Prehľad ekonomických bodov rokovania kabinetu

BRATISLAVA 17. augusta (SITA) - Program 95. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční v stredu 18. augusta 2004 o 10:00 na Úrade vlády SR v Bratislave.


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z.

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 511/2003 Z. z.

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 483/2003 Z. z.

Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok

Predkladá: minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky

Predkladá: minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac


Návrh na schválenie Dodatku k Dohode o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj

Predkladajú: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan


Návrh na uzavretie Dodatkového protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Predkladajú: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan


Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Albánskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči Indickej republike

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Správa o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií SR za prvý polrok 2004 a predikcia do konca roka

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Správa o plnení štátneho rozpočtu SR za I. polrok 2004

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Zámer zabezpečenia spojenia systémom núdzových komunikácií

Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič


Návrh rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2005 až 2007

Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR László Gyurovszky


Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2004 (stav za rok 2003)

Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon


Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 2004 (stav za rok 2003)

Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon


Návrh na zrušenie úlohy č. 2 na mesiac apríl 2004 z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2004 “Návrh zákona o transparentnosti finančných vzťahov”

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh na zrušenie uznesení vlády SR týkajúcich sa dohôd o leteckých dopravných službách a dohody o vytvorení Európskeho spoločného leteckého priestoru

Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič


Správa o zverejnení údajov katastra nehnuteľností na internete

Predkladá: predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Jelena Hudcovská


Návrh Koncepcie rozvoja štátnych hmotných rezerv

Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR Ján Tušim


Návrh zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic


Návrh zákona o správcoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach daní a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš


Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR László Gyurovszky


Návrh zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy zaopatrovacieho príspevku

Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevkov pestúnskej starostlivosti

Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevku na pohreb

Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa, o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá

Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o úprave sumy prídavku na dieťa

Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie

Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník


Návrh nariadenia vlády SR o kritériách na zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

Predkladá: minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac


Návrh na vymenovanie prednostu krajského lesného úradu

Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon

Poznámka: Materiál sa podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám nesprístupňuje


Návrh na zrušenie bodu A.4. uznesenia vlády SR č. 36 zo 14. januára 2004

Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon


Návrh na úpravu funkčných platov prednostov krajských pozemkových úradov, krajských lesných úradov a riaditeľov obvodných pozemkových úradov k 1. augustu 2004

Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon

Poznámka: Materiál sa podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám nesprístupňuje


Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 35. Valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácie civilného letectva (28. 9. - 8. 10. 2004, Montreal)

Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič


Návrh zákona o tepelnej energetike a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva Pavol Rusko


Správa o plnení opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR číslo 1024 z 18. júna 2004, dotýkajúca sa problematiky privatizácie

Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva Pavol Rusko


Informácia o procese prípravy lokality pre investíciu KIA Motors Corporation a Hyundai Mobis

Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva Pavol Rusko


Návrh na doplnenie zoznamu zdravotníckych zariadení navrhnutých na premenu podľa § 2 ods. 2 zákona č. 13/2002 Z. z. (transformačný zákon) na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a návrh na vyňatie Národného rehabilitačného centra Kováčová zo zoznamu zdravotníckych zariadení navrhnutých na premenu na neziskovú organizáciu

Predkladá: minister zdravotníctva Rudolf Zajac


Návrh na úpravu funkčných platov prednostov krajských stavebných úradov k 1. augustu 2004

Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja László Gyurovszky


Informácia o Sektorovom operačnom programe “Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004 – 2006” (verzia schválená Komisiou Európskych spoločenstiev dňa 12. júla 2004)

Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon


Informácia o kontrolných návštevách Európskej komisie zameraných na surveillance infekčných ochorení

Predkladá: minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac


Informácia o kontrole a surveillance infekčných ochorení v Slovenskej republike

Predkladá: minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac


Informácia o priebehu a výsledkoch XI. Konferencie OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD)

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko


Správa o stave a rozvoji malého a stredného podnikania a jeho podpore v Slovenskej republike v roku 2003

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko


Komplexná správa o vykonaných obmenách a zámenách komodít štátnych hmotných rezerv za I. polrok 2004

Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR Ján Tušim


O 12:00 tlačová konferencia o výsledkoch rokovania

(prípadný časový posun možný v závislosti od priebehu rokovania)


Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


 1. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 2. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 2. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 3. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 6. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 9. Ukončil si 1.stupeň vysokoškolského štúdia a chceš pokračovať?
 10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 11 928
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 533
 3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 7 495
 4. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 6 333
 5. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 989
 6. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 763
 7. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 5 478
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 263
 9. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 3 516
 10. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 3 033

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Zelenina z Lidla pohorela v amatérskom teste. Dá sa veriť meračom?

Internetom sa šíri video, v ktorom niekto meria dusičnany v zelenine a ovocí.

KULTÚRA

Dán o knižnom trhu: S mafiánskymi praktikami som sa nestretol

Spisovateľ má s podnikateľmi zlú skúsenosť.

KULTÚRA

Existoval len jeden James Bond, ktorý mohol hrať sám seba

Roger Moore stvárňoval agenta 007 najdlhšie.

Neprehliadnite tiež

Zelenina z Lidla pohorela v amatérskom teste. Dá sa veriť domácim meračom?

Internetom sa šíri video, v ktorom neznámy muž meria dusičnany v zelenine a ovocí.

Vláda chce rodinám zaplatiť sťahovanie sa za prácou

Niekoľkotisícový príspevok by mal ľudí motivovať, aby opustili svoje domovy a za prácou sa presťahovali tam, kde je.

Francúzsky miliardár dostal zelenú na prevzatie značky Christian Dior

LVMH je najväčším výrobcom luxusného tovaru na svete.

Vyhlásili tender na obnovu Gabčíkova

Celý projekt obnovy si vyžiada celkovo vyše 144 miliónov eur.