Najdôležitejšie udalosti v ekonomike v SR v 2. štvrťroku 2006

Bratislava 25. decembra (TASR) - Prehľad najdôležitejších udalostí v ekonomike na Slovensku v 2. štvrťroku 2006.

Bratislava 25. decembra (TASR) - Najdôležitejšie udalosti v ekonomike v SR v 2. štvrťroku 2006:

Apríl 2006:

 • 1. apríla - Jadrová elektráreň V1 sa stala súčasťou novej spoločnosti GovCo, ktorá má pôsobnosť v lokalite Jaslovských Bohuníc.

 • 3. apríla - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) zaviedla osobný vlak zo Žiliny do Vrútok, Martina a Hornej Štubne. Mali by ho využívať hlavne zamestnanci automobilky Kia.

 • 4. apríla - Telekomunikačný úrad (TÚ) SR s konečnou platnosťou uložil spoločnosti ST povinnosť poskytovať univerzálnu službu na celom území SR.

 • 5. apríla - Vláda schválila Správu o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu k 15. marcu 2006.

 • 6. apríla - Do plánovaného zavedenia eura v SR, 1. januára 2009, zostáva presne 1 000 dní.

 • 10. apríla - Rakúsky protimonopolný úrad dal zelenú kúpe bratislavského letiska konzorciom TwoOne, čím sa uskutočnil dôležitý krok smerom k získaniu akcií letiska Bratislava.

 • 11. apríla - Začala sa konferencia Minerva Úspech a výzvy na ceste k znalostnej ekonomike Slovenska, na ktorej vystúpil predseda EK José Manuel Barroso.

 • 12. apríla - Príspevok 10 miliónov Sk na ochranu lesov proti lykožrútom, ktoré ich ohrozujú po veternej kalamite z novembra 2004, dostalo 106 vlastníkov neštátnych lesov.

 • 20. apríla - Parlament schválil zákon o informačných systémoch verejnej správy, podľa ktorého budú jednotlivé štátne orgány v SR schopné medzi sebou plne spolupracovať a ich informačné systémy budú plne kompatibilné.

 • 21. apríla - Parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení. Mala vyriešiť hlavne nerovnosti medzi starými a novými dôchodkami. Účinnosť nadobudla 1. augusta.

 • 25. apríla - Tatra banka, a. s., oficiálne oznámila vznik Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (DDS) Tatra banky, a. s., ktorá vznikla transformáciou doplnkovej dôchodkovej poisťovne Pokoj DDP a stala sa jej právnym nástupcom.

 • 26. apríla - Novým prezidentom predstavenstva Potravinárskej komory Slovenska (PKS) sa stal Ján Johanes, predseda predstavenstva mliekarenskej spoločnosti RAJO, a. s.
  - Vláda odvolala Vladimila Podstránskeho z funkcie štátneho tajomníka MF na jeho vlastnú žiadosť. Zároveň ho odvolala aj z funkcie podpredsedu Úverového a záručného výboru vlády SR a podpredsedu Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie s platnosťou od 30. apríla.

 • 27. apríla - Talianska spoločnosť Enel definitívne prevzala kontrolu nad 66-% balíkom akcií Slovenských elektrární, a. s., (SE). SR zaň získala 839 miliónov EUR.
  - Sociálna poisťovňa (SP) zrušila zmluvy približne 200 klientom VÚB Generali, dôchodková správcovská spoločnosť (DSS), a. s., pretože ich v minulosti neoprávnene zaregistrovala.

 • 28. apríla - Najvyšší súd zamietol žalobu Slovenských aerolínií, a. s., voči rozhodnutiu PMÚ a potvrdil rozhodnutie PMÚ z roku 2004, ktorým udelil aerolíniám pokutu 5 miliónov Sk za zneužite dominantného postavenia.
  - Rada PMÚ ako druhostupňový orgán potvrdila pokutu 3 milióny Sk pre Letisko Bratislava za zneužitie dominantného postavenia.
  - Etický kódex podnikateľov pre zavádzanie eura v SR podpísal splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura Ivan Štefanec a viceprezident Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Ladislav Mikuš. Má pomôcť predchádzať neodôvodnenému zvyšovaniu cien podnikateľmi pri prechode na jednotnú európsku menu.

 • 30. apríla - Posledným aprílovým dňom sa skončila 1. fáza prechodných období, pre ktoré sa rozhodlo 12 z 15 starých členských štátov EÚ po jej rozšírení v máji 2004. Prechodné obdobia môžu byť maximálne 7-ročné, pričom majú na základe Zmluvy o pristúpení k EÚ z roku 2003 podobu 2+3+2 roky.

Máj 2006:

 • 1. mája - Po tom, ako sa talianska spoločnosť Enel stala novým vlastníkom 66 % akcií SE, sa stáva novým generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva doterajší oblastný manažér Enelu pre SR Paolo Ruzzinni. Predsedom dozornej rady sa stal Ľuboš Ševčík, podpredsedom Marco Arcelli.
  - Účinnosť nadobudli novely zákonov o spotrebnej dani z minerálneho oleja, vína a piva.
  - Začala platiť novela zákona o kolektívnom investovaní. Zaviedla nové produkty kolektívneho investovania a rozšírila jeho možnosti na investovanie úspor občanov na slovenskom kapitálovom trhu. Uzákonila najmä nový typ podielového fondu (PF), ktorý bude môcť investovať na trhu nehnuteľností, a rozšírila možnosti investovania PF do nástrojov rizikového kapitálu, najmä do nových emisií cenných papierov.
  - Účinnosť nadobudla novela zákona o bankách. Má zvýšiť transparentnosť a podporiť konkurenciu v bankovom sektore, ktorá by sa mala odraziť v znížení bankových poplatkov. Zároveň vytvára podmienky na vzájomné poskytovanie informácií medzi bankovými subjektmi o klientoch, s ktorými je spojené riziko financovania terorizmu a prípravy teroristických akcií, ako aj na poskytovanie informácií o klientoch, ktorí vykonávali neobvyklú obchodnú operáciu.

 • 4. mája - Spoločnosť Goodyear Dunlop Tires otvorila pri Senci nové logistické centrum pre strednú Európu, ktoré nahradilo dovtedajšie sklady v Česku, Maďarsku a SR. - Spoločnosť Siemens, s. r. o., Bratislava, sa stala vlastníkom 100 % obchodných podielov v a. s. Business Global Systems (BGS), Bratislava, ktorá pôsobí v oblasti info-komunikačných technológií založených na internetovej platforme.

 • 5. mája - Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal zákon o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, ktorý upravuje pôsobnosť Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) v nadväznosti na reformu Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.
  - Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal novelu zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorá odstraňuje nepresnosti pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov podľa vzorca platného v súčasnosti.

 • 10. mája - Vláda odvolala z funkcie členov dozornej rady Eximbanky Jána Ježa a Alexandru Valachovú. Namiesto nich vymenovala generálnych štátnych radcov z Ministerstva hospodárstva (MH) SR Borisa Baloga a Eriku Csíziovú.

 • 11. mája - Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal novelu zákona o sociálnom poistení. 13. mája - Počas dňa otvorených dverí v NBS si prišlo prezrieť priestory centrálnej banky takmer 3 000 ľudí.

 • 17. mája - Vláda schválila realokáciu finančných prostriedkov v rámci programu INTERREG III A SR-ČR.
  - Vláda schválila Národný strategický referenčný rámec (NSRR) SR na roky 2007-2013.

 • 19. mája - PMÚ súhlasil s koncentráciou spoločností Russnefť a Transpetrol. Koncentrácia spočíva v získaní spoločnej kontroly podnikateľov OAO NK Russnefť, Ruská federácia, a MH SR nad spoločnosťou Transpetrol, a. s.

 • 29. mája - Spustila sa služba prenositeľnosti mobilného telefónneho čísla. Zákazníci mobilného operátora T-Mobile môžu prejsť ku konkurenčnej spoločnosti Orange Slovensko a naopak, pričom ich doterajšie telefónne číslo im zostane.

 • 30. mája - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) SR a spoločnosťou IBM Slovensko spustili pilotnú prevádzku portálu Elektronického verejného obstarávania (EVO).
  - Banková rada NBS rozhodla, že zvýši kľúčové úrokové sadzby o 0,5 percentuálneho bodu (p.b.).

 • 31. máj - Telekomunikačný úrad (TÚ) SR zverejnil výzvu na predloženie ponúk, ktorou začína výberové konanie na pridelenie frekvencií GSM a UMTS pre 3. mobilného operátora v SR.

Jún 2006:

 • 7. júna - Prezident Ivan Gašparovič nevymenoval štátneho tajomníka MF Vladimíra Tvarošku za viceguvernéra NBS. Predložené dokumenty ho nepresvedčili, že Tvaroška spĺňa zákonné požiadavky na odbornú prax.
  - Vláda Mikuláša Dzurindu rozhodla, že v najbližších dňoch podá návrh na Ústavný súd SR vo veci sporného výkladu ústavných kompetencií prezidenta SR.
  - Vláda schválila Správu o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu k 30. aprílu 2006.
  - Vláda schválila Správu o dôsledkoch a dopadoch zmien východiskových podmienok schválených projektov spolufinancovaných z Kohézneho fondu.
  - Vláda schválila Správu o zriadení sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom na úrovni NUTS 2 a ich zapojenie do implementácie Regionálneho operačného programu.
  - Vláda schválila Návrh zefektívnenia verejného obstarávania zavedením systému centralizovaného verejného obstarávania.
 • 13. júna - EK hodnotila priaznivo celkovú bilanciu 1. roka uplatňovania prepracovaného Paktu stability a rastu, pripomenula však potrebu vyriešenia ďalších kľúčových problémov. Vyplynulo to z výročnej správy o stave verejných financií v EÚ, ktorú zverejnila EK. Slovensko a ďalších 8 krajín EK zaradila vzhľadom na lepšiu pripravenosť ich verejných financií na dosahy spôsobené uvedeným javom medzi krajiny s nízkym rizikom.

 • 14. júna - Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o registrácii retransmisie pre spoločnosť ST, čím jej umožní poskytovať televízne a rozhlasové programové služby na území SR.
  - SR sa v rebríčku indexu ľudského rozvoja Rozvojového programu OSN (UNDP), ktorý vyjadruje stav ľudského rozvoja v 175 krajín sveta, umiestnila na 42. mieste.

 • 15. júna - PMÚ udelil Železničnej spoločnosti (ZSSK), a. s., pokutu 37 miliónov Sk za zneužitie dominantného postavenia, ktorého sa ZSSK dopustila formou diskriminácie pri udeľovaní provízií v nákladnej železničnej doprave.

 • 21. júna - Kurz slovenskej koruny voči referenčnému euru oslabil nad hranicu 38,55 SKK/EUR. Pre NBS to bol impulz intervenovať v prospech domácej meny. Zároveň sa prvýkrát prekročila centrálna parita koruny voči euru.
  - Vláda schválila návrh na vymenovanie Mareka Jakobyho na pozíciu poradcu výkonného riaditeľa Medzinárodného menového fondu (MMF) vo Washingtone.
  - Vláda schválila Súhrnnú správu o stave zabezpečenia a plnení priorít verejných prác na roky 2004 2006.
  - Vláda schválila Návrh rozvoja programu priorít verejných prác na roky 2007 2009.
  - Vláda schválila dohodu o financovaní medzi SR a Európskou investičnou bankou o financovaní Projektu Národnej diaľničnej spoločnosti - TEN (Diaľnica D1 (E50) Sverepec Vrtižer), na základe ktorej si SR požičala od EIB 50 miliónov EUR.

 • 28. júna - Vláda odvolala štátneho tajomníka MVRR SR Štefana Kužmu, ktorý sa 12. júla stal poslancom NR SR.

 • 29. júna - NBS v dôsledku oslabovania slovenskej koruny začala na poludnie intervenovať v jej prospech na úrovni 38,480 SKK/EUR a stlačila ju na úroveň 38,250 SKK/EUR.

 • 30. jún - Do užívania odovzdali úsek diaľnice D1 medzi Viedenskou cestou a Prístavným mostom v Bratislave. Výstavba 3 800 metrov dlhej časti diaľnice stála 53 miliónov EUR bez DPH. - Spoločnosť GTS Nextra, a. s., Bratislava, integrovala spoločnosti Aliatel Slovakia, s. r. o., GTS Nextra, a. s. (bývalý Telenor Networks, a. s.), GTS Slovakia, s. r. o., Nextra, s. r. o., a Quadia DCT, a. s., a stala sa tak najsilnejším alternatívnym operátorom na slovenskom telekomunikačnom trhu. - Do 30. júna sa podarilo spracovať kalamitné drevo na 92 % územia, prevažne Vysokých Tatier, ktoré 19. novembra 2004 postihla veterná kalamita.

bab ku pst vjo mom mia gub gl

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 2. Zažite zmenu s najpredávanejším SUV Hyundai Tucson
 3. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 4. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 5. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 6. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 7. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 9. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 1. Obyvatelia si zabezpečujú domácnosti bezpečnostnými dverami
 2. Slováci sa hojne stávajú majiteľmi nehnuteľností v cudzine
 3. Prečo mamy lákali deti na mobil, kľúče či diaľkové ovládanie?
 4. Zažite zmenu s najpredávanejším SUV Hyundai Tucson
 5. Neviete si rady s vaším ročným vyúčtovaním? Pomôže vám FiiFree
 6. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
 7. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 8. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 9. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 10. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 18 063
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 16 542
 3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 7 483
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 992
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 517
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 344
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 5 187
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 4 872
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 966
 10. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov 3 291

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Má anorexiu a 26 kilogramov. Jej manžel je zúfalý, lebo jej nikto nevie pomôcť

Povedali mi, že s takouto diagnózou nepochodíte nikde na Slovensku. Nikto vám ju nezoberie, spomína manžel na reakciu samosprávy.

DOMOV

Kaliňák lákal na byty za symbolické ceny

Asi tretinovú zľavu na byt dostal aj bývalý policajný viceprezident.

Neprehliadnite tiež

Daniari: Remetu podozrievame z väčších machinácií

Má ísť o sumu nie 1,1 milióna eur, ale približne tri milióny eur.

Tsakalotos poprel správy, že Grécku hrozí v júli bankrot

Reagoval na článok, že Grécko možno nebude schopné uhradiť dlhy, ktorým vyprší splatnosť.

Érsek zrušil Počiatkov projekt za desiatky miliónov eur

Projekt nebol financovateľný z eurofondov.

V bratislavskom Volkswagene hrozí ostrý štrajk

Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční v piatok 2. júna.