PRE NÁRAST ŽIVOTNÉHO MINIMA SA OD ZÁKLADU DANE ODRÁTAVAJÚ VYŠŠIE SUMY

Dane: ušetríme viac ako vlani

Do daňového priznania si ľudia tento rok dávajú nezdaniteľnú časť 90 816 korún. Za minulý rok tak môžu ušetriť vyše 17-tisíc. Viaceré zmeny súvisia s nárastom životného minima, napríklad nezdaniteľná časť základu dane a hranica príjmu, do ktorej sa daňové

Daňové priznanie k dani z príjmov musia ľudia aj firmy tento rok podať najneskôr do 2. apríla.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTO SME – PETER ŽÁKOVIČ)

Do daňového priznania si ľudia tento rok dávajú nezdaniteľnú časť 90 816 korún. Za minulý rok tak môžu ušetriť vyše 17-tisíc.

BRATISLAVA. Väčšina zmien, ktoré minulý rok schválil parlament, boli prevažne technického rázu. Niektoré z nich zasiahli aj do daňového priznania za minulý rok. Ľudia ho musia podať najneskôr do 2. apríla.

Poslanci minulý rok zvýšili minimálny príspevok ľudí pri darovaní dvoch percent dane pre tretí sektor. Fyzické osoby môžu poslať peniaze neziskovkám len vtedy, ak dve percentá z dane, ktorú zaplatili, prevýšia sto korún. Minulý rok to bolo 20 korún. Firmy môžu naďalej posielať dve percentá z daní od 250 korún. Neziskovky môžu peniaze použiť tak ako vlani. Obmedzenia, ktoré vláda do darovania daní presadila, platia až od roku 2008.

Zarobia tí, čo mali nedoplatky

Preplatky a nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotných odvodov sa tento rok uvádzajú v daňovom priznaní prvýkrát. Podnikatelia, aj tí, čo podnikajú popri hlavnom zamestnaní, podávajú tlačivo B. Preplatok sa považuje za ich príjem, zvyšuje im teda daň. Dávajú ho do desiateho riadku v ôsmom oddiele. Nedoplatky majú svoje miesto v šiestom oddiele vo výdavkoch podľa druhu podnikania. Z nedoplatkov štát daň vráti.

Zamestnanci, ktorí nepodnikajú, podávajú tlačivo A. Ale len ak nepožiadali firmu o ročné zúštovanie dane. Preplatok zo zdravotného poistného sa pripočítava k ich zárobku v riadku 32. O nedoplatok sa zvyšuje suma poistného v riadku 32.

Za zmenami je životné minimum

Viaceré zmeny súvisia s nárastom životného minima. Preto napríklad stúpla nezdaniteľná časť základu dane, zvýšila sa hranica príjmu, do ktorej sa daňové priznanie podávať nemusí a pri niektorých príjmoch vzrást­lo oslobodenie od dane.

Nezdaniteľná časť základu dane, teda suma zárobku, ktorú ľudia nemusia zdaniť, sa zvýšila z 87 936 na 90 816 korún. Na daniach tak ušetria daňovníci za celý rok najviac približne 17-tisíc korún. Vlani to bolo vyše 16-tisíc korún. Rovnako stúpla aj nezdaniteľná suma na manželku. Daňové priznanie musí podať iba ten, kto zarobil viac ako 45 408 korún. Je to takmer o 1500 korún viac ako minulý rok.

Oslobodenie pre príležitostné zárobky z poľnohospodárstva alebo z prenájmu nehnuteľností vzrástlo v minulom roku o 750 na 23 650 korún.

Paušálne výdavky: prvýkrát 40 percent

Podnikatelia, autori článkov, umelci alebo tí, čo prenajímajú nehnuteľnosti, si za minulý rok môžu po prvý raz odrátať od zárobku paušálne výdavky 40 percent. Platí to, ak si neuplatňujú skutočné výdavky. Ak napríklad minulý rok zarobili 150-tisíc korún, príjem si môžu znížiť o 60-tisíc, ale aj o zaplatené odvody. Pri prenájme sa predtým od príjmu odratáva ešte aj suma, ktorá je oslobodená od dane.

Až takto upravenú sumu daňovník zdaní. Vlani daňovníci mohli príjem znížiť len o 25-percentné paušálne výdavky. Remeselní živnostníci si výdavky znižujú o 60 percent.

Daňovníci rodičia si prilepšia pre vyšší daňový bonus. Kým na rok 2005 si mohli dane na každé vyživované dieťa znížiť o päťtisíc, minulý rok to vzrástlo o 6480 korún. Živnostníci musia o bonus požiadať v daňovom priznaní. Zamestnancom firmy vyplácali minulý rok bonus každý mesiac, a to po 540 korún.

Kto podáva tlačivo A

len osoba, ktorá poberala príjmy zo závislej činnosti, teda mala uzavretú pracovnú zmluvu, dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o brigádnickej činnosti

zamestnanec, ak nepožiadal firmu o ročné zúčtovanie dane

pracovník síce požiadal zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane, ale nepredložil mu všetky doklady, napríklad potvrdenia o príjmoch od iných­ zamestnávateľov alebo o nepeňažných príjmoch

môžu ho podať aj penzisti, ktorí pracovali na dohodu o vykonaní práce, ak zarobili menej ako 45 408 korún, aby im štát vrátil daň


Kto podáva tlačivo B

podnikatelia a živnostníci, teda tí, ktorí mali príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti

penzisti, študenti, zamestnanci z pracovnoprávnych vzťahov, ktoré upravuje Zákonník práce, ak mali popri zamestnaní aj iné príjmy ako len zo závislej činnosti. Napríklad podnikali popri zamestnaní, alebo mali príležitostné či iné príjmy, ktoré nie sú oslobodené od dane.

podnikatelia, ktorí mali vlani stratu

rodičia za svoje deti napríklad pri príjmoch z prenájmu

Zmeny v daňovom priznaní A

V. Oddiel - výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti

Pribudol riadok 35. V ňom sa uvádzajú príspevky a platby na dobrovoľné sporenie a poistenie na penziu, ak daňovník musí vrátiť úľavu na dani v prípade, že nesplnil podmienky zákona. Teda napríklad, ak si peniaze vybral skôr ako dovŕšil 55 rokov. Alebo má už 55 rokov, ale šetril si menej ako desať rokov.

Tí, čo si šetria dobrovoľne na penziu, si každý rok môžu od základu dane odrátať 12-tisíc korún. Ročne tak ušetria 2280 korún. Musia však šetriť minimálne 10 rokov a pri výbere musia dovŕšiť najmenej 55 rokov veku.

Zmeny v daňovom priznaní B

VII. Oddiel – Výpočet základu dane z kapitálového majetku

V daňovom priznaní za rok 2006 daňovník môže po prvý raz započítať daň zrazenú z úrokového príjmu z úspor zo štátov a závislých území, ktoré sú v prílohe zákona o dani z príjmov. Napríklad Belgicko, Luxembursko, Rakúsko a iné.

VIII. Oddiel – Výpočet základu dane z ostatných príjmov

V tabuľke č. 3 bol doplnený nový riadok (10) – vrátené poistné. Patrí sem aj zdravotné poistenie, ktoré daňovník zaplatil bez právneho dôvodu. Tento riadok vypĺňa aj daňovník s príjmami z podnikania, ak mal preplatok v zdravotnom poistení.

X. Oddiel - Výpočet dane

Nové riadky 88 až 90. Tieto riadky vypĺňa daňovník, ktorý mal úrokové príjmy zo zahraničia. Spracúva tu údaje zo siedmeho oddielu – príjmy z úspor zo štátov, ktoré sú v prílohe zákona o dani z príjmov. Z tohto oddielu bol vypustený riadok – daň na účely platenia preddavkov na daň.

XII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní dvoch percent zo zaplatenej dane

Pre darovanie dvoch percent je minimálna suma 100 korún a uvádza sa v riadku 111. Počíta sa zo sumy dane z riadku 93.

Dane nepriznávajú všetci

Časť roka 2006 som bol nezamestnaný - evidovaný na úrade práce. Koncom roka 2006 som začal podnikať. Za obdobie podnikania som dosiahol príjmy 45 000 Sk. Musím podať daňové priznanie?

Časť roka 2006 som bol nezamestnaný - evidovaný na úrade práce. Koncom roka 2006 som začal podnikať. Za obdobie podnikania som dosiahol príjmy 45 000 Sk. Musím podať daňové priznanie?

„Podľa § 32 ods. 1 zákona o dani z príjmov má povinnosť podať daňové priznanie daňovník, ktorý vlani dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy zodpovedajúcej 19,2-násobku sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na rok 2006 je to 45 408 korún.

Ak mal daňovník v roku 2006 zdaniteľné príjmy nižšie ako 45 408 Sk a nevykázal daňovú stratu, nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby. Pretože je daňovník registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade, skutočnosť, že mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, odporúčame oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu, aj keď takáto povinnosť daňovníkovi zo zákona nevyplýva. Ak mal daňovník v roku 2006 zdaniteľné príjmy nižšie ako 45 408 Sk, ale vykázal daňovú stratu, je povinný podľa § 32 ods. 1 zákona o dani z príjmov podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby.

Ak daňový úrad vyzve daňovníka na podanie priznania, daňovník je povinný podať daňové priznanie aj v prípade, keď mal v roku 2006 zdaniteľné príjmy nižšie ako 45 408 Sk.“

Som invalidný dôchodca (50 rokov) a mám živnosť. Mám dôchodok uviesť do príjmov v daňovom priznaní, mám nárok na odpočítateľnú položku?

„Ak daňovník nemá dôchodkový vek, keď sa invalidný dôchodok považuje za starobný (a vtedy daňovník nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, resp. má len na pomernú časť), za rok 2006 má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v plnej výške 90 816 Sk.

Podľa zákona je invalidný dôchodok príjmom, ktorý je od dane oslobodený a do úhrnu ročných zdaniteľných príjmov na účely ročného zúčtovania či podania daňového priznania sa nezahŕňa.“

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR
Čo je nové pri priznávaní dane
 • nezdaniteľná časť na daňovníka vzrástla z 87 936 na 90 816 korún
 • (19,2-násobok životného minima, ktoré platilo 1. januára 2006 vo výške 4730 korún)
 • rovnako stúpol aj odpočet na manželku na 90 816 korún
 • daňový bonus za celý rok stúpol z 5000 na 6480 korún (mesačne 540 korún)
 • paušálne výdavky pre podnikateľov, autorov a tých, čo prenajímajú nehnuteľnosti vzrástli z 25 na 40 percent
 • oslobodenie pre príležitostné príjmy, napríklad poľnohospodárstva, prenájmu nehnuteľností vzrástlo z 22 900 na 23 650 korún (5-násobok životného minima)
 • preplatok a nedoplatok zo zdravotného poistenia sa uvádza v daňovom priznaní
 • minimálna suma na poukazovanie dvoch percent daní vzrástla pre fyzické osoby z 20 na 100 korún

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 7 666
 2. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 7 378
 3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 563
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 388
 5. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 2 168
 6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 092
 7. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 635
 8. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 1 598
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 171
 10. Zvládnete tento test o jablkách a cideroch? Otestujte sa 807

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Pýcha „ja som baník, kto je viac“ sa minula. Ako sa žije v kraji, kde bane miznú

Tak ich tu vnímajú. Ako náletové buriny, ktoré sa uchytili v pustnúcom baníckom kraji.

SVET

Článok 7: Nukleárna zbraň, ktorá prvýkrát hrozí Poľsku

Štáty sa nebudú hrnúť do používania tohto nástroja, hovorí analytička.

SVET

Poliaci masovo protestujú, krajina stráca slobodu

Vládna strana postupne ovládla súdnictvo či médiá.

Neprehliadnite tiež

Volkswagen, BMW, Audi sú podozrivé z kartelu, zrejme sa dohadovali na cene

Nemecký týždenník Der Spiegel informoval o vzájomnej dohode niekoľkých automobiliek. Mali sa dohadovať na cene aj prístupe.

V Česku sťahujú kečup kvôli nižšiemu obsahu rajčín

Z nevyhovujúcej šarže výrobku bolo na trhu viac ako 14-tisíc kusov.

Bývalé vedenie Rapid life odmieta viaceré zistenia nútenej správkyne

Právny zástupca bývalého vedenia je presvedčený, že správkyňa si neplní riadne svoje povinnosti a mala porušiť mlčanlivosť.

Siemens nebude štátnym ruským firmám dodávať zariadenia na výrobu elektriny

Siemens zastavuje dodávky energetických zariadení ruským firmám