Najdôležitejšie ekonomické udalosti v SR v 4.Q 2005

Bratislava 13. novembra - Najdôležitejšie udalosti v ekonomike v SR v 4. štvrťroku 2005: Október 2005: 1. októbra - začala platiť novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, známa ako novela stavebného zákona 5. októbra - vláda v prípade spo

Bratislava 13. novembra (TASR)
Najdôležitejšie udalosti v ekonomike v SR v 4. štvrťroku 2005:


Október 2005:
1. októbra - začala platiť novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, známa ako novela stavebného zákona
5. októbra - vláda v prípade spoločnosti Tepláreň Košice schválila rovnaký model privatizácie ako pri ostatných 5 teplárenských spoločnostiach; strategickému investorovi v tendri ponúkne 51 % akcií a zvyšný 49-% podiel zostane v dočasnej majetkovej účasti FNM - vláda schválila koncepciu doprivatizácie 51 % akcií spoločnosti Západoslovenská energetika (ZSE); právo na kúpu 41-% podielu v ZSE bude mať terajší minoritný vlastník, spoločnosť E.ON Energie AG (NSR); štát 10 % akcií ponúkne na predaj prostredníctvom kapitálového trhu - vláda povolila výnimku na zvýšenie účelového peňažného vkladu ŽSR do Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita o maximálnu výšku 30,393 milióna Sk - vláda schválila návrh zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
6. októbra - vláda schválila princípy právneho oddelenia distribúcie a prepravy v spoločnosti SPP; dve dcérske spoločnosti, vyčlenené z SPP, budú prevádzkovať prepravné a distribučné siete - vláda schválila novelu zákona o Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA); bude realizovať príjmy a výdavky súvisiace s intervenčnými nákupmi poľnohospodárskych komodít prostredníctvom osobitného mimorozpočtového účtu
7. októbra - minister hospodárstva Jirko Malchárek odvolal Stanislava Vinca z postu generálneho manažéra projektu Kia - šéf francúzskej diplomacie Phillip Douste-Blazy avizoval záujem francúzskych firiem zúčastniť sa na pripravovanej privatizácii 6 teplárenských spoločností v Bratislave, Trnave, Žiline, Zvolene, Martine a Košiciach; potvrdil záujem spoločnosti Electricité de France o odkúpenie zvyšného podielu v Stredoslovenskej energetike (SSE), v ktorej ovláda 49 % akcií
11. októbra - agentúra Fitch Ratings zdvihla stropný rating SR na AA- z predchádzajúcej úrovne A+, zvýšila rating dlhodobých záväzkov SR na úroveň A aj cudzomenový rating krátkodobých záväzkov na F1, dlhodobý rating domácich záväzkov potvrdila na úrovni A+, výhľad pre rating dlhodobých záväzkov v domácej mene ponechala na úrovni stabilný - zástupcovia vlastníkov pozemkov, mesta Žilina a spoločností Žilina Invest, Govinvest I a II podpísali dohodu o urovnaní s vlastníkmi pôdy pod budúcimi závodmi Kia a Hyundai v Žiline; vyriešil sa tým problém nespokojných vlastníkov pozemkov pod infraštruktúru automobilky, ktorí žiadali doplatenie za predanú pôdu do 350 Sk/m2, keďže ju pôvodne predali za 140 Sk/m2 - MPSVR navrhuje zlepšiť sociálnu reformu príspevkami malým zamestnávateľom, dotácie na stravu, školské pomôcky a prospechové štipendiá pre rodiny v hmotnej núdzi a príplatok k dôchodku politickým väzňom
12. októbra - vláda schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2006 - 2008 - vláda odobrila nepeňažný vklad do Letiska Piešťany v hodnote 32,45 milióna Sk - vláda rozdelila majetok v hodnote 821,85 milióna Sk medzi ZSSK a ZSSK Cargo Slovakia; nepeňažný vklad do ZSSK je 158,52 milióna Sk a do ZSSK Cargo 663,33 milióna Sk - agentúra Fitch Ratings zvýšila rating Dexia banky Slovensko 14. októbra - Výkonný výbor FNM SR odsúhlasil strategický investičný plán pre SE, ktorý vypracovala spoločnosť Enel, čím bola splnená jedna z podmienok odkladu privatizácie SE
16. októbra - minister pôdohospodárstva Zsolt Simon vyhlásil, že choroba šialených kráv BSE na Slovensku je na ústupe, keďže v tomto roku boli na území SR potvrdené iba 2 pozitívne vzorky z 30 500 vyšetrených zvierat
17. októbra - do funkcie novej ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny nastúpila Iveta Radičová po tom, ako predseda vlády Mikuláš Dzurinda akceptoval demisiu Ľudovíta Kaníka - spoločnosť T-Mobile Slovensko spustila ako prvý národný mobilný operátor na svete službu Rýchly internet založenú na technológii FLASH-OFDM 19. októbra - vláda schválila 1. verziu NSRR a vzala na vedomie návrh predbežných orientačných finančných alokácií ES na jednotlivé špecifické priority - vláda schválila materiál, ktorý navrhuje, aby bola NBS poverená zabezpečením plnenia úloh vyplývajúcich z prípadnej participácie SR na Pláne finančných transakcií (FTP) Medzinárodného menového fondu (MMF)
20. októbra - Istrobanka dementovala poplašné správy, ktoré sa začali šíriť prostredníctvom internetu o tom, že NBS jej zakázala obchodovať
24. októbra - Mestské zastupiteľstvo v Žiline vymenovalo do funkcie konateľa spoločnosti Žilina Invest a spoločností Govinvest I a II Stanislava Grobára po tom, ako odvolalo z rovnakého postu Stanislava Vinca - SR stratila investíciu juhokórejskej gumárenskej spoločnosť Hankook Tire pre Levice; investor si po neúspešných rokovaniach so SR zvolil Maďarsko ako miesto pre svoju novú továreň v Európe za 500 miliónov EUR
25. októbra - minister hospodárstva Jirko Malchárek odvolal z funkcie generálneho riaditeľa agentúry SARIO Romana Kuruca; informoval, že šéfom krízového manažmentu agentúry sa stane Jan Amos Havelka - MF oznámilo, že sa odvolá proti rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava I, podľa ktorého má MF zaplatiť Devín banke takmer 660 miliónov Sk; predmetom sporu bola odmena, ktorú si banka nárokovala za služby spojené s deblokáciou ruského dlhu - výsledky týždňovej kontroly nariadenej MP zistili, že mäso po záručnej lehote sa vydáva za čerstvé a ďalej sa predáva aj na Slovensku
26. októbra - vláda schválila nové pravidlá poskytovania individuálnej štátnej pomoci investorom, ktoré majú zabezpečiť efektívnejší a transparentnejší systém poskytovania investičných stimulov - Únia hydinárov Slovenska vyhlásila, že slovenské hydinové mäso je bezpečné a spotrebitelia sa nemusia obávať nákazy vtáčou chrípkou - vláda schválila zmluvu so Svetovou bankou a požičia si 1,3 milióna EUR na zabezpečenie technickej pomoci pri príprave na efektívne čerpanie zdrojov z programu EÚ LEADER na rozvoj vidieka
27. októbra - NR SR schválila novelu zákona o NBS, ktorá má legislatívne pripraviť centrálnu banku na dohľad nad finančným trhom - spoločnosť Lesy SR sa zaviazala podporiť Projekt obnovy riečnej dynamiky a biotopov vo vnútrozemskej delte Dunaja prácami v hodnote takmer 1 milión Sk
28. októbra - Lesy SR vytvorili 504 lesných obvodov s cieľom zabezpečiť efektívnu ochranu prírodných rezervácií 31. októbra - juhokórejská spoločnosť Hankook Tire podpísala s vládou Maďarskej republiky dohodu o zriadení závodu na výrobu pneumatík v Dunaújvárosi; o investíciu v objeme 500 miliónov EUR sa pôvodne usilovali okrem Poľska a ČR aj SR; závod bude mať ročnú kapacitu 10 miliónov pneumatík - agentúra Standard & Poor's odňala VÚB rating dlhodobých a krátkodobých záväzkov na úrovni BBB/A-2 na žiadosť samotnej banky, pričom odobratie ratingov nenaznačuje nijaké zhoršenie úveryschopnosti VÚB; banka nemá žiaden hodnotený neuhradený dlh

November 2005:
1. novembra - zvýšili sa príspevky na bývanie a na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s premávkou osobného motorového vozidla pre zdravotne postihnutých občanov - Banka Slovakia zmenila obchodné meno na Privatbanka, a. s.
2. novembra - agentúra Fitch potvrdila podporný rating Tatra banky (TB) na úrovni 2; keďže neprehodnocovala všetky aktivity TB, neudelila jej dlhodobý, krátkodobý ani individuálny rating
3. novembra - MPSVR rozbehlo pilotný projekt na podporu vytvárania pracovných miest v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou
4. novembra - prezident Združenia automobilového priemyslu (ZAP) SR a bývalý šéf spoločnosti Volkswagen Slovakia Jozef Uhrík sa stal splnomocnencom podpredsedu vlády SR a ministra hospodárstva pre koordináciu automobilového priemyslu - Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) v rámci nového programu na podporu malých podnikov poskytla Istrobanke úverovú linku za 10 miliónov EUR. Ide o linku prvú svojho druhu na Slovensku. 9. novembra - vláda schválila zmenu uznesenia z apríla 2004 k návrhu investičnej zmluvy medzi spoločnosťou Universal Media Corporation Slovakia (UMC) Nové Mesto nad Váhom a SR; v rámci podporných opatrení tak slovenská strana vo forme inej podpory štátu poskytne UMC sumu neprevyšujúcu 82 miliónov Sk - vláda rozhodla, že jednotkové sadzby a ceny uvedené v zmluve o dielo pri stavbe diaľnic, rýchlostných ciest a ciest 1. triedy budú pevné; v praxi to znamená, že od 1. januára 2006 počas trvania stavby a ani po termíne jej dokončenia dohodnutom v zmluve o dielo nebude možné ceny meniť
10. novembra - teplárenská spoločnosť MVV Energie CZ, ktorá je súčasťou koncernu MVV Energie AG, prejavila záujem o účasť na pripravovanej privatizácii teplární pôsobiacich na Slovensku - pobočka britskej HSBC Bank v Bratislave oficiálne oznámila svoju prítomnosť na slovenskom bankovom trhu s tým, že poskytuje služby v oblasti firemného bankovníctva a spotrebných úverov
13. novembra - NBS zaznamenáva prvé hlasy v rámci verejnej ankety, v ktorej môžu Slováci ovplyvniť výber motívov na slovenské euromince - NBS vyhlásila opakovanú verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej zlatej mince nominálnej hodnoty 5 000 Sk venovanej veľkomoravskému kniežaťu Mojmírovi II.
15. novembra - do roka po ničivej veternej smršti, ktorá postihla Vysoké Tatry 19. novembra, spracovali Štátne lesy TANAP 77 % kalamitnej drevnej hmoty a vyčistili 6 960 ha postihnutého územia - MF získalo certifikát kvality riadenia EFQM - Level 1 a stalo sa prvou štátnou inštitúciou v Európe, ktorá dosiahla túto úroveň 3. novembra - MPSVR rozbehlo pilotný projekt na podporu vytvárania pracovných miest v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou
17. novembra - minister hospodárstva Jirko Malchárek podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s neplnením uznesení vlády v prípade investičnej zmluvy s firmou Universal Media Corporation (Slovakia)
20. novembra - na Slovensku začal fungovať prvý moderný skleník na výskum škodlivých mikroorganizmov rastlín a rastlinných produktov
21. novembra - Dvojkríž na trojvrší, Kriváň a Bratislavský hrad boli 3 motívy, ktoré sa vo verejnej ankete NBS o výtvarných návrhoch na slovenské strany euromincí umiestnili na prvých miestach - po úspešnom zavŕšení výmeny akcií skupiny HVB Group za akcie UniCreditu začala svoju činnosť nová skupina UniCredit Group - britský denník Financial Times oceňuje reštrukturalizáciu MF, pod ktorú sa podpísala firma LogicaCMG; procesný audit na MF vykonala v roku 2003
22. novembra - PMÚ začal z vlastného podnetu správne konanie proti spoločnosti Slovnaft vo veci možného porušenia zákona na ochranu hospodárskej súťaže
23. novembra - v Bratislave oficiálne otvorili 8. Ekonomické fórum Stredoeurópskej iniciatívy (SEI), ktoré sa konalo v rámci predsedníctva SR v SEI; hlavnou témou boli reformy ako kľúč ku konkurencieschopnosti Európy - SR prijala v súlade s požiadavkami EÚ opatrenia na zabránenie prepuknutiu vtáčej chrípky
24. novembra - ministri poľnohospodárstva EÚ sa dohodli na reforme trhu s cukrom, v rámci ktorej sa znížia nákupné ceny cukru na trhu v priebehu 4 rokov o 36 %
25. novembra - o možnosti navýšiť súčasné základné imanie o 2 miliardy Sk rozhodli akcionári spoločnosti Istrokapitál. Súčasná výška základného imania spoločnosti je 2,34 miliardy Sk
26. novembra - SR sa stala členom európskeho mechanizmu výmenných kurzov ERM II a začína plniť posledné maastrichtské kritérium - kurzovú stabilitu.
28. novembra - novým generálnym riaditeľom agentúry SARIO sa stal Milan Juráška 30. novembra - v súvislosti s prechodom kompetencií Úradu pre finančný trh (ÚFT) na NBS od januára budúceho roka vláda schválila 3 nových členov Bankovej rady NBS; sú to predseda rady ÚFT Jozef Makúch, podpredseda rady ÚFT pre dohľad nad kapitálovým trhom Slavomír Šťastný a Ľudovít Ódor z Inštitútu finančnej politiky MF; počet doterajších členov BR sa rozšíri zo 7 na 10

December 2005:
1. decembra - ÚRSO rozhodol o zvýšení cien plynu pre domácnosti o 5,84 % s platnosťou od 1. januára 2006, čo znamená rast mesačných nákladov od 30 do 542 Sk v závislosti od objemu spotreby - ÚRSO schválil zvýšenie cien elektriny od 1. januára 2006 v priemere o 5 %; rozhodol o zvýšení cien vodného a stočného pre domácnosti o 23,3 % a rast cien tepla odhadol na 14 až 15 % 5. decembra - konečné záväzné ponuky na kúpu 66-% podielov v spoločnostiach Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava a Letisko Košice - Airport Košice podali 4 konzorciá: ISAP, Abertis Infraestrucuras, TwoOne a Tepe Akfen Ventures
7. decembra - zverejnením výzvy odštartoval FNM privatizáciu 51 % akcií teplárenských spoločností v Bratislave, Trnave, Žiline, Zvolene, Martine a Košiciach; potenciálni investori môžu prejaviť záujem o majoritné balíky teplární do 13. januára 2006; NR SR schválila novelu zákona o sociálnom poistení a zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení v rámci zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy - vyššie európske priame platby, viac peňazí od štátu na rozvoj agrosektora a vytvorenie konkurenčných podmienok pre farmárov, porovnateľných s okolitými štátmi, žiadalo viac ako 1 000 farmárov z celého Slovenska na protestnom zhromaždení pred NR SR - Allianz - Slovenská poisťovňa kúpila Prvú dôchodkovú sporiteľňu, d. s. s., a. s.; ÚFT a PMÚ ešte neudelili súhlas s transakciou - NR SR začala rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok - banky budú od budúceho roka platiť menšie príspevky do Fondu na ochranu vkladov, vyplýva to z novely zákona o ochrane vkladov, ktorú schválila NR SR
8. decembra - automobilka PSA Peugeot Citroen sa rozhodla navýšiť svoju investíciu na Slovensku o 357 miliónov EUR a zamestnať tak ďalších 1 800 ľudí; zvýšením investície na 1,05 miliardy EUR rozšíri pôvodne plánovanú ročnú produkciu 300 000 vozidiel o ďalších 150 000; SR by mala novú investíciu podporiť stimulmi vo výške 53,6 milióna EUR 9. decembra - agentúra Fitch potvrdila ratingy Ľudovej banky
12. decembra - k rýchlejšiemu vyriešeniu infraštruktúrnych problémov v obecnom hospodárstve západného Slovenska má prispieť nová pôžička v sume 20 miliónov EUR, ktorú Tatra banka (TB) v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB) v súčasnosti ponúka obciam, mestám a tiež malým a stredným podnikateľom.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 17 320
 2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 15 746
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 14 307
 4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 12 141
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 855
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 934
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 412
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 994
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 338
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 337

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Rodičia trojičiek: Nie je jednoduché prejsť po ulici bez povšimnutia

Deň s trojičkami sa takmer nedá naplánovať.

PRIMÁR

Od štyridsatky po sedemdesiatku. Ako sa mení sexualita?

Kvalita závisí od psychiky milencov.

PLUS

Američania spozorneli. Slovenský princ je hodný Oscara

Veľký šľachtiteľský príbeh sa začal celkom nenápadne.

Neprehliadnite tiež

Známe e-shopy kopírujú nové trendy rýchlejšie než Zara

Kým sa oblečenie inšpirované najnovšími trendmi dostane do on-line obchodov, trvá to len pár týždňov.

Plat bez práce môže fungovať v niektorých štátoch, na Slovensku nie

Obhajcovia základného príjmu tvrdia, že pomôže zlepšiť životnú úroveň chudobných a štátu sa vďaka nemu znížia výdavky.

Trump sa na summite prihlásil k voľnému trhu, obavy však zostali

Na stretnutí G7 došlo rýchlo k zhode, že sa musí zachovať otvorený globálny trh.