Prehľad uverejnených zákonov v Zbierke zákonov SR od 1. do 30. septembra 2005

Bratislava 30. septembra (TASR) - Uvádzame prehľad zákonov uverejnených v Zbierke zákonov od 1. do 30. septembra 2005.

Čiastka 164 - uverejnená 1. septembra 2005

388. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005, ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

389. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 24. augusta 2005 o správnej farmárskej praxi.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

Čiastka 165 - uverejnená 7. septembra 2005

392. Úplné znenie zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 54/1999 Z.z., zákonom č. 337/1999 Z.z., zákonom č. 417/2000 Z.z., zákonom č. 328/2002 Z.z., zákonom č. 664/2002 Z.z., zákonom č. 251/2003 Z.z., zákonom č. 464/2003 Z.z., zákonom č. 365/2004 Z.z., zákonom č. 382/2004 Z.z., zákonom č. 652/2004 Z.z., zákonom č. 732/2004 Z.z. a zákonom č. 258/2005 Z.z.

Čiastka 166 - uverejnená 7. septembra 2005

393. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Dohoda nadobudne platnosť 15. októbra 2005.

Čiastka 167 - uverejnená 8. septembra 2005

394. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

Čiastka 168 - uverejnená 8. septembra 2005

398. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia motorových vozidiel.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

Čiastka 169 - uverejnená 9. septembra 2005

400. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca vajcia, majonézy a majonézové výrobky.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonom SR.

Čiastka 170 - uverejnená 9. septembra 2005

401. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 o hladine hluku vnímanej vodičom poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

402. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 o technických požiadavkách na vývodové hriadele poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov a na ich ochranu.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

403. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

404. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 o technických požiadavkách na montáž, umiestnenie, obsluhu a označenie ovládačov poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

405. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 o technických požiadavkách na miesto na umiestnenie a pripevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

Čiastka 171 - uverejnená 9. septembra 2005

406. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2005 o technických požiadavkách na hĺbku dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

Čiastka 172 - uverejnená 13. septembra 2005

413. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. augusta 2005 , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení neskorších predpisov.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

414. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. augusta 2005 , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení vyhlášky č. 574/2004 Z. z.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

Čiastka 173 - uverejnená 14. septembra 2005

417. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. augusta 2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

Čiastka 174 - uverejnená 20. septembra 2005

420. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. mája 2003 č. 2/2003 o registri úverov a záruk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. mája 2004 č. 7/2004.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Čiastka 175 - uverejnená 24. septembra 2005

422. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia z 21. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov.

Rozhodnutie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia.

423. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia z 26. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov v znení rozhodnutia z 21. júna 2005.

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.

Čiastka 177 - uverejnená 30. septembra 2005

428. Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 14. septembra 2005, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

429. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

430. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín do obehu.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

431. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 112/2005 Z. z.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

432. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy do obehu.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

433. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 12. septembra 2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o využívaní hydroenergetického potenciálu vodných tokov. Vyhláška sa vzťahuje na vodné stavby s technicky využiteľným potenciálom, ktorými sú najmä riečny stupeň, priehrada, hať, odberný objekt a prevod vody.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.

Čiastka 178 - uverejnená 30. septembra 2005

436. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 165/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

437. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín do obehu.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

Čiastka 179 - uverejnená 30. septembra 2005

438. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. septembra 2005 o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku a o spôsobe výpočtu náhrady.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

440. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. februára 2005 č. 1761/2005-100.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov SR.

441. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/4/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 20799-1/2004-SL.

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 1. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 4. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 5. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 6. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 7. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 8. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 9. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 10. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 17 332
 2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 16 087
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 15 078
 4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 12 151
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 8 023
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 967
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 418
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 135
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 404
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 186

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Amnestie, Roháč a Sýkora. Čo má vplyv na prípad vraždy Remiáša

Na rozhodnutie o Mečiarových amnestiách má Ústavný súd posledné dni. Nájomný vrah Roháč dostal doživotie. Pri vražde Sýkoru sa spomína SIS.

DOMOV

Koalícia sa chce náhle zbaviť šéfa Ústavu pamäti národa

Ak by zmena zákona prešla, nové pravidlá začnú platiť od 15. októbra 2017.

KULTÚRA

Podivné príbehy a Instagram 19. storočia. Aký bol seriál 1890?

Historická detektívka sa pokúsila priniesť na obrazovky niečo iné.

Neprehliadnite tiež

Bývalý partner J&T sa cez Swan blíži aj k verejným IT zákazkám

Swan sa spojí s operátorom Benestra, investičná skupina Martina Fedora bude mať v novom podniku polovičný podiel.

Doprava a logistika

Firmy chcú uľahčiť kamionistom prejazd Európou, tlačia na spoločné mýto

Európska komisia pripravuje reformu. Predstaviť ju chce v najbližších dňoch

Známe e-shopy kopírujú nové trendy rýchlejšie než Zara

Kým sa oblečenie inšpirované najnovšími trendmi dostane do on-line obchodov, trvá to len pár týždňov.

Plat bez práce môže fungovať v niektorých štátoch, na Slovensku nie

Obhajcovia základného príjmu tvrdia, že pomôže zlepšiť životnú úroveň chudobných a štátu sa vďaka nemu znížia výdavky.