Prehľad najdôležitejších udalostí v ekonomike na Slovensku v 3. štvrťroku 2005

Bratislava 13. novembra (TASR) - TASR vydáva prehľad najdôležitejších udalostí v ekonomike na Slovensku v roku 2005. Prehľad je rozdelený na 4 časti, ...

Bratislava 13. novembra (TASR) - TASR vydáva prehľad najdôležitejších udalostí v ekonomike na Slovensku v roku 2005. Prehľad je rozdelený na 4 časti, po štvrťrokoch. Okrem toho TASR vydáva aj prehľad najvýznamnejších investícií plynúcich do slovenskej ekonomiky v roku 2005. Najdôležitejšie udalosti v ekonomike v SR v 3. štvrťroku 2005: Júl 2005: 1. júla - rafinéria Slovnaft prestala pravidelne informovať o zmene maloobchodných cien svojich palív - diferencovane sa zvýšili dôchodkové dávky, ktoré mali zmierniť rozdiely medzi dôchodkami priznanými v starom a novom dôchodkovom systéme - účinnosť nadobudol krmivársky zákon, ktorého cieľom je zosúladiť inšpekčné postupy s postupmi pre úradnú kontrolu krmív v EÚ - začal platiť nový zákon o rastlinolekárskej starostlivosti spresňujúci práva a povinnosti dotknutých subjektov v oblasti ochrany rastlín a rastlinných produktov pred zavlečením nebezpečných organizmov - účinnosť nadobudla novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách - NR SR schválila zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku, podľa ktorého štát bude kontrolovať aj poskytovanie finančných služieb prostredníctvom elektronickej pošty, faxu, telefónu či listu - v 2. etape reorganizácie colnej správy sa počet colných úradov znižuje zo súčasných 14 na 9 - účinnosť nadobudla novela zákona o štátnej službe colníkov; colníkom sa zruší ďalší služobný plat, ale mali by byť odmeňovaní za kvalitné plnenie služobných povinností alebo za plnenie úloh nad rámec povinností 6. júla - vláda schválila Národný plán zavedenia eura v SR - vláda schválila návrh zákona o chove rýb a iných vodných živočíchov, aby sa dosiahla maximalizácia produkcie tuzemských rýb určených na priamu spotrebu - vláda vzala na vedomie Národnú správu o stratégii dosiahnutia primeraných a udržateľných dôchodkov 8. júla - prvostupňový správny orgán MF opätovne potvrdil pokutu uloženú Slovnaftu za porušenie cenovej disciplíny, avšak jej pôvodnú výšku zredukoval o 11,4 milióna Sk 7. júla - vláda odmietla návrh investičnej zmluvy medzi SR a juhokórejskou spoločnosťou Hankook Tire, ktorá plánovala v Leviciach investíciu vo výške 500 miliónov EUR; dôvodom je neprimeraná výška investičných stimulov pôvodne stanovená na 21 % z celkovej investície - v priemyselnom parku pri obci Kechnec položili základný kameň nového výrobného závodu spoločnosti Getrag Ford Transmissions na výrobu prevodoviek pre automobily a motocykle 12. júla - juhokórejská spoločnosť Hankook Tire zrušila exkluzivitu rokovaní so SR o výstavbe prevádzky na výrobu pneumatík, okrem SR si začala hľadať aj inú lokalitu - TÚ SR určil spoločnosti Orange Slovensko a TMobile Slovensko ako významné podniky na veľkoobchodnom trhu ukončenia volania vo verejných mobilných telefónnych sieťach a uložil im povinnosti podporujúce efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu 13. júla - vláda schválila zákon o reklame, ktorý zakazuje reklamu tabakových výrobkov - vláda schválila Rozvojový program priorít verejných prác na roky 2006 až 2008 - TÚ SR na základe poradia účastníkov výberového konania, ktoré určila výberová komisia, rozhodol, že udelí spoločnostiam Amtel Slovensko, GlobalTel, Telenor Networks a WiMax telecom individuálne povolenie na používanie frekvencií v pásme 3,5 GHz - obyvatelia Nového sveta v časti Šurian prišli kvôli 15 minút trvajúcemu ľadovcu o kompletnú tohtoročnú úrodu 14. júla - SPP podal na regulačný úrad návrh na zvýšenie cien zemného plynu pre domácnosti o 22 % s účinnosťou od 1. októbra 2005 18. júla - TÚ SR na základe svojich rozhodnutí určil Slovak Telecom za významný podnik na maloobchodných trhoch pripojenia bytových a nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete 21. júla - PMÚ udelil 43 chovateľom ošípaných pokutu 1,6 milióna Sk za porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže vytvorením horizontálneho kartelu 22. júla - Slovnaft sa v zákonnej 15-dňovej lehote odvolal proti opätovnému prvostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu MF o udelení pokuty za údajné porušenie cenovej disciplíny - uskutočnilo sa prvé plnohodnotné prepojenie pevných verejných telefónnych sietí medzi spoločnosťou Slovak Telecom (ST) a alternatívnym operátorom eTel Slovensko - správca konkurznej podstaty úpadcu Slovenská kreditná banka vyhlásil 1. kolo ponukového konania o najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv na predaj 15 súborov nehnuteľných a hnuteľných vecí a práv 29. júla - FNM rozhodol, že pri privatizácii 6 teplárenských spoločností využije služby poradenskej spoločnosti CA IB (súčasť HVB Group) - takmer 15 miliónov EUR plánovala preinvestovať a vytvoriť 300 pracovných miest do roku 2014 spoločnosť Burgmaier v závode na výrobu presných sústružených dielcov pre automobilový priemysel vo Vigľaši v Detvianskom okrese - uplynul termín, v ktorom bolo možné predkladať predbežné ponuky na získanie 100-% podielu v privatizovanej spoločnosti ZSSK Cargo; záujem prejavilo 14 zahraničných a slovenských spoločností August 2005: 1. augusta - TÚ SR zverejnil rozhodnutie, ktorým určil spôsob výpočtu ceny, ktorú si bude môcť účtovať významný podnik na telekomunikačnom trhu SR za ukončovanie volania - alternatívni hlasoví operátori môžu začať poskytovať svoje služby - do platnosti vstúpila novela zákona o cenných papieroch a investičných službách, ktorá má zvýšiť ochranu investorov a posilniť likviditu kapitálového trhu 3. augusta - výrobca nákladných automobilov MAN (NSR) si pre výstavbu nového závodu v strednej Európe s investíciou 90 až 100 miliónov EUR a ročnou kapacitou 15 000 nákladných vozidiel vybral Krakov, ktorý uprednostnil pred Kechnecom pri Košiciach 5. augusta - úspešne sa ukončila realizácia projektu Slovenského vodohospodárskeho podniku zameraná na protipovodňové opatrenia za 2,2 miliardy Sk - MPSVR vyhlásilo dve výzvy na predkladanie projektov pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje, pre ktoré je vyčlenená suma 350 miliónov Sk 9. augusta - TÚ SR uložil spoločnosti Slovak Telecom povinnosť nákladovej orientácie cien za ukončovanie volaní vo svojej sieti 14. augusta - spoločnosť Enel sa dohodla so slovenskými vyjednávačmi na strategickom investičnom pláne rozvoja SE 15. augusta - maastrichtské kritériá potrebné na prijatie eura zatiaľ najlepšie spĺňa Česko, spomedzi krajín V4 sú najhoršie Maďarsko a Poľsko, vyplynulo z Analýzy konvergencie slovenskej ekonomiky k EÚ, ktorú zverejnila NBS 17. augusta - vláda sa po prvý raz zaoberala návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008 - vláda rozhodla o zvýšení príspevku pri narodení dieťaťa od 1. septembra zo súčasných 4 320 Sk na 4 460 Sk - vláda schválila zvýšenie sumy zaopatrovacieho príspevku o 3,3 % - vláda schválila návrh zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 18. augusta - podmienky tendra na privatizáciu Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava (BTS) a Letiska Košice - Airport Košice si vybralo 49 záujemcov - vláda schválila zákon o energetickej hospodárnosti budov 19. augusta - Slovak Telecom podpísal akvizičné zmluvy týkajúce sa spoločností Zoznam a Zoznam Mobile - Poštová banka nadobudla zvyšný 33-% podiel na základnom imaní spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., čím sa stala jej 100-% vlastníkom - minister pôdohospodárstva Zsolt Simon vyhlásil, že Slovensko si nie je vedomé, že by malo nadmerné zásoby vybraných druhov poľnohospodárskych a potravinárskych tovarov a že by ohrozovalo trh EÚ 23. augusta - PMÚ udelil spoločnosti Slovak Telecom pokutu 15 miliónov Sk za zneužitie dominantného postavenia ST formou hrozby obmedzenia služieb UPC 24. augusta - prezident Ivan Gašparovič odvolal z funkcie ministra hospodárstva Pavla Ruska a zároveň na tento post dočasne vymenoval podpredsedu vlády a ministra financií Ivana Mikloša - vláda vzala na vedomie Stratégiu rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013 - vláda schválila Koncepciu štátnej bytovej politiky do roku 2010 - vláda schválila návrh zákona o službách zamestnanosti, ktorým sa dopĺňa aj zákon o pomoci v hmotnej núdzi - vláda schválila návrh ústavného zákona o použití príjmov z predaja majetku štátu; upravuje výhradné použitie prostriedkov vyčlenených vládou SR z privatizácie na financovanie dôchodkovej reformy a úhradu štátneho dlhu - vláda schválila novelu zákona o dani z príjmov; zjednotí výšky paušálnych výdavkov pre všetky samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) na úrovni 35 % z úhrnu príjmov - vláda schválila novelu colného zákona; odstráni nejasnosti pri vykonávaní colnej kontroly a viac sprehľadní ručenie či zavedenie inštitútu colného záložného práva 25. augusta - v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) sa začala finančná kontrola, zameraná na dodržiavanie hospodárnosti a efektívnosti pri poskytovaní prostriedkov z programov a grantových schém - agentúra Standard & Poor's zvýšila rating VÚB banky a Tatra banky 30. augusta - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) rozhodol o zvýšení cien plynu pre domácnosti o 20,31 % s platnosťou od 1. októbra 2005 31. augusta - EK povolila dovoz a spracúvanie geneticky modifikovanej repky olejnej do celého územia EÚ September 2005: 1. septembra - začal platiť nový zákon o lesoch, ktorý upravuje problematiku lesných pozemkov a zásad ich ochrany - poľnohospodárska pôda a lesy na Slovensku v rukách českých vlastníkov, ktorí nepredložili svoje nároky, prešla do vlastníctva štátu a obcí - začala platiť novela zákona o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia; reaguje na existujúce rozdiely v právnych predpisoch členov EÚ, ktoré spôsobujú prekážky pre výkon tejto činnosti a bránia tak štandardnému fungovaniu jednotného poistného trhu 5. septembra - predbežnú ponuku na privatizáciu 66 % spoločnosti Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava (BTS) a rovnakého podielu v spoločnosti Letisko Košice - Airport Košice predložilo 8 uchádzačov 7. septembra - vláda rozhodla, že v 5 teplárenských spoločnostiach, v Bratislave, Trnave, Žiline, Zvolene a Martine štát ponúkne strategickému investorovi v tendri 51 % akcií; zvyšný 49-% podiel má zostať v dočasnej majetkovej účasti FNM - MPSVR navrhlo riešiť vyššie ceny pohonných látok a energií kompenzačnými dávkami pre sociálne slabých občanov 12. septembra - záujem o poskytovanie univerzálnej služby podľa zákona o elektronických komunikáciách prejavili spoločnosti Slovak Telecom a Orange Slovensko 14. septembra - vláda schválila novelu zákona o stavebných výrobkoch a novelu živnostenského zákona, čím od 1. januára 2006 činnosť autorizovanej osoby bude v právnej norme viazaná živnosťou - vláda schválila zmenu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania na rok 2005 - na shortlisty (užšie zoznamy) záujemcov o privatizáciu letísk v Bratislave a Košiciach sa dostalo po 5 záujemcov - vláda schválila nariadenie, ktorým sa zvýši minimálna mzda od októbra zo súčasných 6 500 Sk na 6 900 Sk; minimálna výška hodinovej mzdy sa nariadením stanovuje na 39,70 Sk 15. septembra - minister financií Ivan Mikloš predstavil nové pravidlá poskytovania individuálnej štátnej pomoci investorom - vláda rozhodla o doplatení prostriedkov vo výške 805,7 milióna Sk za pozemky pod infraštruktúrou a závodmi automobilky Kia a Hyundai pri Žiline; až 425,7 milióna Sk malo byť určených na pozemky pod infraštruktúrou a 380 miliónov Sk na doplatenie vlastníkom pôdy pod závodmi; štát zaplatil 350 Sk/m2 23. septembra - štátne záruky sa stanú súčasťou zákona o štátnom rozpočte; ich poskytnutie bude schvaľovať vláda; vyplýva to z novely zákona o štátnom dlhu a štátnych zárukách, ktorú schválila NR SR 27. septembra - minister financií Ivan Mikloš zamietol rozklad spoločnosti Slovnaft z 21. júla 2005 proti rozhodnutiu MF, ktorým rafinérii uložilo pokutu 1,341 miliardy Sk za porušenie cenovej disciplíny - Slovnaft oznámil, že sa odvolá proti pokute 1,341 miliardy Sk za porušenie cenovej disciplíny, ktorú potvrdilo MF, a to na NS SR - NR SR vzala na vedomie zaradenie častí majetkových účastí štátu na podnikaní letiskových spoločností Letisko M. R. Štefánika Airport Bratislava a Letisko Košice Airport Košice do zoznamu majetkových účastí štátu na podnikaní iných právnických osôb zahrnutých do privatizácie - NS SR zrušil rozhodnutie MDPT o nezverejnení zmluvy o predaji Slovenských telekomunikácií vlastníkovi Deutsche Telekom AG 28. septembra - vláda schválila nové znenie zákona o verejnom obstarávaní 29. septembra - hutnícka spoločnosť Alcan (Kanada) oznámila, že plánuje investovať na Slovensku 35 miliónov USD a vytvoriť asi 200 pracovných miest - agentúra Moody's udelila rating OTP Banke Slovensko na depozitá v zahraničnej mene na A2/Prime-1 a rating finančnej sily na D- so stabilným výhľadom ratingov 30. septembra - MH podalo na Generálnu prokuratúru (GP) SR trestné oznámenie v súvislosti s komunikáciou exministra hospodárstva Pavla Ruska s ruskou spoločnosťou Jukos o osude 49 % akcií Transpetrolu - finančná skupina ING ukončila akvizíciu Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne Tatry-Sympatia

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 4. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 5. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 6. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 7. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 8. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 9. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 10. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 15 056
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 10 197
 3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 9 342
 4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 294
 5. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 6 224
 6. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 5 937
 7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 567
 8. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 4 676
 9. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 4 159
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 053

Hlavné správy zo Sme.sk

ŽENA

Chcete vyzerať atraktívnejšie? Mali by ste sa vyspať

Vedci oficiálne potvrdili, že dostatok spánku súvisí s tým, ako pôsobí náš výzor na ostatných.

DOMOV

Policajný odborár: Útočiť na ženu od chrbta nie je normálny zákrok

Ak by mali policajti kvalitnú výbavu, počet incidentov by klesol, tvrdí policajný odborár MARIÁN MAGDOŠKO.

DOMOV

Kaliňák nepovažuje sotenie ženy za podstatné, nová ombudsmanka to skúma

Policajný prezident Tibor Gašpar chce zlepšiť psychickú prípravu policajtov.

KOMENTÁRE

Dni Islamského štátu sú takmer spočítané, ale teror v Európe nezmizne

Radikálni bojovníci sa vracajú do Európy.

Neprehliadnite tiež

Môžete si doma otestovať zeleninu na dusičnany? A čo tým získate?

Prístroje na meranie dusičnanov si na internete bez problémov kúpite, ale ich výsledky sú otázne.

Autododávatelia tlačia, aby štát zjednodušil prijímanie cudzincov

Na Slovensku pôsobí asi tristo dodávateľských firiem. Svoje výrobky dodávajú aj pre automobilky v samotnom regióne

Rusko považuje novú spoluprácu s OPEC za úspešnú

Všetko naznačuje tomu, že OPEC sa s producentmi mimo kartelu dohodne na predĺžení aktuálnych ťažobných limitov až do marca 2018.

Číňania chcú s českým Bonatransom vyrábať kolesá pre rýchlovlaky

Bonatrans potvrdil, že firmy o spolupráci rokujú, ďalšie podrobnosti nie sú známe.