vecný dar pre Detské kardiocentrum v Bratislave
 2. VZN o hazarde sa dá zachrániť
 3. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
 4. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
 5. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
 6. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
 7. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
 8. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 9. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
 10. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 9 363
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 9 115
 3. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 7 977
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 588
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 748
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 461
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 197
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 677
 9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 3 269
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 653

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Poliaci a Švédi čistia Európu od slovenských zbraní

Poliaci rozbili gang pašujúci slovenské zbrane, Švédi na prípade stále pracujú.

KOMENTÁRE

Pripomeňme si, že režim bol naozaj zločinecký

Námietka, že ÚPN v Poľsku má väčšie právomoci, je nemiestna.

TECH

Veľký objav astronómov, ďaleké planéty môžu mať vodu aj život

V systéme Trappist-1 je sedem Zemi podobných planét.

Neprehliadnite tiež

‘Prichadite k nam‘, Slovensko chce lákať ruských turistov

Roadshow je súčasťou marketingového plánu, na ktorom pracujú spolu krajiny V4, teda Slovensko, Maďarsko, Poľsko a Česká republika. Dokopy chcú tento rok minúť 315-tisíc eur.

Británii potrvá niekoľko rokov, kým sa dohodne s Úniou

Rokovania o obchode v rámci Únie sú pomerne zdĺhavé.

Chcete sa presťahovať na západ? Ubytovanie nájdete ťažko

V Trnave nie je v súčasnosti možné nájsť dostatok vhodných zamestnancov v okruhu 50 kilometrov.

Británii hrozí, že bez ľudí z Únie úroda na poliach zhnije

Krajina tak môže stratiť schopnosť dopestovať a vyrobiť vlastné potraviny.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop