Produkty, pri ktorých je možné uplatniť odpočet dane

Prehľad produktov poisťovní v Slovenskej republike, pri ktorých existuje možnosť odpočítať si príspevky z daňového základu najviac však 12-tisíc korún ročne.

Allianz - Slovenská poisťovňa

Program Život

Program Život zahŕňa - Kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, Kapitálové životné poistenie s pevným termínom výplaty, Kapitálové životné poistenie na dožitie, Rizikové životné poistenie, Úrazové poistenie, Pripoistenie kritických chorôb, Pripoistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity, Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného, Poistenie ušlého zárobku, Pripoistenie smrti následkom úrazu.

V rámci programu Život je možné životné a úrazové poistenie uzatvoriť samostatne. Pripoistenia a poistenie ušlého zárobku možno uzatvoriť spolu s niektorým zo životných poistení.

V závislosti od vývoja inflácie možno upravovať výšku poistnej sumy a poistného tak, aby reálna hodnota investície zostala zachovaná.

Program Invest

Jednoduchý, flexibilný a variabilný program Invest otvára svet investovania aj pre klientov s nižšími investičnými možnosťami.

Program Invest zahŕňa Investičné životné poistenie, Rizikové životné poistenie, Úrazové poistenie, Pripoistenie kritických chorôb, Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného.

V rámci programu Invest je možné investičné životné poistenie uzatvoriť samostatne. Rizikové životné poistenie, úrazové poistenie, pripoistenie kritických chorôb a pripoistenie oslobodenia od platenia poistného je možné uzatvoriť len spolu s investičným životným poistením.

Česká poisťovňa Slovensko

Poistenie pre prípad smrti a dožitia za bežné poistné

Keď sa poistený dožije konca poistnej lehoty, na ktorú bolo poistenie uzatvorené, vyplatí sa mu dohodnutá poistná suma alebo v prípade smrti poisteného počas poistnej lehoty sa poistná suma vyplatí oprávnenej osobe.

Poistenie pre prípad smrti a dožitia za bežné poistné s výplatou trojnásobku poistnej sumy v prípade smrti

Keď sa poistený dožije konca poistnej lehoty, na ktorú bolo poistenie uzatvorené, vyplatí sa mu dohodnutá poistná suma. Ak zomrie poistený skôr, vyplatí sa suma vo výške trojnásobku poistnej sumy oprávnenej osobe.

Poistenie pre prípad závažného ochorenia, smrti alebo dožitia za bežné poistné s výplatou trojnásobku poistnej sumy v prípade smrti.

Keď sa poistený dožije konca poistnej lehoty, na ktorú bolo poistenie uzatvorené, vyplatí sa mu dohodnutá poistná suma. V prípade, že poistenému je diagnostikované závažné ochorenia, je mu vyplatená poistná suma rovnajúca sa dvojnásobku poistnej sumy. Ak nebola pred smrťou poisteného vyplatená poistná suma za závažné ochorenie, je poistná suma za smrť rovná trojnásobku dohodnutej poistnej sumy (ak bola vyplatená tak jednonásobku)

Variabilné kapitálové životné poistenie - DYNAMIK

Je to kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia s možnosťou uzatvorenia ďalších voliteľných poistení pre poisteného a pre deti.

Ak sa poistený dožije konca poistenia, vyplatí sa kapitálová hodnota poistenia.

Ak poistený zomrie v čase trvania poistenia, vyplatí sa dohodnutá poistná suma a kapitálová hodnota poistenia. K Dynamiku je možné pripoistiť úrazové poistenie dospelého a detí, poistenie závažných ochorení, poistenie oslobodenia od platenia poistného, poistenie denných dávok pri hospitalizácii.

Dôchodkové poistenie Renta Plus za bežné poistné. Ak sa poistený dožije začiatku vyplácania dôchodku, poisťovateľ mu začne vyplácať dôchodok uvedený v zmluve. Uvedený dôchodok sa vypláca počas života poisteného, minimálne však počas garantovanej lehoty. V prípade, že poistený zomrie pred začiatkom vyplácania dôchodku poisťovateľ vráti zaplatené poistné.

Variabilné investičné životné poistenie. Je to produkt, ktorý spája výhody životného poistenia s možnosťou investovania. Ďalej ponúka možnosť uzatvoriť voliteľné poistenia. V prípade dožitia sa vypláca hodnota podielových jednotiek. V prípade smrti sa vypláca poistná suma alebo hodnota podielových jednotiek v závislosti od toho, ktorá z uvedených hodnôt je vyššia.

Union poisťovňa

Dôchodok Plus

Program predstavuje kombináciu životného poistenia pre prípad smrti a sporenia peňažných prostriedkov na individuálnom účte. Produkt je určený ekonomicky aktívnym ľuďom, hlavne na účely sporenia s využitím daňovej úľavy pre III. pilier dôchodkovej reformy, ktorá vstúpila do platnosti 1. 1. 2005. Jednou z výhod tohto produktu je jednoduchý spôsob uzatvorenia poistnej zmluvy - bez nutnosti zdravotného oceňovania.

Popri garantovanom výnose si môže klient zvoliť aj kombináciu s investičným životným poistením, ktoré má potenciál vyššieho zhodnotenia vložených finančných prostriedkov.

Klient si určí, koľko chce do poistenia investovať a zvolí si výšku poistného. Zaplatené poistné sa rozdelí na základe alokačného pomeru uvedeného v poistnej zmluve:

na garantovaný účet poistníka, do finančných fondov.

Z účtu poistníka sa každý mesiac uhrádza tzv. rizikové poistné, ktoré je určené na krytie rizika smrti a na krytie rizika z pripoistenia. Dôchodok Plus je flexibilný aj v možnosti odkupu časti nasporených prostriedkov a takisto v možnosti vkladať finančné prostriedky vo forme mimoriadneho poistného.

Sporivý program vznikol v spolupráci so správcovskými spoločnosťami Tatra Asset Management, správcovská spoločnosť, a. s., VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. , F&C Management Ltd.

Wüstenrot poisťovňa

Životné poistenie pre zdravie a dôchodok

V rámci tohto životného poistenia má klient krytých až 14 kritických chorôb.

Zahŕňa životné poistenie, poistenie zdravia - kritické choroby, úrazové invalidné poistenie, dôchodkové poistenie.

Základné životné poistenie

Finančne zabezpečí rodinu v prípade straty živiteľa. Zároveň vytvára kapitál pre vyplácanie súkromného dôchodku. Je vhodné pre ľudí, ktorým zdravotné problémy neumožňujú uzavrieť Životné poistenie pre zdravie a dôchodok.

Základné životné poistenie je poistenie s výrazným sporiacim efektom. Možnosť ručenia za úver, možnosť poskytnutia preddavku na poistné plnenie.

Wüstenrot-Euro poistenie

Životné poistenie na 10 rokov. Mesačné poistené 555 Sk, ekvivalent štvrťročné i ročné, na konci poistnej lehoty vyplatené 65 000 Sk a podiel na zisku. Bonus rozšírenie úrazového krytia, ktoré zahŕňa úrazy, ktoré nemusia zanechať trvalé následky. Možnosť poistenia finančných prostriedkov na pohreb.

Jediné rizikové poistenie s garantovaným podielom na zisku a daňovým zvýhodnením

Rizikové poistenie existuje ako jediné na trhu aj so sporiacou zložkou, pretože klient po uplynutí poistnej lehoty dostáva garantovaný podiel na zisku. Týmto je splnená aj podmienka pre možnosť uplatnenia si daňovej úľavy od štátu.

ČSOB poisťovňa

Spektrum - univerzálne kapitálové životné poistenie - jednou z hlavných predností je jeho maximálna variabilita (možnosť zvoliť si krytie rizík podľa individuálnych potrieb klienta) a flexibilita. Ďalšie poistenia možno zjednať si kedykoľvek v priebehu poistenia, možno zvyšiť alebo znížiť poistné, možnosť mimoriadnych vkladov i výberov v prípade potreby, garancia zhodnotenia vložených finančných prostriedkov, rôzne potreby klienta zohľadňujúce poistné krytia. Tento produkt v tejto chvíli existuje vo forme bežne plateného poistného.

Profit - dôchodkové poistenie

Optimus - variabilné kapitálové životné poistenie - za určitých podmienok možno aj v prípade tohto produktu uplatniť si daňový odpočet.

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne

SPOROživot Klasik - dôchodok je produkt pripravený špeciálne pre tých, ktorí spĺňajú požiadavky využitia daňových výhod. Podmienkami získania sú vstupný vek 18 - 60 rokov, čas trvania poistenia minimálne 10 rokov - zároveň platí podmienka, že poistenie má trvať do dovŕšenia 55 rokov veku poisteného. SPOROživot Klasik - dôchodok okrem daňovej výhody poskytuje poistenému všetky výhody vyplývajúce zo životného poistenia - vytvorenie a zhodnotenie finančných prostriedkov, vysokú poistnú ochranu a zabezpečenie svojich najbližších v prípade poistnej udalosti. SPOROživot Klasik - dôchodok oslovuje najmä klientov vo veku medzi 40. a 50. rokom a priemerná dĺžka trvania poistenia je 16 rokov.

KONTINUITA poisťovňa

KAPITÁL - rizikovo-kapitálové poistenie - pri dožití je vyplatená poistenému poistná suma a dodatočné podiely na zisku ku dňu ukončenia poistenia, v prípade úmrtia počas poistnej doby je vyplatená oprávnenej osobe poistná suma.

KAPITÁL plus - rizikovo-kapitálové poistenie s pripoistením úrazu. Obsah poistenia je rovnaký ako v prípade produktu Kapitál, poisťovňa však poskytuje navyše 30 % zľavu na úrazové pripoistenia.

KAPITÁL superplus - rizikovo-kapitálové poistenie s pripoistením úrazu alebo choroby. Poistenie KAPITÁL superplus poskytuje všetky výhody poistenia Kapitál plus a navyše zahŕňa na poistenie úrazu a choroby zľavu do výšky 30 %.

KAPITÁL DUO - Rizikovo - kapitálové poistenie pre dvojicu osôb s výhodným výpočtom vstupného veku. Jeho úlohou je zabezpečiť v prípade smrti jedného z dvojice finančné prostriedky pre druhého z dvojice. Okrem tejto rizikovej zložky poistenie zároveň slúži na budovanie kapitálu, ktorý je vyplatený v prípade, že sa obidve poistené osoby dožijú konca poistenia. Tento produkt je vhodný pre dvojice osôb, môže ísť napríklad o poistenie manželov, poistenie rodiča a dieťaťa, poistenie starého rodiča a dieťaťa, poistenie súrodencov. Pri dožití obidvoch poistených je vyplatená poistná suma a dodatočné podiely na zisku ku dňu ukončenia poistenia obidvom poisteným a dodatočné podiely na zisku po poistnej udalosti druhému z dvojice poistených.

PENZIA - vyplácanie vopred určeného garantovaného mesačného dôchodku je zaručené do konca života poisteného. V prípade úmrtia počas poistnej lehoty je oprávnenej osobe vyplatené zaplatené poistné životného poistenia spolu s dodatočnými podielmi na zisku do poistnej udalosti.

PENZIA garant - poistenie PENZIA garant poskytuje všetky výhody poistenia PENZIA, navyše: poisťovňa vypláca vopred určený garantovaný mesačný dôchodok oprávnenej osobe do konca dohodnutej doby, aj v prípade, že poistený zomrie pred jej uplynutím.

PIETA - riešenie, ktoré umožní financovanie nákladov spojených s pohrebom. Poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe v prípade úmrtia poisteného poistnú sumu a dodatočné podiely na zisku ku dňu vzniku poistnej udalosti.

KontiInvest - investičné životné poistenie

Produkt KontiInvest ponúka výhodnú kombináciu poistenia a zhodnocovania finančných prostriedkov podľa klientom zvolenej stratégie. Ponúkané podielové fondy sú spravované jednými z najväčších slovenských spoločností Asset Management - Tatra Asset Management a Istro Asset Management.

Osobný poistný účet - flexibilné kapitálové poistenie - nadštandardné garantované zhodnotenie finančných prostriedkov (aktuálna úroková miera 2,65 % p.a.), v zmluve o vedení účtu je automaticky zahrnuté poistenie pre prípad úmrtia z akejkoľvek príčiny na poistnú sumu 20 000 Sk (do 55 rokov, po dovŕšení 55. roku poistenie na smrť následkom úrazu), odklad dane z výnosu, možnosť disponovať peniazmi telefonicky, možnosť uhrádzať bežné poistné trvalým príkazom z Osobného poistného účtu, možnosť výberu ľubovolného pripoistenia.

ING Životná poisťovňa

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie pokrýva potrebu poistenia a investovania súčasne počas celého života klienta. Uzatvára sa na neurčitý čas. Za zaplatené poistné sa nakupujú podielové jednotky v investičných fondoch, ktoré sa evidujú na osobnom účte klienta. Pre ľubovoľnú výšku poistného je stanovená minimálna a maximálna poistná suma v závislosti od veku poisteného. Poistník si môže zvoliť poistnú sumu v rozmedzí určenej minimálnej a maximálnej poistnej sumy. Tá je garantovaná bez ohľadu na hodnotu podielových jednotiek klienta. V prípade úmrtia poisteného sa vyplatí garantovaná poistná suma, resp. hodnota podielových jednotiek, ak je táto vyššia.

Investičné poistenie Favorit

Investičné poistenie Favorit pokrýva potrebu poistenia a investovania súčasne, ako je to pri Investičnom životnom poistení. Uzatvára sa na pevnú poistnú lehotu. Život poisteného je krytý počas celej poistnej lehoty garantovanou poistnou sumou, ktorá sa vyplatí v prípade smrti poisteného spôsobenej úrazom. Po uplynutí čakacej doby až do veku 60 rokov vrátane, je poistné krytie rozšírené pre prípad úmrtia z akéhokoľvek dôvodu.

Pripoistenia, ktoré sú povinné: pripoistenie trvalých následkov úrazu, pripoistenie poúrazovej hospitalizácie.

Garantované životné poistenie

ING Životná poisťovňa uviedla v roku 2002 na trh Garantované životné poistenie. Poistná udalosť dožitie konca poistnej lehoty je základnou poistnou udalosťou a jediným povinným komponentom celého poistenia. Produkt je ponúkaný ako komplexné poistné krytie spolu s ďalšími doplnkovými krytiami, v jedinom balíčku. Garantované životné poistenie v sebe spája výhodu garantovanej technickej úrokovej miery tradičných produktov a vysokú úroveň flexibility investičného životného poistenia. Produkt poskytuje možnosť mimoriadneho poistného, ktoré zvyšuje poistnú sumu v prípade dožitia sa konca poistnej lehoty. V prípade smrti bude vyplatená odkupná hodnota z mimoriadneho poistného. Toto poistenie umožňuje predčasné odkúpenie časti poistnej sumy na dožitie. Klient tak môže čerpať časť vložených prostriedkov z rezervy poistenia (obdoba čiastočného výberu pri Investičnom životnom poistení). Z dôvodu predchádzania rušenia poistnej zmluvy pre neplatenie poistného, po jednom roku trvania poistenia je dlžné poistné za 6 mesiacov zaplatené z klientovej poistnej rezervy. Toto sa uskutočňuje ako odpočet rezervy na úhradu poistného pri súčasnom znížení poistnej sumy.

Zmiešané životné poistenie platené bežne aj jednorázovo

Zmiešané životné poistenie je poistenie pre prípad dožitia alebo úmrtia. Rovnaká poistná suma sa vyplatí pri úmrtí poisteného počas poistnej lehoty, alebo pri dožití sa konca poistnej lehoty. Produkt zakladá nárok na podiel na výnosoch z investovania rezerv.

Variant platený bežne aj jednorázovo

Variant je poistenie pre prípad dožitia. Pri tomto poistení sa poistná suma vypláca len v prípade dožitia sa konca poistnej lehoty. V prípade úmrtia poisteného v priebehu poistnej lehoty poisťovateľ vyplatí oprávneným osobám dovtedy zaplatené poistné. Produkt zakladá nárok na podiel na výnosoch z investovania rezerv.

Horizont platený bežne aj jednorázovo

Horizont je doživotné poistenie pre prípad úmrtia. V tomto produkte sa poistná suma vypláca oprávneným osobám v prípade úmrtia poisteného. Aj keď hovoríme o "doživotnom" poistení, v skutočnosti poistenie končí v tom roku výročia poistnej zmluvy, keď poistený dosiahne vek 95 rokov, kedy sa mu vyplatí poistná suma. Produkt zakladá nárok na podiel na výnosoch z investovania rezerv.

Zdroj: podklady poskytnuté poisťovňami

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 6 472
 2. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 4 555
 3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 237
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 856
 5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 2 580
 6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 064
 7. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 761
 8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 563
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 110
 10. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM® 660

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Spievajúci dom týral operou celú ulicu

Je to najabsurdnejší susedský spor, ktorý sa na Slovensku odohral. V Štúrove žena štrnásť rokov púšťala od rána do večera nahlas operné árie

KOMENTÁRE

Buďte vďační za Fica. My Česi máme iných komunistov

Komunistická strana Čiech a Moravy je ojedinelým reliktom.

TECH

Zjavil sa náhodou, pozrite si ako Phobos obieha Mars

Mesiac pomenovali po bohu strachu.

Neprehliadnite tiež

Ľudia v roamingu prestali šetriť. Svoje telefóny využívajú viac

V krajinách Únie ľudia telefonujú, esemeskujú a surfujú na internete za rovnaké ceny ako doma.

Dotácie bez pracovných miest? Kažimír je zásadne proti

Rezort hospodárstva navrhuje, aby sa dotácie dávali aj firmám, ktoré nikoho nezamestnajú.

Bahlsen reaguje na tlak, sušienky budú všade v Európe rovnaké

Aj do výrobkov určených pre východoeurópske krajiny sa bude pridávať maslo.