MF: Schodok štátneho rozpočtu SR dosiahol k 31.máju 13,05 mld. Sk

Bratislava 4. júna (TASR) - K 31. máju 2007 dosiahli celkové príjmy štátneho rozpočtu (ŠR) SR 121,5 miliardy Sk, pričom kumulatívne sa realizovali výdavky ...

Bratislava 4. júna (TASR) - K 31. máju 2007 dosiahli celkové príjmy štátneho rozpočtu (ŠR) SR 121,5 miliardy Sk, pričom kumulatívne sa realizovali výdavky ŠR na úrovni 134,6 miliardy Sk. Štátny rozpočet v sledovanom období dosiahol schodok 13,05 miliardy Sk, čo je 34 % schváleného schodku ŠR na rok 2007.

Dosiahnuté príjmy ŠR predstavujú 39,1-% plnenie schváleného rozpočtu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšili o 9,4 miliardy Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 8,4 %.

Realizované výdavky ŠR predstavujú 38,6-% čerpanie schváleného rozpočtu. Dynamika rastu čerpania výdavkov ŠR ku koncu mája 2007 je o 4,6 percentuálneho bodu (p. b.) nižšia ako v rovnakom období minulého roka, keď dosiahla 13,3 %.

Výnos daňových príjmov ŠR dosiahol 101 miliárd Sk, čo predstavuje plnenie schváleného rozpočtu na 40,7 %. V roku 2007 predstavuje dynamika rastu daňových príjmov 7 % (6,6 miliardy Sk), pričom vlani to bolo 1,8 % (1,7 miliardy Sk). Relatívne značný nárast daňových príjmov súvisí predovšetkým s vyšším rastom hrubého domáceho produktu (HDP), so zvýšením príjmov, poklesom nezamestnanosti, rastom zamestnanosti a celkovým zlepšením podnikateľského prostredia.

Celkový výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) od začiatku roka dosiahol 17,233 miliardy Sk, pričom prevod do obcí a VÚC predstavoval 21,065 miliardy Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, keď výnos DPFO bol na úrovni 15,339 miliardy Sk a prevod do obcí a VÚC 18,821 miliardy Sk, dochádza medziročne k nárastu prevodu prostriedkov na obce a VÚC o 11,9 %. Hotovostný výnos DPFO štátneho rozpočtu skončil za prvých 5 mesiacov roka 2007 so zápornou sumou -3,831 miliardy Sk, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 350 miliónov Sk (medziročne o 10 %). Tento stav ovplyvnili 2 faktory. Prvým je prevod prostriedkov na účet obcí a VÚC. V máji 2007 sa z aprílového výnosu realizoval prevod vo výške 4,279 miliardy Sk, čo je o 1,2 miliardy Sk viac oproti roku 2006, avšak kumulatívne dosahoval prevod prostriedkov na účtoch obcí a VÚC porovnateľné hodnoty oproti rovnakému obdobiu 2006. Druhým faktorom je nárast preplatkov vyplývajúcich z daňových priznaní k DPFO typu A a B podaných za zdaňovacie obdobie 2006, ktoré medziročne vzrástlo o 420 miliónov Sk. Oba tieto faktory prispeli k zápornému výnosu na účte DPFO na úrovni ŠR.

Daň z príjmov právnických osôb dosiahla ku koncu mája 27,409 miliardy Sk. Medziročne je výnos dane za prvých 5 mesiacov vyšší o 3,324 miliardy Sk. Dosiahnutá skutočnosť predstavuje plnenie schváleného rozpočtu na 55,3 %.

Výnos dane z príjmov vyberanej zrážkou bol v máji pozitívne ovplyvnený očakávanou sumou približne 100 miliónov Sk, ktorá bola odvedená v súvislosti s platením licenčných poplatkov. Ku koncu mája predstavuje plnenie zrážkovej dane 62,6 % rozpočtovanej hodnoty, čo signalizuje jej prekročenie ku koncu roka.

Ku koncu mája 2007 dosiahol skutočný výnos dane z pridanej hodnoty (DPH) 52,972 miliardy Sk, čo je 39-% plnenie schváleného rozpočtu. Príjmy z DPH v absolútnom vyjadrení vzrástli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 2,178 miliardy Sk, čo je medziročný nárast o 4,3 %. V rovnakom období vlani zaznamenali príjmy z DPH nižšiu dynamiku rastu, keď medziročne vzrástli iba o 1,1 %.

Výnos spotrebných daní za prvých 5 mesiacov dosiahol 21,290 miliardy Sk, čo je plnenie schváleného rozpočtu na 38,7 %. Ku koncu mája už výnos spotrebných daní zaznamenal vyššiu hodnotu ako v rovnakom období minulého roka. Efekt predzásobenia zo začiatku roka 2006 sa teda už postupne stráca a v nasledujúcom období sa očakávajú len medziročné rasty výnosov.

Nedaňové príjmy dosiahli takmer 8,6 miliardy Sk, čo je plnenie schváleného rozpočtu na 44,6 %. V príjmoch z podnikania a vlastníctva majetku sa z hľadiska realizácie ŠR očakáva najvýznamnejší pohyb koncom druhého resp. začiatkom 3. štvrťroka, keď dôjde k úhrade dividend z podnikov s majetkovou účasťou štátu, v ktorých výkon akcionárskych práv zabezpečujú niektoré ministerstvá.

Granty a transfery dosiahli 11,9 miliardy Sk, čo je 27,6 % rozpočtovanej úrovne. Za rovnaké obdobie minulého roka dosiahli 8,3 miliardy Sk, čo bolo 19,7 % schváleného rozpočtu. "Dosiahnutý lepší vývoj plnenia tohto druhu príjmov jednoznačne súvisí so zlepšením schopnosti jednotlivých ministerstiev čerpať prostriedky z rozpočtu Európskej únie (EÚ)," konštatuje Ministerstvo financií (MF) SR. Prijaté prostriedky z rozpočtu EÚ, ktoré sú súčasťou grantov a transferov, dosiahli za sledované obdobie 11,4 miliardy Sk, pričom pred rokom to bolo iba 7,8 miliardy Sk. Uvedené predstavuje medziročné zlepšenie čerpania prostriedkov EÚ o 45,7 %.

Na plnenie tohto druhu príjmu majú vplyv aj príjmy z dividend od spoločností, v ktorých vlastníkom akcií je Fond národného majetku (FNM) SR. Ich plnenie sa očakáva po skončení 1. polroka, keď dôjde k úhrade dividend z podnikov s majetkovou účasťou FNM.

Bežné výdavky ŠR boli realizované na úrovni 122,3 miliardy Sk, čo je čerpanie schváleného rozpočtu na 39,4 %. Za rovnaké obdobie minulého roka predstavovalo čerpanie 40,1 % schváleného rozpočtu na rok 2006. Medziročne došlo k zvýšeniu čerpania bežných výdavkov štátneho rozpočtu o 7,6 %, vlani to bolo 10,6 %.

Najväčší podiel na čerpaní bežných výdavkov majú bežné transfery, ktoré predstavovali 69,7 miliardy Sk. Výdavky spojené s obsluhou štátneho dlhu sa realizovali na úrovni 24,3 miliardy Sk, čo je takmer 73,6-% čerpanie schváleného rozpočtu. "Tu je však potrebné zdôrazniť a upozorniť na nerovnomernosť čerpania týchto výdavkov, ktoré sa v zmysle splátkových kalendárov čerpajú najmä v 1. polovici roka," vysvetľuje MF. Čerpanie výdavkov ŠR na obstaranie tovarov a služieb predstavovalo 12,4 miliardy Sk, čo znamená čerpanie schváleného rozpočtu iba na 25,6 % a oproti minulému roku úsporu takmer 1,5 miliardy Sk. Čerpanie osobných výdavkov je adekvátne alikvotnej časti rozpočtovaných prostriedkov.

Celkovo sa realizovali kapitálové výdavky 12,2 miliardy Sk, čo je čerpanie schváleného rozpočtu na 31,9 %. Medziročne došlo k zvýšeniu ich čerpania o 21 %, pričom v minulom roku to bolo 55,9 %. V absolútnom vyjadrení došlo k nárastu čerpania týchto výdavkov o 2,1 miliardy Sk resp. v minulom roku o 3,6 miliardy Sk.

MF zdôrazňuje, že v súvislosti s hodnotením plnenia konvergenčného kritéria pre deficit verejných financií je pre SR prioritné sledovanie rozpočtu v metodike ESA 95, ktorá definuje porovnateľnú základňu medzi členskými krajinami EÚ. Fiškálne vzťahy vyjadrené v tejto metodike (tzn. akruálny princíp) zároveň poskytujú reálnejšie údaje o samotnom vývoji verejných financií, než ako je to v prípade sledovania ŠR na hotovostnej báze.

Prvé objektívne hodnotenie vývoja verejných financií na akruálnom princípe (v metodike ESA 95) bude možné uskutočniť až po skončení 1. polroka tohto roka.

"Z doterajšieho plnenia príjmov a čerpania výdavkov ŠR nevyplývajú žiadne významné odchýlky a možno konštatovať, že ŠR sa vyvíja v súlade so schváleným rozpočtom verejnej správy na roky 2007 až 2009," konštatuje MF.

K 31. máju 2007 čerpá SR zo záväzkov I. programového obdobia, t. j. za roky 2004 až 2006, za všetky programové dokumenty prostriedky vo výške 19,8 miliardy Sk z celkového záväzku 44,7 miliardy Sk, čo je čerpanie na úrovni 44,37 %. V porovnaní s čerpaním prostriedkov štrukturálnych fondov k 31. decembru 2006, keď bolo čerpanie na úrovni 34,3 %, čerpanie sa od začiatku roka zvýšilo o 10,07 p. b.

Za rizikové z pohľadu splnenia podmienky n+2 pre záväzok roku 2005 možno považovať Jednotný programový dokument NUTS II BA Cieľ 3, kde bolo za približne 3,5 roka vyčerpaných 261,3 milióna Sk a v najbližších 6 mesiacoch bude potrebné predložiť 538,8 milióna Sk v súhrnných žiadostiach o platbu, programy Iniciatívy spoločenstva Interreg IIIA RA-SR, kde bolo za približne 3,5 roka vyčerpaných 74,5 milióna Sk a v najbližších 6 mesiacoch bude potrebné predložiť 106 miliónov Sk v súhrnných žiadostiach o platbu, a Interreg IIIA PL-SR, kde bolo za približne 3,5 roka vyčerpaných 73,7 milióna Sk a v najbližších 6 mesiacoch bude potrebné predložiť 95,2 milióna Sk. Čerpanie prostriedkov týchto programových dokumentov bolo problémové aj vo vzťahu k záväzku na rok 2004.

K 31. máju 2007 bolo z celkovej alokácie pre podpísané projekty ISPA/KF prijaté na účty platobného orgánu 240,5 milióna EUR, v prepočte asi 8,144 miliardy SKK, čo je 66,36 % celkových oprávnených nákladov financovaných z prostriedkov ES (362,5 milióna EUR). Pritom zhotoviteľom bolo vyplatených 236,1 milióna EUR prostriedkov ES (suma obsahuje aj predplácanie prostriedkov ES z prostriedkov ŠR), čo znamená reálne čerpanie na úrovni 65,16 % celkových oprávnených nákladov financovaných z prostriedkov ES. V porovnaní s čerpaním prostriedkov ISPA/KF k 31. decembru 2006, keď bolo čerpanie na úrovni 61,40 %, došlo za obdobie od začiatku roka k zvýšeniu čerpania o 4,96 p. b.

K 31. máju 2007 boli z celkovej alokácie pre projekty Kohézneho fondu (KF) prijaté prostriedky v objeme 3,332 miliardy Sk, čo je 21,16 % z celkových oprávnených nákladov financovaných z prostriedkov ES (15,750 miliardy Sk). Konečným prijímateľom bolo vyplatených 2,403 miliardy Sk prostriedkov ES, čo je reálne čerpanie na úrovni 15,26 % celkových oprávnených nákladov financovaných z prostriedkov ES. V porovnaní s čerpaním prostriedkov KF k 31. decembru 2006, keď bolo čerpanie na úrovni 16,62 %, došlo za obdobie od začiatku roka k zvýšeniu čerpania o 4,54 p. b.

TASR o tom informovala Zuzana Bruteničová z oddelenia tlačového a vzťahov s verejnosťou MF SR.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 6. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 7. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 8. Inteligencia vo všetkom
 9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 10. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 1. Ako efektívne využiť podlahové kúrenie?
 2. Samsung Galaxy S8: smartfón s výnimočným displejom
 3. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
 4. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 5. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
 6. Nové investičné projekty v Schladmingu s výhľadom na zjazdovku
 7. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
 8. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
 9. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 10. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 7 726
 2. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 7 180
 3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 6 303
 4. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 161
 5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 5 621
 6. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 5 499
 7. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 4 787
 8. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy 4 622
 9. 5 krokov k vlastnému bývaniu 3 921
 10. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť 3 004

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Anna Remiášová pri pomníku syna: Nikdy to nevzdám

21. výročie vraždy Róberta Remiáša si prišli k jeho pamätníku pripomenúť aj študenti, ktorí organizovali Veľký protikorupčný pochod.

Neprehliadnite tiež

Érsek napomenul šéfov diaľničiarov, udeľovali privysoké odmeny

Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti nariadil prípad preveriť.

Rozvoju regiónov bráni vzdelávací systém či slabá dopravná infraštruktúra

Slovensko patrí medzi štáty OECD s najväčšími regionálnymi rozdielmi vo výške príjmov a v miere nezamestnanosti.

Analytik: Hotovosť by mala zostať medzi nami aj pre zachovanie súkromia

Ak sa v EÚ prestanú vyrábať 500-eurové bankovky, sporitelia podľa analytika pôjdu do banky a svoje úspory v miliónoch si odnesú v taške.

Posledná uránová baňa v strednej Európe definitívne ukončila ťažbu

Zásoby uránu v Rožnej boli objavené v roku 1956 a o rok neskôr sa tam začala ťažba.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop