SPOLOČNOSŤ J & T JE V 1. GARANTOVANEJ NA STRANE PREDÁVAJÚCEHO, ALE AJ KUPUJÚCEHO

Rattaj: Treba už urobiť hrubú čiaru

Po tom, ako boli v roku 2004 uväznení dvaja členovia predstavenstva spoločnosti 1. garantovaná, sa problémy v nej ďalej zhoršovali. V roku 2006, keď do 1. garantovanej vstúpila finančná skupina J & T, sa situácia čiastočne upokojovala.

(Zdroj: PRE SME –PETER ŽÁKOVIČ)

V októbri tohto roka akcionári vymenili vedenie a predsedom predstavenstva firmy sa stal zástupca skupiny J & T IGOR RATTAJ. Nové vedenie bude rozhodovať o ďalšom smerovaní spoločnosti a takmer 30 000 akcionárov je zvedavých na budúcnosť svojej investície.

Aký podiel na akcionárskej štruktúre v 1. garantovanej má J & T?

„Na túto otázku nie je jednoduché odpovedať. Akcionármi 1. garantovanej sú fondy, ktoré spravujeme, a tam je náš vplyv, samozrejme, vyšší, ale aj niektorí klienti J & T – súkromné osoby. Fondy, ktoré sú priamo pod správou J & T Asset Managementu, majú v 1. garantovanej asi 9­percentný podiel.“

Začali ste s predajom aktív 1. garantovanej. V minulosti sa veľa diskutovalo o jej likvidácii. Bude nasledovať?

„O likvidácii ešte nie sme s ďalšími investormi dohodnutí a je o nej predčasné hovoriť. Podľa rozhodnutia valného zhromaždenia z mája tohto roka máme mandát len na rozpredaj majetku. Myslím si, že za danej situácie je to jediné riešenie, ktoré je vhodné. V tomto nás podporila aj Penta, aj Prvá Penzijná, ktorá mala vo svojich fondoch podiely 1. garantovanej. Takýto postup je dobrý na to, aby sa situácia vyjasnila, aby sme vedeli, aká je hodnota majetku v 1. garantovanej. Problém likvidácie je ten, že ak sa rozhodne o vstupe do likvidácie, už nie je možné aktívne riadiť spoločnosť. Toto bola hlavná diskusia aj s našimi partnermi. Bol to tvrdý oriešok.“

Pôvodní nadobúdatelia akcií 1. garantovanej však podpisovali zmluvy o ich spätnom odkúpení za výhodných podmienok, čakajú na peniaze.

„Hodnota akcie 1. garantovanej môže byť v budúcnosti vážny problém. Ak sa napríklad ukáže, že likvidačný zostatok na akciu bude len niekoľko stoviek korún, tak pre ľudí, čo kupovali akcie ešte od 1. dôchodkovej, to môže byť problém. Potom môže prísť aj k tomu, že sa rozhodne o ďalšom zhodnotení majetku 1. garantovanej, napríklad investíciou aj s podporou J & T, aby sme vedeli garantovať, ako táto investícia dopadne. Pri investíciách, ktoré teraz 1. garantovaná v portfóliu má, je problémom, že nevieme zaručiť ich výnosnosť. Je tu podľa mňa príliš veľa zložitých vzťahov – napríklad privatizácia Solivarov cez Novácke chemické závody (NCHZ), ktoré komplikujú situáciu.“

Výška majetku v 1. garantovanej je diskutovanou témou. Aké sú čísla z posledných účtovných závierok?

„Na čísla by som počkal až po audite na konci roka. Napríklad nový auditor v NCHZ – spoločnosť KPMG – nás teraz tlačí do zreálnenia situácie a teda aj do zaúčtovania všetkých hrozieb, teda očakávanej straty. Musíme zohľadniť všetky skutočnosti v účtovnej uzávierke – teda aj prípadnú pokutu od Európskej komisie za kartelové dohody, ak­ciové podiely, ktoré spoločnosť vlastní a ktorých hodnota je otázna. Možno očakávať, že NCHZ budú mať v tomto roku veľkú účtovnú stratu. Tieto skutočnosti veľmi ovplyvňujú aj cenu aktív 1. garantovanej a ja by som nechcel polemizovať o tom, koľko je ich výška na jednu akciu.“

Akcionári kritizovali nedávny prevod časti aktív 1. garantovanej na dcérsku spoločnosť G1 Investments založenú na Cypre. Akú majú istotu, že nad týmto majetkom nestratia kontrolu?

„Táto operácia sa urobila na základe tlaku akcionárov vrátane Penty. G1 Investments je stopercentnou dcérou 1. garantovanej. V majetku tejto spoločnosti sú NCHZ, Solivary a Jasná Nizke Tatry a veľmi jednoducho sa dá spočítať, aký je jej majetok. Táto situácia je pre akcionárov absolútne prehľadná. Pri predaji na Cypre je minimálna daň. Výťažok z predaja sa prevedie do 1. garantovanej vo forme dividend a keďže Cyprus je v EÚ, nepodlieha tento prevod zdaneniu. Táto štruktúra teda nezneprehľadňuje situáciu v spoločnosti, naopak, pomáha akcionárom a zabezpečuje aj optimálne nastavenie daňovej štruktúry pre ďalší postup v 1. garantovanej.“

V majetku 1. garantovanej je aj Štúdio Koliba, to je však v konkurze. Aj napriek tomu si myslíte, že aj tieto aktíva prinesú akcionárom zisk?

„Konkurz sa v prípade Štúdia Koliba naťahuje neprimerane dlho. Zatiaľ hodnota majetku narástla tak, že z jeho predaja môžu byť uspokojené všetky pohľadávky, ktoré tam sú. Pozícia 1. garantovanej v konkurze je 65 percent akcií Štúdia Koliba, ale aj 312 miliónov v objeme pohľadávok ku konkurznej podstate.“

Podiel v NCHZ by mal byť predaný do konca tohto roku. Je to reálne?

„Sme vo fáze vyhodnocovania indikatívnych ponúk. Na základe nich musíme spolu s poradcom vybrať záujemcov, ktorých vôbec pripustíme do dataroomu. Do tendra sa prihlásilo 21 firiem, z ktorých desať som identifikoval ako potenciálnu konkurenciu, ktorá má záujem dostať sa k informáciám. Rozmýšľali sme tiež o tom, ktoré informácie sprístupníme do dataroomu a ktoré nie, aby to nebolo zneužité.“

V súvislosti s NCHZ sa hovorí o kartelových dohodách. Dostane podnik pokutu od Európskej komisie?

„V prípade kartelových dohôd sa stále vedie vyšetrovanie. Urobili sme maximum pre to, aby sme prípadný negatívny dosah z Európskej komisie eliminovali. Faktom je, že toto vyšetrovanie zostáva stále pre Novácke chemické závody hrozbou. Pokuta nemusí byť, ale aj môže byť až do výšky 500 miliónov korún. Je to pre tento podnik vážny problém.“

Ako chcete riešiť problém NCHZ v spore s Fondom národného majetku (FNM) o privatizáciu Solivarov?

„Solivary privatizovali NCHZ v rámci rôznych majetkových prepojení, ktoré boli v 1. garantovanej v minulosti bežné. Teraz tam majú už len sedemnásťpercentný podiel, ale privatizačná zmluva o predaji Solivarov je medzi FNM a Nováckymi chemickými závodmi. V zmluve sa NCHZ zaviazali k úhrade kúpnej ceny prostredníctvom niekoľkých splátok a k navýšeniu základného imania Solivarov. NCHZ majú plniť svoje záväzky k Fondu národného majetku. Na druhej strane sú však NCHZ na Hornom Ponitrí jedným z najväčších zamestnávateľov a priamo alebo nepriamo tak poskytujú zamestnanie tisíckam ľudí. Z tohto pohľadu ide o strategický podnik a aj preto veríme, že FNM bude pri riešení tejto zložitej situácie postupovať citlivo, aj s ohľadom na uvedenú skutočnosť.“

Ani situácia v Solivaroch nie je jednoduchá.

„Solivary majú záväzok k 1. garantovanej. Máme dilemu. Ak prednostne uhradíme záväzok k 1. garantovanej, môžeme byť obvinení z uprednostňovania veriteľa, súčasne však nechceme 1. garantovanú ako veriteľa ani poškodiť. 1. garantovaná má taktiež záujem o spornú pohľadávku, ktorej pôvodným vlastníkom bol FNM a ktorá Solivary reálne ohrozuje. Musíme nájsť vhodný spôsob, ako sa s danou situáciou vyrovnať, veríme, že sa nám to podarí už začiatkom budúceho roku. Kým sa však tento problém nevyrieši, Solivary nemôžeme ponúkať na predaj ako štandardnú investíciu.“

Najmenej problémov je asi v Jasnej Nízke Tatry. Ako sa bude predávať táto spoločnosť?

„Poradcom pri predaji je spoločnosť Cabernet Finance. Predaj plánujeme zhruba v máji budúceho roku, keď bude spoločnosť po zimnej sezóne vo výhodnej pozícii.“

J & T má manažérske zastúpenie v 1. garantovanej a má záujem aj o kúpu aktív. O ktoré aktíva máte záujem a ako chcete riešiť konflikt záujmov, keď na jednej strane zastupujete predávajúceho a na druhej strane vystupujete ako záujemcovia o kúpu?

„Máme záujem o Jasnú Nízke Tatry, NCHZ, Solivary a aj o Štúdio Koliba. Rozpor tu nevidím. Pri každom aktíve máme v J & T stanovenú cenu, za ktorú sme ochotní ho kúpiť. Aktíva sa predávajú vo verejnej súťaži a ak sa nájde niekto, kto dá za konkrétnu spoločnosť viac, získa ju. Ak nie, získa ju transparentne J & T.“

Ako prebieha predaj budovy?

„Rokujeme s dvoma záujemcami a veríme, že čoskoro dôjde k dohode.“

Prevezme 1. garantovaná záväzky 1. dôchodkovej?

„Pristúpiť k záväzkom 1. dôchodkovej majú záujem pôvodní akcionári, ktorí akcie 1. garantovanej kupovali ešte od 1. dôchodkovej. Pomer akcionárov je však teraz iný. Viac akcionárov je takých, ktorí akcie kúpili na burze. Prečo by spoločnosť mala pristupovať k záväzkom, ktoré uspokoja len časť akcionárov na úkor ostatných? Keď títo majú záujem o uspokojenie pohľadávok k 1. dôchodkovej, nech ich vymáhajú od 1. dôchodkovej.“

V čom vidíte chyby predchádzajúceho vedenia, najmä zakladateľov spoločnosti pánov Lauka a Kollára pri vedení 1. garantovanej?

„Ich najväčšou chybou bolo, že si zobrali na plecia viac, ako dokážu zvládnuť. Už sme spomínali jednotlivé investície 1. garantovanej a ich problémy. Tieto investície nie sú zlé, ale na ich úspešné riadenie treba mať viac skúseností a štáb odborných poradcov, lebo ide o balík zložitých právnych aj finančných problémov.“

Podľa informácií drobných ak­cionárov bol podaný podnet na zrušenie navýšenia základného imania z decembra 2006. Je to pravda?

„Nijaký oficiálny podnet sme nedostali, ani sme nad touto alternatívou neuvažovali. Ak to bude aktuálne, budeme tento problém riešiť, prípadne rešpektovať súdne rozhodnutie.“

Čo považujete za svoj najväčší úspech od vstupu J & T do 1. garantovanej?

„Vyčistenie majetkových vzťahov v 1. garantovanej a terajšiu prehľadnú majetkovú štruktúru v spoločnosti.“

Podľa stanov je potrebný 95-percentný súhlas na schválenie uznesení valného zhromaždenia. Pri posledných zmenách stanov sa očakávalo, že toto ustanovenie bude zrušené, nestalo sa tak, prečo?

„Toto ustanovenie sme nezrušili, lebo nás núti k tomu, aby sme hľadali konsenzus medzi akcionármi v strategických otázkach riadenia spoločnosti. Chceme spolupracovať aj s pôvodnými akcionármi, ktorí kupovali akcie pri vzniku spoločnosti. Hoci sa nie vo všetkých otázkach zhodujeme, spája nás spoločný záujem – maximalizácia zisku pre spoločnosť, ktorú vlastníme. Za minulosťou už musíme urobiť hrubú deliacu čiaru, aby sme sa mohli naplno sústrediť na tento prioritný cieľ.“

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 2. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 3. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 4. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 6. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 7. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 8. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 9. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 10. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 1. Máte doma retro kúsky spojené s pivom Šariš?
 2. Študenti stredných a vysokých škôl môžu získať na účet 1000€
 3. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 4. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
 5. Business Smartphones Connected to Public Wi-Fi Can Be in Danger
 6. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 7. Poslanec Borguľa žiada o uvoľnenie parkoviska pre rezidentov
 8. OMV sa postará o pitný režim, bude rozdávať vodu
 9. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 10. Leto nekončí!
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 6 176
 2. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd 2 280
 3. Ako sme jazdili v socializme 2 077
 4. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 1 816
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 800
 6. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 1 363
 7. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 276
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 205
 9. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 146
 10. Leto nekončí! 798

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Nechcú dať očkovať svoje deti. Na nete sa radia, ktorý lekár ich za to nenahlási

Za odmietnutie očkovania je pokuta 331 eur. Vlani ich hygienici udelili 690 za vyše 39-tisíc eur.

PLUS

Ako hlboko je v kauze eurofondov namočená SNS a ako Smer

Smer sa nemôže tváriť nevinne.

KOMENTÁRE

Pavol sa oženil s Vladimírom. Obrúčku nosia s trémou

Jemma si brala svoju priateľku a Pavol priateľa.

ŠPORT

Nechápem, prečo ľudia v príprave nadávajú, tvrdí slovanista

Viedenský má patriť k elitám hokejového Slovana.

Neprehliadnite tiež

Neistota okolo leteckej dopravy po brexite môže spôsobiť pokles letov

Nie je jasné, či Británia zostane členom Európskeho leteckého úradu, ktorý dohliada na dodržiavanie zákonov o bezpečnosti leteckej dopravy.

Do Česka mieri rekordný počet ojazdených áut. Zbavujú sa ich Nemci

Priemerný vek auta v susednom Česku prekročil pätnásť rokov, európsky priemer je pritom deväť rokov.

Vláda sa so samosprávami nedohodla, nezdaniteľná časť základu dane sa nezvýši

Na nezvyšovanie nezdaniteľnej časti základu dane upozorňovali odborári, ale aj opozícia.

Lidl vytláča domácich hráčov z britského trhu, zvýšil svoj podiel

Nemecký diskont sa stal siedmym najväčším supermarketom vo Veľkej Británii.