Prehľad najdôležitejších domácich udalostí v ekonomike rok 2001

Bratislava 21. decembra (TASR) - Pri príležitosti konca roka 2001 vydáva Ekonomická redakcia prehľad najdôležitejších udalostí v domácej ekonomike ...

JANUÁR

------

1. januára

- Na základe novely zákona o sociálnom zabezpečení sa sadzba poistného na dôchodkové zabezpečenie pre zamestnancov zvýšila na 6,4 % z vymeriavacieho základu a pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a štát na 28 %. Povinnosť platiť poistné sa zaviedla opäť aj pre pracujúcich dôchodcov, ich zamestnávateľov a poberateľov starobných dôchodkov, ktorí sú SZČO. Z platenia poistných odvodov do Sociálnej poisťovne boli naopak oslobodení živnostníci, ktorých ročný príjem nepresiahol 100 000 Sk.

ilustrácia

- Možnosť uzatvoriť zmluvu o doplnkovom dôchodkovom poistení (DDP) sa novelou zákon o DDP otvorila aj pre zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií a SZČO.

11. januára

- Ministerka financií SR Brigita Schmögnerová, viceprezident Fondu národného majetku SR Pavol Hulík a predseda predstavenstva Erste Bank Andreas Treichl podpísali v Bratislave zmluvu o predaji väčšinového podielu (87,18-%) akcií Slovenskej sporiteľne (SLSP), a.s., Bratislava. Erste Bank ponúkla v decembri 2000 za 87,18-% podiel v SLSP kúpnu cenu 425 miliónov EUR, čo predstavuje 18,4 miliardy Sk. Akcionári SLSP 17. januára na mimoriadnom valnom zhromaždení následne rozhodli o zmene jej stanov, umožňujúcich výkon akcionárskych práv týmto novým vlastníkom.

23.januára

- Ministerstvo hospodárstva SR potvrdilo informáciu, že automobilka BMW neumiestni investíciu v objeme asi jednej miliardy DEM na Slovensku, ktoré pôvodne patrilo medzi nádejné lokality.

30. januára

- Vládne strany dospeli ku konečnej dohode o riešení problému pôdy neznámych vlastníkov s tým, že k priamemu prevod správy nad takýmito pozemkami na obce a mestá, tak ako to presadzovali zástupcovia Strany maďarskej koalície, napokon nedošlo. Do priameho vlastníctva obcí sa však má previesť štátna pôda, na ktorej sa v zmysle územných plánov majú nachádzať verejnoprospešné stavby.

NBS v priebehu tohto mesiaca na devízovom trhu tri razy priamo intervenovala v prospech kurzu slovenskej koruny. Jej cieľom bolo zabrániť nárastu kurzu eura nad hranicu 44 SKK/EUR, čo sa centrálnej banke aj podarilo. Na trh doplnila celkovo 44 miliónov EUR.

FEBRUÁR

-------

začiatok februára

- Poisťovňa Otčina, a. s., Bratislava sa premenovala na UNIQA poisťovňa, a. s. podľa svojho majoritného akcionára.

1. februára

- Akcionári DMD holdingu, a. s., Trenčín akceptovali vládny plán reštrukturalizácie. Konečným výsledkom ma byť priame ovládnutie spoločností okolo DMD holdingu štátom a jeho následný predaj strategickému investorovi. Ku koncu roku 2001 bola reštrukturalizácia holdingu oproti pôvodne stanovenému harmonogramu asi v polročnom časovom sklze.

5. februára

- Vláda SR vyhlásila medzinárodný tender na výber strategického investora pre Všeobecnú úverovú banku (VÚB). EBOR a International Finance Corporation (IFC) 9. februára následne podpísali s predstaviteľmi vlády zmluvu o kúpe 25 % akcií VÚB vo vlastníctve štátnej, čím sa začala prvá fáza privatizácie VÚB.

10. februára

- Akcionári Devín banky schválili na mimoriadnom valnom zhromaždení navýšenie jej základného imania z jednej na štyri miliardy Sk. Vedenie banky v tom čase ešte avizuje vstup zahraničného investora z Japonska, ktorý bude vlastniť 75 % akcií.

- Svetová banka schválila pre Slovensko tzv. Country Assistance Strategy (CAS - program stratégie pomoci krajine). Pomoc má smerovať do reštrukturalizácie bánk, reformy dôchodkového systému, riadenia verejných financií, súdneho systému a zdravotníctva.

20. februára

- Národný úrad práce zverejnil údaje o registrovanej miere nezamestnanosti za január, ktorá dosiahla 20,81 %. Nezamestnaných bolo 561 026 osôb, čo predstavoval najvyšší počet v histórii trhu práce.

21. februára

- Vláda SR schválila nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácií, takzvaný považský variant. Ten predpokladá v rozpätí rokov 2001 až 2004 vynaložiť na cestnú infraštruktúru 42,2 miliardy Sk.

23. februára

- Štátna veterinárna správa (ŠVS) SR vydala vzhľadom na problémy Veľkej Británie so slintačkou a krívačkou zákaz dovozu všetkých domácich i divo žijúcich prežúvavcov a ošípaných z tejto krajiny. Neskôr boli zákazy rozšírené na všetky európske krajiny mimo ČR. Postupne boli zmierňované a v plnej miere sa týkali len krajín, kde sa nákaza naozaj potvrdila. Okrem Veľkej Británie to boli aj Írsko, Francúzsko či Holandsko. Prísne preventívne dezinfikačné opatrenia slovenskí veterinári zaviedli aj vo vnútrozemí a na hraničných priechodoch. Na domáce chovy zvierat sa nákaza nepreniesla.

MAREC

-----

začiatok marca

- Podpis memoranda o porozumení vo veci predaja Poštovej banky. Ide o koordinovaný predaj akcií vo vlastníctve štátnych akcionárov so súkromným akcionárom Istrokapitálom.

- Poisťovne Drukos, ktorá získala licenciu od Úradu pre finančný trh v novembri 2000, začala rozvíjať svoju obchodnú činnosť.

7. marca

- Vláda SR schválila predĺženie mandátu Devín banke na deblokácie dlhu z Ruskej federácie.

15. marca

- Vláda SR zo štátnych hmotných rezerv uvoľňuje na preklenutie domácich nedostatkov vyvolaných extrémnym suchom z roku 2000 celkovo 65 000 ton potravinárskej pšenice. Okrem toho sa zo zahraničia dovážali aj kŕmne obilniny, ktorých celkový objem až do pozberania novej tohtoročnej úrody dosiahol viac ako 370 000 ton.

16. marca

- Tretiu tranžu úveru vo výške 60 miliónov EUR od EIB prijali na svoj účet ŽSR. Prostriedky sa majú využiť na modernizáciu železničnej trate Čadca - Zwardoň, výmennej stanice v Čadci, modernizáciu teleinformačnej siete a na nákup ľahkých motorových súprav.

19. marca

- Predbežné ponuky na kúpu 69,47-% podielu VÚB predložili štyria záujemcovia. Do užšieho výberu a druhej fázy privatizačného procesu banky boli zahrnuté už len predbežné ponuky talianskej Banca Commerciale Italiana (po fúzii so skupinou Intesa - IntesaBCI) a francúzskej Société Générale.

23. marca

- Banková rada NBS na pravidelnom zasadnutí rozhodla o znížení svojich úrokových sadzieb o 0,25 percentuálneho bodu. Kľúčová dvojtýždňová sadzba pre repotendre s obchodnými bankami sa odvtedy nachádza na úrovni 7,75 % p. a.

- Výberová komisia odporučila na post privatizačného poradcu Slovenskej poisťovne spoločnosť Deloitte & Touche. Tender bol vyhlásený v decembri 2000.

30. marca

- Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) a nórska spoločnosť Hydro Aluminium uzavreli zmluvu o nadobudnutí 66 % akcií slovenskej hlinikárne Slovalco za sumu približne 80 miliónov USD. Hydro Aluminium deklarovala zámer investovať ďalších 75 až 80 miliónov USD do rozšírenia výroby hliníka v Žiari.

koniec marca

- Vláda zavŕšila predprivatizačnú reštrukturalizáciu vybraných štátnych bánk (VÚB, SLSP, IRB) vydaním druhej emisie reštrukturalizačných dlhopisov v hodnote 18,3 miliardy Sk, čím náklady štátu na ozdravenie bánk dosiahli 105 miliárd Sk.

APRÍL

-----

11. apríla

- Vláda SR v záujme zabezpečenia solventnosti Sociálnej poisťovne schválila presunutie prostriedkov vo výške 2,210 miliardy Sk z privatizácie SLSP v prospech Štátnych zdravotníckych zariadení a ŽSR na oddlženie voči Sociálnej poisťovni.

polovica apríla

- FNM začal vyplácať dlhopisy fyzickým osobám.

26. apríla

- Spoločnosť Swedwood, patriaca do švédskeho koncernu IKEA, otvára v Malackách svoj nový nábytkársky komplex, na vybudovania ktorého firma vynaložila 1,5 miliardy Sk.

MÁJ

---

začiatok mája

- EBOR navýšila kúpou akcií svoj podiel v Poľnobanke z 3,83 % na 19,9 %. Podiel majoritného akcionára Poľnobanky - talianskeho UniCredita - klesol touto transakciou z 88,47 % na 72,4 %.

1. mája

- Ministerstvo hospodárstva SR zavádza opatrenia na ochranu domáceho trhu s cukrom pred nadmernými dovozmi, ktoré až do konca roku 2004 obmedzujú import tejto komodity neprekročiteľnými kvótami v celkovej výške 7400 ton.

4. apríla - Predaj 87-% podielu akcií SLSP rakúskej Erste Bank vstúpil do záverečnej fázy. Nový majiteľ potvrdil svoje akcionárske práva na valnom zhromaždení a uhradil 80 % z kúpnej ceny. Zvyšných 20 % bolo ponechaných na viazanom účte na krytie prípadných úprav kúpnej ceny v súvislosti s vypracovaním uzávierky podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS) a ring fencingu (dodatočného odsunu zlých úverov). Celková kúpna cena SLSP bola dohodnutá na 425 miliónov EUR (18,513 miliardy Sk).

7. mája

- FNM zverejnil začiatok v poradí druhého výberového konania na odpredaj svojho 60,07-% majetkového podielu v Banke Slovakia. Prvý neúspešný tender bol vyhlásený v júli 2000. K záveru mája predbežný záujem o odkúpenie majoritného podielu v tejto banke vyjadrili tri subjekty: J & T Financie group, Slávia Capital a Prvá paroplavebná.

16. mája

- Prvýkrát v histórii sa SR zúčastnila na zasadaní ministerskej schôdzky Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži ako plnoprávny člen tejto organizácie.

17. mája

- SR uzavrela v prístupovom procese do Európskej únie kapitolu Sociálna politika a zamestnanosť.

23. mája

- Dozorná rada IRB odvolala na svojom mimoriadnom zasadnutí z funkcie predsedu predstavenstva Adama Celušáka. Predstavenstvo banky na návrh a odporúčanie dozornej rady následne zvolilo na tento post Ľuboša Vraždu. Personálne zmeny súviseli so spochybnením transparentnosti tendra na dodávateľa systému elektronického bankovníctva v IRB. Následne 29. mája dozorná rada IRB odvolala z predstavenstva banky Jaroslava Belása. Na jeho post zvolila Iľju Iliťa.

28. mája

- NR SR schválila zákon o spotrebnej dani z minerálnych olejov, ktorý s platnosťou od 1. januára 2002 nahradí zákon o dani z uhľovodíkových palív a mazív.

- Prezídium FNM rozhodlo o predaji 86,99-% balíka akcií Slovenskej plavby a prístavov (SPaP) zo svojho portfólia spoločnosti Dunajservis Slovensko za 311 miliónov Sk. Následne 7. júna prezídium zrušilo súťaž na základe odporučenia vlády SR a rozhodlo o vyhlásení novej.

30. mája

- Rada výkonných riaditeľov EBOR schválila svoj vstup do Slovenskej sporiteľne a získala 19,9 % na jej základnom imaní.

31. mája

- Vláda prostredníctvom inzerátu odštartovala tender na predaj 49 % akcií Transpetrolu. Poradcom vlády pri predaji akcií sa stala spoločnosť Deloitte & Touche.

koniec mája

- Vláda SR schválila pôžičku EFSAL (Enterprise and Financial Sector Adjustment Loan) od Svetovej banky. Peniaze z pôžičky EFSAL v rámci programu Country Assistance Strategy (CAS) plánuje vláda použiť na úhradu časti nákladov, spojených s reštrukturalizáciou bánk. Výška pôžičky je stanovená na 200 miliónov EUR.

JÚN

---

4. júna

- Maďarská OTP Bank predložila definitívnu ponuku na kúpu IRB. Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku jej ju ale vrátilo na prepracovanie.

5. júna

- Ministerstvo hospodárstva SR pri transformácii š. p. Slovenský plynárenský priemysel na a. s. odvolalo generálneho riaditeľa podniku Pavla Kinčeša a predsedu dozornej rady SPP Ladislava Krajňáka.

- Osobitné vládne delegácie SR a Maďarska pre riešenie sporu o Sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros sa zhodli na potrebe vytvorenia odborných skupín, ktoré majú pre vlády oboch krajín pripraviť návrhy pre uzatvorenie konečnej dohody o spôsobe vykonania rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu.

- Víťazmi verejnej súťaže na dodávku 94 medzimestských a 55 prímestských autobusov pre podniky SAD sa stali českí výrobcovia Karosa Vysoké Mýto a SOR Libchavy. Na autobusy bola poskytnutá štátna dotácia 200 miliónov Sk.

13. júna

- Vláda SR v rámci postupu transformácie piatich štátnych podnikov Vodárne a kanalizácie (VaK) na mestá a obce, ktorý sa má uzatvoriť najneskôr do júna 2002, schvaľuje zníženie pôvodne plánovaného počtu novovytváraných obecných akciových vodárenských spoločnosti zo 14 na 6. Ich sídlami sa majú stať mestá Bratislava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Poprad.

14. júna

- Konzorciom vedené American Investment Group (AIG) a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj kúpilo za 180 miliónov USD od Slovenských elektrárni, Slovenského plynárenského priemyslu a troch distribučných podnikov Západoslovenských, Stredoslovenských a Východoslovenských energetických závodov 36 % akcií spoločnosti Globtel.

- Spoločnosť United Parts Slovakia (UPS) prevzala do užívania svoj nový závod na výrobu elektronických podsystémov pre automobily, vybudovaný v priemyselnom parku vo Vrábľoch. Celkové investície na výstavbu a technologické vybavenie dosiahli asi 370 miliónov Sk.

- ŠÚ úrad SR zverejnil údaje o vývoji reálnej mzdy v SR za 1. štvrťrok 2001, ktorá po jeden a pol roku medziročne znovu vzrástla o 0,6 %.

15. júna

- Ministerka privatizácie Mária Machová na návrh výberovej komisie odsúhlasila taliansku IntesaBci za nového nadobúdateľa majority vo VÚB. Intesa ponúkla za 94,47 % akcií VÚB spolu 550 miliónov EUR. Talianska banka dala svoju ponuku nielen na podiel, ktorým v banke disponovalo MF (68,58 %), ale aj na 25 %, ktoré vo februári odkúpili od MF Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) a International Finance Corporation (IFC).

18. júna

- Vyhlásenie medzinárodného tendra na privatizáciu majoritného podielu Slovenskej poisťovne (SP) a predaj Istrobanky, ktorej majoritným akcionárom je SP.

20. júna

- Na realizáciu opatrení proti zavlečeniu a šíreniu nákazy BSE na území štátu vláda SR uvoľňuje 150 miliónov Sk. Využitím týchto prostriedkov sa od začiatku júla 2001 rozbieha celoplošné testovanie hovädzieho dobytka. Bitúnky postupne prechádzajú na nové pravidlá zabíjania zvierat, spočívajúce v bezpečnom odstraňovaní špecifických rizikových orgánov, ktoré sa na náklady štátu likvidujú vo vytypovanom kafilerickom zariadení.

22. júna

- NR SR schválila zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu, spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Zákon ruší od 1. januára budúceho roka monopol Slovenskej poisťovne v oblasti poskytovania zákonného poistenia motorových vozidiel a nahradí ho systém povinného zmluvného poistenia na báze dobrovoľného výberu poistiteľa.

25. júna

- Plánovaná fúzia dvoch konkurenčných organizátorov verejného trhu s cennými papiermi - Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) a RM-Systému Slovakia (RMS) sa neuskutočnila, keď RMS neupísal akcie burzy pre nečakanú výplatu dividend akcionárom BCPB. Vzápätí RMS ohlásil zámer vytvoriť Slovenskú burzu cenných papierov.

26. júna

- Štátna agentúra na riadenie pohľadávok Slovenská konsolidačná (SKo), a. s., predala problémové pohľadávky v účtovnej hodnote 13 miliárd Sk spoločnosti Vinaco Holding Ltd. za 431 miliónov Sk. Vinaco predložilo víťaznú ponuku v konzorciu s Penta Investment Ltd. a Credit Suisse First Boston.

27. júna

- Slovensko uzatvorilo s EÚ negociačnú kapitolu Slobodný pohyb osôb. Pristúpilo na prechodné obdobie 2+3+2 roky pre pohyb pracovníkov s tým, že si vyjednalo právo reciprocity. Tá mu umožňuje uplatňovať zhodné opatrenia voči členským štátom EÚ, ktoré sa rozhodnú obmedzovať prístup slovenských pracovníkov na ich trh, ako aj isté ochranné kroky voči novým členským štátom.

priebeh júna

- Kooperativa sa stala po odsúhlasení Protimonopolným úradom (PMÚ) SR vlastníkom vyše 90-% podielu v Komunálnej poisťovni.

Za prvý polrok 2001 pritiekli do slovenskej ekonomiky priame zahraničné investície vo výške 27,541 miliardy Sk. Ku koncu júna 2001 tak dosiahol celkový stav PZI na Slovensku 199,724 miliardy Sk.

JÚL

---

- prezident Rudolf Schuster vrátil zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu, spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, späť do NR SR

- Slovenská poisťovňa zverejnila verejnú ponuku na majoritu vo Vzájomnej životnej poisťovne (VŽP). Väčšinovú účasť vo VŽP predáva SP v rámci stratégie zoštíhľovania majetkových účastí vo svojom portfóliu.

1. júla

- Do platnosti vstúpil nový colný zákon, ktorý zjednodušil colné formality pri dovoze, vývoze a tranzite.

- Do platnosti vstúpila novelizácia zákonov o sociálnom zabezpečení a Sociálnej poisťovni, ktorá umožnila Sociálnej poisťovni postupovať pohľadávky staršie ako tri roky tretím osobám za odplatu a odpísať nedobytné pohľadávky. Novela dala tiež možnosť dobrovoľného platenia poistného na nemocenské poistenie tým samostatne zárobkovo činným osobám, ktorých príjmy nepresahujú 100 000 ročne.

- Účinnosť nadobudlo nariadenie vlády, ktorým sa zmäkčili podmienky nároku na príspevok na bývanie. Sumy minimálnych výdavkov na bývanie, z ktorých sa dávka počíta, vzrástli pre jednotlivé kategórie domácností od 270 Sk do 470 Sk. Koeficient zaťaženosti príjmu spoločne posudzovaných osôb výdavkami, spojenými s bývaním, sa znížil z 0,3 na 0,29.

- Zvýšili sa sumy životného minima (ŽM). V prípade jednej plnoletej fyzickej osoby sa jeho výška valorizovala z 3490 Sk na 3790 Sk, pre ďalšiu spoločne posudzovanú osobu alebo nezaopatrené neplnoleté dieťa z 2440 Sk na 2650 Sk a pre nezaopatrené dieťa z 1580 Sk na 1720 Sk. V tejto súvislosti sa zvýšila aj dávka sociálnej pomoci pri hmotnej núdzi spôsobenej subjektívnymi príčinami, ktorá predstavuje 50 % zo sumy ŽM. Valorizovali sa tiež dôchodky, ktoré sú jediným zdrojom príjmu dôchodcu.

- Na základe nariadenia vlády stúpli tarifné platy zamestnancov v rozpočtovej a príspevkovej sfére o 4 %.

- Platnosť nadobudla novela zákona o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti, ktorou sa tieto dávky zvýšili v priemere o 40 až 70 Sk. V prvom príjmovom pásme sa prídavky pre dieťa do 6 rokov valorizovali na 680 Sk, pre dieťa od 6 do 15 rokov na 830 Sk a pre dieťa nad 15 rokov na 890 Sk. V druhom príjmovom pásme sa sumy obdobne zvýšili na 480 Sk, 590 Sk a 620 Sk. Spomínané zákonom stanovené príjmové pásma domácností sa novelou tiež upravili tak, aby prídavky mohlo dostávať viac detí.

- Po skončení hromadného prepúšťania v ZTS TEES, Martin sa počet jeho zamestnancov zredukoval na tretinu oproti stavu zo začiatku roka, teda na menej ako 400.

- SPP, š. p. sa transformoval na akciovú spoločnosť. Jej generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva sa stal Miroslav Lapuník.

3. júla

- NR SR schválila nový Zákonník práce, zákon o verejnej a štátnej službe, ktoré reprezentujú zavŕšenie reformy pracovného práva na Slovensku. Všetky právne normy nadobúdajú až na niektoré ustanovenia účinnosť 1. apríla 2002. Minister práce Peter Magvaši vyslovil s prijatou podobou zákona o štátnej službe ostrý nesúhlas. Schválené pozmeňujúce návrhy poslancov totiž podľa neho deformujú status civilného štátneho zamestnanca a diskriminujú ho voči ostatným skupinám zamestnancov v štátnej službe.

- Vláda schválila mechanizmus doriešenia majetkových vzťahov medzi štátnymi subjektmi, spravujúcimi VD Gabčíkovo, ktorý má viesť k zlepšeniu splácania úverov so štátnou zárukou čerpaných na výstavbu diela. Začiatkom roku 2002 má prejsť celé dielo pod jediný novovytvorený štátny podnik s tým, že jeho základom bude transformovaná Vodohospodárska výstavba Bratislava, na ktorú štát prevedie energetickú časť Gabčíkova vo vlastníctve SE ako aj vodohospodársku časť diela, prislúchajúcu Slovenskému vodohospodárskeho podniku.

4. júla

- Vláda oficiálne zavŕšila privatizáciu VÚB podpisom zmluvy o jej predaji talianskej banke IntesaBCI, ktorá ponúkla za 94,47 % akcií VÚB 550 miliónov EUR.

9. júla

- MF SR umiestnilo na domácom peňažnom trhu emisiu 10-ročných štátnych dlhopisov v objeme 3 miliardy Sk pri priemernom úroku 12-mesačný BRIBOR plus 21,3 bázického bodu. S výnimkou neštandardných reštrukturalizačných dlhopisov išlo o prvé dlhopisy slovenskej vlády, denominované v domácej mene s pohyblivým úročením.

10. júla

- IRB znížila svoje základné imanie na 1,044 miliardy Sk o sumu 7,656 miliardy Sk, zodpovedajúcu strate z jej hospodárenia za roky 1997 a 1998 po zúčtovaní s príslušnými fondmi.

- Akcionári Slovenskej poisťovne na MVZ svojím rozhodnutím umožnili minoritným účastinárom poisťovne navýšiť jej základné imanie (ZI) o 630 miliónov Sk.

11. júla

- Vláda schválila Koncepciu rozvoja leteckej dopravy SR, podľa ktorej novelizácia ekonomických zákonov, predovšetkým zákona o DPH, je predpokladom liberalizácie a nediskriminačného prístupu domácich aj zahraničných subjektov na slovenský trh civilného letectva.

- Vláda dala súhlas na poskytnutie návratnej štátnej pomoci 1,3 miliardy Sk pre ŽSR. Financie boli účelovo viazané na oddlženie ŽSR voči SSE a VSE.

13. júla

- FNM predal 8-% podiel v Slovnafte cyperskej spoločnosti Trim Luffer Ltd., ktorá bola sprostredkovateľom transakcie pre Penta Group a J&T Finance Group, za 1,32 miliardy Sk (802 Sk/akcia).

17. júla

- Poštová banka znížila svoje základné imanie o 2,373 miliardy Sk na 1,269 miliardy Sk. Čiastka, o ktorú sa znižovalo ZI, zodpovedala strate z hospodárenia banky z rokov 1999 a 2000.

20. júla

- NBS ani jednému z troch záujemcov o kúpu Banky Slovakia, ktorí sa zúčastnili druhého tendra na jej odpredaj, neudelila súhlas na vykonanie hĺbkového auditu v banke. Uvedenými spoločnosťami boli J & T Financie Group Slávia Capital a Prvá paroplavebná.

23. júla

- Investori mali prejaviť predbežný záujem o kúpu Slovenskej poisťovne. O prevzatie informačného memoranda potom požiadalo do 26. júla 23 záujemcov. Z nich 20 podpísalo s privatizačným poradcom zmluvu o mlčanlivosti a následne im bolo memorandum doručené. Štruktúru záujemcov tvorili zahraničné aj domáce poisťovne a finanční investori.

25. júla

- Predbežný záujem o kúpu 72 % akcií Istrobanky prejavilo viac ako 10 subjektov.

26. júla

- Telekomunikačný úrad (TÚ) SR uložil spoločnosti UPC Slovensko pokutu 25,048 milióna Sk za porušenie cenovej disciplíny v súvislosti so 40-% zvýšením poplatkov za rozšírený súbor programov káblovej televízie. Podľa TÚ bola spoločnosť oprávnená zvýšiť ceny maximálne o ročnú mieru inflácie, teda asi o 8,7 %. UPC sa proti rozsudku odvolal na súd, kauza ešte nie je doriešená.

30. júla

- Slovenská poisťovňa zverejnila výzvu na upísanie nových akcií, ktorým malo dôjsť k očakávanému zvýšeniu jej základného imania o 630 miliónov Sk na 4,130 miliardy Sk. Na navyšovaní kapitálu poisťovne sa podľa dohody medzi akcionármi nemali zúčastniť majoritní akcionári - MF SR a FNM

AUGUST

------

1. augusta

- Do platnosti vstúpil zákon o Železničnej spoločnosti (ŽS). ŽS vznikne k 1. januáru 2002 odčlenením sa od súčasných ŽSR.

- Sociálna poisťovňa prvýkrát zverejnila na internetovej stránke www.socpoist.sk zoznam svojich najväčších dlžníkov. Obsahoval zhruba 3 800 fyzických aj právnických osôb, no bez uvedenia konkrétnej výšky dlžnej sumy.

2. augusta

- Rada výkonných riaditeľov SB schválila poskytnutie štrukturálneho úveru EFSAL pre Slovensko vo výške 200 miliónov EUR. Pôžičku bude Slovensko čerpať v troch tranžiach, z ktorých prvá bude 60 miliónov EUR a zvyšné dve po 70 miliónov EUR.

10. augusta

- Na MVZ VÚB do vrcholných orgánov banky vymenovali zástupcov jej nového vlastníka - talianskej IntesaBci.

13. augusta

- Minister dopravy Jozef Macejko odvolal pre konflikt záujmov z funkcie generálneho riaditeľa Slovenskej správy letísk Juraja Mitku.

15. augusta

- Vláda schválila aktualizovanú koncepciu transformácie a privatizácie štátnych podnikov SAD, ktorá upravila splácanie kúpnej ceny.

17. augusta

- NBS otvorila verejnú diskusiu na tému zrušenia halierových mincí.

- Krajský súd v Nitre vyhlásil konkurz na Nový Calex v Zlatých Moravciach. O časť majetku prejavila záujem dánska firma Danfoss, ktorá plánuje v areáli podniku vyrábať komponenty do chladničiek a mrazničiek.

22. augusta

- Skončilo sa upisovanie akcií Slovenskej poisťovne v procese navyšovania ZI. ZI vzrástlo o 630 miliónov Sk na 4,130 miliardy Sk. Upisovania sa zúčastnili podľa dohody len minoritní akcionári. Podiel MF a FNM v SP klesol zo 79 na 67 %. Hneď druhým najväčším akcionárom po MF sa stala Penta, ktorá zvýšila svoj podiel v najväčšej domácej poisťovni z 8 % na vyše 20 %.

24. augusta

- NBS uvalila nútenú správu na Devín banku. Dôvodom boli pretrvávajúce nedostatky v hospodárení banky a jej nedostatočné pokrývanie rizík vyplývajúcich z klasifikovaných aktív. Bankový dohľad zároveň získal dôkazy o nepravosti dokumentov, ktorými nový investor, japonská spoločnosť Japan Grade One, dokazovala schopnosť kryť 3 miliardy Sk, potrebné pre finančnú konsolidáciu banky.

- ÚFT vydal predbežné opatrenie, ktorým pozastavil nakladanie s majetkom Dopravnej poisťovne. Dôvodom bolo na základe týchto správ nadmerné čerpanie technických rezerv poisťovne.

31. augusta

- Vláda inzerátom vyhlásila tender na predaj 49 % akcií SPP. Poradcom vlády pri predaji sa stal Credit Suisse First Boston.

SEPTEMBER

---------

- Slovenská poisťovňa zverejnila, že o kúpu jej takmer 52-% balíka akcií VŽP majú záujem dvaja investori.

1. septembra

- Časť majetku Konsolidačnej banky Bratislava (KBB), š. p. ú. prevzala v rámci jej transformácie Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB), š. p. ú.

- Pedagogickým zamestnancom rozpočtových a príspevkových organizácií sa na základe nariadenia vlády SR zvýšili tarifné platy o 3 %.

3.,6. septembra

- Predbežné ponuky na Slovenskú poisťovňu doručilo osem investorov. Výberová komisia potom rozhodla o užšom okruhu uchádzačov, ktorý tvorili Allianz, La Fondiaria, Aegon a Eureko.

4. septembra

- NR SR definitívne schválila nový zákon o povinnom zmluvnom poistení, ktorý do parlamentu vrátil v júli prezident. Pozmeňovací návrh Kancelárie prezidenta SR, týkajúci sa regulácie cien poistného, plénum neschválilo.

7. septembra

- Po zostavení shortlistu zostali v hre o kúpu majority v Slovenskej poisťovni nemecký Allianz, talianska La Fondiaria a holandské Aegon a Eureko, ktorým vláda umožnila podrobiť najväčšiu slovenskú poisťovňu hĺbkovému ekonomickému a právnemu auditu.

10. septembra

- Predbežné ponuky na kúpu majority v Istrobanke predložilo 6 záujemcov: rakúske BAWAG, Volksbank, Bank Austria, francúzska Société Générale a talianska UniCredito.

13. septembra

- Globtel oficiálne oznámil začatie procesu zmeny svojej značky na Orange.

20. septembra

- Víťazom výberového konania na predaj 51-% podielu FNM v spoločnosti Nákladná automobilová doprava (NAD) 802 sa stala firma Metropolitan, ktorá za majoritný balík akcií ponúkla 10 miliónov Sk. V novembri však Metropolitan od kúpno-predajnej zmluvy odstúpil.

- Úrad pre finančný trh (ÚFT) odňal po takmer roku svojej činnosti prvú licenciu obchodníka s cennými papiermi. Do konca roka odobral povolenie okrem spoločnosti Capital Investment aj SDB a Devín banke.

21. septembra

- Maďarská OTP Bank predložila spresnenú ponuku na kúpu majority v IRB.

25. septembra

- Ministerka financií Brigita Schmögnerová a regionálny riaditeľ SB pre ČR, Maďarsko, Moldavsko, SR a Slovinsko Roger Grawe podpísali v Bratislave dohodu o poskytnutí pôžičky EFSAL pre SR vo výške 200 miliónov EUR.

26. septembra

- Riaditeľ Sociálnej poisťovne Miroslav Knitl a chargé d'affaires Veľvyslanectva USA Douglas Hengel podpísali zmluvu o poskytnutí grantu Sociálnej poisťovni vo výške 134 480 USD. Prostriedky sú určené na financovanie štúdie realizovateľnosti outsourcingového projektu v oblasti informačných technológií.

- SR zaznamenala prvý prípad podozrenia z výskytu nákazy BSE, ktorý bol neskôr potvrdený aj opakovaným testom. Do záveru decembra boli pri testovaní objavené ešte 4 nakazené kravy.

28. septembra

- FNM vypísal v poradí už tretí tender na predaj svojho 60,07-% podielu v Banke Slovakia po tom, čo 17. septembra zrušil neúspešný druhý tender.

- Vyhlásenie konkurzu na Devín banku. Za správcu konkurznej podstaty bol vymenovaný E. Valko. Vyhlásenie konkurzu prebehlo deň predtým, ako nadobudla platnosť nová vyhláška MS SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní. Nová vyhláška určuje strop odmeny pre správcu konkurznej podstaty a znemožňuje, aby sudca ľubovoľne rozhodoval o tom, kto bude správcom konkurznej podstaty. Pôvodná vyhláška umožňovala sudcovi vybrať si správcu konkurznej podstaty a stanovovala odmenu pre konkurzného správcu na 10 % zo sumy, získanej speňažením konkurznej podstaty. V súvislosti s obvineniami z úmyselného načasovania vyhlásenia konkurzu potom v októbri Ernest Valko odstúpil z funkcie správcu konkurznej podstaty Devín banky.

Slovenská ekonomika dosiahla za obdobie január až september reálny rast o 3,1 %, keď HDP predstavoval 716,9 miliardy Sk.

OKTÓBER

-------

1. októbra

- Zo štátnych podnikov SAD Bratislava a Dunajská Streda sa zápisom do Obchodného registra stali akciové spoločnosti.

- Vo funkcii generálneho riaditeľa BCPB vystriedala Juraja Lazového dovtedajšia riaditeľka divízie burzových obchodov a zástupkyňa generálneho riaditeľa Mária Hurajová a stala sa tak piatym šéfom burzy v jej histórii. Lazový odišiel z postu na vlastnú žiadosť.

- Dôchodky sa zvýšili o 7 %. Valorizácia sa týkala starobných, invalidných, čiastočných invalidných, vdovských, sirotských dôchodkov a dôchodkov za výsluhu rokov, priznaných pred 1. januárom 2002. Maximálnu sumu vyplácaných dôchodkov zvýšila Sociálna poisťovňa zo 7740 Sk na 8282 Sk mesačne.

- Minimálna mzda sa zvýšila zo 4400 Sk na 4920 Sk. Zároveň sa zdvihli aj minimálne mzdové tarify, ktoré zaručujú spodnú hranicu zárobku u zamestnávateľov, kde nie je odmeňovanie dohodnuté v kolektívnej zmluve. Zvýšenie predstavovalo v jednotlivých tarifných triedach 520 Sk až 1040 Sk mesačne, pričom výška mzdy v prvej tarifnej triede je totožná so sumou minimálnej mzdy.

- dovŕšilo sa zlúčenie Bank Austria Creditanstalt Slovakia a HypoVereinsbank Slovakia a od tohto dátumu pôsobia pod spoločným názvom HVB Bank Slovakia.

2. októbra

- Výberová komisia odporučila ministerke privatizácie Márii Machovej prijať vylepšenú ponuku maďarskej banky OTP na kúpu IRB.

- NS SR svojím rozhodnutím neuznal postavenie Fondu ochrany vkladov ako veriteľa v konkurznom konaní skrachovanej Dopravnej banky, za ktorú musel fond vyplatiť vklady vo výške viac ako 2 miliardy Sk.

3. októbra

- Vláda schválila harmonogram vyrovnávania veku odchodu do dôchodku žien a mužov. Predpokladá, že ženám by sa mal od roku 2003 do roku 2018 postupne zvyšovať vek odchodu do dôchodku na cieľových 60 rokov. Jednotný vek spolu s mužmi by mal pre ne platiť bez ohľadu na počet vychovaných detí.

- NR SR schválila vládny návrh zákona o investičných stimuloch. Po vrátení zákona prezidentom ho parlament definitívne prijal 4. decembra.

9. októbra

- Tatra banka podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za poškodzovanie jej dobrého mena a šírenie poplašnej správy v súvislosti so správami o údajných problémoch banky. Tatra banka zároveň vypísala odmenu 5 miliónov Sk za poskytnutie informácie, vedúcej k odhaleniu pôvodcov týchto správ. V dôsledku nich zaznamenala banka pokles vkladov o 2 miliardy korún.

15. októbra

- FNM rozčlenil š. p. Západoslovenské energetické závody na rozvodnú a. s. Západoslovenská energetika (ZSE) a teplárenské a. s. Bratislavská teplárenská a Trnavská teplárenská.

17. októbra

- Kabinet schválil návrh FNM na predaj 91,6-% podielu v a. s. Istrochem prostredníctvom verejnej súťaže.

- V Nových Zámkoch slávnostne otvorili novú halu koncernu Osram na výrobu autožiaroviek. Táto investícia nadnárodnej spoločnosti predstavuje asi 100 miliónov korún.

22. októbra

- Sociálna poisťovňa vyhlásila výberové konanie na postúpenie svojich pohľadávok tretej osobe za odplatu. Na predaj vyčlenila balíky pohľadávok v účtovnej hodnote 13,6 miliardy Sk, ktorých vymáhanie inými spôsobmi bolo najmenej tri roky neúspešné.

23. októbra

- O odkúpenie 60,07-% podielu v Banke Slovakia od FNM prejavilo v poradí už treťom vypísanom tendri záujem šesť subjektov (z toho dva v konzorciu): J&T Finance Group, J&T Banka Praha, Slávia Capital v konzorciu s medzinárodnou spoločnosťou European American Investment Bank (Euram Bank AG), Poštová banka, rakúska Meinl Bank

- ÚFT udelil 8 poisťovniam licenciu na poskytovanie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu, spôsobenú prevádzkou motorového vozidla: Allianz poisťovňa, Česká poisťovňa - Slovensko, Kooperativa poisťovňa, Slovenská poisťovňa, Komunálna poisťovňa, Uniqa, Generali, poisťovňa Ergo

- KS v Košiciach rozhodol, že zmluva o predaji Priemyselnej banky medzi samotnou bankou v zastúpení jej núteného správcu a Slovenskou sporiteľňou, ktorú obe strany uzavreli 16. decembra 1999, je neplatná. Súd tak vyhovel návrhu spoločnosti Slávia Capital.

24. októbra

- Víťazom verejnej súťaže na modernizáciu železničných teleinformačných sietí ŽSR na celom území SR okrem Bratislavy sa stala spoločnosť Alcatel Slovakia.

26. októbra

- SR v rámci prístupového procesu do EÚ v Bruseli uzatvorila negociačnú kapitolu energetika s prechodným obdobím na vytvorenie núdzových zásob ropy do roku 2008.

30. októbra

- Renomovaná ratingová agentúra Standard & Poor's zvýšila rating SR na investičný stupeň. Pre Slovensko to znamenalo návrat k investičnému ratingu prvýkrát od roku 1998.

31. októbra

- Vláda schválila zakladateľskú listinu a stanovy ŽS

Koniec októbra

- V zahraničnej tlači sa objavili správy, podľa ktorých sa niektoré slovenské firmy mali podieľať na nelegálnom vývoze zbraní do oblastí pod zbrojným embargom OSN. Tieto obchody s tovarom smerujúcim do Sudánu a Libérie sa mali uskutočniť v rokoch 1998 až 2001. MH SR a MZV SR zhodne vylúčili možnosť, že by príslušné kompetentné orgány takéto vývozy tolerovali.

NOVEMBER

--------

6. novembra

- Akcionári Poštovej banky schválili na MVZ zvýšenie ZI o miliardu Sk. Účelom navýšenia bolo kapitálové posilnenie banky pred jej privatizáciou.

7. novembra

- Vláda schválila návrh modelu transformácie Slovenskej pošty (SP) s časovým a vecným harmonogramom. Podľa neho sa bude transformácia š. p. SP na obchodnú spoločnosť so 100-% účasťou štátu riešiť prijatím všeobecne platného zákona o akciových spoločnostiach, ktorý vypracuje MF.

- Vláda rozhodla o zvýšení podielu štátu v Slovenských aerolíniách (SA) z 34 % na cca 95 % formou vkladu troch lietadiel TU 154-M v trhovej hodnote 130 až 250 miliónov Sk ako aj prehodnotením štruktúry aktív podniku. Odvrátila tak možnosť konkurzu SA.

- Kanadská spoločnosť Exall Resources Ltd. podpísala s FNM dohodu o kúpe 41 % akcií Nováckych chemických závodov (NCHZ) za 275 miliónov Sk.

- Vláda schválila predaj majoritného podielu v IRB v prospech maďarskej OTP Bank.

8. novembra

- Spoločnosti J&T Banka Praha, Prvá penzijná a americká Brookdale Group získali 38,59 % akcií Reštitučného investičného fondu (RIF), ktoré kúpili od FNM a Slovenského pozemkového fondu.

- Vláda inzerátmi odštartovala tendre na predaje po 49 % akcií distribučných a. s. Západoslovenská energetika (ZSE), Stredoslovenská energetika (SSE) a Východoslovenská energetika (VSE). Poradcami kabinetu pri predajoch sa stali CAIB Securities (ZSE), HSBC Investment Bank (SSE) a BNP Paribas (VSE).

- Na telekomunikačnom trhu vznikla a. s. Energotel, ktorá sa transformovala v zmysle rozhodnutia vlády zo spoločnosti Transtel. Po 16,6 % akcií v Energoteli získali Transpetrol, SPP, SE a distribučné ZSE, SSE a VSE.

9. novembra

- NR SR schválila nový zákon o cenných papieroch a investičných službách, ktorý od 1. januára 2002 výrazne zmení fungovanie kapitálového trhu.

- NR SR schválila zníženie sadzby dane z príjmu pre právnické osoby zo súčasných 29 % na 25 % od 1. januára 2002. Klesli aj sadzby dane z príjmu pre fyzické osoby.

13. novembra

- Po Standard & Poor's pridelila Slovensku rating v rámci investičného pásma aj Moody's Investor Service.

14. novembra

- Akcionári Poštovej banky ukončili upisovanie nových akcií, čím sa zvýšilo jej ZI o miliardu Sk na 2,269 miliardy Sk. Na navyšovaní sa zúčastnili dvaja akcionári - štátna SKo a súkromný Istrokapitál. Po upísaní akcií stúpol podiel SKo na základnom imaní PB z 46,8 % na 55,16 %.

16. novembra

- Vláda podpísala s EBOR dohodu o založení fondu na predčasné odstavenie dvoch blokov JE V1 Bohunice v rokoch 2006 až 2008. Do fondu prispeje EK sumou 150 miliónov EUR.

21. novembra

- Closing day VÚB - proces privatizácie VÚB sa uzavrel podpisom zmluvy o konečnom vyrovnaní transakcie z predaja druhej najväčšej slovenskej banky talianskemu investorovi IntesaBCI. Správca viazaného účtu v tento deň vydal pokyn na sprostredkovanie prevodu akcií VÚB do portfólia talianskeho investora a zároveň na spravovaný účet previedol 495 miliónov EUR, čo predstavuje 90 % z dohodnutej kúpnej ceny. Prvých 10 % ceny nový taliansky majiteľ splatil hneď po podpise zmluvy o predaji VÚB ešte v júli.

26. novembra

- Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši a komisárka EÚ pre sociálne záležitosti a zamestnanosť Anna Diamantopuluová podpísali v Bruseli spoločné hodnotenie priorít zamestnanosti v SR.

27. novembra

- ÚFT definitívne rozhodol o povinnosti Dopravnej poisťovne previesť svoj poistný kmeň na iný subjekt.

29. novembra

- Najvyšší súd SR potvrdil rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave zo 17. apríla 2000 a v kauze medzi SPP a českou Union bankou uznal oprávnenosť nárokov českej banky na vyplatenie zmeniek, podpísaných bývalým šéfom SPP Jánom Duckým na 350 miliónov Kč.

- ST oznámili, že začnú od 1. januára 2002 prechádzať v troch fázach na sekundovú tarifikáciu po prvej minúte a že od tohto dátumu dôjde aj k zmene cenníka ST.

30. novembra

- FNM splatil posledné dlhopisy vo vlastníctve slovenských fyzických osôb.

- Predstavenstvo spoločnosti Globtel na valnom zhromaždení schválilo uzatvorenie licenčnej zmluvy na používanie ochrannej známky Orange a dohodu o zlúčení spoločností Globtel a GlobtelNet.

DECEMBER

--------

6. decembra

- Kabinet vyjadril súhlas s vyhlásením konkurzu na š. p. Imuna, Šarišské Michaľany.

- NR SR schválila zákon o zrušení niektorých štátnych fondov. Prijatie zákona malo zásadný význam vo vzťahu k návrhu štátnemu rozpočtu (ŠR) na rok 2002.

7. decembra

- Vláda podpisom zmluvy s maďarskou OTP Bank oficiálne zavŕšila privatizáciu IRB. Investor, ktorý bol jediným vážnym záujemcom o získanie banky, ponúkol za 69,56 % akcií IRB 526 miliónov Sk. Po odkúpení podielu Slovenskej poisťovne v IRB bude kontrolovať 92,55 % akcií IRB. Nový vlastník avizoval premenovanie IRB na OTP.

- Poradcom vlády pre plánovaný predaj 44,79 % akcií štátu v a. s. Slovenské elektrárne (SE) sa stala spoločnosť Price Waterhouse Coopers.

9. decembra

- Inštitút pre verejné otázky (IVO) v pravidelnej Súhrnnej správe o stave spoločnosti konštatoval, že súčasná vláda nepoložila základy pre reformy vyššieho typu.

10. decembra

- MPSVR SR predložilo do poradných orgánov vlády návrh zákona o sociálnom poistení, ktorý je nosnou právnou úpravou reformy sociálneho poistenia v SR. Návrh zákona predstavuje v rámci reformy prvý pilier sociálneho poistenia, pričom upravuje tak dôchodkové, ako aj nemocenské poistenie a odškodňovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania.

- Záväzné ponuky na kúpu Slovenskej poisťovne predložili nemecký Allianz a holandský Aegon.

11. decembra

- NR SR schválila kandidatúru Ivana Šramka na post viceguvernéra NBS.

- NR SR schválila novelu zákona o dohľade nad finančným trhom.

12. decembra

- Záväzné ponuky na kúpu majoritného podielu v Istrobanke, ktorý v súčasnosti vlastní Slovenská poisťovňa, predložili rakúske Bank Austria, Volksbank a BAWAG

13. decembra

- Prezídium FNM schválilo návrh na založenie akciových spoločností SAD Humenné, Košice a Banskobystrická dopravná spoločnosť (BBDS) k 1. januáru 2002. Okrem už spomenutých š. p. SAD sa budú k tomuto dátumu transformovať na akciové spoločnosti aj SAD Liptovský Mikuláš, Nitra, Prešov, Nové Zámky.

- SE, a. s. sa v zmysle rozhodnutia vlády rozčlenili na "novú" a. s. SE, a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) a a. s. Tepelná energetika Košice (TEKO).

- NR SR schválila štátny rozpočet na rok 2002 so schodkom 38 miliárd Sk. Jeho celkové príjmy sú rozpočtované na 219,8 miliardy Sk a výdavky na 257,8 miliardy Sk. Schodok verejného rozpočtu podľa návrhu nepresiahne 3,5 % HDP.

17. decembra

- FNM rozčlenil š. p. Stredoslovenské energetické závody na a. s. Stredoslovenská energetika a tri teplárenské a. s. Zvolenská teplárenská, Martinská teplárenská a Žilinská teplárenská. Zároveň transformoval š. p. Východoslovenské energetické závody na a. s. Východoslovenská energetika.

18. decembra

- FNM oznámil, že odoslal peniaze na splatenie posledných dlhopisov. Do roku 2002 si však prenesie záväzky vo forme prolongovaných dlhopisov a úverov, ktoré si vzal aj na výplatu dlhopisov.

- NR SR schválila budúcoročný rozpočet Národného úradu práce (NÚP) a Sociálnej poisťovne. NÚP bude hospodáriť s celkovými príjmami 15,342 miliardy Sk pri výdavkoch 12,113 miliardy Sk. Rozpočet Sociálnej poisťovne ráta so zdrojmi 95,241 miliardy Sk a výdavkami 90,496 miliardy Sk.

19. decembra

- Vláda rozhodla o vyhlásení tendra na predaj akcií Slovenských lodeníc Komárno, a. s., Bratislava (SLKB) spolu s podielom v sesterskej spoločnosti SLK Stroje a mechanizmy. Má sa tak riešiť dlhodobý problém s výrobou lodí v Komárne, ktorú v súčasnosti zabezpečuje SLKB v priestoroch tzv. "starých lodeníc", ktoré sú v konkurze.

- Vláda odsúhlasila predaj 49 % akcií štátu v Transpetrole, spravujúcom ropovod Družba, ruskému ropnému koncernu Yukos za 74 miliónov USD.

- Výberová komisia pre privatizáciu majetkovej účasti štátu v Slovenskej poisťovni odporučila za jej nového nadobúdateľa nemecký Allianz.

20. decembra

- NBS oznámila, že slovenská ekonomika by mala v tomto roku vzrásť o 2,8 až 3,2 %. Koncoročná celková inflácia sa bude zrejme pohybovať v intervale 6,3 až 6,5 % a jadrová 2,9 až 3,2 %. Inflácia tak bude v porovnaní s predchádzajúcimi očakávaniami NBS nižšia. Na druhej strane oproti pôvodným odhadom horší výsledok zaznamená bežný účet platobnej bilancie, ktorého deficit dosiahne 8,1- až 9,0-% podiel na HDP.

- SKo vypísala výberové konanie na predaj svojho 55-% podielu na základnom imaní Poštovej banky.

- Dozorná rada Slovenskej poisťovne, ktorá je majoritným akcionárom Istrobanky, schválila predaj 82-% podielu v tejto banke rakúskej BAWAG.

- MF zverejnilo definitívnu cenu za SLSP po tom, čo ministerka financií podpísala Memorandum o porozumení medzi MF SR a Erste Bank vo veci SLSP. Memorandum rieši úpravu podmienok, ktorým bude MF podporovať úsilie Erste Bank vyriešiť situáciu v Priemyselnej banke, keď KS v Košiciach vyhlásil za neplatnú zmluvu z roku 1999, na základe ktorej SLSP prevzala PB. Definitívna cena za SLSP je nižšia oproti pôvodne dohodnutej o 13,7 milióna EUR. Konečná cena za 87,18-% najväčšej slovenskej banky, ktorý v januári tohto roka kúpila rakúska Erste Bank, tak predstavuje 411,3 milióna EUR (približne 17,674 miliardy Sk). Na zníženie ceny vplývali predovšetkým spomenuté súdne spory a výsledky auditu banky.

 

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 2. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
 3. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu
 4. Moskva alebo Petrohrad?
 5. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
 6. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
 7. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
 8. Nový Jaguar XF Sportbrake
 9. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
 10. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov
 1. Dekan ocenil študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
 2. Application of GDPR with respect to the size of the enterprise
 3. Modern luxury next to the Blue Church
 4. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu
 5. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 6. Moskva alebo Petrohrad?
 7. Aké auto si vybrať - nové, zánovné alebo jazdené?
 8. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
 9. HB Reavis predstavuje projekt Stanica Nivy na veľtrhu
 10. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
 1. Moskva alebo Petrohrad? 9 651
 2. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 4 226
 3. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 2 260
 4. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 2 174
 5. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni 1 586
 6. Nový Jaguar XF Sportbrake 1 414
 7. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program 1 397
 8. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov 1 104
 9. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli 1 076
 10. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu 906

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Prečo by sa mali Slováci začať báť Čechov

Slovensko bude musieť vynaložiť viac úsilia a vynaliezavosti, aby ho Brusel v zhluku „podivných“ demokracií na východ od Nemecka rozpoznal

KOMENTÁRE

Fico útokom na Kisku škodí hlavne sebe

Všetky pokusy o priamu konfrontáciu sa doteraz vždy skončili porážkou Fica.

EKONOMIKA

V Belgicku zadržali 112 slovenských kamiónov pre možné vykorisťovanie vodičov

Polícia skúma, či nedošlo k sociálnemu dumpingu.

Neprehliadnite tiež

Podľa nemeckých ekonómov má Trump na svetovú ekonomiku negatívny vplyv

Jedinou oblasťou, v ktorej boli reakcie ekonómov na Trumpove kroky v úrade prezidenta viac pozitívne ako negatívne, bola oblasť boja s nelegálnou migráciou.

Nemci jedia horšie maslo ako Česi, odhalil dTest

Testy neziskovej organizácie dTest odhalili, že maslo rovnakej značky bolo kvalitnejšie v Česku.

Rozpočet EÚ na rok 2018 trestá Turecko a dá viac na boj proti propagande z Ruska

Budúcoročný rozpočet Únie bude voči pôvodnému návrhu bohatší o 105 miliónov eur.