Udalosti v ekonomike SR v 4.kvartáli 2005

Bratislava 31. decembra (TASR) - Aktualizovaný prehľad najdôležitejších udalostí v ekonomike na Slovensku v 4. štvrťroku 2005. Október - zástupcovia vlastníkov pozemkov, mesta Žilina a spoločností Žilina Invest, Govinvest I a II podpísali dohodu o urovnan

Bratislava 31. decembra (TASR) - TASR vydáva aktualizovaný prehľad najdôležitejších udalostí v ekonomike na Slovensku v 4. štvrťroku 2005.

Najdôležitejšie udalosti v ekonomike v SR v 4. štvrťroku 2005:

Október 2005:

1. októbra - začala platiť novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, známa ako novela stavebného zákona
 
5. októbra - vláda v prípade spoločnosti Tepláreň Košice schválila rovnaký model privatizácie ako pri ostatných 5 teplárenských spoločnostiach; strategickému investorovi v tendri ponúkne 51 % akcií a zvyšný 49-% podiel zostane v dočasnej majetkovej účasti FNM - vláda schválila koncepciu doprivatizácie 51 % akcií spoločnosti Západoslovenská energetika (ZSE); právo na kúpu 41-% podielu v ZSE bude mať terajší minoritný vlastník, spoločnosť E.ON Energie AG (NSR); štát 10 % akcií ponúkne na predaj prostredníctvom kapitálového trhu - vláda povolila výnimku na zvýšenie účelového peňažného vkladu ŽSR do Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita o maximálnu výšku 30,393 milióna Sk - vláda schválila návrh zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

6. októbra - vláda schválila princípy právneho oddelenia distribúcie a prepravy v spoločnosti SPP; dve dcérske spoločnosti, vyčlenené z SPP, budú prevádzkovať prepravné a distribučné siete - vláda schválila novelu zákona o Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA); bude realizovať príjmy a výdavky súvisiace s intervenčnými nákupmi poľnohospodárskych komodít prostredníctvom osobitného mimorozpočtového účtu

7. októbra - minister hospodárstva Jirko Malchárek odvolal Stanislava Vinca z postu generálneho manažéra projektu Kia - šéf francúzskej diplomacie Phillip Douste-Blazy avizoval záujem francúzskych firiem zúčastniť sa na pripravovanej privatizácii 6 teplárenských spoločností v Bratislave, Trnave, Žiline, Zvolene, Martine a Košiciach; potvrdil záujem spoločnosti Electricité de France o odkúpenie zvyšného podielu v Stredoslovenskej energetike (SSE), v ktorej ovláda 49 % akcií

11. októbra - agentúra Fitch Ratings zdvihla stropný rating SR na AA- z predchádzajúcej úrovne A+, zvýšila rating dlhodobých záväzkov SR na úroveň A aj cudzomenový rating krátkodobých záväzkov na F1, dlhodobý rating domácich záväzkov potvrdila na úrovni A+, výhľad pre rating dlhodobých záväzkov v domácej mene ponechala na úrovni stabilný - zástupcovia vlastníkov pozemkov, mesta Žilina a spoločností Žilina Invest, Govinvest I a II podpísali dohodu o urovnaní s vlastníkmi pôdy pod budúcimi závodmi Kia a Hyundai v Žiline; vyriešil sa tým problém nespokojných vlastníkov pozemkov pod infraštruktúru automobilky, ktorí žiadali doplatenie za predanú pôdu do 350 Sk/m2, keďže ju pôvodne predali za 140 Sk/m2 - MPSVR navrhuje zlepšiť sociálnu reformu príspevkami malým zamestnávateľom, dotácie na stravu, školské pomôcky a prospechové štipendiá pre rodiny v hmotnej núdzi a príplatok k dôchodku politickým väzňom

12. októbra - vláda schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2006 - 2008 - vláda odobrila nepeňažný vklad do Letiska Piešťany v hodnote 32,45 milióna Sk - vláda rozdelila majetok v hodnote 821,85 milióna Sk medzi ZSSK a ZSSK Cargo Slovakia; nepeňažný vklad do ZSSK je 158,52 milióna Sk a do ZSSK Cargo 663,33 milióna Sk - agentúra Fitch Ratings zvýšila rating Dexia banky Slovensko

14. októbra - Výkonný výbor FNM SR odsúhlasil strategický investičný plán pre SE, ktorý vypracovala spoločnosť Enel, čím bola splnená jedna z podmienok odkladu privatizácie SE

16. októbra - minister pôdohospodárstva Zsolt Simon vyhlásil, že choroba šialených kráv BSE na Slovensku je na ústupe, keďže v tomto roku boli na území SR potvrdené iba 2 pozitívne vzorky z 30 500 vyšetrených zvierat

17. októbra - do funkcie novej ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny nastúpila Iveta Radičová po tom, ako predseda vlády Mikuláš Dzurinda akceptoval demisiu Ľudovíta Kaníka - spoločnosť T-Mobile Slovensko spustila ako prvý národný mobilný operátor na svete službu Rýchly internet založenú na technológii FLASH-OFDM

19. októbra - vláda schválila 1. verziu NSRR a vzala na vedomie návrh predbežných orientačných finančných alokácií ES na jednotlivé špecifické priority - vláda schválila materiál, ktorý navrhuje, aby bola NBS poverená zabezpečením plnenia úloh vyplývajúcich z prípadnej participácie SR na Pláne finančných transakcií (FTP) Medzinárodného menového fondu (MMF)

20. októbra - Istrobanka dementovala poplašné správy, ktoré sa začali šíriť prostredníctvom internetu o tom, že NBS jej zakázala obchodovať

24. októbra - Mestské zastupiteľstvo v Žiline vymenovalo do funkcie konateľa spoločnosti Žilina Invest a spoločností Govinvest I a II Stanislava Grobára po tom, ako odvolalo z rovnakého postu Stanislava Vinca - SR stratila investíciu juhokórejskej gumárenskej spoločnosť Hankook Tire pre Levice; investor si po neúspešných rokovaniach so SR zvolil Maďarsko ako miesto pre svoju novú továreň v Európe za 500 miliónov EUR

25. októbra - minister hospodárstva Jirko Malchárek odvolal z funkcie generálneho riaditeľa agentúry SARIO Romana Kuruca; informoval, že šéfom krízového manažmentu agentúry sa stane Jan Amos Havelka - MF oznámilo, že sa odvolá proti rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava I, podľa ktorého má MF zaplatiť Devín banke takmer 660 miliónov Sk; predmetom sporu bola odmena, ktorú si banka nárokovala za služby spojené s deblokáciou ruského dlhu - výsledky týždňovej kontroly nariadenej MP zistili, že mäso po záručnej lehote sa vydáva za čerstvé a ďalej sa predáva aj na Slovensku

26. októbra - vláda schválila nové pravidlá poskytovania individuálnej štátnej pomoci investorom, ktoré majú zabezpečiť efektívnejší a transparentnejší systém poskytovania investičných stimulov - Únia hydinárov Slovenska vyhlásila, že slovenské hydinové mäso je bezpečné a spotrebitelia sa nemusia obávať nákazy vtáčou chrípkou - vláda schválila zmluvu so Svetovou bankou a požičia si 1,3 milióna EUR na zabezpečenie technickej pomoci pri príprave na efektívne čerpanie zdrojov z programu EÚ LEADER na rozvoj vidieka

27. októbra - NR SR schválila novelu zákona o NBS, ktorá má legislatívne pripraviť centrálnu banku na dohľad nad finančným trhom - spoločnosť Lesy SR sa zaviazala podporiť Projekt obnovy riečnej dynamiky a biotopov vo vnútrozemskej delte Dunaja prácami v hodnote takmer 1 milión Sk

28. októbra - Lesy SR vytvorili 504 lesných obvodov s cieľom zabezpečiť efektívnu ochranu prírodných rezervácií

31. októbra - juhokórejská spoločnosť Hankook Tire podpísala s vládou Maďarskej republiky dohodu o zriadení závodu na výrobu pneumatík v Dunaújvárosi; o investíciu v objeme 500 miliónov EUR sa pôvodne usilovali okrem Poľska a ČR aj SR; závod bude mať ročnú kapacitu 10 miliónov pneumatík - agentúra Standard & Poor's odňala VÚB rating dlhodobých a krátkodobých záväzkov na úrovni BBB/A-2 na žiadosť samotnej banky, pričom odobratie ratingov nenaznačuje nijaké zhoršenie úveryschopnosti VÚB; banka nemá žiaden hodnotený neuhradený dlh

November 2005:

1. novembra - zvýšili sa príspevky na bývanie a na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s premávkou osobného motorového vozidla pre zdravotne postihnutých občanov - Banka Slovakia zmenila obchodné meno na Privatbanka, a. s.

2. novembra - agentúra Fitch potvrdila podporný rating Tatra banky (TB) na úrovni 2; keďže neprehodnocovala všetky aktivity TB, neudelila jej dlhodobý, krátkodobý ani individuálny rating

3. novembra - MPSVR rozbehlo pilotný projekt na podporu vytvárania pracovných miest v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou

4. novembra - prezident Združenia automobilového priemyslu (ZAP) SR a bývalý šéf spoločnosti Volkswagen Slovakia Jozef Uhrík sa stal splnomocnencom podpredsedu vlády SR a ministra hospodárstva pre koordináciu automobilového priemyslu - Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) v rámci nového programu na podporu malých podnikov poskytla Istrobanke úverovú linku za 10 miliónov EUR. Ide o linku prvú svojho druhu na Slovensku.

9. novembra - vláda schválila zmenu uznesenia z apríla 2004 k návrhu investičnej zmluvy medzi spoločnosťou Universal Media Corporation Slovakia (UMC) Nové Mesto nad Váhom a SR; v rámci podporných opatrení tak slovenská strana vo forme inej podpory štátu poskytne UMC sumu neprevyšujúcu 82 miliónov Sk - vláda rozhodla, že jednotkové sadzby a ceny uvedené v zmluve o dielo pri stavbe diaľnic, rýchlostných ciest a ciest 1. triedy budú pevné; v praxi to znamená, že od 1. januára 2006 počas trvania stavby a ani po termíne jej dokončenia dohodnutom v zmluve o dielo nebude možné ceny meniť

10. novembra - teplárenská spoločnosť MVV Energie CZ, ktorá je súčasťou koncernu MVV Energie AG, prejavila záujem o účasť na pripravovanej privatizácii teplární pôsobiacich na Slovensku - pobočka britskej HSBC Bank v Bratislave oficiálne oznámila svoju prítomnosť na slovenskom bankovom trhu s tým, že poskytuje služby v oblasti firemného bankovníctva a spotrebných úverov

13. novembra - NBS zaznamenáva prvé hlasy v rámci verejnej ankety, v ktorej môžu Slováci ovplyvniť výber motívov na slovenské euromince - NBS vyhlásila opakovanú verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej zlatej mince nominálnej hodnoty 5 000 Sk venovanej veľkomoravskému kniežaťu Mojmírovi II.

15. novembra - do roka po ničivej veternej smršti, ktorá postihla Vysoké Tatry 19. novembra 2004, spracovali Štátne lesy TANAP 77 % kalamitnej drevnej hmoty a vyčistili 6 960 ha postihnutého územia - MF získalo certifikát kvality riadenia EFQM - Level 1 a stalo sa prvou štátnou inštitúciou v Európe, ktorá dosiahla túto úroveň 3. novembra - MPSVR rozbehlo pilotný projekt na podporu vytvárania pracovných miest v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou

17. novembra - minister hospodárstva Jirko Malchárek podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s neplnením uznesení vlády v prípade investičnej zmluvy s firmou Universal Media Corporation (Slovakia)

20. novembra - na Slovensku začal fungovať prvý moderný skleník na výskum škodlivých mikroorganizmov rastlín a rastlinných produktov

21. novembra - Dvojkríž na trojvrší, Kriváň a Bratislavský hrad boli 3 motívy, ktoré sa vo verejnej ankete NBS o výtvarných návrhoch na slovenské strany euromincí umiestnili na prvých miestach - po úspešnom zavŕšení výmeny akcií skupiny HVB Group za akcie UniCreditu začala svoju činnosť nová skupina UniCredit Group - britský denník Financial Times oceňuje reštrukturalizáciu MF, pod ktorú sa podpísala firma LogicaCMG; procesný audit na MF vykonala v roku 2003

22. novembra - PMÚ začal z vlastného podnetu správne konanie proti spoločnosti Slovnaft vo veci možného porušenia zákona na ochranu hospodárskej súťaže

23. novembra - v Bratislave oficiálne otvorili 8. Ekonomické fórum Stredoeurópskej iniciatívy (SEI), ktoré sa konalo v rámci predsedníctva SR v SEI; hlavnou témou boli reformy ako kľúč ku konkurencieschopnosti Európy - SR prijala v súlade s požiadavkami EÚ opatrenia na zabránenie prepuknutiu vtáčej chrípky

24. novembra - ministri poľnohospodárstva EÚ sa dohodli na reforme trhu s cukrom, v rámci ktorej sa znížia nákupné ceny cukru na trhu v priebehu 4 rokov o 36 %

25. novembra - o možnosti navýšiť súčasné základné imanie o 2 miliardy Sk rozhodli akcionári spoločnosti Istrokapitál. Súčasná výška základného imania spoločnosti je 2,34 miliardy Sk

26. novembra - SR sa stala členom európskeho mechanizmu výmenných kurzov ERM II a začína plniť posledné maastrichtské kritérium - kurzovú stabilitu.

28. novembra - novým generálnym riaditeľom agentúry SARIO sa stal Milan Juráška

30. novembra - v súvislosti s prechodom kompetencií Úradu pre finančný trh (ÚFT) na NBS od januára budúceho roka vláda schválila 3 nových členov Bankovej rady NBS; sú to predseda rady ÚFT Jozef Makúch, podpredseda rady ÚFT pre dohľad nad kapitálovým trhom Slavomír Šťastný a Ľudovít Ódor z Inštitútu finančnej politiky MF; počet doterajších členov BR sa rozšíri zo 7 na 10

December 2005:

1. decembra - ÚRSO rozhodol o zvýšení cien plynu pre domácnosti o 5,84 % s platnosťou od 1. januára 2006, čo znamená rast mesačných nákladov od 30 do 542 Sk v závislosti od objemu spotreby - ÚRSO schválil zvýšenie cien elektriny od 1. januára 2006 v priemere o 5 %; rozhodol o zvýšení cien vodného a stočného pre domácnosti o 23,3 % a rast cien tepla odhadol na 14 až 15 %

5. decembra - konečné záväzné ponuky na kúpu 66-% podielov v spoločnostiach Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava a Letisko Košice - Airport Košice podali 4 konzorciá: ISAP, Abertis Infraestrucuras, TwoOne a Tepe Akfen Ventures

7. decembra - zverejnením výzvy odštartoval FNM privatizáciu 51 % akcií teplárenských spoločností v Bratislave, Trnave, Žiline, Zvolene, Martine a Košiciach; potenciálni investori môžu prejaviť záujem o majoritné balíky teplární do 13. januára 2006 NR SR schválila novelu zákona o sociálnom poistení a zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení v rámci zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy - vyššie európske priame platby, viac peňazí od štátu na rozvoj agrosektora a vytvorenie konkurenčných podmienok pre farmárov, porovnateľných s okolitými štátmi, žiadalo viac ako 1 000 farmárov z celého Slovenska na protestnom zhromaždení pred NR SR - Allianz - Slovenská poisťovňa kúpila Prvú dôchodkovú sporiteľňu, d. s. s., a. s.; ÚFT a PMÚ ešte neudelili súhlas s transakciou - NR SR začala rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok - banky budú od budúceho roka platiť menšie príspevky do Fondu na ochranu vkladov, vyplýva to z novely zákona o ochrane vkladov, ktorú schválila NR SR

8. decembra - automobilka PSA Peugeot Citro‰n sa rozhodla navýšiť svoju investíciu na Slovensku o 357 miliónov EUR a zamestnať tak ďalších 1 800 ľudí; zvýšením investície na 1,05 miliardy EUR rozšíri pôvodne plánovanú ročnú produkciu 300 000 vozidiel o ďalších 150 000; SR by mala novú investíciu podporiť stimulmi vo výške 53,6 milióna EUR

9. decembra - agentúra Fitch potvrdila ratingy Ľudovej banky

12. decembra - k rýchlejšiemu vyriešeniu infraštruktúrnych problémov v obecnom hospodárstve západného Slovenska má prispieť nová pôžička v sume 20 miliónov EUR, ktorú Tatra banka (TB) v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB) v súčasnosti ponúka obciam, mestám a tiež malým a stredným podnikateľom - hlavné pojednávanie na Špeciálnom súde v Pezinku v kauze Horizont a BMG Invest senát odročil na neurčito - Telekomunikačný úrad (TÚ) SR konštatoval, že Slovak Telecom (ST) má významný vplyv a také postavenie, že nie je vystavený efektívnej súťaži a ekonomický vplyv mu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov

13. decembra - poslanci NR SR dnes schválili vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2006 - novým americkým investorom v Košiciach je spoločnosť Environmental Quality Management (EQ) so sídlom v Cincinnati (štát Ohio); dcérska spoločnosť, prvá mimo amerického kontinentu, do konca roka 2006 zamestná 50 ľudí a do piatich rokov 90; v prvej fáze predstavuje investícia 200 000 USD, postupne to bude ročne 3,5 milióna USD

14. decembra - Najvyšší súd (NS) SR potvrdil pokutu 20 miliónov Sk, ktorú PMÚ udelil v roku 2004 spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a. s., za zneužitie dominantného postavenia pri zavádzaní služby ADSL - Spoločnosť Asseco Slovakia získala 51 % akcií najväčšieho alternatívneho poskytovateľa internetových a telekomunikačných služieb na Slovensku a. s. Slovanet - vláda schválila s pripomienkou novelu zákona o bankách, ktorá má zvýšiť transparentnosť a podporiť konkurenciu v bankovom sektore, ktorá by sa mala odraziť v znížení bankových poplatkov - parlament prelomil prezidentove veto a opätovne schválil zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti - prezident Ivan Gašparovič podpísal novelu zákona o ochrane vkladov, podľa ktorej banky budú od budúceho roka platiť menšie príspevky do Fondu na ochranu vkladov (FOV) NR SR schválila návrhy rozpočtov Sociálnej poisťovne, EXIMBANKY a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na budúci rok, súhlasila s návrhom rozpočtu na činnosť FNM a návrhom na použitie majetku FNM v roku 2006, schválila aj nový zákon o verejnom obstarávaní - vláda súhlasila s postupom riešenia tzv. nevýhodnej zmluvy medzi Slovenskými elektrárňami (SE) a spoločnosťou Slovalco v súvislosti s privatizáciou SE, vďaka čomu má Slovensko šancu vyhnúť sa medzinárodnej arbitráži - vláda rozhodla, že splnomocnencom vlády SR pre zavedenie eura bude Ivan Štefanec

15. decembra - novým investorom v priemyselnom parku v Kechneci v okrese Košice - okolie bude spoločnosť Schelling Slovakia, člen rakúskeho výrobcu zariadení na presné rezanie Schelling Anlagenbau GmbH, ktorá do konca roka 2007 plánuje zamestnať približne 30 ľudí; investícia by v 1. etape mala dosiahnuť 4 milióny EUR - nemecká spoločnosť Getrag Ford Transmissions (GFT), ktorá ako strategický investor buduje v priemyselnom parku v Kechneci na východnom Slovensku závod na výrobu prevodoviek, prijala prvých 69 zamestnancov - slovenské kapry sú bezpečné a zdraviu neškodné, prvé rozbory Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu (ŠVPÚ) uvádzajú koncentráciu ftalátov v kaproch 10- až 100-krát nižšiu, než nedávno zverejnila organizácia Greenpeace, oznámil minister pôdohospodárstva Zsolt Simon

17. decembra - EÚ schválila Finančnú perspektívu na roky 2007 až 2013, v dôsledku čoho Slovensko bude môcť od 1. januára 2007 čerpať na projekty z eurofondov zhruba 3,5-krát viac ako v súčasnosti

19. decembra - britská ratingová agentúra Standard & Poor's zvýšila rating Slovenska na úroveň A pre dlhodobé záväzky v cudzej mene - podľa TÚ má Slovak Telecom (ST), a. s., významný vplyv a také postavenie na maloobchodnom trhu medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete, že nie je vystavený efektívnej súťaži a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov

20. decembra - prezident Ivan Gašparovič podpísal novelu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorá stanovuje nové podmienky hospodárenia samospráv, napr. možnosť pripraviť schodkový rozpočet - PMÚ udelil spoločnosti Slovak Telecom (ST), a. s., pokutu 80 miliónov Sk za zneužitie dominantného postavenia; spoločnosť ST oznámila, že voči rozhodnutiu podá rozklad - Banková rada NBS rozhodla, že na národnej strane mincí v nominálnej hodnote dve a jedno euro bude mať Slovensko dvojkríž na trojvrší, na 50-, 20- a 10-centových minciach bude zobrazený Bratislavský hrad a na piatich centoch, dvoch centoch a jednom cente tatranský štít Kriváň - ruská spoločnosť Russnefť má záujem o kúpu 49-% podielu v Transpetrole, na rokovaní s ministrom hospodárstva Jirkom Malchárkom to uviedol prezident spoločnosti Michail Guceriev - prezident Ivan Gašparovič podpísal novelu zákona o stavebnom sporení s účinnosťou od 1. januára 2006; štátna prémia stavebného sporenia sa v roku 2006 zníži zo súčasných 2 500 Sk na 2 000 Sk

21. decembra - novým štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR sa stal Peter Jesenský, vystriedal odvolaného Vladimíra Menicha - vláda rozhodla, že od nového roka poplatky za používanie diaľnic a ciest 1. triedy pre automobily s hmotnosťou nad 3,5 a 12 ton vzrastú, ceny diaľničných nálepiek pre autá do 3,5 tony zostanú nezmenené - vláda súhlasila s podpísaním dodatku k zmluve o kúpe 66-% podielu na základnom imaní Slovenských elektrární, a. s., medzi FNM a MH ako predávajúcimi a spoločnosťou Enel SpA ako kupujúcim; na základe toho sa predĺži lehota na uzavretie uvedenej zmluvy do 30. apríla 2006

22. decembra - víťazom tendra na privatizáciu 66-% podielu v bratislavskom letisku sa stala BTS Holding, a. s., reprezentujúca TwoOne konzorcium; rovnaký 66-% podiel v Letisku Košice získal KSC Holding, reprezentujúci konzorcium TwoOne; minister dopravy Pavol Prokopovič predloží návrh privatizácie vláde do polovice januára 2006 - TÚ rozhodnutím určil Slovak Telecom, a. s., na poskytovanie univerzálnej služby a zároveň spoločnosti uložil povinnosť poskytovať univerzálnu službu podľa zákona o elektronických komunikáciách na celom území SR - správca konkurznej podstaty vypísal verejné výberové konanie na prenájom majetku spoločnosti Tatra Development Group (TDG), prevádzkovateľa Aquaparku Tatralandia v Liptovskom Mikuláši - EK schválila spoločnosti Tesco kúpu 11 českých obchodov patriacich francúzskemu rivalovi Carrefour; kúpu 4 slovenských obchodov prenechala na skúmanie slovenskému PMÚ

23. decembra - španielsky podnikateľ preinvestuje v obci Orechová v Sobraneckom okrese vo firme na výrobu dýh na nábytok okolo 120 miliónov Sk a vytvorí zhruba 60 pracovných miest - Národný register emisných kvót (NREK) SR je už v plnej funkčnej prevádzke, stalo sa tak na základe dohody Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR a EK v oblasti emisných kvót skleníkových plynov; správcom NREK je Dexia banka Slovensko, a. s., Žilina, ktorá v tento deň otvorila účty účastníkom registra a pripísala na ne kvóty v súlade s Národným alokačným plánom

24. decembra - Slováci poslali počas Štedrého dňa viac ako 25,75 milióna SMS správ, z toho zákazníci spoločnosti T-Mobile Slovensko viac ako 10 miliónov SMS správ a klienti konkurenčného Orangeu 15,75 milióna SMS správ


Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 3. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 4. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 5. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 6. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 8. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 9. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 10. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 1. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 2. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 3. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 5. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 6. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 7. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 8. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 19 146
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 779
 3. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 870
 4. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 2 686
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 259
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 2 129
 7. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 1 857
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 730
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 371
 10. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 278

Hlavné správy zo Sme.sk

BRATISLAVA

Nivy zatvoria. Pozrite si, kde vystúpite v Bratislave z autobusu

Novú stanicu chcú postaviť do troch rokov.

DOMOV

Na smrti trojročného chlapca má podiel nemocnica, zle ho liečila

Úrad zistil, že nitrianska nemocnica v liečbe chlapca pochybila.

Neprehliadnite tiež

Čo si o autokamerách myslí polícia a môže ísť video na Facebook?

Autokamery snímajú aj poznávacie značky a tváre ľudí, s videami preto treba narábať opatrne.

Hľadá sa EY Podnikateľ roka, víťaz pocestuje do Monte Carla

Do súťaže môžu podnikateľov nominovať aj ich zákazníci alebo známi.

Nová dotácia. Časť drevodomu zaplatí po novom štát

Tento rok rozdelí rezort pôdohospodárstva na montované domy z dreva milión eur. Výška podpory bude závisieť od regiónu

Ekonomika má rásť 3,3-percentným tempom, v budúcom roku ešte zrýchli

Vyplýva to z dát, ktoré zverejnil Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií.