SME
Štvrtok, 21. január, 2021 | Meniny má VincentKrížovkyKrížovky

Prezentacia pre PB


  INVEST EXTRA, spoločnosť s ručením obmedzeným, člen skupiny EUROCENTRUM  

  Nájom a správa nehnuteľností

 
Vážený pán predseda Zväzu,

ctení predstavitelia Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností

 

dovoľujeme si Vám v stručnosti predstaviť spoločnosť INVEST EXTRA, spoločnosť s ručením obmedzeným, člena skupiny EUROCENTRUM.  

 

EUROCENTRUM sa zaoberá predovšetkým správou a nájmom nehnuteľností pre podnikateľské účely.

Už viac ako desať rokov pôsobenia na trhu, cestou našich právnych predchodcov, približne 200 dlhodobo spokojných klientov, vzorne udržiavané, čisté, bezpečné a stabilne obsadené administratívne, skladové a výrobné objekty sú deklaráciou našej profesionality, serióznosti a spoľahlivosti. Pre klientov sme partnerom, ktorý im vytvára podmienky pre úspešné podnikanie a zameriava sa na uspokojenie ich potrieb i prianí.

 

Aktívne sa zúčastňujeme na podnikateľských aktivitách s klientmi z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Belgicka, Talianska a Ruska. S klientmi zo zahraničia plynule komunikujeme v nemeckom, anglickom, maďarskom, poľskom a ruskom jazyku.

 

V súčasnosti sa staráme o klientov sídliacich na ploche 7 000 000 m². Naši klienti rozvíjajú svoje činnosti v areáloch a budovách s denným upratovaním spoločných priestorov a hygienických zariadení a komplexnou celoročnou starostlivosťou o čistotu potrubí, radiátorov, okien, presklených výplní, priečelí administratívnych budov a dennou starostlivosťou o čistotu zatrávnených plôch a vnútroareálových komunikácií.

 

Priestory, ktoré spravuje naša spoločnosť, sú pod neustálym dohľadom, ktorým zabezpečujeme  spôsobilosť podľa platných technických noriem a noriem z oblasti životného prostredia, hygienických a požiarnych predpisov a ich úpravy v súlade so stavebným zákonom.

 

O údržbu budov a vonkajších priestorov sa stará tím profesionálne vyškolených odborníkov, ktorí zabezpečujú ich plynulý chod po stránke dodávky optimálneho odberu a dodávky médií i po stránke ich odolávaniu poveternostným podmienkam. Súčasťou tímu je aj stavebný a inštalatérsky personál v zamestnaneckom pomere, ktorý je schopný vykonávať opravy, rekonštrukcie a prestavby na budovách, či práce vo výškach, a to v požadovanom čase a kvalite.

 

Štandardom údržby okolia budov je v letnom období jeho pravidelné zavlažovanie a kosenie a v zimnom období odpratávanie od snehu a náľadia a posyp nato určeným materiálom s výsledkom komfortnej zjazdnosti komunikácií pre kamiónovú dopravu.

 

Administratívne budovy a priemyselné areály sú pod neustálym monitoringom strážnych služieb podporených kamerovými systémami.

 

Vlastné moderné mechanizmy pre letnú a zimnú, vonkajšiu a vnútornú údržbu sú zárukou stability dodržiavania podmienok dokonalej starostlivosti o spravovaný majetok. Ich vhodnou kombináciou s dodávateľsky poskytovanými službami dosahujeme vhodný pomer medzi kvalitou a nákladmi poskytovaných služieb.

 

Naši klienti v nájmoch sa nemusia obávať zmien nájomných podmienok, či zmien vo vlastníckych vzťahoch počas celej doby svojho nájmu. Na požiadavky klientov reagujeme flexibilne a stavebné úpravy dokážeme riešiť kvalitne a s minimálnymi nákladmi. Výhodou pre klienta je predovšetkým integrácia, jednoduchšia a komunikačná väzba a garancie od jedného kľúčového dodávateľa.

 

         REFERENCIE SÚČASNÝCH KLIENTOV UVEREJNENÉ SO SÚHLASOM  UVEDENÝCH SPOLOČNOSTÍ

 
 

 

 


ü                                 ÚRAD VLÁDY SR

ü                                 Sociálna poisťovňa Bratislava

ü                                 Inšpektorát práce Prešov

ü                                 SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Prešov

ü                                 Katastrálny ÚRAD Prešov

ü                                 Katastrálny ústav Žilina

ü                                 HEINEKEN SLOVENSKO, a.s.

ü                                 HAGARD: HAL, a.s.

ü                                 BEK BAUSTOFFE SLOVAKIA, s.r.o.

ü                                 SLOVESNKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, a.s.

Vízia o správe majetku Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností znázornená na príklade projektu budovy Dom techniky ZSVTS Košice

 

Budova Dom techniky ZSVTS Košice patrí medzi dominanty centrálneho námestia v Košiciach, Námestia osloboditeľov. Vyznačuje sa najmä dobrou polohou v centre mesta a kvalitnou konštrukciou budovy a priestranstvom v jeho okolí vchádzajúcim do zóny s obmedzením dopravy. Najmä tieto, ale aj iné atribúty súvisiace s budovou Domu techniky ZSVTS Košice, predurčujú budovu k vytvoreniu zaujímavého komplexu a následne k vytvoreniu zaujímavého finančného efektu po vrátení vložených investícií. Tento cieľ Vám skupina EUROCENTRUM, ako dobrý správca Vášho majetku, dokáže naplniť.

Na základe dlhodobej obojstranne výhodnej spolupráce s predstaviteľmi mesta Košice dosiahneme zosúladenie záujmov všetkých zúčastnených strán a dôjde k spojeniu pešej zóny z Hlavnej ulice až k Domu techniky ZSVTS Košice, a to cez priestranstvo parkovísk a stredový pás zelene. S využitím vlastných investičných prostriedkov v súčinnosti s prostriedkami z fondov Európskej únie zrealizujeme do finálnej podoby projekt centrálneho parkovacieho domu s niekoľkými podzemnými a nadzemnými veľkokapacitnými parkoviskami.  

Bezbariérové spojenie pešej zóny z hlavnej ulice k Domu techniky by výrazným spôsobom zatraktívnilo lokalitu, v ktorej sa budova nachádza. Zároveň by sa podstatne zvýšila návštevnosť budovy, čo by v konečnom dôsledku pomohlo k zvýšeniu obratov pre spoločnosti poskytujúce služby v predmetnej budove. Celkom určite by tým vznikol aj priestor pre zvýšenie ceny nájmu priestorov budovy. Je výrazný predpoklad, že aktivity správcu Domu techniky ZSVTS Košice, ktoré povedú k finálnej realizácii projektu centrálneho parkovacieho domu s niekoľkými podzemnými a nadzemnými veľkokapacitnými parkoviskami, sa stretnú s podporou zo strany predstaviteľov mesta Košice. Vznikom Parkovacieho domu pomôžeme vyriešiť dlhotrvajúci problém s voľnými parkovacími miesta v centre mesta. Vhodnou a architektonicky zaujímavou úpravou priestranstva budovy Domu techniky v náväznosti na bezbariérové prepojenie s Hlavnou ulicou umožníme vzniku priestoru pre umiestnenie ďalších možných obchodných priestorov, na základe ktorých vhodnou správou a prenájmom opäť navýšime tržby predmetnej nehnuteľnosti. Motívom zatraktívnenie priestoru budovy Domu techniky a jeho okolia nie sú len vysoké tržby a vysoké nájomné za prenajímané priestory, ale aj vyváženie lokality centra Košíc, ktorá je v súčasnosti orientovaná od Hotela Slovan a Obchodného domu Dargov smerom k obchodnému domu Tesco na druhej strane Hlavnej ulice. Menovanými úpravami lokality nami, ako správcom majetku, by sme minimálne posilnili veľmi zaujímavý a v Košiciach dominujúci stred námestia Osloboditeľov, začali etapu dalšieho investičného rozvoja na opačnú stranu od Hlavnej ulice a zabezpečili rovnakú bonitu priestorov v Dome techniky ZSVTS Košice v porovnaní s priestormi v úplnom strede centra mesta.

Budova Domu techniky sa vyznačuje dobrou konštrukciou, ktorá dáva potenciál na ďalší rozvoj, čo do modernizácie priestorov, ako aj do podstatného navýšenia ich kapacity, a to v štandarde vybavenia a služieb na porovnateľnej úrovni podobných lokalít a budov miest vyspelých európskych krajín. Nadstavením budovy o nové poschodia zväčšíme nájomný priestor pre administratíve zázemie pre podnikateľské subjekty, zväčšíme ubytovacie kapacity hotela a umožníme inštalovať nové obchodné priestory aj zahraničným obchodným reťazcom a obchodom s tovarom prestížnych značiek. Zlepšíme poskytovanie reštauračných služieb, kaviarní a veľmi žiadaných doplnkových služieb pre dobre spravované Administratívne centrum, akým budova Domu Techniky pod našou správou iste bude.

Zefektívnenie správy budovy dosiahneme zmenou hospodárenia v oblasti spotreby jednotlivých energií, a to aj prostredníctvom aplikácie nových a úsporných technológií kúrenia, klimatizácie a osvetlenia. Novými technológiami znížime náklady na správu budovy a dosiahneme lepší efekt v hospodárení prevádzky budovy.

Modernizáciou interiéru, vylepšením vzhľadu interiérov s dokonalým farebným zladením a doplnkami, prispôsobením stávajúcich priestorov budovy, ale aj dostavbou nových priestorov, vytvoríme harmonické prostredie hotelovej časti budovy a časti administratívneho centra s modernými kancelárskymi priestormi aj pre veľmi náročného klienta.

Sme presvedčený, že správou Vášho majetku naplníme Vaše očakávania, dotvoríme jeho imidž do dokonalosti, zhodnotíme ho a v neposlednom rade prinesieme Vám z neho želateľný efekt.

SPRAVOVANÝ MAJETOK

 

Priemyselné areály a administratívne budovy, ktoré spravuje EUROCENTRUM sa nachádzajú na území východného a západného Slovenska. V ďalšom texte Vám predstavíme vybrané nehnuteľnosti pod správou skupiny EUROCENTRUM:

 

EUROCENTRUM PREŠOV

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA GEODÉZIA

 

Popis :

Administratívna budova GEODÉZIA na nachádza na Konštantínovej ulici číslo 6, v Prešove. Štvorpodlažná budova sa skladá z dvoch častí, a to zo starej a novej časti. Svojim vnútorným usporiadaním tak ako v minulosti aj dnes slúži na výkon administratívnej činnosti. Je sídlom mnohých klientov, napríklad Katastrálneho úradu v Prešove, Geodetického a kartografického úradu Bratislava, Katastrálneho ústavu Žilina a viacerých štátnych inštitúcií, ako aj sídlom advokátov, účtovníkov, lekárov, výrobných a obchodných spoločností.

 

Bočný pohľad na budovu z Metodovej ulice

        

Poloha, najbližšie okolie, napojenie na dopravnú sieť:

 

Situovanie administratívnej budovy GEODÉZIE je výnimočné v tom, že sa nachádza približne 100 m od samotného centra mesta Prešov. Budova je umiestnená na Konštantínovej ulici, ktorá je paralelnou ulicou s Hlavnou ulicou, teda na hranici zóny centra so zónu kľudu. To dáva budove punc jedinečnosti, práve potrebnej k výkonu kvalitnej administratívnej práce pracovníkov našich nájomcov.

V okruhu približne 300 m od budovy sa nachádzajú sídla administratív kľúčových orgánov štátnej správy, štátnej moci i samosprávy ktorými sú sídla: Vyššieho územného celku, Krajského úradu, Okresného úradu, Sociálnej poisťovne, Národného úradu práce, Mestského úradu, armády, polície, prokuratúry, súdov, ďalej zdravotných poisťovní a všetkých významných bankových inštitúcií vrátane Národnej banky Slovenska.

Ďalšou prednosťou, ktorá zvyšuje štandard budovy je jednoduché napojenie na ďiaľkovú a hromadnú autobusovú i trolejbusovú dopravu vo vzdialenosti 100 metrov. Železničná stanica je prístupná mestskou hromadnou dopravou do 15 minút.

Hlavný vstupný vestibul

 

Poskytované služby:

V administratívnej budove poskytujeme rôznorodé služby pre jej klientov. V hlavnom vestibule sa nachádza stanovisko informačnej služby, kopírovacia služba, predaj kolkov a známok, výroba pečiatok a vizitiek, služba vyhotovovania fotografií.

Pre klientov a návštevy je vo vstupnej časti k dispozícií fax a verejná telefónna stanica.

K ďalším poskytovaným službám môžeme zaradiť preberanie bežnej i doporučenej pošty, službu uvádzania VIP hostí klientov budovy, a množstvo iných, doplnkových služieb.

Na požiadanie sme pripravení zabezpečiť našim nájomcom v budove nájom archívnych priestorov s archívnym vybavením, s uskladnením písomností archívnej povahy, s bezpečnostným zabezpečením proti požiaru.

Sme pripravení poskytnúť klientovi službu dočasného uskladnenia v našom skladovacom priestore.

V priebehu krátkeho obdobia budú môcť naši klienti využívať služby bufetu. Na požiadanie je k dispozícií aj služba závodného stravovania.

 

 

 

EUROCENTRUM PREŠOV

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA HLAVNÁ 135

 

Popis :

Administratívna budova sa nachádza na Hlavnej ulici č. 135 v Prešove na začiatku námestia v centre mesta Prešov. Budova je dvojpodlažnou historickou a kultúrnou pamiatkou a v súčasnosti poskytuje svojimi obchodnými a kancelárskymi priestormi dobré podmienky pre jej klientov z oblasti maloobchodu, poskytovania reštauračných služieb a pre jej klientov, ktorým kancelárskymi priestormi vytvára vhodné podmienky ich podnikateľského zázemia.

        

Poloha, najbližšie okolie, napojenie na dopravnú sieť:

 

Situovanie administratívnej budovy Hlavná 135 je výnimočné v tom, že sa nachádza priamo v samotnom centra mesta Prešov. To dáva budove punc jedinečnosti, práve potrebnej k výkonu kvalitnej administratívnej práce pracovníkov našich nájomcov.

V okruhu približne 300 m od budovy sa nachádzajú sídla administratív kľúčových orgánov štátnej správy, štátnej moci i samosprávy ktorými sú sídla: Vyššieho územného celku, Krajského úradu, Okresného úradu, Sociálnej poisťovne, Národného úradu práce, Mestského úradu, armády, polície, prokuratúry, súdov, ďalej zdravotných poisťovní a všetkých významných bankových inštitúcií vrátane Národnej banky Slovenska.

Ďalšou prednosťou, ktorá zvyšuje štandard budovy je jednoduché napojenie na ďiaľkovú a hromadnú autobusovú i trolejbusovú dopravu vo vzdialenosti 100 metrov. Železničná stanica je prístupná mestskou hromadnou dopravou do 10 minút.

 

Poskytované služby:

 

V administratívnej budove Hlavná 135 poskytujeme rôznorodé služby pre jej klientov. V hlavnom vestibule sa nachádza stanovisko informačnej služby. Pre klientov a návštevy je vo vstupnej časti k dispozícií fax a verejná telefónna stanica.

K ďalším poskytovaným službám môžeme zaradiť preberanie bežnej i doporučenej pošty, službu uvádzania VIP hostí klientov budovy, a množstvo iných, doplnkových služieb. Sme pripravení poskytnúť klientovi službu dočasného uskladnenia v našom skladovacom priestore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROCENTRUM ŠALGOVÍK

 

PRIEMYSELNÝ AREÁL ŠALGOVÍK

 

Popis:

 

Priemyselný areál Šalgovík tvorí 65 výrobných a skladových hál s celkovou plochou 65 000 m² a priestor pre vonkajšie skladovanie s celkovou rozlohou 350 000 m². Každá hala má vlastné merače vody, elektriny a plynu, všetky haly sú tepelne izolované. Klienti majú možnosť výberu hál s moderným plynovým vykurovaním alebo len s tepelnou izoláciou, prípadne bez kúrenia. Po celej dĺžke každej haly je kanalizácia s potrubím 150mm. Podlahy v halách sú asfalto-betónové, teda sú vhodné pre nízkozdvižné paletové vozíky.

 

Areál má vlastnú transformačnú stanicu s výkonom 900kVA. Podnikatelia majú možnosť odberu elektrickej energie v objeme 100kWh. Telefonické linky v každej hale, s možnosťou pripojenia na internet. Priemyselný areál Šalgovík má vlastný zdroj vody (mäkká voda - na nemeckej stupnici stupeň 8), tlak vody 4 kPa a vlastnú čističku odpadových vôd.

 

 

Poloha, najbližšie okolie, napojenie na dopravnú sieť:

 

Priemyselný areál Šalgovík sa nachádza 3 km od mesta Prešov, v Prešovskom kraji, 35 km od Košíc, druhého najväčšieho mesta na Slovensku. V okruhu 100 km je prístup na trhy Ukrajiny, Poľska a Maďarska. Medzinárodný železničný uzol v Prešove poskytuje priame napojenie do Poľska a Ukrajiny; prechod s úzkokoľajovej na širokorozchodnú železnicu, ktorý je potrebný pre nákladnú dopravu na Ukrajinu, sa nachádza v Čiernej nad Tisou (150km od Prešova) alebo v Matovciach (125km od Prešova).

 

Medzinárodné letisko Košice je od areálu vzdialené približne 40km. Priame napojenie na diaľnicu D1 (E70), ktorá spája Košice a Prešov; tunel Branisko uľahčuje prístup na tzv. severnú trasu smerom do Poľska a komunikácia Košice – Miskolc umožňuje napojenie na európsku diaľničnú sieť cez Maďarsko

 

Poskytované služby:

 

Priemyselný areál Šalgovík  je 24-hodín strážený systémom tzv. elektronického stráženia. Správca priemyselného areálu Šalgovík zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, údržbu areálu, ciest, modernizáciu a rekonštrukciu objektov. Klienti priemyselného areálu Šalgovík majú pripravené parkovacie plochy pre vlastné potreby, ako aj pre potreby klientov, hneď pri halách. Pre zamestnancov jednotlivých klientov je zabezpečená každodenná Mestská hromadná doprava priamo do priestorov priemyselného areálu Šalgovík.


EUROCENTRUM KOŠICE

 

PODNIKATEĽSKÝ AREÁL KOŠICE

 

Popis :

 

Podnikateľský areál Košice pozostáva z dvoch základných častí - administratívnych priestorov a priestorov vhodných predovšetkým na skladovacie účely a výrobnú činnosť s rozsiahlymi príjazdovými a parkovacími plochami, schopnými absorbovať premávku veľkých kamiónových súprav.

 

Komplex dvoch administratívnych budov sa skladá z jednej dvojpodlažnej budovy s pôdorysným rozmerom 661 m2, zloženej  z dvoch krídel a vchodom v strede budovy a druhej trojpodlažnej budovy s pôdorysným rozmerom 977 m2, s nákladným výťahom a plochou 2 x 310 m2 na každom podlaží.

    

Administratívne priestory sú svojou skladbou a rozmiestnením schopné uspokojiť klienta s vysokými nárokmi. Ich kvalitu je možné zvýšiť dispozičnými stavebno-technickými úpravami na mieru podľa požiadaviek.

 

Skladovacia časť areálu sa vyznačuje svojou priestrannosťou a variabilitou v predeľovaní jej priestorov. Výška týchto priestorov predstavuje 7m a spolu s dokonale upravenou podlahou, vhodnou pre manipuláciu s tovarom aj väčších hmotností, dotvárajú priestranný, 3 168m2, skladovací priestor. Murované steny a dvojplášťová strecha so vzduchovou jednometrovou medzerou do značnej miery pomáhajú vytvárať termostále podmienky skladovacieho priestoru. Rozsiahla sieť rozvodov vody, kanalizácie a elektrickej energie poskytujú potenciál dotvoriť klientovi skladovacie priestory so sociálnym zariadením, umyvárňou, sprchami, či kanceláriami vhodnými ako zázemie pre personál klienta spracujúci administratívne dokumenty súvisiace so skladovým tovarom. K štandardu priestorov skladovacej časti podnikateľského centra patrí sieť nakladacích rámp, ktoré umožňujú svojim technickým vybavením plynule meniť a prispôsobovať výšku nakladacieho priestoru podľa výšky špeditérskeho vozidla. Zastrešenie týchto rámp len zvyšuje komfort manipulácie s tovarom a za menej priaznivého počasia zároveň chráni tovar pred jeho poškodením.

 

Obidve časti podnikateľského centra sú obkolesené príjazdovými a manipulačnými komunikáciami ústiacimi do dvoch východov - východu priamo na cestnú komunikáciu Južná trieda, vhodnejšiu najmä pre rozvozové dopravné prostriedky, vozidlá zásobujúce jednotlivé obchodné zastúpenia klientov veľkoobchodníkov či ich maloobchodných partnerov a východu ústiaceho na Holubyho ulicu vhodného najmä pre naskladňovanie a zásobovanie klientov tovarom od jeho hlavných dodávateľov, výrobcov najmä veľkými kamiónovými súpravami náročnými na príjazdové komunikácie. Východ z areálu podnikateľského centra spolu s komunikáciami je dobre prispôsobený časovej náročnosti pri vyskladňovaní tovaru i možnostiam pohodlného striedania týchto špeditérskych vozidiel navzájom.

 

Súčasťou areálu podnikateľského centra sú udržiavané, priestranné, na kapacitu potrieb jeho klientov postačujúce, parkovacie a odstavné plochy neobmedzujúce dopravný ruch na príjazdových a manipulačných komunikáciách. Tieto plochy umožňujú klientom pohodlné parkovanie ich vozidiel v blízkosti ich podnikateľských priestorov, ktoré spolu s označením, vyhradením a komunikáciou so strážnou službou kamerovým a zabezpečovacím systémom radi v budúcnosti ponúkneme ako ďalšiu zo služieb klientom podnikateľského centra.

 

 

Poloha, najbližšie okolie, napojenie na dopravnú sieť:

 

Podnikateľský areál sa nachádza v Košiciach na Holubyho ulici č. 12, v južnej priemyselnej zóne mesta s jednoduchou a rýchlou dostupnosťou vzdialenej od centra 2km v tesnej blízkosti cestnej komunikácie Južná trieda – južnej trasy smerom do Maďarska v zastavanom území, napojenom na mestskú hromadnú dopravu, mestský i nadradený dopravný systém, s väzbou na diaľničný systém a hlavný južný cestný a železničný ťah Košice - Zvolen - Bratislava. Ako orientačný bod slúži čerpacia stanica OMV a priemyselný areál „Ferona“.

 

V blízkosti areálu sa nachádza diaľničný privádzač Červený rak – VSS s napojením na diaľnicu D1, ktorá spája Košice s Prešovom a na komunikáciu I/50 Košice - Michalovce - Ukrajina. Medzinárodné letisko Košice je vzdialené 6km. Tunel Branisko uľahčuje prístup na tzv. severnú trasu smerom do Poľska a komunikácia E71 Košice – Miskolc umožňuje napojenie na európsku diaľničnú sieť cez Maďarsko. V okruhu 100km je prístup na trhy Ukrajiny, Poľska a Maďarska.

 

 

Poskytované služby:

 

Podnikateľský areál Košice poskytuje okrem iných aj tieto služby:

·    údržba,

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 3. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 4. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 5. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 7. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 8. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 1. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 2. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 3. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 7. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 8. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 9. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 10. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 31 249
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 28 901
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 12 844
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 10 223
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 9 256
 6. Ohlúpli sme počas Covid roka? 8 142
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 587
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 725
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 419
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom? 4 936
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Dva dni nemal platiť zákaz vychádzania, o chybe vraj vláda vedela

Zákaz vychádzania bude platiť aj 25. a 26. januára.

Predseda vlády SR Igor Matovič, vľavo minister obrany SR Jaroslav Naď a minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (všetci OĽaNO).
Dobré ráno

Dobré ráno: Kotleba je navždy vodca, fašisti sa hádajú

Prečo nastal rozkol v ĽSNS.

Ako prvý dostal vakcínu proti covidu profesor Krčméry.
NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU

Holý o výnimke nehovoril pravdu, papalášizmus dokazuje úspešný vedec

Pracuje v Anglicku, žiadosť mu zamietli.

Podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina)

Neprehliadnite tiež

SACR lákala zahraničných turistov na Slovensko.

Letisko v Prahe malo o 80 % cestujúcich menej kvôli pandémii

Pandémia koronavírusu uvrhla letecký sektor do ťažkej krízy.

Pražské letisko Václava Havla.

Vláda prerušila rokovanie o pláne širokopásmového pripojenia, potrebuje dáta

Po ich spracovaní dát bude rokovanie o tomto bode pokračovať.

Rokovanie vlády v Bratislave 16. septembra 2020.

O tehotenské a dlhodobé ošetrovné sa ešte nedá žiadať, platí až od 1. apríla

Zákon o nových nemocenských dávkach ešte nenadobudol platnosť.