Prehľad najdôležitejších domácich udalostí v ekonomike za 1. polrok 2001

Bratislava 21. decembra (TASR) - Pri príležitosti konca roka 2001 prináša Ekonomická redakcia TASR súhrn najdôležitejších udalostí v domácej ekonomike ...

Bratislava 21. decembra (TASR) - Pri príležitosti konca roka 2001 prináša Ekonomická redakcia TASR súhrn najdôležitejších udalostí v domácej ekonomike za uplynulých dvanásť mesiacov.

JANUÁR

------

1. januára

- Na základe novely zákona o sociálnom zabezpečení sa sadzba poistného na dôchodkové zabezpečenie pre zamestnancov zvýšila na 6,4 % z vymeriavacieho základu a pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a štát na 28 %. Povinnosť platiť poistné sa zaviedla opäť aj pre pracujúcich dôchodcov, ich zamestnávateľov a poberateľov starobných dôchodkov, ktorí sú SZČO. Z platenia poistných odvodov do Sociálnej poisťovne boli naopak oslobodení živnostníci, ktorých ročný príjem nepresiahol 100 000 Sk.

- Možnosť uzatvoriť zmluvu o doplnkovom dôchodkovom poistení (DDP) sa novelou zákon o DDP otvorila aj pre zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií a SZČO.

11. januára

- Ministerka financií SR Brigita Schmögnerová, viceprezident Fondu národného majetku SR Pavol Hulík a predseda predstavenstva Erste Bank Andreas Treichl podpísali v Bratislave zmluvu o predaji väčšinového podielu (87,18-%) akcií Slovenskej sporiteľne (SLSP), a.s., Bratislava. Erste Bank ponúkla v decembri 2000 za 87,18-% podiel v SLSP kúpnu cenu 425 miliónov EUR, čo predstavuje 18,4 miliardy Sk. Akcionári SLSP 17. januára na mimoriadnom valnom zhromaždení následne rozhodli o zmene jej stanov, umožňujúcich výkon akcionárskych práv týmto novým vlastníkom.

23.januára

- Ministerstvo hospodárstva SR potvrdilo informáciu, že automobilka BMW neumiestni investíciu v objeme asi jednej miliardy DEM na Slovensku, ktoré pôvodne patrilo medzi nádejné lokality.

30. januára

- Vládne strany dospeli ku konečnej dohode o riešení problému pôdy neznámych vlastníkov s tým, že k priamemu prevod správy nad takýmito pozemkami na obce a mestá, tak ako to presadzovali zástupcovia Strany maďarskej koalície, napokon nedošlo. Do priameho vlastníctva obcí sa však má previesť štátna pôda, na ktorej sa v zmysle územných plánov majú nachádzať verejnoprospešné stavby.

NBS v priebehu tohto mesiaca na devízovom trhu tri razy priamo intervenovala v prospech kurzu slovenskej koruny. Jej cieľom bolo zabrániť nárastu kurzu eura nad hranicu 44 SKK/EUR, čo sa centrálnej banke aj podarilo. Na trh doplnila celkovo 44 miliónov EUR.

FEBRUÁR

-------

začiatok februára

- Poisťovňa Otčina, a. s., Bratislava sa premenovala na UNIQA poisťovňa, a. s. podľa svojho majoritného akcionára.

1. februára

- Akcionári DMD holdingu, a. s., Trenčín akceptovali vládny plán reštrukturalizácie. Konečným výsledkom ma byť priame ovládnutie spoločností okolo DMD holdingu štátom a jeho následný predaj strategickému investorovi. Ku koncu roku 2001 bola reštrukturalizácia holdingu oproti pôvodne stanovenému harmonogramu asi v polročnom časovom sklze.

5. februára

- Vláda SR vyhlásila medzinárodný tender na výber strategického investora pre Všeobecnú úverovú banku (VÚB). EBOR a International Finance Corporation (IFC) 9. februára následne podpísali s predstaviteľmi vlády zmluvu o kúpe 25 % akcií VÚB vo vlastníctve štátnej, čím sa začala prvá fáza privatizácie VÚB.

10. februára

- Akcionári Devín banky schválili na mimoriadnom valnom zhromaždení navýšenie jej základného imania z jednej na štyri miliardy Sk. Vedenie banky v tom čase ešte avizuje vstup zahraničného investora z Japonska, ktorý bude vlastniť 75 % akcií.

- Svetová banka schválila pre Slovensko tzv. Country Assistance Strategy (CAS - program stratégie pomoci krajine). Pomoc má smerovať do reštrukturalizácie bánk, reformy dôchodkového systému, riadenia verejných financií, súdneho systému a zdravotníctva.

20. februára

- Národný úrad práce zverejnil údaje o registrovanej miere nezamestnanosti za január, ktorá dosiahla 20,81 %. Nezamestnaných bolo 561 026 osôb, čo predstavoval najvyšší počet v histórii trhu práce.

21. februára

- Vláda SR schválila nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácií, takzvaný považský variant. Ten predpokladá v rozpätí rokov 2001 až 2004 vynaložiť na cestnú infraštruktúru 42,2 miliardy Sk.

23. februára

- Štátna veterinárna správa (ŠVS) SR vydala vzhľadom na problémy Veľkej Británie so slintačkou a krívačkou zákaz dovozu všetkých domácich i divo žijúcich prežúvavcov a ošípaných z tejto krajiny. Neskôr boli zákazy rozšírené na všetky európske krajiny mimo ČR. Postupne boli zmierňované a v plnej miere sa týkali len krajín, kde sa nákaza naozaj potvrdila. Okrem Veľkej Británie to boli aj Írsko, Francúzsko či Holandsko. Prísne preventívne dezinfikačné opatrenia slovenskí veterinári zaviedli aj vo vnútrozemí a na hraničných priechodoch. Na domáce chovy zvierat sa nákaza nepreniesla.

MAREC

-----

začiatok marca

- Podpis memoranda o porozumení vo veci predaja Poštovej banky. Ide o koordinovaný predaj akcií vo vlastníctve štátnych akcionárov so súkromným akcionárom Istrokapitálom.

- Poisťovne Drukos, ktorá získala licenciu od Úradu pre finančný trh v novembri 2000, začala rozvíjať svoju obchodnú činnosť.

7. marca

- Vláda SR schválila predĺženie mandátu Devín banke na deblokácie dlhu z Ruskej federácie.

15. marca

- Vláda SR zo štátnych hmotných rezerv uvoľňuje na preklenutie domácich nedostatkov vyvolaných extrémnym suchom z roku 2000 celkovo 65 000 ton potravinárskej pšenice. Okrem toho sa zo zahraničia dovážali aj kŕmne obilniny, ktorých celkový objem až do pozberania novej tohtoročnej úrody dosiahol viac ako 370 000 ton.

16. marca

- Tretiu tranžu úveru vo výške 60 miliónov EUR od EIB prijali na svoj účet ŽSR. Prostriedky sa majú využiť na modernizáciu železničnej trate Čadca - Zwardoň, výmennej stanice v Čadci, modernizáciu teleinformačnej siete a na nákup ľahkých motorových súprav.

19. marca

- Predbežné ponuky na kúpu 69,47-% podielu VÚB predložili štyria záujemcovia. Do užšieho výberu a druhej fázy privatizačného procesu banky boli zahrnuté už len predbežné ponuky talianskej Banca Commerciale Italiana (po fúzii so skupinou Intesa - IntesaBCI) a francúzskej Société Générale.

23. marca

- Banková rada NBS na pravidelnom zasadnutí rozhodla o znížení svojich úrokových sadzieb o 0,25 percentuálneho bodu. Kľúčová dvojtýždňová sadzba pre repotendre s obchodnými bankami sa odvtedy nachádza na úrovni 7,75 % p. a.

- Výberová komisia odporučila na post privatizačného poradcu Slovenskej poisťovne spoločnosť Deloitte & Touche. Tender bol vyhlásený v decembri 2000.

30. marca

- Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) a nórska spoločnosť Hydro Aluminium uzavreli zmluvu o nadobudnutí 66 % akcií slovenskej hlinikárne Slovalco za sumu približne 80 miliónov USD. Hydro Aluminium deklarovala zámer investovať ďalších 75 až 80 miliónov USD do rozšírenia výroby hliníka v Žiari.

koniec marca

- Vláda zavŕšila predprivatizačnú reštrukturalizáciu vybraných štátnych bánk (VÚB, SLSP, IRB) vydaním druhej emisie reštrukturalizačných dlhopisov v hodnote 18,3 miliardy Sk, čím náklady štátu na ozdravenie bánk dosiahli 105 miliárd Sk.

APRÍL

-----

11. apríla

- Vláda SR v záujme zabezpečenia solventnosti Sociálnej poisťovne schválila presunutie prostriedkov vo výške 2,210 miliardy Sk z privatizácie SLSP v prospech Štátnych zdravotníckych zariadení a ŽSR na oddlženie voči Sociálnej poisťovni.

polovica apríla

- FNM začal vyplácať dlhopisy fyzickým osobám.

26. apríla

- Spoločnosť Swedwood, patriaca do švédskeho koncernu IKEA, otvára v Malackách svoj nový nábytkársky komplex, na vybudovania ktorého firma vynaložila 1,5 miliardy Sk.

MÁJ

---

začiatok mája

- EBOR navýšila kúpou akcií svoj podiel v Poľnobanke z 3,83 % na 19,9 %. Podiel majoritného akcionára Poľnobanky - talianskeho UniCredita - klesol touto transakciou z 88,47 % na 72,4 %.

1. mája

- Ministerstvo hospodárstva SR zavádza opatrenia na ochranu domáceho trhu s cukrom pred nadmernými dovozmi, ktoré až do konca roku 2004 obmedzujú import tejto komodity neprekročiteľnými kvótami v celkovej výške 7400 ton.

4. apríla - Predaj 87-% podielu akcií SLSP rakúskej Erste Bank vstúpil do záverečnej fázy. Nový majiteľ potvrdil svoje akcionárske práva na valnom zhromaždení a uhradil 80 % z kúpnej ceny. Zvyšných 20 % bolo ponechaných na viazanom účte na krytie prípadných úprav kúpnej ceny v súvislosti s vypracovaním uzávierky podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS) a ring fencingu (dodatočného odsunu zlých úverov). Celková kúpna cena SLSP bola dohodnutá na 425 miliónov EUR (18,513 miliardy Sk).

7. mája

- FNM zverejnil začiatok v poradí druhého výberového konania na odpredaj svojho 60,07-% majetkového podielu v Banke Slovakia. Prvý neúspešný tender bol vyhlásený v júli 2000. K záveru mája predbežný záujem o odkúpenie majoritného podielu v tejto banke vyjadrili tri subjekty: J & T Financie group, Slávia Capital a Prvá paroplavebná.

16. mája

- Prvýkrát v histórii sa SR zúčastnila na zasadaní ministerskej schôdzky Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži ako plnoprávny člen tejto organizácie.

17. mája

- SR uzavrela v prístupovom procese do Európskej únie kapitolu Sociálna politika a zamestnanosť.

23. mája

- Dozorná rada IRB odvolala na svojom mimoriadnom zasadnutí z funkcie predsedu predstavenstva Adama Celušáka. Predstavenstvo banky na návrh a odporúčanie dozornej rady následne zvolilo na tento post Ľuboša Vraždu. Personálne zmeny súviseli so spochybnením transparentnosti tendra na dodávateľa systému elektronického bankovníctva v IRB. Následne 29. mája dozorná rada IRB odvolala z predstavenstva banky Jaroslava Belása. Na jeho post zvolila Iľju Iliťa.

28. mája

- NR SR schválila zákon o spotrebnej dani z minerálnych olejov, ktorý s platnosťou od 1. januára 2002 nahradí zákon o dani z uhľovodíkových palív a mazív.

- Prezídium FNM rozhodlo o predaji 86,99-% balíka akcií Slovenskej plavby a prístavov (SPaP) zo svojho portfólia spoločnosti Dunajservis Slovensko za 311 miliónov Sk. Následne 7. júna prezídium zrušilo súťaž na základe odporučenia vlády SR a rozhodlo o vyhlásení novej.

30. mája

- Rada výkonných riaditeľov EBOR schválila svoj vstup do Slovenskej sporiteľne a získala 19,9 % na jej základnom imaní.

31. mája

- Vláda prostredníctvom inzerátu odštartovala tender na predaj 49 % akcií Transpetrolu. Poradcom vlády pri predaji akcií sa stala spoločnosť Deloitte & Touche.

koniec mája

- Vláda SR schválila pôžičku EFSAL (Enterprise and Financial Sector Adjustment Loan) od Svetovej banky. Peniaze z pôžičky EFSAL v rámci programu Country Assistance Strategy (CAS) plánuje vláda použiť na úhradu časti nákladov, spojených s reštrukturalizáciou bánk. Výška pôžičky je stanovená na 200 miliónov EUR.

JÚN

---

4. júna

- Maďarská OTP Bank predložila definitívnu ponuku na kúpu IRB. Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku jej ju ale vrátilo na prepracovanie.

5. júna

- Ministerstvo hospodárstva SR pri transformácii š. p. Slovenský plynárenský priemysel na a. s. odvolalo generálneho riaditeľa podniku Pavla Kinčeša a predsedu dozornej rady SPP Ladislava Krajňáka.

- Osobitné vládne delegácie SR a Maďarska pre riešenie sporu o Sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros sa zhodli na potrebe vytvorenia odborných skupín, ktoré majú pre vlády oboch krajín pripraviť návrhy pre uzatvorenie konečnej dohody o spôsobe vykonania rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu.

- Víťazmi verejnej súťaže na dodávku 94 medzimestských a 55 prímestských autobusov pre podniky SAD sa stali českí výrobcovia Karosa Vysoké Mýto a SOR Libchavy. Na autobusy bola poskytnutá štátna dotácia 200 miliónov Sk.

13. júna

- Vláda SR v rámci postupu transformácie piatich štátnych podnikov Vodárne a kanalizácie (VaK) na mestá a obce, ktorý sa má uzatvoriť najneskôr do júna 2002, schvaľuje zníženie pôvodne plánovaného počtu novovytváraných obecných akciových vodárenských spoločnosti zo 14 na 6. Ich sídlami sa majú stať mestá Bratislava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Poprad.

14. júna

- Konzorciom vedené American Investment Group (AIG) a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj kúpilo za 180 miliónov USD od Slovenských elektrárni, Slovenského plynárenského priemyslu a troch distribučných podnikov Západoslovenských, Stredoslovenských a Východoslovenských energetických závodov 36 % akcií spoločnosti Globtel.

- Spoločnosť United Parts Slovakia (UPS) prevzala do užívania svoj nový závod na výrobu elektronických podsystémov pre automobily, vybudovaný v priemyselnom parku vo Vrábľoch. Celkové investície na výstavbu a technologické vybavenie dosiahli asi 370 miliónov Sk.

- ŠÚ úrad SR zverejnil údaje o vývoji reálnej mzdy v SR za 1. štvrťrok 2001, ktorá po jeden a pol roku medziročne znovu vzrástla o 0,6 %.

15. júna

- Ministerka privatizácie Mária Machová na návrh výberovej komisie odsúhlasila taliansku IntesaBci za nového nadobúdateľa majority vo VÚB. Intesa ponúkla za 94,47 % akcií VÚB spolu 550 miliónov EUR. Talianska banka dala svoju ponuku nielen na podiel, ktorým v banke disponovalo MF (68,58 %), ale aj na 25 %, ktoré vo februári odkúpili od MF Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) a International Finance Corporation (IFC).

18. júna

- Vyhlásenie medzinárodného tendra na privatizáciu majoritného podielu Slovenskej poisťovne (SP) a predaj Istrobanky, ktorej majoritným akcionárom je SP.

20. júna

- Na realizáciu opatrení proti zavlečeniu a šíreniu nákazy BSE na území štátu vláda SR uvoľňuje 150 miliónov Sk. Využitím týchto prostriedkov sa od začiatku júla 2001 rozbieha celoplošné testovanie hovädzieho dobytka. Bitúnky postupne prechádzajú na nové pravidlá zabíjania zvierat, spočívajúce v bezpečnom odstraňovaní špecifických rizikových orgánov, ktoré sa na náklady štátu likvidujú vo vytypovanom kafilerickom zariadení.

22. júna

- NR SR schválila zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu, spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Zákon ruší od 1. januára budúceho roka monopol Slovenskej poisťovne v oblasti poskytovania zákonného poistenia motorových vozidiel a nahradí ho systém povinného zmluvného poistenia na báze dobrovoľného výberu poistiteľa.

25. júna

- Plánovaná fúzia dvoch konkurenčných organizátorov verejného trhu s cennými papiermi - Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) a RM-Systému Slovakia (RMS) sa neuskutočnila, keď RMS neupísal akcie burzy pre nečakanú výplatu dividend akcionárom BCPB. Vzápätí RMS ohlásil zámer vytvoriť Slovenskú burzu cenných papierov.

26. júna

- Štátna agentúra na riadenie pohľadávok Slovenská konsolidačná (SKo), a. s., predala problémové pohľadávky v účtovnej hodnote 13 miliárd Sk spoločnosti Vinaco Holding Ltd. za 431 miliónov Sk. Vinaco predložilo víťaznú ponuku v konzorciu s Penta Investment Ltd. a Credit Suisse First Boston.

27. júna

- Slovensko uzatvorilo s EÚ negociačnú kapitolu Slobodný pohyb osôb. Pristúpilo na prechodné obdobie 2+3+2 roky pre pohyb pracovníkov s tým, že si vyjednalo právo reciprocity. Tá mu umožňuje uplatňovať zhodné opatrenia voči členským štátom EÚ, ktoré sa rozhodnú obmedzovať prístup slovenských pracovníkov na ich trh, ako aj isté ochranné kroky voči novým členským štátom.

priebeh júna

- Kooperativa sa stala po odsúhlasení Protimonopolným úradom (PMÚ) SR vlastníkom vyše 90-% podielu v Komunálnej poisťovni.

Za prvý polrok 2001 pritiekli do slovenskej ekonomiky priame zahraničné investície vo výške 27,541 miliardy Sk. Ku koncu júna 2001 tak dosiahol celkový stav PZI na Slovensku 199,724 miliardy Sk.

* sch bro san jf kov iha jup tkc nel

* * *

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 14 614
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 9 122
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 4 002
 4. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 488
 5. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 2 640
 6. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 544
 7. Kam do tepla v januári? 1 940
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 779
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 587
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 950

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Sagan skončil v záverečnej etape na Tour Down Under tretí a vyhral bodovaciu súťaž

V etape triumfoval André Greipel, celkovým víťazom sa stal Daryl Impey.

SVET

Opäť si zavaril. Trump nevie skrývať, že je rasista

Trumpovi neveria, že nie je rasista.

Neprehliadnite tiež

Český export spomaľuje, zahraničné firmy prestávajú dávať podnikom objednávky

Živelný rast zahraničných objednávok pre český priemysel je minulosťou.

Ponuka sa zmení. Európania si budú môcť pochutnať na hmyze a riasach

Stravovacie návyky ľudí žijúcich v Európe sa menia.

Fico obhajoval nákup transportérov, nevylúčil ani tender

Slovensko môže podľa premiéra stále usporiadať tender na nákup obrnených vozidiel.

Ak sa Bory v Bratislave rozšíria, Penta chce investovať do infraštruktúry

Investor vynaložil na infraštruktúru v zóne Bory viac ako 30 miliónov eur.

Nemecké akciové indexy posilňujú vďaka výborným výsledkom firiem

Z nemeckých firiem prichádzajú dobré správy o ich hospodárení v roku 2017.