SME
Piatok, 3. december, 2021 | Meniny má OldrichKrížovkyKrížovky

Prehľad ekonomických bodov rokovania kabinetu

BRATISLAVA 17. augusta (SITA) - Program 95. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční v stredu 18. augusta 2004 o 10:00 na Úrade vlády SR v Bratislave.


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z.

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš

Skryť Vypnúť reklamu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 511/2003 Z. z.

Skryť Vypnúť reklamu

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 483/2003 Z. z.

Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok

Skryť Vypnúť reklamu

Predkladá: minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky

Predkladá: minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac


Návrh na schválenie Dodatku k Dohode o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj

Predkladajú: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan


Návrh na uzavretie Dodatkového protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Predkladajú: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Skryť Vypnúť reklamu

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Albánskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči Indickej republike

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Správa o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií SR za prvý polrok 2004 a predikcia do konca roka

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Správa o plnení štátneho rozpočtu SR za I. polrok 2004

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Zámer zabezpečenia spojenia systémom núdzových komunikácií

Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič

Skryť Vypnúť reklamu

Návrh rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2005 až 2007

Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR László Gyurovszky


Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2004 (stav za rok 2003)

Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon


Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 2004 (stav za rok 2003)

Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon


Návrh na zrušenie úlohy č. 2 na mesiac apríl 2004 z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2004 “Návrh zákona o transparentnosti finančných vzťahov”

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh na zrušenie uznesení vlády SR týkajúcich sa dohôd o leteckých dopravných službách a dohody o vytvorení Európskeho spoločného leteckého priestoru

Skryť Vypnúť reklamu

Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič


Správa o zverejnení údajov katastra nehnuteľností na internete

Predkladá: predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Jelena Hudcovská


Návrh Koncepcie rozvoja štátnych hmotných rezerv

Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR Ján Tušim


Návrh zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic


Návrh zákona o správcoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Skryť Vypnúť reklamu

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach daní a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov

Skryť Vypnúť reklamu

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR László Gyurovszky


Návrh zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Skryť Vypnúť reklamu

Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy zaopatrovacieho príspevku

Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevkov pestúnskej starostlivosti

Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevku na pohreb

Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa, o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá

Skryť Vypnúť reklamu

Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o úprave sumy prídavku na dieťa

Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie

Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník


Návrh nariadenia vlády SR o kritériách na zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

Predkladá: minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac


Návrh na vymenovanie prednostu krajského lesného úradu

Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon

Poznámka: Materiál sa podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám nesprístupňuje

Skryť Vypnúť reklamu

Návrh na zrušenie bodu A.4. uznesenia vlády SR č. 36 zo 14. januára 2004

Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon


Návrh na úpravu funkčných platov prednostov krajských pozemkových úradov, krajských lesných úradov a riaditeľov obvodných pozemkových úradov k 1. augustu 2004

Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon

Poznámka: Materiál sa podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám nesprístupňuje


Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 35. Valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácie civilného letectva (28. 9. - 8. 10. 2004, Montreal)

Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič


Návrh zákona o tepelnej energetike a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Skryť Vypnúť reklamu

Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva Pavol Rusko


Správa o plnení opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR číslo 1024 z 18. júna 2004, dotýkajúca sa problematiky privatizácie

Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva Pavol Rusko


Informácia o procese prípravy lokality pre investíciu KIA Motors Corporation a Hyundai Mobis

Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva Pavol Rusko


Návrh na doplnenie zoznamu zdravotníckych zariadení navrhnutých na premenu podľa § 2 ods. 2 zákona č. 13/2002 Z. z. (transformačný zákon) na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a návrh na vyňatie Národného rehabilitačného centra Kováčová zo zoznamu zdravotníckych zariadení navrhnutých na premenu na neziskovú organizáciu

Skryť Vypnúť reklamu

Predkladá: minister zdravotníctva Rudolf Zajac


Návrh na úpravu funkčných platov prednostov krajských stavebných úradov k 1. augustu 2004

Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja László Gyurovszky


Informácia o Sektorovom operačnom programe “Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004 – 2006” (verzia schválená Komisiou Európskych spoločenstiev dňa 12. júla 2004)

Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon


Informácia o kontrolných návštevách Európskej komisie zameraných na surveillance infekčných ochorení

Predkladá: minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac


Informácia o kontrole a surveillance infekčných ochorení v Slovenskej republike

Predkladá: minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac


Informácia o priebehu a výsledkoch XI. Konferencie OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD)

Skryť Vypnúť reklamu

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko


Správa o stave a rozvoji malého a stredného podnikania a jeho podpore v Slovenskej republike v roku 2003

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko


Komplexná správa o vykonaných obmenách a zámenách komodít štátnych hmotných rezerv za I. polrok 2004

Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR Ján Tušim


O 12:00 tlačová konferencia o výsledkoch rokovania

(prípadný časový posun možný v závislosti od priebehu rokovania)


Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

 1. Máš rád výzvy? Zmeň svet a urob veci inak, teraz
 2. Tento rok turizmu neprial
 3. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť
 4. Brazílska fintechová banka Nubank vstupuje na Wall Street
 5. Opäť sme na dobrej vlne
 6. Ako sa vyrába nealkoholické pivo? Kvalitou nezaostáva za bežným
 7. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami
 8. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos
 9. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie
 10. PRIESKUM: Slováci prezradili, čo by mal spĺňať dokonalý smartfón
 1. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 2. Brazílska fintechová banka Nubank vstupuje na Wall Street
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami
 4. Ako sa vyrába nealkoholické pivo? Kvalitou nezaostáva za bežným
 5. Opäť sme na dobrej vlne
 6. Aj mikulášske balíčku môžu byť zdravé. Zistite ako na to.
 7. 365.bank sa stala bankou roka na Slovensku
 8. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 9. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 10. Ako vychovávať deti aby boli odolnejšie
 1. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť 17 025
 2. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 11 700
 3. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes? 7 796
 4. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos 7 216
 5. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 6 085
 6. Strava ani spánok nie sú dôležité, ak pri tom dýchame zlý vzduch 5 811
 7. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 4 185
 8. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom? 3 917
 9. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 3 243
 10. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 3 007
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Obchod Pepco v Bratislave. (ilustračné foto)

Milan Drahoš o nejednoznačnosti lockdownu i útokoch na zamestnancov.


6 h
Hegerova vláda.

Pri platoch rozhoduje priemerná mzda a plat poslancov.


10 h
Festival Pohoda

Festival Grape sa sťahuje do Trenčína, Pohoda odmieta spoluprácu.


2 h
Vľavo riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi s trénerom hokejistov HK Poprad Coreym Nelsonom a predseda predstavenstva Neklan Herold.

Ako funguje hokejový klub v pandemickej ére?


Ondrej Rusnák 12 h

Neprehliadnite tiež

Ilustračná fotografia.

Za zrušenie jedno a dvojcentových mincí sa vyslovilo 65 percent opýtaných Európanov.


SITA 3 h
Škoda Fabia

V určitom období mala firma až 68-tisíc nedokončených vozidiel.


TASR 5 h
Elon Musk.

Predaj akcií si nechal schváliť ľuďmi na Twitteri.


TASR 5 h
Jediný IC vlak z Košíc prichádza do Bratislavy na poludnie.

Vlaky IC 44 a 45 budú vedené od začiatku platnosti nového grafikonu od 12. decembra.


SITA 6 h

Blogy SME

 1. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
 2. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
 3. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
 4. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 5. Miroslav Pollák: Utečenci a „ekonomickí migranti“
 6. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Medzipohlavné rozdiely v deľbe práce
 7. Inštitút strategických politík: Ničivá druhá vlna COVID-19 v Indii môže predznamenať úpadok Módího moci
 8. Milan Kuruc: Čomu pomohol odporúčaný homeoffice?
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 14 829
 2. Radovan Kazda: TOP 7 dôvodov, prečo 500 miliónov pre seniorov nie je dobrý nápad 4 928
 3. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 4 902
 4. Jozef Drahovský: Zákon o bočnom odstupe medzi vozidlom a cyklistom dopadol ako na Slovensku 4 838
 5. Tomáš Sedliačik: Ako sa baviť s konšpirátorom 4 769
 6. Martin Greguš: Istropolis zbúrajú...starosta Kusý obrátil kabát...Je to vôbec možné? Architekt a primátor Vallo mlčí... 4 609
 7. Zuzana Rattajová: Juraj Droba, dnes si opustil ľudí 4 232
 8. Vanda Tuchyňová: Z POD ZADKU“ NÁM BERÚ VLASTNÉ POZEMKY, ROZOBERAJÚ MAJETOK ŽILINY A MESTO SA LEN PRIZERÁ ! 3 341
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 2. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 4. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 5. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 6. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 7. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
 8. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
Skryť Zatvoriť reklamu