Prehľad zákonov uverejnených v Zbierke zákonov SR vo februári 2006

Bratislava 27. februára (TASR) - Uvádzame prehľad zákonov ekonomického charakteru, uverejnených v Zbierke zákonov SR v období od 31. januára do 27. februára ...

Bratislava 27. februára (TASR) - Uvádzame prehľad zákonov ekonomického charakteru, uverejnených v Zbierke zákonov SR v období od 31. januára do 27. februára 2006.

Čiastka 17 - uverejnená 31. januára 2006

32. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 18. januára 2006, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Čiastka 18 - uverejnená 1. februára 2006

35. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie z 9. januára 2006 o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Čiastka 19 - uverejnená 1. februára 2006

36. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohody medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o implementácii čl. III ods. 1 a 4 Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a Dodatkového protokolu k Dohode medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o implementácii čl. III ods. 1 a 4 Zmluvy o nešírení jadrových zbraní.

Pre Slovenskú republiku dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2005 na základe článku 17 (uverejnené v Úradnom vestníku ES, L51 22.2.1978 a L067 13.3.1999 a v slovenskom jazyku v mimoriadnom vydaní Úradného vestníka EÚ č. 11/zv.13, s. 3 až 28 a č. 11/zv. 31, s.40 až 83.

Čiastka 24 - uverejnená 8. februára 2006

46. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006 o špeciálnych materiáloch a zariadeniach, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

47. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006 o podrobnostiach o maximálnych limitoch množstiev jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov, pri ktorých sa nepredpokladá vznik jadrovej škody.

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s osobitným predpisom pod číslom notifikácie 20056/0457/Sk.

48. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave a podrobnosti o zisťovaní ich príčin.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

49. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 20067 o periodickom hodnotení jadrovej bezpečnosti.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

50. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, projektovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a pri uzatvorení úložiska, ako aj kritériá pre kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

51. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

52. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006 o odbornej spôsobilosti.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

53. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

Čiastka 25 - uverejnená 8. februára 2006

54. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006 o evidencii a kontrole jadrových materiálov a o oznamovaní vybraných činností.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

55. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006 o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

56. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na dokumentáciu systému kvality držiteľa povolenia, ako aj podrobnosti o požiadavkách na kvalitu jadrových zariadení, podrobnosti o požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení a podrobnosti o rozsahu ich schvaľovania.

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s osobitným predpisom pod číslom notifikácie 2005/0467/Sk.

57. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

58. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

Čiastka 26 - uverejnená 8. februára 2006

61. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva.

Výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

Čiastka 29 - uverejnená 11. februára 2006

64. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2006 o technických požiadavkách na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

65. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2006 o technických požiadavkách na elektrické pripojenie namontované na poľnohospodárskom kolesovom traktore a lesnom kolesovom traktore pre osvetľovacie zariadenia a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prípojných vozidlách určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

66. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2006 o technických požiadavkách na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a technických požiadavkách na nákladné plošiny poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

67. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2006 o technických požiadavkách na určité vybavenie a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

68. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2006 o technických požiadavkách na spojovacie zariadenia a spätný chod poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

69. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 1. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá v znení neskorších predpisov.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 21. februára 2006.

70. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Albánskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach.

Dohoda nadobudla platnosť 3. februára 2006 podľa článku 22 ods. 1.

Čiastka 30 - uverejnená 11. februára 2006

71. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2006, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

72. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2006 o technických požiadavkách na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky s evidenčným číslom na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a štvorkolkách.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

73. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2006 o technických požiadavkách na stojany pre dvojkolesové motorové vozidlá.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

74. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2006 o technických požiadavkách na držadlá pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

75. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2006 o technických požiadavkách na povinné označenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

76. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2005 o technických požiadavkách na identifikáciu ovládačov, oznamovačov a indikátorov pre dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

77. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2005 o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

78. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2006 o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia pre dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

79. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 1. februára 2006, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 11. augusta 2007.

Čiastka 31 - uverejnená 14. februára 2006

80. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 8. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 637/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 508/2005 Z. z.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006 a stráca účinnosť 31. decembra 2006.

81. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa.

Čiastka 33 - uverejnená 15. februára 2006

83. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 5. januára 2006 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Pezinok č. 2/1997 o vyhlásení záväzných častí územného plánu v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Pezinok č. 15/2000 a všeobecne záväzného nariadenia mesta Pezinok č. 5/2002, ktorými sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Pezinok č. 2/1997 o vyhlásení záväzných častí územného plánu, s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov SR stráca všeobecne záväzné nariadenie mesta Pezinok č. 2/1997 o vyhlásení záväzných častí územného plánu v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Pezinok č. 15/2000 a všeobecne záväzného nariadenia mesta Pezinok č. 5/2002, ktorými sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Pezinok č. 2/1997 o vyhlásení záväzných častí územného plánu, účinnosť a po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov SR platnosť.

84. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca pochutiny.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov SR.

85. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené na ľudskú spotrebu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov SR.

Čiastka 34 - uverejnená 16. februára 2006 86. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 1. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 417/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

88. Vyhláška Národnej banky Slovenska zo 7. februára 2006 o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny Národný park Muránska planina.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

Čiastka 36 - uverejnená 17. februára 2006

91. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o hospodárskej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2006 na základe článku 8 ods. 2.

Čiastka 38 - uverejnená 22. februára 2006

97. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o zriadení Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) v znení zmien a doplnení podľa Rady EUMETSAT-u v rozhodnutí EUM/C/Res. XXXVI z júna 1991.

Vo vzťahu k Slovenskej republike dohovor nadobudol platnosť 3. januára 2006 podľa článku 17 ods. 4.

Čiastka 39 - uverejnená 22. februára 2006

98. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o výsadách a imunitách Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) v znení redakčných zmien a doplnení z 3. decembra 2002.

Vo vzťahu k Slovenskej republike protokol nadobudne platnosť 23. februára 2006 podľa článku 24 ods. 4.

Čiastka 40 - uverejnená 22. februára 2006

99. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o finančných náležitostiach týkajúcich sa pristúpenia Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT).

Vo vzťahu k Slovenskej republike protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t.j. 13. decembra 2005 podľa článku 4.

Čiastka 43 - uverejnená 24. februára 2006

109. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v oblasti kombinovanej dopravy.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

110. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. VZN o hazarde sa dá zachrániť
 2. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
 3. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
 4. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
 5. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
 6. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
 7. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 8. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
 9. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
 10. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 8 830
 2. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 8 581
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 395
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 163
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 595
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 594
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 243
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 977
 9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 3 771
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 718

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Spasí nás univerzálny základný príjem?

Stroje a automatizácia prinesú v budúcnosti stratu polovice pracovných miest. Spolu s tým príde ešte väčší hnev ľudí bez práce. Bude to znamenať pád demokracie?

AUTO

Nie v každej hmle treba zapnúť hmlovky

Predné a zadné hmlové svetlá plnia rôzne funkcie.

ROZHOVOR

Zosnulá Jaroslava Blažková: V Kanade som žila náhradný život

V tomto smutnom svete treba vyhľadávať jagavé momenty.

Neprehliadnite tiež

Rakúska inflácia sa zrýchlila na 3,5-ročné maximum

Index spotrebiteľských cien v januári medziročne vyskočil o dve percentá.

Brusel: Slovensko v kvalite života pre ľudí zaostáva

Krajinu podľa Bruselu trápi predovšetkým vysoká dlhodobá nezamestnanosť či regionálne rozdiely.

‘Prichadite k nam‘, Slovensko chce lákať ruských turistov

Roadshow je súčasťou marketingového plánu, na ktorom pracujú spolu krajiny V4, teda Slovensko, Maďarsko, Poľsko a Česká republika. Dokopy chcú tento rok minúť 315-tisíc eur.

Brusel žiada od Talianska dodatočné úsporné opatrenia

Taliansko z dôvodu vysokého dlhu v roku 2016 prisľúbilo, že zníži rozpočtový schodok na 1,8 percenta HDP.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop