Prehľad ekonomických bodov rokovania kabinetu

BRATISLAVA 17. augusta (SITA) - Program 95. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční v stredu 18. augusta 2004 o 10:00 na Úrade vlády SR v Bratislave.


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z.

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 511/2003 Z. z.

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 483/2003 Z. z.

Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok

Predkladá: minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky

Predkladá: minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac


Návrh na schválenie Dodatku k Dohode o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj

Predkladajú: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan


Návrh na uzavretie Dodatkového protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Predkladajú: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan


Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Albánskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči Indickej republike

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Správa o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií SR za prvý polrok 2004 a predikcia do konca roka

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Správa o plnení štátneho rozpočtu SR za I. polrok 2004

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Zámer zabezpečenia spojenia systémom núdzových komunikácií

Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič


Návrh rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2005 až 2007

Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR László Gyurovszky


Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2004 (stav za rok 2003)

Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon


Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 2004 (stav za rok 2003)

Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon


Návrh na zrušenie úlohy č. 2 na mesiac apríl 2004 z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2004 “Návrh zákona o transparentnosti finančných vzťahov”

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh na zrušenie uznesení vlády SR týkajúcich sa dohôd o leteckých dopravných službách a dohody o vytvorení Európskeho spoločného leteckého priestoru

Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič


Správa o zverejnení údajov katastra nehnuteľností na internete

Predkladá: predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Jelena Hudcovská


Návrh Koncepcie rozvoja štátnych hmotných rezerv

Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR Ján Tušim


Návrh zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic


Návrh zákona o správcoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach daní a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR László Gyurovszky


Návrh zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy zaopatrovacieho príspevku

Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevkov pestúnskej starostlivosti

Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevku na pohreb

Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa, o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá

Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o úprave sumy prídavku na dieťa

Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie

Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník


Návrh nariadenia vlády SR o kritériách na zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

Predkladá: minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac


Návrh na vymenovanie prednostu krajského lesného úradu

Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon

Poznámka: Materiál sa podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám nesprístupňuje


Návrh na zrušenie bodu A.4. uznesenia vlády SR č. 36 zo 14. januára 2004

Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon


Návrh na úpravu funkčných platov prednostov krajských pozemkových úradov, krajských lesných úradov a riaditeľov obvodných pozemkových úradov k 1. augustu 2004

Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon

Poznámka: Materiál sa podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám nesprístupňuje


Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 35. Valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácie civilného letectva (28. 9. - 8. 10. 2004, Montreal)

Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič


Návrh zákona o tepelnej energetike a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva Pavol Rusko


Správa o plnení opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR číslo 1024 z 18. júna 2004, dotýkajúca sa problematiky privatizácie

Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva Pavol Rusko


Informácia o procese prípravy lokality pre investíciu KIA Motors Corporation a Hyundai Mobis

Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva Pavol Rusko


Návrh na doplnenie zoznamu zdravotníckych zariadení navrhnutých na premenu podľa § 2 ods. 2 zákona č. 13/2002 Z. z. (transformačný zákon) na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a návrh na vyňatie Národného rehabilitačného centra Kováčová zo zoznamu zdravotníckych zariadení navrhnutých na premenu na neziskovú organizáciu

Predkladá: minister zdravotníctva Rudolf Zajac


Návrh na úpravu funkčných platov prednostov krajských stavebných úradov k 1. augustu 2004

Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja László Gyurovszky


Informácia o Sektorovom operačnom programe “Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004 – 2006” (verzia schválená Komisiou Európskych spoločenstiev dňa 12. júla 2004)

Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon


Informácia o kontrolných návštevách Európskej komisie zameraných na surveillance infekčných ochorení

Predkladá: minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac


Informácia o kontrole a surveillance infekčných ochorení v Slovenskej republike

Predkladá: minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac


Informácia o priebehu a výsledkoch XI. Konferencie OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD)

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko


Správa o stave a rozvoji malého a stredného podnikania a jeho podpore v Slovenskej republike v roku 2003

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko


Komplexná správa o vykonaných obmenách a zámenách komodít štátnych hmotných rezerv za I. polrok 2004

Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR Ján Tušim


O 12:00 tlačová konferencia o výsledkoch rokovania

(prípadný časový posun možný v závislosti od priebehu rokovania)


Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 5. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. Poslanec Borguľa žiada o uvoľnenie parkoviska pre rezidentov
 2. OMV sa postará o pitný režim, bude rozdávať vodu
 3. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 4. Leto nekončí!
 5. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
 6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 7. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 8. Už aj seniori presadajú do SUV
 9. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 10. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 5 424
 2. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 3 879
 3. Ako sme jazdili v socializme 2 158
 4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 694
 5. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 1 334
 6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 316
 7. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 070
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 022
 9. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 652
 10. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 621

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Málo tu oslavujeme to dobro, čo na Slovensku bolo, je a bude

Možno to zle vidím; možno Slovákom budú tieto slová znieť trochu pateticky alebo prehnane.

KOMENTÁRE

SNS neodíde. Nikto na ňu nečaká

V prípade predčasných volieb by sa SNS nemuselo dostať do vlády.

DOMOV

Danko zatiaľ nepovedal, ako ďalej, krízu budú riešiť v piatok

SMS-kou oznámil, že jeho ministri na rokovanie vlády tak skoro neprídu.

DOMOV

Soták nie je jediným podnikateľom, ktorý zachraňoval politikov

Podnikateľ sa k školstvu vyjadrovať nechce.

Neprehliadnite tiež

Minimálna mzda v Česku vzrastie na 12.200 korún, rozhodla vláda

Zvýšenie minimálnej mzdy zohľadňuje priaznivý ekonomický vývoj. Česko má v súčasnosti najnižšiu nezamestnanosť v Európskej únii.

Volkswagen investuje do elektroáut a klasických motorov 19 miliárd eur

Volkswagen chce do roku 2025 uviesť na trh viac ako 30 modelov áut s elektrickým pohonom.

Výrobcovia pneumatík musia zaistiť spätný zber, aby nekončili v prírode

Distribútori pneumatík budú mať po novom povinnosť zabezpečiť zhodnotenie odpadových pneumatík.

Júlovú nezamestnanosť tlačil nadol dopyt po nových zamestnancoch

Dopyt po nových zamestnancoch naďalej motivuje zamestnávateľov dávať prácu aj osobám z radov nezamestnaných.