AKTUALIZOVANÉ 16.34

Vláda schválila rozpočet, školstvo dostane viac

Vláda dnes schválila návrh štátneho rozpočtu aj rozpočtu verejnej správy na budúci rok s jednou pripomienkou.

Minister financií Ján Počiatek.(Zdroj: ČTK)

Bratislava 11. októbra - Vláda schválila rozpočet verejnej správy na roky 2008 až 2010 s navrhovaným deficitom verejnej správy na úrovni 2,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Návrh rozpočtu tak prešiel poslednou legislatívnou prekážkou pred predložením do Národnej rady SR, kde podľa zákona musí byť najneskôr do 15. októbra.

"Takýto nízky deficit za posledných desať rokov Slovensko nemalo a treba zdôrazniť, že je to súčasne so započítaním vplyvu druhého dôchodkového piliera," povedal po rokovaní vlády minister financií Ján Počiatek. Samotný štátny rozpočet bol v návrhu, ktorý predložilo ministerstvo financií na štvrtkové rokovanie vlády, s rozpočtovaným deficitom na úrovni 31,981 mld. Sk, čo znamenalo oproti prvému návrhu rozpočtu navýšenie o 7,8 mld. Sk.

Príjmy štátneho rozpočtu na budúci rok sú rozpočtované na úrovni 348,252 mld. Sk, čo je o 2,3 mld. Sk viac ako v prvom návrhu. Rovnako sa zvýšili aj navrhované výdavky, a to o 10,1 mld. Sk na 380,233 mld.

Ministerstvo financií počíta na budúci rok so spomalením rastu ekonomiky na 6,8 percenta z tohtoročných 8,8 percenta. Inflácia vypočítaná podľa metodiky Európskej únie by mala stúpnuť na 1,8 percenta oproti 1,6 percenta v roku 2007.

Rezort financií si prilepší o takmer 2,5 miliardy v porovnaní s týmto rokom

Ministerstvo financií bude mať v roku 2008 k dispozícii na výdavky 10,8 miliardy Sk, čo je o 1,3 miliardy Sk viac oproti pôvodnému návrhu.

Výber daní gestoruje Daňové riaditeľstvo SR a Colné riaditeľstvo SR s celkovými plánovanými budúcoročnými výdavkami vo výške 6,5 miliardy Sk.

Rozpočtované príjmy kapitoly v roku 2008 predstavujú 1,2 miliardy Sk, z ktorých 899 miliónov Sk budú príjmy z rozpočtu Európskej únie (EÚ), 91,9 milióna Sk budú kapitálové príjmy, 205 miliónov Sk získa MF z podnikania a z vlastníctva majetku, z čoho 193 miliónov Sk tvoria dividendy od a. s. Tipos, Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB) a Slovenskej konsolidačnej.

Zahraničie dostane o 13 miliónov menej

Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok predpokladá pre rezort zahraničných vecí výdavky vo výške 3,5 miliardy korún. Oproti tohtoročným výdavkom je to približne o 13 miliónov korún menej.

Z tejto sumy pôjde najviac na činnosť diplomatických misií, a to 2,3 miliardy. Mzdy pre 619 zamestnancov pohltia z tejto položky 1,2 miliardy Sk pri priemernom mesačnom plate 157-tisíc Sk.

Samotné ústredie rezortu slovenskej diplomacie predpokladá výdavky v sume 604 miliónov korún. Na mzdy 419 zamestnancov pripadá 200 miliónov korún. Ich priemerná mesačná mzda sa pohybuje na úrovni 39 797 Sk.

Ministerstvo je zároveň gestorom spolupráce v niektorých medzinárodných organizáciách. Na poplatky a príspevky za členstvo SR v nich sa predpokladá vynaložiť 210 miliónov korún. MZV najvyššie príspevky hradí Medzinárodnému vyšehradskému fondu, OSN, Rade Európy, civilnému rozpočtu NATO, Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

Príjmy na budúci rok sú rozpočtované vo výške 1,170 miliardy Sk. Najväčšiu časť predstavujú výnosy z predaja prebytočného hnuteľného majetku a z prenajatých budov a služieb.

Vnútro dostane 26 miliárd

Ministerstvo vnútra očakáva, že v roku 2008 vyberie na pokutách 612 miliónov korún. Príjmy rezortu by mali byť dve mld. korún. Okrem príjmov z pokút chce ministerstvo predať pozemky za 477 mil. korún, príjmy za ochranu objektov majú byť 425 mil. korún, príjmy z predaja kapitálových aktív majú dosiahnuť 330 mil. korún a 166 mil. chce ministerstvo získať napríklad prenájmom pozemkov a budov.

Rezort vnútra má mať na budúci rok výdavky 26,1 mld. korún. Na ochranu verejného poriadku sa má minúť 20,9 mld. korún. Ministerstvo vnútra plánuje v roku 2008 nakúpiť autá za 325 mil. korún. Z toho 100 mil. korún sa má použiť na nákup špeciálnych automobilov pre políciu. Výdavky na verejnú správu majú na budúci rok dosiahnuť dve miliardy korún. Z toho sú pre obvodné úrady rozpočtované výdavky stanovené na 1,5 mld. korún

Školstvu o štyri miliardy viac

Ministerstvo školstva bude v budúcom roku hospodáriť so sumou 55,49 miliardy korún, čo je zhruba o štyri miliardy viac ako v tomto roku. V príjmovej kapitole sa najviac spolieha na dotácie z európskych fondov vo výške viac ako 2,035 miliardy korún.

Najvyššia suma z celkových výdavkov rezortu - takmer 36,3 miliardy korún smeruje do regionálneho školstva a mládeže. Na normatívy plánuje rezort z tejto sumy vyčleniť 33,3 miliardy. Obce a vyššie územné celky podporia školy vo svojej pôsobnosti sumou 17,5 miliardy korún.

Druhou najdôležitejšou oblasťou budú dotácie pre verejné vysoké školy, na ktoré rezort vyčlenil 13 miliárd korún, z ktorých takmer 11,2 miliardy pôjde do vysokoškolskej vedy. Okrem toho dostane vysoké školstvo z verejných zdrojov ďalších 883 miliónov korún. Podiel hrubého domáceho produktu tak dosiahne 0,70 percenta.

Výdavky na výskum a vývoj rozpočet na rok 2008 podporí sumou 8,7 miliardy korún, pričom v samotnej kapitole rezortu školstva sú preň určené štyri miliardy. Do tejto oblasti však v budúcom roku príde aj takmer 93 miliónov z vnútorných prostriedkov Európskej únie a zo štrukturálnych fondov možno vyčerpať 1,3 miliardy korún.

Najslabšie bude v budúcom roku financované celoživotné vzdelávanie, kde ministerstvo nasmeruje 574 miliónov korún a šport s plánovanou investíciou 1,229 miliardy. Ten je však podporovaný aj z iných rezortov.

Kultúra dostane vyše päť miliárd korún

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) bude v budúcom roku hospodáriť s 5,1 miliardy korún. Najväčšiu časť - 4,2 miliardy korún tvoria výdavky na kultúru.

Z nich pôjde 40 miliónov korún na podporu kultúrnych aktivít Matice slovenskej. Rozpočtové a príspevkové organizácie v rezorte dostanú 3,1 miliardy korún. Mzdové prostriedky pre 157 pracovníkov ministerstva kultúry predstavujú 51 miliónov korún pri priemerných mesačných nákladoch 27-tisíc Sk.

Na výdavky rozpočtových organizácií MK SR sa predpokladá 479 miliónov korún a na príspevky pre príspevkové organizácie MK SR je vyčlenených 2,2 miliardy korún. Na národnostnú kultúru pôjde 87,6 milióna korún. Grantový systém bude mať v roku 2008 k dispozícii 688 miliónov korún.

Na financovanie cirkví a náboženských spoločností sa poslalo v roku 2008 963 miliónov korún. Rezort kultúry môže čerpať finančné prostriedky aj z Prechodného fondu Európskej únie vo výške 13,2 milióna.

Úrad vlády dostane miliardu

Úrad vlády (ÚV) SR dostane na svoju činnosť pre budúci rok dovedna 1 miliardu korún. Príspevok zo štátneho rozpočtu predstavuje 968 miliónov korún. Zvyšok tvoria financie z Prechodného fondu vrátane spolufinancovania.

Najväčšiu časť z uvedenej sumy pohltí samotný ÚV, ktorého výdavky sa navrhujú vo výške 753 miliónov korún.

Z peňazí vyčlenených pre ÚV sa bude financovať aj Národné monitorovacie centrum pre drogy, projekt priebežného boja proti korupcii, podpora menšinovej a kultúrnej politiky, riešenie problematiky rómskych komunít, oblasť podpory športu a je v nej zarátaná aj rezerva predsedu vlády.

Druhú najvyššiu sumu - 180 miliónov Sk získa Správa zariadení ÚV, ktorá spravuje a udržiava hnuteľný a nehnuteľný majetok úradu. Na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa vyčlenilo 76,3 milióna korún a pre Úrad na ochranu osobných údajov 26,4 milióna Sk.

Celkovo v pôsobnosti ÚV SR pracuje 671 ľudí, ktorých mzdy pohltia v budúcom roku 175 miliónov korún, čo predstavuje priemerný plat 21 860 Sk.

Zdravotníctvo zhltne takmer 34 miliárd

Rezort zdravotníctva by mal v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom 33,7 miliardy Sk, teda bude mať približne o 3,5 miliardy viac ako v tomto roku. Získa tiež 190 miliónov Sk, ktoré mali byť pôvodne navýšené v rozpočte Slovenskej informačnej služby.

Najviac sa na raste výdavkov podpísalo zvýšenie úrovne poistného plateného štátom na 4,5 percenta. Naopak najväčšie výdavky "zhltne" úhrada poistného, do ktorého rezort investuje 30,5 mld korún pri predpokladanom počte poistencov 3 011 927. Bežné výdavky rezortu predpokladá Počiatek v objeme 2,2 mld Sk, na ktorých sa jednou miliardou podieľa financovanie úradov verejného zdravotníctva.

Na chod samotného ministerstva je vyčlenených 133,7 milióna Sk. Na mzdy bude môcť ministerstvo minúť 89,7 milióna Sk pri predpokladanej priemernej mzde 19 379 Sk. V tomto smere sa rezort musí uskromniť, keďže podľa ministra Počiatka mala byť priemerná mzda na ministerstve až 22 375 korún.

Vedu a výskum by malo v budúcom roku MZ SR dotovať sumou 200,1 milióna Sk, rozpočet pre Štátny ústav kontroly liečiv je určený vo výške 135,2 milióna, pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu je vyčlenených 195,3 milióna, pre Národné centrum zdravotníckych informácií 77,6 milióna a pre Slovenský Červený kríž 37,4 milióna korún.

Financovanie záchrannej zdravotnej služby budú zákonným príspevkom zabezpečovať zdravotné poisťovne sumou 264,6 milióna korún.

Rezort spravodlivosti dostane necelých osem miliárd

Ministerstvo spravodlivosti (MS) bude v roku 2008 hospodáriť s rozpočtom 7,8 miliardy korún.

Najväčší podiel z rozpočtu, 3,9 miliardy, poputuje do oblasti súdnictva, čo v porovnaní s rokom 2002 predstavuje viac ako 100-percentný nárast. Z tejto čiastky bude na mzdy vyčlenených 2,1 miliardy.

Celkové výdavky pre Zbor väzenskej a justičnej stráže SR predstavujú 3,6 miliardy, ktoré budú určené na ochranu, výstroj, výzbroj, mzdy, odvody a zdravotnú starostlivosť na predpokladaný priemerný počet 8751 väznených osôb, čo v priemere na jedného väzňa predstavuje ročne sumu 411 tisíc korún.

Rezort spravodlivosti počíta v roku 2008 s príjmami vo výške 408 miliónov, z toho predstavujú príjmy súdnictva 89 miliónov a väzenstva 319 miliónov.

Obrana dostane o takmer tri miliardy viac

Na obranné výdavky sa v budúcom roku plánuje v návrhu štátneho rozpočtu 31,7 miliardy korún, čo predstavuje 1,6 percenta hrubého domáceho produktu. V porovnaní s tohtoročným rozpočtom tak dochádza v absolútnom vyjadrení k zvýšeniu obranných výdavkov o 2,7 miliardy korún.

V budúcom roku by malo byť v rezorte zamestnaných 18 044 profesionálnych vojakov a 6 780 civilných zamestnancov. Priemerný mzdový výdavok na profesionálneho vojaka je 30 757 Sk a na občianskeho zamestnanca 17 302 Sk. Do prijatia novej koncepcie Dlhodobého plánu rozvoja rezortu do roku 2 020 by sa mala obmedziť regrutácia nových príslušníkov. Vytvoria sa tým podmienky na zvýšenie disponibilných zdrojov mzdových prostriedkov.

Podľa návrhu budú ozbrojené sily pripravené pôsobiť v operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Slovensko bude v roku 2008 udržiavať v operáciách medzinárodného krízového manažmentu do 660 osôb. Príspevok do síl rýchlej reakcie NATO (NRF) by mal byť 907 osôb na šesť mesiacov.

Rezort hospodárstva dostane o 800 miliónov naviac

Zo štátneho rozpočtu na rok 2008 bude mať Ministerstvo hospodárstva SR na výdavky k dispozícii 8 miliárd Sk, čo je o 800 miliónov viac ako bolo v pôvodnom návrhu rozpočtu. Na podporu podnikania a rozvoj priemyslu je rozpočtovaná suma vo výške 5,8 miliardy Sk.

Cestovný ruch bude na budúci rok podporený 952 miliónmi Sk, pričom predmetom podpory budú najmä projekty zamerané na výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení cestovného ruchu.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) môže na budúci rok rátať s príspevkom vo výške 78 miliónov Sk.

Životné prostredie dostane 7,8 miliardy, tento rok to bolo 3,5 miliardy

Budúci rok by do oblasti životného prostredia zo štátneho rozpočtu malo plynúť 10,7 miliardy korún, z toho by výdavky ministerstva životného prostredia mali tvoriť 7,8 miliardy Sk.

Na výdavky environmentálneho fondu by malo ísť 1,1 miliardy a zdroje Recyklačného fondu sú odhadnuté na 555 miliónov korún. Do životného prostredia navyše pôjdu výdavky Európskej únie rozpočtované na druhé programovacie obdobie 2007 - 2013.

Na ochranu a racionálne využitie vôd by z verejných zdrojov malo byť použitých 6,2 mld. Sk, na ochranu ovzdušia 651 miliónov korún a do odpadového hospodárstva na konkrétne projekty zdroje vo výške 600 miliónov korún. Výdavky na chod rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu v roku 2008 dosahujú výšku 1,9 mld. Sk. Plánovaný počet zamestnancov rozpočtových organizácií je 1 939, predpokladaný počet v príspevkových organizáciách je 1 521. Priemerný mesačný mzdový výdavok rozpočtových organizácií je 20 434 Sk.

Kancelária prezidenta dostane o 12 miliónov viac

Kancelária prezidenta (KP) SR Ivana Gašparoviča počíta v budúcom roku s výdavkami 133 miliónov korún.

Viac ako 47 miliónov z požadovanej sumy pôjde na tovary a služby, náklady na mzdy 101 zamestnancov dosiahnu takmer 44 miliónov korún.

Fico: Vláda bude pokračovať v konsolidácií verejných financií a znižovaní deficitu

Predseda vlády Robert Fico je spokojný s tým, že pri schvaľovaní budúcoročného štátneho rozpočtu sa naplnili všetky politické dohody z predchádzajúcich dní. Vládny kabinet totiž dnes návrh rozpočtu schválil hlasmi všetkých prítomných členov vlády v znení, na ktorom sa dohodli lídri koaličných strán v utorok.

"Boli dodržané všetky dohody v tom, že nikto z ministrov už nepredkladal na rokovaní vlády pozmeňovacie návrhy," konštatoval po dnešnom rokovaní vlády Fico. Kabinet však do pôvodného návrhu zapracoval výhradu koaličnej ĽS-HZSD a 190 miliónov Sk, pôvodne určených pre Slovenskú informačnú službu (SIS), pôjde nakoniec do rezortu zdravotníctva. "SIS bude mať v roku 2008 presne taký istý rozpočet ako v roku 2007," doplnil premiér.

Schválený návrh rozpočtu podľa Fica na jednej strane plne rešpektuje kritéria Maastrichtu a na druhej strane je to rozpočet, ktorý umožňuje vláde pokračovať v sociálnej orientácii aj v nasledujúcich rokoch. "Chcem ubezpečiť, že v konsolidácii verejných financií bude vláda pokračovať aj ďalej a budeme pokračovať v znižovaní deficitu o 0,5 percentuálneho bodu," zdôraznil Fico.

Dzurinda: Nepamätám si takýto šlendriánsky prístup k štátnemu rozpočtu

Predsedu SDKÚ-DS Mikuláša Dzurindu znepokojuje v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2008 vysoký schodok a výrazné podhodnotenie školstva. Zároveň na tlačovej besede po rokovaní lídrov opozičných strán upozornil, že navýšenie platieb za poistencov štátu do zdravotných poisťovní zo 4 na 4,5 % v zdravotníctve nič nerieši. "Nepamätám si takýto šlendriánsky prístup k štátnemu rozpočtu," vyhlásil Dzurinda.

Predseda ďalšej opozičnej strany SMK, Pál Csáky, považuje rozpočet za zdeformovaný. Podľa neho nerieši problémy, ktoré má Slovensko, čím sa ukazuje neschopnosť vlády riešiť problémy krajiny. Kabinet podľa Csákyho zároveň svojimi návrhmi deformuje systém zdravotníctva a sociálnych vecí, čím si sám spôsobuje problémy.

Predseda KDH Pavol Hrušovský si myslí, že rozpočet by mal v prvom rade reagovať na ambíciu vlády zaviesť na Slovensku euro k 1. januáru 2009. Kresťanskí demokrati budú rovnako pozorne sledovať, či vláda v rozpočte reálne napĺňa svoje predvolebné sľuby.

(ČTK, TASR, SITA)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 18 677
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 8 253
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 388
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 146
 5. Kam do tepla v januári? 1 796
 6. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 541
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 414
 8. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 1 382
 9. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 907
 10. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 890

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Zarábajú milióny na úkor štátu. Priekupníkov dreva sa nedarí odstaviť

Niektoré firmy, ktoré len skupujú drevo a posúvajú ho ďalej, majú s Lesmi SR uzatvorené nevypovedateľné zmluvy.

KOMENTÁRE

Starostlivosť vzorného hospodára

Podozrenie, že sa o milióny podelili, asi napadá kdekomu. Okrem prokuratúry, samozrejme.

ŠPORT

Nechcel som, aby Nasťa odišla. Dnes to chápem, tvrdí jej brat

Ako je možné, že Kuzminová vyhráva, a naši nie, čudujú sa Rusi.

Neprehliadnite tiež

Štát nakoniec nekúpi podiel v Štvorke, SIM-karty začne predávať aj mimo pôšt

Slovenská pošta mala predkupné právo na 20 percent akcií Swan Mobile, nakoniec ho nevyužije.

Štát chce pri Jaguari stavať hotel, škôlku aj nákupné centrum

V priemyselnom parku pri Nitre vzniknú nielen fabriky, ale aj občianska vybavenosť pre verejnosť.

Jaguar kúpil pozemky pod fabrikou, štátu sa vrátia desaťtisíce

Britská automobilka plánuje neďaleko Nitry spustiť výrobu svojich vozidiel na konci tohto roka.

Čína zavedie ďalšie špecifické emisné limity pre veľké podniky

Vláda v Pekingu chce pokračovať v boji so znečistením.

Účet za brexit výmenou za obchodnú dohodu sa Británii vyplatí

Mayová predbežne súhlasila, že za odchod z EÚ zaplatí približne 40 miliárd libier.