Prehľad zákonov uverejnených v Zbierke zákonov SR vo februári 2006

Bratislava 27. februára (TASR) - Uvádzame prehľad zákonov ekonomického charakteru, uverejnených v Zbierke zákonov SR v období od 31. januára do 27. februára ...

Bratislava 27. februára (TASR) - Uvádzame prehľad zákonov ekonomického charakteru, uverejnených v Zbierke zákonov SR v období od 31. januára do 27. februára 2006.

Čiastka 17 - uverejnená 31. januára 2006

32. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 18. januára 2006, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Čiastka 18 - uverejnená 1. februára 2006

35. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie z 9. januára 2006 o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Čiastka 19 - uverejnená 1. februára 2006

36. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohody medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o implementácii čl. III ods. 1 a 4 Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a Dodatkového protokolu k Dohode medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o implementácii čl. III ods. 1 a 4 Zmluvy o nešírení jadrových zbraní.

Pre Slovenskú republiku dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2005 na základe článku 17 (uverejnené v Úradnom vestníku ES, L51 22.2.1978 a L067 13.3.1999 a v slovenskom jazyku v mimoriadnom vydaní Úradného vestníka EÚ č. 11/zv.13, s. 3 až 28 a č. 11/zv. 31, s.40 až 83.

Čiastka 24 - uverejnená 8. februára 2006

46. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006 o špeciálnych materiáloch a zariadeniach, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

47. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006 o podrobnostiach o maximálnych limitoch množstiev jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov, pri ktorých sa nepredpokladá vznik jadrovej škody.

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s osobitným predpisom pod číslom notifikácie 20056/0457/Sk.

48. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave a podrobnosti o zisťovaní ich príčin.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

49. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 20067 o periodickom hodnotení jadrovej bezpečnosti.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

50. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, projektovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a pri uzatvorení úložiska, ako aj kritériá pre kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

51. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

52. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006 o odbornej spôsobilosti.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

53. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

Čiastka 25 - uverejnená 8. februára 2006

54. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006 o evidencii a kontrole jadrových materiálov a o oznamovaní vybraných činností.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

55. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006 o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

56. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na dokumentáciu systému kvality držiteľa povolenia, ako aj podrobnosti o požiadavkách na kvalitu jadrových zariadení, podrobnosti o požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení a podrobnosti o rozsahu ich schvaľovania.

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s osobitným predpisom pod číslom notifikácie 2005/0467/Sk.

57. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

58. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

Čiastka 26 - uverejnená 8. februára 2006

61. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva.

Výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

Čiastka 29 - uverejnená 11. februára 2006

64. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2006 o technických požiadavkách na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

65. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2006 o technických požiadavkách na elektrické pripojenie namontované na poľnohospodárskom kolesovom traktore a lesnom kolesovom traktore pre osvetľovacie zariadenia a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prípojných vozidlách určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

66. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2006 o technických požiadavkách na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a technických požiadavkách na nákladné plošiny poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

67. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2006 o technických požiadavkách na určité vybavenie a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

68. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2006 o technických požiadavkách na spojovacie zariadenia a spätný chod poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

69. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 1. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá v znení neskorších predpisov.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 21. februára 2006.

70. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Albánskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach.

Dohoda nadobudla platnosť 3. februára 2006 podľa článku 22 ods. 1.

Čiastka 30 - uverejnená 11. februára 2006

71. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2006, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

72. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2006 o technických požiadavkách na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky s evidenčným číslom na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a štvorkolkách.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

73. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2006 o technických požiadavkách na stojany pre dvojkolesové motorové vozidlá.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

74. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2006 o technických požiadavkách na držadlá pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

75. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2006 o technických požiadavkách na povinné označenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

76. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2005 o technických požiadavkách na identifikáciu ovládačov, oznamovačov a indikátorov pre dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

77. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2005 o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

78. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2006 o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia pre dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

79. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 1. februára 2006, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 11. augusta 2007.

Čiastka 31 - uverejnená 14. februára 2006

80. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 8. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 637/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 508/2005 Z. z.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006 a stráca účinnosť 31. decembra 2006.

81. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa.

Čiastka 33 - uverejnená 15. februára 2006

83. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 5. januára 2006 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Pezinok č. 2/1997 o vyhlásení záväzných častí územného plánu v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Pezinok č. 15/2000 a všeobecne záväzného nariadenia mesta Pezinok č. 5/2002, ktorými sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Pezinok č. 2/1997 o vyhlásení záväzných častí územného plánu, s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov SR stráca všeobecne záväzné nariadenie mesta Pezinok č. 2/1997 o vyhlásení záväzných častí územného plánu v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Pezinok č. 15/2000 a všeobecne záväzného nariadenia mesta Pezinok č. 5/2002, ktorými sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Pezinok č. 2/1997 o vyhlásení záväzných častí územného plánu, účinnosť a po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov SR platnosť.

84. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca pochutiny.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov SR.

85. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené na ľudskú spotrebu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov SR.

Čiastka 34 - uverejnená 16. februára 2006 86. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 1. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 417/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

88. Vyhláška Národnej banky Slovenska zo 7. februára 2006 o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny Národný park Muránska planina.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

Čiastka 36 - uverejnená 17. februára 2006

91. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o hospodárskej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2006 na základe článku 8 ods. 2.

Čiastka 38 - uverejnená 22. februára 2006

97. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o zriadení Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) v znení zmien a doplnení podľa Rady EUMETSAT-u v rozhodnutí EUM/C/Res. XXXVI z júna 1991.

Vo vzťahu k Slovenskej republike dohovor nadobudol platnosť 3. januára 2006 podľa článku 17 ods. 4.

Čiastka 39 - uverejnená 22. februára 2006

98. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o výsadách a imunitách Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) v znení redakčných zmien a doplnení z 3. decembra 2002.

Vo vzťahu k Slovenskej republike protokol nadobudne platnosť 23. februára 2006 podľa článku 24 ods. 4.

Čiastka 40 - uverejnená 22. februára 2006

99. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o finančných náležitostiach týkajúcich sa pristúpenia Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT).

Vo vzťahu k Slovenskej republike protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t.j. 13. decembra 2005 podľa článku 4.

Čiastka 43 - uverejnená 24. februára 2006

109. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v oblasti kombinovanej dopravy.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

110. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 298
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 255
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 9 522
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 994
 5. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 6 796
 6. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 377
 7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 295
 8. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 5 260
 9. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 194
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 379

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kotlebovcom po zrušení môžu siahnuť na majetok, pozrite sa na aký

Kotlebovcom sa po vstupe do banskobystrickej župy začalo dariť, kupovali autá aj domy.

EKONOMIKA

Plat bez práce môže fungovať, Slovensku by však nepomohol

Nepodmienený príjem testuje okrem Fínska aj Kanada.

Neprehliadnite tiež

Ako odhaliť šmejdov ešte pred konaním akcie a čo spraviť s výrobkami

Zmluvy, ktoré človek podpíše na nelegálne usporiadanej akcii, neplatia.

Bloomberg: Elektrické auta môžu byť lacnejšie než benzínové

Pokles cien batérií by mohol znamenať, že elektrické autá zlacnejú už v roku 2025.

Plat bez práce môže fungovať v niektorých štátoch, na Slovensku nie

Obhajcovia základného príjmu tvrdia, že pomôže zlepšiť životnú úroveň chudobných a štátu sa vďaka nemu znížia výdavky.

V Bratislave zvažujú postaviť parkovací dom s parkom na streche

Parkovací dom chce postaviť mestská časť, rekreačná zóna má mať 1423 štvorcových metrov.