Prehľad najdôležitejších udalostí v ekonomike na Slovensku v 2. štvrťroku 2005

Bratislava 13. novembra (TASR) - Najdôležitejšie udalosti v ekonomike v SR v 2. štvrťroku 2005: Apríl 2005: 1. apríla - Slovak Telecom podal rozklad proti rozhodnutiu Telekomunikačného úradu (TÚ) SR, ktoré sa týka uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu - účinnosť nadobudla novela zákona o cestovných náhradách, podľa ktorej bude zamestnanec pri pracovnom pobyte v zahraničí vyňatý z povinného zdravotného poistenia na Slovensku; zamestnávateľ ho bude povinný počas tohto obdobia poistiť v komerčnej poisťovni - Svetová banka (SB) poskytne SR na základe dnes podpísanej úverovej zmluvy o Projekte technickej pomoci pre rozvoj ľudských zdrojov úver na rozvoj ľudských zdrojov vo výške 5 miliónov EUR; splatnosť úveru je 5 rokov so 4,5-ročným tolerančným obdobím 4. apríla - USA zaradili SR do zoznamu krajín, z ktorých povoľujú dovoz potravín - MPSVR vykonalo kontrolnú akciu Vietor na odhalenie čiernej práce 5. apríla - FNM podpísal so Slovenskou investičnou a realitnou spoločnosťou Žilina zmluvu o predaji 49 % akcií Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín 6. apríla - vláda schválila Návrh systému podpory euroregionálnych aktivít na roky 2005 a 2006 - daňový bonus na dieťa by sa mal od septembra tohto roka zvýšiť o 50 Sk na 450 Sk za mesiac; rozhodla o tom vláda, keď schválila novelu zákona o dani z príjmov 8. apríla - Najvyšší súd (NS) SR rozhodol, že MH má určiť, ktoré časti zmlúv so spoločnosťami Hyundai/Kia a PSA Peugeot Citro‰n sú predmetom obchodného tajomstva, a zdôvodniť prečo; žaloby v súvislosti s utajovaním informácií podala mimovládna organizácia (MVO) Priatelia Zeme-CEPA 8. apríla - MF zvýšilo odhad tohtoročného dosahu dôchodkovej reformy na deficit verejných financií z 0,5 % na 0,8 % HDP - TÚ SR vyhlásil výzvu na predloženie ponúk na pridelenie frekvencií FWA 3,5 GHz 10. apríla - EÚ pridelila Slovensku v rámci národných kvót na mlieko na kvótové roky 2004/2005 a 2005/2006 limit 1,013 miliardy kilogramov surového kravského mlieka 11. apríla - Ministerstvo pôdohospodárstva (MP) SR poslalo Európskej komisii (EK) žiadosť o vypísanie verejnej obchodnej súťaže na vývoz obilia zo slovenských intervenčných zásob do tretích krajín 13. apríla - juhokórejská firma Sewon ECS ako dodávateľ komponentov pre automobilku Kia Motors oznámila zámer investovať 15 miliónov EUR do výstavby výrobno-montážnej haly a zamestnať asi 1 500 ľudí - EK začala proti Slovensku a ďalším 9 krajinám EÚ priestupkové konanie kvôli neúplnému alebo nesprávnemu uplatňovaniu legislatívy v oblasti elektronickej komunikácie - vláda schválila koncepciu privatizácie ZSSK Cargo, ktorá počíta s predajom 100-% majetkovej účasti štátu priamemu investorovi

vláda schválila Návrh koncepcie výstavby a rekonštrukcie colných priechodov na vonkajších hraniciach EÚ na roky 2005 až 2010, čo si vyžiada náklady 300 miliónov Sk 14. apríla - spoločnosť Slovanet odoslala na TÚ SR podanie vo veci údajnej diskriminácie alternatívnych operátorov na internetovom trhu zo strany spoločnosti Slovak Telecom 15. apríla - EK vydala súhlas na intervenčný nákup 65 000 ton pšenice, ktorá bude zo Slovenska vyvezená do krajín mimo EÚ - akciová spoločnosť 1. dôchodková, na ktorú koncom marca tohto roka vyhlásil Krajský súd v Bratislave konkurz, sa proti tomuto rozhodnutiu odvolá 18. apríla - generálnym riaditeľom Slovenskej agentúry pre rozvoj a obchodu (SARIO) sa stal Roman Kuruc, ktorý bol predtým poverený jej vedením - štátny tajomník Ministerstva financií (MF) SR Vladimír Tvaroška v New Yorku prezentoval slovenské reformy. 19. apríla - NS odročil rozhodnutie o zverejnení zmluvy o predaji Slovenských telekomunikácií spoločnosti Deutsche Telekom - Sociálna poisťovňa má po ukončení akcie Vietor 39 000 nových poistencov 20. apríla - vláda schválila návrh ministra pôdohospodárstva Zsolta Simona, aby pozemky pri Žiline pre kórejskú automobilku Hyundai/Kia vykúpil štát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu (SPF) za cenu do 350 Sk/m2; na ich odkúpenie mal štát vynaložiť zhruba 180 miliónov Sk - PMÚ uložil spoločnosti Slovak Telecom pokutu 10 miliónov Sk za zneužívanie dominantného postavenia 25. apríla - akcionári rafinérie Slovnaft zvolili za nového predsedu predstavenstva Mariána Juska, bývalého guvernéra NBS 26. apríla

EK súhlasila s odkúpením Slovenských elektrární spoločnosťou Enel; EK dospela k záveru, že akvizícia by nemala brániť efektívnej hospodárskej súťaži v európskom hospodárskom priestore, ani jeho podstatnej časti 27. apríla - MDPT uzatvorilo zmluvu s poradenským konzorciom Meinl Bank AG, SH&E Limited a DLA Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, ktoré bude štátu radiť pri privatizácii štátnych letiskových spoločností v Bratislave a Košiciach 28. apríla - výrobca hygienických výrobkov SCA Hygiene Holding (Švédsko) oznámil plán v najbližších dvoch rokoch investovať do rozšírenia prevádzky neďaleko obce Gemerská Hôrka 37 miliónov EUR a vytvoriť 125 pracovných miest Máj 2005: 1. mája - účinnosť nadobudlo nariadenie vlády, ktoré zlaďuje pravidlá klasifikácie surového dreva na území SR s pravidlami EÚ - účinnosť nadobudol zákon o hazardných hrách 2. mája - EuroTel Bratislava zmenil obchodné meno na T-Mobile Slovensko 4. mája

dodávateľ pre automobilový priemysel spoločnosť Visteon oznámila plán investovať 40 miliónov EUR do výstavby závodu pri Nitre, v ktorom malo nájsť prácu 400 ľudí; firma má vyrábať dverové panely pre závod PSA pri Trnave a klimatizačné jednotky pre fabriku automobilky Kia pri Žiline - juhokórejská spoločnosť Hankook Tire sa rozhodla, že nový stredoeurópsky závod na výrobu pneumatík, do ktorej plánovala investovať 500 miliónov EUR, postaví na Slovensku; pri Leviciach tak malo vzniknúť priamo 1 600 a nepriamo 1 000 až 1 500 nových pracovných miest - vláda rozhodla o zvýšení platov vo verejnom sektore aj v štátnej službe od júla tohto roka 5. mája - v katastri obce Gbeľany pri Žiline sa začala výstavba tréningového centra automobilky Kia - podľa MF je v tomto roku skutočný deň daňovej slobody 5. máj a nie 7. jún, ako tvrdilo Združenie daňových poplatníkov Slovenska a Nadácia F. A. Hayeka - Slovak Telecom sa odvolal proti pokute PMÚ vo výške 10 miliónov Sk 6. mája - vláda schválila systemizáciu podpory euroregionálnych aktivít na roky 2005 až 2006 - vláda schválila Koncepciu financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov v rokoch 2004 až 2006 9. mája - juhokórejská spoločnosť Hyundai Hysco avizovala investíciu asi 28 miliónov USD do výstavby závodu pri Žiline; závod by mal vyrábať za studena valcované oceľové kotúče pre automobilku Hyundai/Kia pri Žiline a v 1. etape zamestnať 60 ľudí - PMÚ odsúhlasil koncentráciu VÚB a finančnej skupiny piatich spoločností, do ktorej patria firmy TatraCredit, QUATRO, Q-CAR, Slovenská požičovňa a Slovenské kreditné karty 10. mája - vláda SR odsúhlasila Zmluvu so ŽSR o výkonoch vo verejnom záujme na rok 2005 11. mája - SPP oznámil, že uvažuje o zapojení sa do procesu privatizácie teplárenských spoločností, najmä do Teplárne Košice 13. mája - na čele Prezídia Asociácie bánk v SR ostáva až do roku 2009 Regina Ovesny-Straka zo Slovenskej sporiteľne, a. s.; kreslo viceprezidenta si udržal generálny riaditeľ UniBanky, a. s., Jozef Barta 19. mája

- minister financií Ivan Mikloš vrátil na dopracovanie rozhodnutie o pokute rafinérii Slovnaft vo výške 1,35 miliardy Sk za porušenie cenovej disciplíny v rokoch 2002 až 2004 - v stanovenom termíne doručilo na TÚ SR ponuky 14 záujemcov o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej siete (FWA) v pásme 3,5 GHz 23. mája - archeologickým výskumom začala v Tepličke nad Váhom 1. etapa výstavby infraštruktúry a inžinierskych sietí závodov Kia Motors Slovakia a Hyundai Mobis Slovakia 24. mája - NR SR schválila zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie; zákon urýchľuje vyvlastňovanie vlastníkov pozemkov pri stavbách v kategórii významné investície a dopravná infraštruktúra, účinný je od 1. júla

NR SR schválila nový zákon o lesoch, ktorého účelom je vyvážiť stav medzi záujmami vlastníkov lesov a verejnými záujmami a prostredníctvom právnej normy zabezpečiť účinnú starostlivosť a ochranu lesov - NR SR schválila zákon o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív 25. mája - spoločnosť Lesy SR začala obchodovať s drevom prostredníctvom Komoditnej burzy 26. mája - alternatívny poskytovateľ telekomunikačných služieb eTel Slovensko sa obrátil na PMÚ SR s podnetom na prešetrenie správania a začatie konania vo veci možnej dohody spoločností Slovak Telecom, Orange a T-Mobile obmedzujúcej hospodársku súťaž - NR SR vzala na vedomie koncepciu privatizácie ZSSK Cargo Slovakia 27. mája - PMÚ uložil spoločnosti Slovak Telecom pokutu 885 miliónov Sk za zneužívanie dominantného postavenia - MVRR vydalo opatrenie o dočasnom zastavení prijímania žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB v roku 2005 s účinnosťou od 15. júna 30. mája - akcionári finančnej skupiny 1. garantovaná schválili plán reštrukturalizácie spoločnosti 31. mája - vláda schválila zmenu Programu štátnej podpory obnovy bytového fondu formou poskytovania bankových záruk za úvery - vláda schválila návrh nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach na organizovanie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami - vláda schválila zlúčenie Telekomunikačného a Poštového regulačného úradu - vláda prostredníctvom tlače odštartovala privatizáciu ZSSK Cargo Slovakia, ktorá prevádzkuje nákladnú železničnú dopravu Jún 2005: 2. júna - spoločnosť Hans Künz GmbH (Rakúsko) začala budovať závod na výrobu samostatných konštrukčných častí pre žeriavy, oceľové konštrukcie pre vodohospodársku výstavbu a zariadenia pre vodné elektrárne v priemyselnom parku v Kechneci pri Košiciach v 1. etape s investíciou 6,5 milióna EUR; do konca roka 2007 plánovala zamestnať asi 90 ľudí 8. júna - vláda schválila Dopravnú politiku SR do roku 2015 - vláda vzala na vedomie Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za rok 2004 - Vláda schválila Správu o systémovom riešení negatívnych dôsledkov prechodu na nový dôchodkový systém 9. júna - Slovak Telecom podal rozklad proti rozhodnutiu PMÚ o zneužití dominantného postavenia, ktoré malo spočívať v neposkytovaní prístupu k sústave miestnych vedení ako k unikátnemu zariadeniu 21. júna - predseda TÚ SR rozhodol, že spoločnosť Slovak Telecom je významný podnik na veľkoobchodnom trhu zostavenia volania v pevnej sieti - vláda schválila s pripomienkami návrh na zaradenie časti majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Letisko M. R. Štefánika Airport Bratislava a časti majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Letisko Košice Airport Košice do zoznamu právnických osôb zahrnutých do privatizácie spolu s koncepciou privatizácie týchto letiskových spoločností 22. júna - TÚ SR začal správne konanie, na konci ktorého rozhodnutím uloží spoločnosti Slovak Telecom ako významnému podniku na veľkoobchodnom trhu ukončovania volania v pevných sieťach povinnosť nákladovej orientácie cien za ukončovanie volaní v sieti Slovak Telecom 23. júna - Banková rada NBS schválila Národný plán zavedenia eura v SR 24. júna - SR získala od EK tender na vývoz 51 000 ton pšenice do tretích krajín a 100 000 t kukurice na španielsky trh - Rada hospodárskeho a sociálneho partnerstva (RHSP) sa dohodla na vytvorení komisie na vypracovanie návrhu na zredukovanie počtu dávok závislých od výšky minimálnej mzdy - MPSVR navrhlo zvýšiť od 1. októbra 2005 hrubú minimálnu mzdu na Slovensku o 4,6 % na 6 800 Sk 27. júna - spoločnosť Ness Slovakia Košice zverejnila zámer investovať do vybudovania Softwarového vývojového a servisného centra 24,9 milióna Sk; MH v investičnej zmluve navrhlo podporiť investíciu firmy štátnou pomocou 63,7 milióna Sk do roku 2009 28. júna

v obci Zavar pri Trnave sa začala výstavba satelitného mestečka pre zamestnancov skupiny PSA Peugeot Citro‰n 29. júna - vláda schválila Strategický cieľ a priority SR prepojené na kohéznu politiku EÚ pre budúce programovacie obdobie 2007 až 2013 - NR SR zamietla návrh zákona o čiastočnom odškodnení klientov nebankových subjektov; zákon mal upravovať podmienky odškodnenia osôb, ktoré vložili peniaze do nebankových subjektov - vláda odvolala bývalého štátneho tajomníka MDPT Mikuláša Kačaljaka z funkcie člena Úverového a záručného výboru vlády SR a do tejto funkcie vymenovala jeho nástupcu Vladimíra Menicha 30. júna - Bratislavská vodárenská spoločnosť pozastavila schvaľovanie zliav stočného pre občanov, ktorí oň žiadali v súvislosti s využívaním pitnej vody na polievanie záhrad - MPSVR vyhlásilo výzvy na predkladanie projektov v rámci Jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava Cieľ 3 - ratingová agentúra Standard & Poor's zaradila do režimu sledovania s pozitívnymi vyhliadkami dlhodobý rating na úrovni BB+ a krátkodobý rating na úrovni B Všeobecnej úverovej banky, a. s.; S&P rovnako postupovala aj v prípade dlhodobého ratingu na úrovni BBB- a krátkodobého úverového ratingu na úrovni A-3 Tatra Banky

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 8. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 9. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 5. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 6. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 7. Alarica – new business project in the market of shoes
 8. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 9. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 10. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 8 172
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 110
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke 3 352
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 143
 5. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 2 706
 6. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 183
 7. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 2 157
 8. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€ 1 648
 9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 621
 10. Kam do tepla v januári? 1 504

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Severná Kórea už na olympiádu útočila. Môže to zopakovať?

Soul chcel v roku 1988 letnou olympiádou zažiariť. Viedla k tomu krvavá cesta aj ústupky severnému susedovi.

KOMENTÁRE

Urazili ste môjho priateľa, pán premiér

Viem, nemenovali ste ho. Ale označili ste ho jeho náboženským vyznaním.

PLUS

Je z trinástich detí a nikto mu neveril. Dnes láme rekordy

Hovoria o ňom ako o novom Matejovi Tóthovi.

Neprehliadnite tiež

Slovenské firmy sa budúcnosti neboja, vyhliadky v hospodárstve sú pozitívne

Pre budúcnosť Slovenska je kľúčová podpora vedy a výskumu, myslí si to predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

Z čierneho zoznamu daňových rajov vymazali osem krajín

Únia prikročila k zverejneniu zoznamu daňových rajov po sérii škandálov spojených s masovými daňovými únikmi známymi ako LuxLeaks, Panama Papers či Paradise Papers.

Štát zrušil uránové memorandum, proti vôli Košičanov sa urán ťažiť nebude

Súčasný minister hospodárstva sa v minulosti jasne postavil proti ťažbe uránu pri Košiciach.

Kaliňák priznal, že poplatok 10 eur za cirkevný sobáš bola chyba

Administratívny poplatok za cirkevný sobáš si účtujú obecné matriky od začiatku tohto roka.

Tisíce dlžníkov, dva milióny eur. Ako dopadla exekučná amnestia Dôvery

Do exekučnej amnestie štátu sa zrejme zapojí aj zdravotná poisťovňa Dôvera.