Globalizácia a rozvoj v strednej Európe môže byť návodom na úspech vo svete

Zürich 12. augusta (TASR) - Proces globalizácie priniesol rozvíjajúcim sa krajinám veľký hospodársky rast, ale často dochádza aj k silným úpadkom. Kedysi ...

Zürich 12. augusta (TASR) - Proces globalizácie priniesol rozvíjajúcim sa krajinám veľký hospodársky rast, ale často dochádza aj k silným úpadkom. Kedysi komunistické krajiny strednej Európy, ako sa zdá, našli východisko z typického modelu "rastu a krach", ktorý sa doteraz v rozvojovom svete uplatňoval.

Najpôsobivejší dôkaz pre zmenu nálady v krajinách nových členov EÚ na východe Európy doteraz poskytlo Maďarsko. Pred rokom musela vláda Ferenca Gyurcsánya priznať, že v štátnom rozpočte má obrovské diery. Nervy účastníkov finančných trhov sa napli do prasknutia, ale napriek tomu nedošlo k vystupňovanému úniku kapitálu. Niekoľkými zvýšeniami úrokových sadzieb a opatreniami na sanáciu štátneho rozpočtu sa znovu podarilo obnoviť dôveru zahraničných investorov. Nový trend Aj iné indície signalizujú, že noví členovia EÚ sa v rámci rastúcich trhov stali osobitnou kvalitatívnou triedou. S českými úrokovými sadzbami sa už dávnejšie nespája nijaká možnosť rizikového príplatku. V Poľsku a na Slovensku kleslo na bezvýznamné minimum, v Rumunsku dochádza k jeho prudkému znižovaniu, a aj v samotnej problémovej krajine regiónu, v Maďarsku, mohlo prednedávnom dôjsť k zníženiu základnej úrokovej sadzby.

Skúsenosti v Maďarsku a eliminovanie rizikovej prirážky na úroky ukazujú, že trhy hľadia na budúcnosť nových členov EÚ s istotou. Toto získanie dôvery má rozhodujúci význam, lebo všetky veľké finančné krízy ostatných rokov sa vyskytli v rastúcich krajinách. Spomeňme Rusko, Áziu (Thajsko, Kórejskú republiku, Indonéziu...), Argentínu.

Hráči na trhu s nimi doteraz spájali nielen veľký rastový potenciál, ale vždy aj latentný sklon ku krízam. Priebeh kríz je pritom - až na nepodstatné odchýlky - takmer rovnaký. Potenciál rizika pramení v chybách peňažnej, menovej alebo rozpočtovej politiky, ktorý vedie k silnému rastu úrokov národných mien. Tým sa priláka špekulatívny kapitál. Výmenný kurz (národnej meny) prudko rastie, čím sa výnosy, ktoré cudzinci dosiahnu z investícií v domácich menách, ešte viac zvyšujú. Súčasne sa zhoršuje konkurencieschopnosť (danej krajiny). Keď vodcovia medzi investormi dospejú k záveru, že sa hra skončila, presúvajú svoje peniaze do zahraničia. Ďalší hráči nasledujú ich príklad, výmenný kurz prudko klesá.

Tento klasický priebeh platobnej krízy sa nedá zvládnuť v dôsledku obrovského objemu úrokových a výmenných investícií medzinárodne aktívnych súkromných investičných fondov ani veľkými objemami devízových rezerv.

Šírka a hĺbka krízy môže byť ničivá. Nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Joseph Stiglitz radí rastúcim trhom, aby obmedzili voľný pohyb kapitálu a do krajiny pustili len "produktívne investície".

Je to múdra rada? Špekulatívne peniaze môžu v extrémnom prípade síce skutočne vyvolať krízu, ale za normálnych okolností pomáhajú vytvárať zásobu kapitálu. Úroky klesajú, čo uľahčuje domácim podnikateľom rozvinúť ich investičné aktivity, uľahčuje situáciu verejných rozpočtov a uvoľňuje prostriedky, ktoré majú vplyv na rast relevantných infraštruktúrnych zámerov. Dôležitejšie ako rozlišovanie medzi produktívnymi a finančnými investíciami je včasné spoznanie a odbúranie rastúceho krízového potenciálu.

Symptómy krízy sú väčšinou zrejmé: Patrí medzi ne zásah politikov proti najvýnosnejším hospodárskym sektorom, keď sa privilegované skupiny obyvateľstva starajú len o seba, keď uviaznu štrukturálne reformy, alebo sa vytvárajú špekulatívne bubliny, potom nie je niečo v poriadku. Potom môže skôr či neskôr dôjsť k platobnej kríze.

Na rozdiel od rastúcich trhov sa takýto chybný vývoj v novom prírastku EÚ na východe Európy nedá ešte vypozorovať. To je významný signál, že sa vymkli z tradičného cyklu rozvojových krajín "rastu a krach". Pred obdobím hospodárskej zrelosti Ale ako mohlo dôjsť k tejto zmene v priestore, v ktorom pred 18 rokmi prakticky nebola ani jedna obchodná banka - a to sa často prehliada - nejestvovali ani nijaké odvetvia schopné transformácie? Veď v ňom sotva boli lepšie predpoklady na pokojný vývoj než v rastúcich trhoch tretieho sveta. Neoklasicistická teória poskytuje cenné, aj keď nie dostatočné vysvetlenie: Nízke výrobné náklady prilákali priame investície; výroba stúpa, nezamestnanosť klesá, mzdy, a tým aj životná úroveň, začínajú rásť. A stúpajúci domáci dopyt dáva ďalšie podnety ekonomickému rastu. Natíska sa logická otázka, či by k tejto šťastnej sérii veľkých priamych investícií došlo aj bez pomoci EÚ.

EÚ naliehala už krátko po politických zmenách v roku 1989 v strednej a východnej Európe na zásadnú obnovu rámcových politických podmienok. Peniaze sa ponúkali len krajinám, ktoré boli pripravené demokratizovať svoj politický systém. Neskôr, v súvislosti so zbližovaním sa s EÚ, museli kandidáti na členstvo v únii prijať celý jej právny systém a pravidlá činnosti do svojho právneho poriadku. Asi štyri pätiny právnych predpisov z Bruselu premietli nové krajiny EÚ do svojho právneho systému, a to sa prijalo bez odporu národných parlamentov. Avšak celkové vyžadovanie plnenia stanovených podmienok v právnej a hospodárskej oblasti sa ani v jednej novej krajine nerealizovalo.

V opatreniach, ktoré sa vtedy podnikli v nových krajinách na zabezpečenie právnej istoty, predpisov a smerníc EÚ, spočíva zásadný rozdiel voči iným rozvíjajúcim sa krajinám. Len tam, kde sú transparentné, žalovateľné kritériá pre zadávanie verejných objednávok, dá sa vyhnúť uprednostňovaniu. Len tam, kde centrálne banky sú vyňaté spod vplyvu politických aparátov, majú investori istotu, že ich vložený kapitál alebo cenové kalkulácie nebudú zničené "nadradenými" peňažno-politickými smernicami. Len tam, kde majú banky istotu, že sa im vrátia peniaze, ktoré požičali (lebo v nich jestvuje zákon o konkurze), sú ony pripravené financovať podniky. A len tam, kde pôsobí účinný dozor finančného trhu, je možné, aby sa dali získať peniaze na podnikanie cez burzu. Všetky tieto podmienky v súčasnosti noví členovia EÚ plnia. K úspechu pomohla malá pomoc priateľov? Zabralo teda kladenie podmienok - stará hra o cukre a biči? Ak by to tak bolo, boli by stratégie, ktoré vyvíja EÚ, výnimočne účinné, účinnejšie v každom prípade ako v roku 1990 vyvinutý Washingtonský konsenzus medzinárodnými finančnými organizáciami vo Washingtone na prekonanie latinskoamerickej dlžníckej krízy. Ten od vtedajších pacientov na juhu amerického kontinentu žiadal väčšiu rozpočtovú disciplínu, výdavky orientované prorastovo, daňové reformy, liberalizáciu úrokov, výmenných kurzov obchodu, zahraničných investícií, ako aj ľahší prístup k zahraničným investíciám, väčšiu pripravenosť na privatizovanie a lepšie zabezpečiť vlastnícke práva (ale nie zavedenie voľného pohybu kapitálu).

Vďaka Washingtonskému konsenzu sa krajinám Latinskej Ameriky podarilo obnoviť stratenú úverovú dôveryhodnosť a získali nový rastový potenciál. Ale nikde nebolo ani len trochu možné pôsobiť na brzdiace spoločenské pomery a uviesť do chodu skutočné demokratické procesy. V Latinskej Amerike sa držia pri moci - pokiaľ ich neodstraňujú chavézovci alebo perónisti - privilegované vrstvy. Tie svojho času vlastným egoizmom podstatne prispeli k latinskoamerickej dlžníckej kríze.

V stredoeurópskych a východoeurópskych krajinách sa naproti tomu podarilo urobiť oligarchov len zriedkavým druhom. Začali sa spočiatku objavovať aj tam. Boli to komunistické nomenklatúrne kádre, ktoré po politickej zmene využili svoje prepojenia, aby si štátny majetok sprivatizovali pre seba a zriadili politicky najvplyvnejšie finančné pevnosti. V procese zbližovania s EÚ sa podarilo zbaviť ich možnosti manipulácií. Oligarchovia sa stali zriedkavejším a mnohé naznačuje, že onedlho zmiznú.

Na iných rastúcich trhoch sa spoločenské asymetrie v ostatných rokoch naproti tomu zostrili. Rozdiely v príjmoch sa zväčšili, trhy s luxusným tovarom sa rozvíjajú oveľa rýchlejšie než trhy so spotrebným tovarom. V Číne beží vývoj aj naďalej pri komunistickej jednopólovej moci, ktorá hrá svojou menovou politikou nebezpečnú hru. V Rusku neboli ani Jeľcinovi oligarchovia a nie sú ani Putinovi priatelia z tajných služieb v stave dosiahnuť vzostup spracovateľských odvetví na solídnu úroveň. A v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu v Strednej Ázii, ktoré sú bohaté na energetické suroviny, sa dostali k moci omnipólové skupiny a klany, ktoré majú nepriateľský postoj ku konkurencii. Kto v tomto priestore investuje, je závislý od milosti svojvoľne konajúcich inštitúcií alebo potentátov. Vystavuje sa väčšiemu investičnému riziku a tým sa uňho prejavuje menšia ochota investovať. Najsilnejší motor hospodárskeho vývoja je odstavený. Ešte jeden pohľad na pozadie Ale azda to nebola predsa len šťastná situácia na okraji EÚ, ktorá sa chcela rozširovať, že sa krajiny chudobné na suroviny v strednej Európe dostali z typického cyklu rastúcich trhov "rastu a krachu", a podarilo sa im vytvoriť podmienky pre frontálny hospodársky rast vo všetkých sektoroch. Rast im priniesol neprehliadnuteľné zlepšenie životnej úrovne väčšiny obyvateľstva. Túto domnienku vyjadruje Vladimir Gligorov (Viedenský ústav pre medzinárodného hospodárske porovnávanie - WIIW), keď spomína na to, že reformné krajiny väčšinou uskutočnili najdôležitejšie spoločenské reformy a reformy ekonomiky k jej trhovému profilu (vrátane voľného pohybu kapitálu) už krátko po zásadnej politickej zmene, dávno predtým, než by ich k nim donútila EÚ.

V strednej a východnej Európe z historického hľadiska existovali priaznivé podmienky na tieto reformy. Obyvateľstvo po desaťročiach vlády komunistickej strany a plánovaného hospodárstva túžilo po demokratizácii trhu. A orgány EÚ boli vtedy ešte nadšené z tých túžob a sľúbili zbližovanie. Ambície, vízie a idey sa prekrývali, starý systém bol úplne zničený do základov a nový jasne blikal na obzore. Pocit radosti z prelomu pomohol obyvateľstvu, tak si spomína Gligorov, prekonať trpké obdobie rokov, ktoré nasledovali bezprostredne po prevrate. Model vývoja hodný nasledovania Prvotné prehnané nádeje sa mali zmeniť na rozčarovanie. To sa očakávalo. Ale zmeny k autoritárstvu pod "strechou" EÚ nie sú možné. Tento názor nie je len Gligorovovým; sú o ňom presvedčení aj zahraniční investori, ktorí sa prostredníctvom rastúceho vplyvu politických populistov v Poľsku alebo na Slovensku dajú ovplyvniť len veľmi slabo, rovnako ako aj nehanebných manévrov korupčnej rumunskej politickej kasty.

Aj v tom sa ukazuje istota, že človek má do činenia s právne stabilným priestorom, ktorý sa zásadne neodlišuje od západného systému, ale len stupňom vývoja (nižšie mzdy, miernejšia spotreba a skromnejšia životná úroveň).

Pri týchto veličinách bola EÚ len katalyzátorom, ktorý niečo uľahčil, niečomu napomohol, aby sa už dosiahnuté zabezpečilo, aby sa zabránilo zvratom. Stredná Európa sa nestala len úspechom vývoja, ale je aj modelom vývoja. Iným hospodársky zaostávajúcim regiónom sveta veľkolepým spôsobom predviedla, aká veľká sila sa uvoľní, keď sa uskutoční naozajstná demokratizácia; a ak sa zriadi fungujúce, právne zabezpečené trhové hospodárstvo. Také niečo by sa dalo odkopírovať do poslednej bodky aj v štátoch, ktoré sa nenachádzajú v zátiší ochraňujúcej hospodárskej veľmoci.

Informoval o tom švajčiarsky denník Neue Zürcher Zeitung.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 6 543
 2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 5 578
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 5 346
 4. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 4 493
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 451
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 374
 7. Kam do tepla v januári? 2 390
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 155
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 013
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 202

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Rybáriková: Keby mi to niekto povedal, pošlem ho na liečenie

Slovenská tenistka postúpila už do osemfinále Australian Open. Tak ďaleko nikdy nebola.

SVET

Ďalšia šanca na referendum o brexite? Podporil ho Blair aj Farage

Aj Briti si myslia, že by rozhodli inak.

SVET

Babiša a Faltýnka vydajú na trestné stíhanie

Babiš v prejave zopakoval, že kauza je podľa neho zmanipulovaná.

EKONOMIKA

Najväčší tender tretej Ficovej vlády sa blíži do finále

ŽSR chcú modernizovať úsek za Bratislavou.

Neprehliadnite tiež

Japonská SoftBank sa stala najväčším akcionárom Uberu

Konzorcium na čele so SoftBank prevezme v Uberi 17,5-percentný podiel, pričom samotná SoftBank získa 15-percentný podiel.

Železnice chcú zmodernizovať sedem priecestí medzi Bratislavou a Komárnom

Na trati Bratislava-Komárno je celkovo 52 železničných priecestí.

Británia musí prispievať do európskeho rozpočtu, ak chce prístup na jej finančný trh

Únia upozorňuje, že Spojené kráľovstvo nemôže mať prístup na jednotný trh, pokiaľ neprijme všetky jej pravidlá.

Pozrite sa, ako sa Slovensko prezentovalo na svetovom potravinárskom veľtrhu v Berlíne

Slovensko na prestížny nemecký veľtrh zavítalo po 11 rokoch.

USA v ťažbe ropy podľa IEA predbehnú Saudskú Arábiu a Rusko

Globálny dopyt po rope sa podľa prognózy IEA v tomto roku zvýši.