Prehľad zákonov uverejnených v Zbierke zákonov SR v decembri 2005

Bratislava 30. decembra (TASR) - Uvádzame prehľad zákonov ekonomického charakteru uverejnených v Zbierke zákonov SR v období od 1. do 30. decembra 2005.

Čiastka 216 - uverejnená 1. decembra 2005

531. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 23. novembra 2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2005.

Čiastka 217 - uverejnená 3. decembra 2005

533. Zákon z 27. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

534. Zákon 28. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

536. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Čiastka 221 - uverejnená 7. decembra 2005

540. Zákon z 8. novembra 2005, ktorým sa dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z.

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.

Čiastka 223 - uverejnená 10. decembra 2005

549. Vyhláška Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 2005 o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia uzavretia Bratislavského mieru.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.

Čiastka 225 - uverejnená 13. decembra 2005.

555. Zákon z 8. novembra 2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

556. Rozhodnutie Poštového regulačného úradu z 25. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 237/2004 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien vnútroštátneho poštového platobného styku v znení neskorších rozhodnutí.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

557. Rozhodnutie Poštového regulačného úradu z 25. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení neskorších rozhodnutí.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Čiastka 227 - uverejnená 14. decembra 2005

563. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 9. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení neskorších predpisov.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

564. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 9. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

565. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na zachovanie prevádzkyschopného stavu a likvidáciu nefunkčných častí hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu.

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2005 okrem ő 2 ods. 2 písm. b), ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Čiastka 230 - uverejnená 14. decembra 2005

573. Zákon z 9. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

574. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 30. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám v znení neskorších predpisov.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Čiastka 232 - uverejnená 16. decembra 2005 .

577. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 23. mája 2005, ktorou sa ustanovujú typy hnojív, zloženie, balenie a označovanie hnojív, analytické metódy skúšania hnojív, rizikové prvky, ich limitné hodnoty pre jednotlivé skupiny hnojív, prípustné odchýlky a limitné hodnoty pre hospodárske hnojivá.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Čiastka 233 - uverejnená 16. decembra 2005

578. Zákon zo 7. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

579. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení neskorších predpisov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

580. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Čiastka 234 - uverejnená 17. decembra 2005

581. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky 9. decembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

582. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú na rok 2006 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

583. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Čiastka 235 - uverejnená 20. decembra 2005.

584. Zákon zo 7. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006 okrem čl. III piateho bodu a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.

586. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

587. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

590. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa.

Čiastka 236 - uverejnená 20. decembra 2005

592. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

593. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 1999 č. 6/1999, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 12/2002 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003 č. 8/2003.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

594. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

595. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2004 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk a o spôsobe uverejňovania výročnej správy bánk a zahraničných bánk, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

596. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

597. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Čiastka 238 - uverejnená 23. decembra 2005

600. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 12. decembra 2005, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2005.

602. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 19. decembra 2005, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2006.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

604. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky v znení opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10717/2004-74 a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie v znení neskorších predpisov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Čiastka 239 - uverejnená 23. decembra 2005

605. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 5. decembra 2005 o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Čiastka 240 - uverejnená 23. decembra 2005

608. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, o obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre Národnú banku Slovenska.

Opatrenie nadobúda účinnosť 25. decembra 2005.

609. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Čiastka 241- uverejnená 24. decembra 2005

610. Zákon zo 7. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

611. Zákon zo 7. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

613. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 129. decembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva ő 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (postup pri vedení evidencie uchádzačov o zamestnanie, plán pracovného uplatnenia uchádzača, aktívne formy vyhľadávania zamestnania uchádzačovi, náhrada časti cestovných lístkov uchádzačovi o zamestnanie).

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

614. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 19. decembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva ő 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (výška príspevku na jednu vzdelávaciu aktivitu pre uchádzača o zamestnanie).

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

615. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 19. decembra 2005 o sumách stravného.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

616. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006 okrem čl. I bodov 14 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.

Čiastka 243 - uverejnená 27. decembra 2005

624. Zákon zo 7. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

625. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2005 o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2006. Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2006 je 10 % z ročného vkladu, najviac v sume 2 000 sk.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Čiastka 245 - uverejnená 29. decembra 2005

626. Zákon z 13. decembra 2005, ktorým sa dopĺňa zákon č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

627. Zákon zo 14. decembra 2006 o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Národnej banky Slovenska č. 593/2005 Z. z.(usmerňovanie platobnej bilancie SR).

Čiastka 246 - uverejnená 29. decembra 2005.

630. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 20. decembra 2005, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

631. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca hydinové mäso a králičie mäso.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov SR.

632. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Čiastka 247 - uverejnená 29. decembra 2005

633. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode.

Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2006. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre SR.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 9 230
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 6 439
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 5 161
 4. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 4 086
 5. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 420
 6. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 283
 7. Kam do tepla v januári? 2 293
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 998
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 897
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 164

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Verejný nepriateľ Soros. Ako Orbán decimuje kritikov a ničí mimovládky

Maďarský premiér si spravil agendu z útokov na migrantov, médiá aj zahraničné organizácie. Vzoprieť sa mu vie málokto.

KOMENTÁRE

Maďari sa už inak ako smiechom brániť nevedia

Antiorbánovský front sa ocitol v situácii, keď vysvetľovanie stratilo význam.

KOMENTÁRE

Milujeme Slovensko

Vieme, že na to máme vo všetkých možných disciplínach.

Neprehliadnite tiež

Ani advokáti sa nezhodnú, či je poplatok za sobáš diskriminačný

Ak je s cirkevným sobášom viac práce, poplatok je opodstatnený, treba to však preskúmať.

Syn daroval Zmajkovičovej dom, v majetkovom priznaní chýba

Jaroslav Zmajkovič získal priestranú nehnuteľnosť v roku 2008, keď jeho mama bola už šesť rokov poslankyňou.

Francúzska automobilka PSA Group sa s odborármi dohodla na zrušení 1 300 miest

Päť zo šiestich odborových organizácií, ktoré pôsobia v automobilke, s dohodou súhlasilo.

Žiga po schôdzke ministrov V4: Podporíme zmluvu o voľnom obchode s Austráliou

Slovensko je jedným z najväčších producentov automobilov na svete a Austrália je tiež trh, kam zo Slovenska odchádzajú automobily.

Bitcoin tento rok pokorí hranicu 25-tisíc dolárov, tvrdí analytik Lee

Podľa Leeho predpovede by sa kurz bitcoinu mohol do roku 2022 vyšplhať až na 125-tisíc dolárov.