SME
Sobota, 23. január, 2021 | Meniny má MilošKrížovkyKrížovky

Prehľad najdôležitejších udalostí v ekonomike na Slovensku v 3. štvrťroku 2005

Bratislava 13. novembra (TASR) - TASR vydáva prehľad najdôležitejších udalostí v ekonomike na Slovensku v roku 2005. Prehľad je rozdelený na 4 časti, ...

Bratislava 13. novembra (TASR) - TASR vydáva prehľad najdôležitejších udalostí v ekonomike na Slovensku v roku 2005. Prehľad je rozdelený na 4 časti, po štvrťrokoch. Okrem toho TASR vydáva aj prehľad najvýznamnejších investícií plynúcich do slovenskej ekonomiky v roku 2005. Najdôležitejšie udalosti v ekonomike v SR v 3. štvrťroku 2005: Júl 2005: 1. júla - rafinéria Slovnaft prestala pravidelne informovať o zmene maloobchodných cien svojich palív - diferencovane sa zvýšili dôchodkové dávky, ktoré mali zmierniť rozdiely medzi dôchodkami priznanými v starom a novom dôchodkovom systéme - účinnosť nadobudol krmivársky zákon, ktorého cieľom je zosúladiť inšpekčné postupy s postupmi pre úradnú kontrolu krmív v EÚ - začal platiť nový zákon o rastlinolekárskej starostlivosti spresňujúci práva a povinnosti dotknutých subjektov v oblasti ochrany rastlín a rastlinných produktov pred zavlečením nebezpečných organizmov - účinnosť nadobudla novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách - NR SR schválila zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku, podľa ktorého štát bude kontrolovať aj poskytovanie finančných služieb prostredníctvom elektronickej pošty, faxu, telefónu či listu - v 2. etape reorganizácie colnej správy sa počet colných úradov znižuje zo súčasných 14 na 9 - účinnosť nadobudla novela zákona o štátnej službe colníkov; colníkom sa zruší ďalší služobný plat, ale mali by byť odmeňovaní za kvalitné plnenie služobných povinností alebo za plnenie úloh nad rámec povinností 6. júla - vláda schválila Národný plán zavedenia eura v SR - vláda schválila návrh zákona o chove rýb a iných vodných živočíchov, aby sa dosiahla maximalizácia produkcie tuzemských rýb určených na priamu spotrebu - vláda vzala na vedomie Národnú správu o stratégii dosiahnutia primeraných a udržateľných dôchodkov 8. júla - prvostupňový správny orgán MF opätovne potvrdil pokutu uloženú Slovnaftu za porušenie cenovej disciplíny, avšak jej pôvodnú výšku zredukoval o 11,4 milióna Sk 7. júla - vláda odmietla návrh investičnej zmluvy medzi SR a juhokórejskou spoločnosťou Hankook Tire, ktorá plánovala v Leviciach investíciu vo výške 500 miliónov EUR; dôvodom je neprimeraná výška investičných stimulov pôvodne stanovená na 21 % z celkovej investície - v priemyselnom parku pri obci Kechnec položili základný kameň nového výrobného závodu spoločnosti Getrag Ford Transmissions na výrobu prevodoviek pre automobily a motocykle 12. júla - juhokórejská spoločnosť Hankook Tire zrušila exkluzivitu rokovaní so SR o výstavbe prevádzky na výrobu pneumatík, okrem SR si začala hľadať aj inú lokalitu - TÚ SR určil spoločnosti Orange Slovensko a TMobile Slovensko ako významné podniky na veľkoobchodnom trhu ukončenia volania vo verejných mobilných telefónnych sieťach a uložil im povinnosti podporujúce efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu 13. júla - vláda schválila zákon o reklame, ktorý zakazuje reklamu tabakových výrobkov - vláda schválila Rozvojový program priorít verejných prác na roky 2006 až 2008 - TÚ SR na základe poradia účastníkov výberového konania, ktoré určila výberová komisia, rozhodol, že udelí spoločnostiam Amtel Slovensko, GlobalTel, Telenor Networks a WiMax telecom individuálne povolenie na používanie frekvencií v pásme 3,5 GHz - obyvatelia Nového sveta v časti Šurian prišli kvôli 15 minút trvajúcemu ľadovcu o kompletnú tohtoročnú úrodu 14. júla - SPP podal na regulačný úrad návrh na zvýšenie cien zemného plynu pre domácnosti o 22 % s účinnosťou od 1. októbra 2005 18. júla - TÚ SR na základe svojich rozhodnutí určil Slovak Telecom za významný podnik na maloobchodných trhoch pripojenia bytových a nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete 21. júla - PMÚ udelil 43 chovateľom ošípaných pokutu 1,6 milióna Sk za porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže vytvorením horizontálneho kartelu 22. júla - Slovnaft sa v zákonnej 15-dňovej lehote odvolal proti opätovnému prvostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu MF o udelení pokuty za údajné porušenie cenovej disciplíny - uskutočnilo sa prvé plnohodnotné prepojenie pevných verejných telefónnych sietí medzi spoločnosťou Slovak Telecom (ST) a alternatívnym operátorom eTel Slovensko - správca konkurznej podstaty úpadcu Slovenská kreditná banka vyhlásil 1. kolo ponukového konania o najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv na predaj 15 súborov nehnuteľných a hnuteľných vecí a práv 29. júla - FNM rozhodol, že pri privatizácii 6 teplárenských spoločností využije služby poradenskej spoločnosti CA IB (súčasť HVB Group) - takmer 15 miliónov EUR plánovala preinvestovať a vytvoriť 300 pracovných miest do roku 2014 spoločnosť Burgmaier v závode na výrobu presných sústružených dielcov pre automobilový priemysel vo Vigľaši v Detvianskom okrese - uplynul termín, v ktorom bolo možné predkladať predbežné ponuky na získanie 100-% podielu v privatizovanej spoločnosti ZSSK Cargo; záujem prejavilo 14 zahraničných a slovenských spoločností August 2005: 1. augusta - TÚ SR zverejnil rozhodnutie, ktorým určil spôsob výpočtu ceny, ktorú si bude môcť účtovať významný podnik na telekomunikačnom trhu SR za ukončovanie volania - alternatívni hlasoví operátori môžu začať poskytovať svoje služby - do platnosti vstúpila novela zákona o cenných papieroch a investičných službách, ktorá má zvýšiť ochranu investorov a posilniť likviditu kapitálového trhu 3. augusta - výrobca nákladných automobilov MAN (NSR) si pre výstavbu nového závodu v strednej Európe s investíciou 90 až 100 miliónov EUR a ročnou kapacitou 15 000 nákladných vozidiel vybral Krakov, ktorý uprednostnil pred Kechnecom pri Košiciach 5. augusta - úspešne sa ukončila realizácia projektu Slovenského vodohospodárskeho podniku zameraná na protipovodňové opatrenia za 2,2 miliardy Sk - MPSVR vyhlásilo dve výzvy na predkladanie projektov pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje, pre ktoré je vyčlenená suma 350 miliónov Sk 9. augusta - TÚ SR uložil spoločnosti Slovak Telecom povinnosť nákladovej orientácie cien za ukončovanie volaní vo svojej sieti 14. augusta - spoločnosť Enel sa dohodla so slovenskými vyjednávačmi na strategickom investičnom pláne rozvoja SE 15. augusta - maastrichtské kritériá potrebné na prijatie eura zatiaľ najlepšie spĺňa Česko, spomedzi krajín V4 sú najhoršie Maďarsko a Poľsko, vyplynulo z Analýzy konvergencie slovenskej ekonomiky k EÚ, ktorú zverejnila NBS 17. augusta - vláda sa po prvý raz zaoberala návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008 - vláda rozhodla o zvýšení príspevku pri narodení dieťaťa od 1. septembra zo súčasných 4 320 Sk na 4 460 Sk - vláda schválila zvýšenie sumy zaopatrovacieho príspevku o 3,3 % - vláda schválila návrh zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 18. augusta - podmienky tendra na privatizáciu Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava (BTS) a Letiska Košice - Airport Košice si vybralo 49 záujemcov - vláda schválila zákon o energetickej hospodárnosti budov 19. augusta - Slovak Telecom podpísal akvizičné zmluvy týkajúce sa spoločností Zoznam a Zoznam Mobile - Poštová banka nadobudla zvyšný 33-% podiel na základnom imaní spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., čím sa stala jej 100-% vlastníkom - minister pôdohospodárstva Zsolt Simon vyhlásil, že Slovensko si nie je vedomé, že by malo nadmerné zásoby vybraných druhov poľnohospodárskych a potravinárskych tovarov a že by ohrozovalo trh EÚ 23. augusta - PMÚ udelil spoločnosti Slovak Telecom pokutu 15 miliónov Sk za zneužitie dominantného postavenia ST formou hrozby obmedzenia služieb UPC 24. augusta - prezident Ivan Gašparovič odvolal z funkcie ministra hospodárstva Pavla Ruska a zároveň na tento post dočasne vymenoval podpredsedu vlády a ministra financií Ivana Mikloša - vláda vzala na vedomie Stratégiu rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013 - vláda schválila Koncepciu štátnej bytovej politiky do roku 2010 - vláda schválila návrh zákona o službách zamestnanosti, ktorým sa dopĺňa aj zákon o pomoci v hmotnej núdzi - vláda schválila návrh ústavného zákona o použití príjmov z predaja majetku štátu; upravuje výhradné použitie prostriedkov vyčlenených vládou SR z privatizácie na financovanie dôchodkovej reformy a úhradu štátneho dlhu - vláda schválila novelu zákona o dani z príjmov; zjednotí výšky paušálnych výdavkov pre všetky samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) na úrovni 35 % z úhrnu príjmov - vláda schválila novelu colného zákona; odstráni nejasnosti pri vykonávaní colnej kontroly a viac sprehľadní ručenie či zavedenie inštitútu colného záložného práva 25. augusta - v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) sa začala finančná kontrola, zameraná na dodržiavanie hospodárnosti a efektívnosti pri poskytovaní prostriedkov z programov a grantových schém - agentúra Standard & Poor's zvýšila rating VÚB banky a Tatra banky 30. augusta - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) rozhodol o zvýšení cien plynu pre domácnosti o 20,31 % s platnosťou od 1. októbra 2005 31. augusta - EK povolila dovoz a spracúvanie geneticky modifikovanej repky olejnej do celého územia EÚ September 2005: 1. septembra - začal platiť nový zákon o lesoch, ktorý upravuje problematiku lesných pozemkov a zásad ich ochrany - poľnohospodárska pôda a lesy na Slovensku v rukách českých vlastníkov, ktorí nepredložili svoje nároky, prešla do vlastníctva štátu a obcí - začala platiť novela zákona o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia; reaguje na existujúce rozdiely v právnych predpisoch členov EÚ, ktoré spôsobujú prekážky pre výkon tejto činnosti a bránia tak štandardnému fungovaniu jednotného poistného trhu 5. septembra - predbežnú ponuku na privatizáciu 66 % spoločnosti Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava (BTS) a rovnakého podielu v spoločnosti Letisko Košice - Airport Košice predložilo 8 uchádzačov 7. septembra - vláda rozhodla, že v 5 teplárenských spoločnostiach, v Bratislave, Trnave, Žiline, Zvolene a Martine štát ponúkne strategickému investorovi v tendri 51 % akcií; zvyšný 49-% podiel má zostať v dočasnej majetkovej účasti FNM - MPSVR navrhlo riešiť vyššie ceny pohonných látok a energií kompenzačnými dávkami pre sociálne slabých občanov 12. septembra - záujem o poskytovanie univerzálnej služby podľa zákona o elektronických komunikáciách prejavili spoločnosti Slovak Telecom a Orange Slovensko 14. septembra - vláda schválila novelu zákona o stavebných výrobkoch a novelu živnostenského zákona, čím od 1. januára 2006 činnosť autorizovanej osoby bude v právnej norme viazaná živnosťou - vláda schválila zmenu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania na rok 2005 - na shortlisty (užšie zoznamy) záujemcov o privatizáciu letísk v Bratislave a Košiciach sa dostalo po 5 záujemcov - vláda schválila nariadenie, ktorým sa zvýši minimálna mzda od októbra zo súčasných 6 500 Sk na 6 900 Sk; minimálna výška hodinovej mzdy sa nariadením stanovuje na 39,70 Sk 15. septembra - minister financií Ivan Mikloš predstavil nové pravidlá poskytovania individuálnej štátnej pomoci investorom - vláda rozhodla o doplatení prostriedkov vo výške 805,7 milióna Sk za pozemky pod infraštruktúrou a závodmi automobilky Kia a Hyundai pri Žiline; až 425,7 milióna Sk malo byť určených na pozemky pod infraštruktúrou a 380 miliónov Sk na doplatenie vlastníkom pôdy pod závodmi; štát zaplatil 350 Sk/m2 23. septembra - štátne záruky sa stanú súčasťou zákona o štátnom rozpočte; ich poskytnutie bude schvaľovať vláda; vyplýva to z novely zákona o štátnom dlhu a štátnych zárukách, ktorú schválila NR SR 27. septembra - minister financií Ivan Mikloš zamietol rozklad spoločnosti Slovnaft z 21. júla 2005 proti rozhodnutiu MF, ktorým rafinérii uložilo pokutu 1,341 miliardy Sk za porušenie cenovej disciplíny - Slovnaft oznámil, že sa odvolá proti pokute 1,341 miliardy Sk za porušenie cenovej disciplíny, ktorú potvrdilo MF, a to na NS SR - NR SR vzala na vedomie zaradenie častí majetkových účastí štátu na podnikaní letiskových spoločností Letisko M. R. Štefánika Airport Bratislava a Letisko Košice Airport Košice do zoznamu majetkových účastí štátu na podnikaní iných právnických osôb zahrnutých do privatizácie - NS SR zrušil rozhodnutie MDPT o nezverejnení zmluvy o predaji Slovenských telekomunikácií vlastníkovi Deutsche Telekom AG 28. septembra - vláda schválila nové znenie zákona o verejnom obstarávaní 29. septembra - hutnícka spoločnosť Alcan (Kanada) oznámila, že plánuje investovať na Slovensku 35 miliónov USD a vytvoriť asi 200 pracovných miest - agentúra Moody's udelila rating OTP Banke Slovensko na depozitá v zahraničnej mene na A2/Prime-1 a rating finančnej sily na D- so stabilným výhľadom ratingov 30. septembra - MH podalo na Generálnu prokuratúru (GP) SR trestné oznámenie v súvislosti s komunikáciou exministra hospodárstva Pavla Ruska s ruskou spoločnosťou Jukos o osude 49 % akcií Transpetrolu - finančná skupina ING ukončila akvizíciu Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne Tatry-Sympatia

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 36 813
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 35 519
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 11 798
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 9 488
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 994
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 364
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 001
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 655
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 569
 10. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 6 545
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Záchranár Peter Vizvary z galantskej nemocnice, ktorého na ARO doviezli na Silvestra po tom, ako sa pri práci sám nakazil koronavírusom.

Pocit dusenia mám stále v sebe, vraví pacient pripojený na kyslík.

13 h
Monika Jankovská odchádza z výsluchu na NAKA v Nitre.

S vyšetrovateľmi začala spolupracovať koncom októbra.

11 h
Mobilné odberové miesto v budove ružinovskej Polikliniky.

Na Slovensku prebieha plošné testovanie.

21. jan

Neprehliadnite tiež

Podľa analytikov dôjde v roku 2021 k oživeniu slovenskej ekonomiky.

9 h

Spoje ovplyvňuje zlá epidemiologická situácia.

11 h
Minister dopravy Andrej Doležal.

Do zoznamu by mali patriť napríklad železnice či pošta.

14 h
Robert Fico.

Fico hovorí o korupcii a konflikte záujmov.

14 h